N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B10d Kirke og stat / Church and Empire in Antiquity 

Udskrift 13. dec. 2001. Nyeste titler anføres først. Ajourført april 2008. 

Gösta Hallonsten: »Non convenit sacramento divino et humano...« – synspunkter på det ömsesidiga förhållandet mellan den tidiga kyrkan och den romerska staten / det hedniska samhället. i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 11 (Lund 1996), 10-18.

Øyvind Norderval: The Emperor Constantine and Arius: Unity in the Church and Unity in the Empire. i: Studia Theologica 42 (1988), 113-150.

Torben Christensen: The So-called Edict of Milan. i: Classica et Mediaevalia 35 (1984), 129-175. [Dansk original 1974].

Helge Haystrup: Stat contra kirke i oldtidens Rom og nutidens Danmark. Værløse: Forlaget Kontrast 1983, 28 s.

Helge Haystrup: Magthaver og menighed i den gamle kirke. i: Ichtys, Menighedsfakultetets studenterblad 9 (Århus 3/1982), 107-114.

Torben Christensen: C. Galerius Valerius Maximinus. Studier over politik og religion i Romerriget 305-13. (= Festskrift udgivet af Københavns Universitet i Anledning af Hendes Majestæt Dronningens Fødselsdag 16. april 1974), København 1974, 273 s.

Torben Christensen: Det såkaldte Milanoedikt. i: DTT 37 (1974), 81-129. [Engelsk version 1984].

Helge Haystrup: Fra Kristi stridsmænd til kristen kejserdyrkelse. i: Lolland-Falsters stiftsbog 1972 (Maribo 1972), 8-18.

Finn Erik Steffensen: Kilder til belysning af forholdet mellem romerriget og de kristne samt den romerske Peterstradition. Institut for Oldtids- og Middelalderforskning, Aarhus Universitet 1971, 226 bl. 

Albert Wifstrand: Kejsare, en ideologisk titelfråga. i: Vetenskapssocietetens årsbok 1965, xx-xx. [Genoptrykt i: Albert Wifstrand. Fem ord, Lund 1965, 45-66].

J. Karmiris: Förhållandet mellan kyrka och stat på patristisk grund. i: STK 39 (1963), 157-xx.

Hendrik Berkhof: Kyrka och kejsare. Sv. övers. av Olof Andrén. Sthlm. 1962.

P.G. Lindhardt: Stat og kirke. København: Hans Reitzel 1960, 168 s. [2. rev. udg. Kbh. 1967].

Einar Molland: De kristne og militærtjenesten i den gamle kirke. i: NTT 60 (1959), 87-104.

Knud Hansen: Kristendommen og romerriget. i: Kirke og Kultur xx (Oslo 1953), 146-155.

P.G. Lindhardt: Stat og kirke. (= Ledetraad ved folkelig universitetsundervisning, nr. 245, udg. af Folkeuniversitetsudvalget), København 1949, 4 s.

Hal Koch: Kirke og Stat i 4. Aarhundrede. i: DTT 11 (1948), 61-79.

Hal Koch: Pax Romana - Pax Christiana. i: Festskrift til Jens Nørregård, den 16. maj 1947, København 1947,  112-130.

Hal Koch: Kirke og øvrighed indtil Konstantin den Store. i: DTT 10 (1947), 147-172.

Emanuel Linderholm: Om den kristna statskyrkans uppkomst. Stockholm 1914. [3. uppl. Sthlm. 1924].

Harald Hjärne: Stat och kyrka. Historiska utkast Stockholm: Gerber 1912, XV+211 s.

Hans Olrik: Udsigt over den vesterlandske kirkes forhold til kongemagten gennem Middelalderens første århundreder. i: Theologisk Tidsskrift 8 (Kbh. 1891), 433-465.

R. Sundelin: Om martyrkyrkans öfvergång til statskyrka i det romerska riket. i: Teologisk Tidskrift 28-29 (Uppsala ca. 1888), xx.

A. Ingerslev: Romerstaten og de Kristne. Kbh. 1881, 103 s.

A. Chr. Bang: Kirken og Romerstaten indtil Constantin den Store. Christiania 1879, 264 s.

E. Holm: Geistlighedens Optræden ligeoverfor Staten fra Slutningen af Constantin den Stores Regjering indtil det vestromerske Riges fald. En historisk skildring. Kjøbenhavn: Gads Forlag 1864, II+655 s.

P.E. Lind: Oplysninger betræffende det Spørgsmaal: indkom der ved Christendommen et nyt Princip i den romerske Lovgivning, eller ikke? i: Nyt Theologisk Tidsskrift 4 (Kbh. 1853), 1-31.

J.H. Bang: Den christelige Kirkes udvortes Vilkaar i det romerske Rige til Keiser Marci Aurelii Død Aar 180. (= Skoleprogram fra Kolding), Odense 1838.

Gust. Winberg: De Influxu Christianae in Imperium Romanum. [Disp. I-III, resp. III: Pet. Jac. Lundeen]. Uppsala 1803.

Er. Mich. Fant: De influxu Religionis in Imp. Rom. Diss., resp: Gust. Winberg. Uppsala 1798.

Algot A. Scarin: Theodosio M. Roman. Augusto ejusque excommunicationis moralitate s. injustitia. Diss., resp. I: J. Hermansson, resp. II: Henr. H. Alanus. Åbo 1725.

 

Retur
Andre delemner:

a. Kultur generelt

b. Filosofi

c. Sociale forhold

d. Kirke og stat

e. Forfølgelserne