N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I

Forside
Indledning
Oversigt  
Emneregister  
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

Oversigt over Nordisk Patristisk Bibliografi / Nordic Patristic Bibliography, Systematic order

Den systematiske opdeling og emneafgrænsningerne har udgangspunkt i den internationale bibliografi "Bibliographia Patristica", der sluttede med bind 33-35 for perioden 1988-1990. Opdelingerne er dog i et vist omfang tilpasset de emner, som nordiske forfattere har skrevet om. 

Emneregister   –   English index   –   Kirkefædre   –   Startside

A. PATRISTISKE FORFATTERE / CHURCH FATHERS 

1. Generel litteratur / General Studies 

a. Forskningshistorie og fagets metode
b. Virkningshistorie
c. Bibliografier
d. Leksika
e. Samleværker (blandet litteratur)
f. Filologi
g. Palæografi
h. Tekstsamlinger
i. Patristiske forfattere generelt

2. De enkelte forfattere (alfabetisk) / Authors and Texts (alphabetical) 

Bibliografiens hovedafsnit med litteratur af eller om de enkelte kirkefædre i alfabetisk rækkefølge. Se nærmere her  


B. SÆRLIGE EMNER / SPECIAL STUDIES 

1. Bibelen som helhed / The Bible 

a. Generelt
b. Tekst og oversættelser
c. Kanon
d. Fortolkningshistorie

2. Det gamle Testamente / The Old Testament 

a. GT generelt
b. Græsk oversættelse (kristen)
c. Syrisk oversættelse 
d. Latinsk oversættelse
e. Andre oversættelser
f. Kanon
g. Fortolkningshistorie

3. Det nye Testamente / The New Testament 

a. NT generelt
b. Græsk tekst
c. Syrisk oversættelse
d. Latinsk oversættelse
e. Andre oversættelser
f. Kanon
g. Fortolkningshistorie

4. Apokryfer / Apocryphal Literature

Generelt, tekstsamlinger og enkelttekster
Se nærmere her  

5. Liturgi / Liturgy 

a. Liturgi generelt
b. Gudstjeneste (messe)
c. Nadver
d. Dåb og katekumenat
e. Sakramenter i øvrigt
f. Kirkeår og perikopeordninger
g. Prædiken
h. Hymner og musik
i. Bønner, tidebøn
j. Andre liturgiske emner

6. Fromhedsliv / Piety and Practise 

a. Fromhedsliv generelt
b. Apostle, martyrer og helgener
c. Munkevæsen
d. Diakoni

7. Organisation og embede / Organisation and Ministry 

a. Organisation generelt
b. Koncilier og kirkeret
c. Embede
d. Mission og udbredelse

8. Dogmehistorie og symbolik / Doctrines and Creeds 

a. Dogmehistorie generelt
b. Oversættelser af bekendelsesskrifterne
c. Afhandlinger om trosbekendelser generelt
d. Apostolikum
e. Nikænum og Athanasianum
f. Skrift og tradition
g. Apologetik
h. Trinitetslære
i. Gudsforståelse
j. Antropologi
k. Kristologi
l. Soteriologi
m. Ekklesiologi og pneumatologi
n. Etik og parenese
o. Andre dogmehistoriske emner
p. Skismaer og dogmatiske stridigheder

9. Kristendommen og senantikkens religion / Christianity and Late Antique Religion

a. Religion generelt
b. Jødedommen
c. Gnosticisme generelt
d. Enkelte gnostiske tekster
e. Andre senantikke religioner  

10. Kristendommen og senantikkens kultur og samfund / Christianity and Late Antique Culture and Society

a. Kultur generelt
b. Filosofi
c. Sociale forhold
d. Kirke og stat
e. Kristenforfølgelserne

11. Arkæologi, kunst og arkitektur / Archaeology, Art and Architecture 

a. Arkæologi 
b. Kunst og ikonografi
c. Arkitektur

C. KIRKE OG KRISTENDOM GENERELT I DEN PATRISTISKE PERIODE / HISTORY OF THE EARLY CHURCH 

1. Generelle kirkehistoriske fremstillinger (hele perioden) / History of the Early Church

2. Enkelte lande og områder (hele perioden) / Regions 

3. Den efterapostolske tid (til ca.140) / Church History before 140 

4. Den oldkatolske tid (til ca. 311) / Church History before 311 

5. 4. - 7. århundrede (til 787) / Church History after 311 

Retur til forsiden af www.patristik.dk