N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

C1 Kirkehistorie for hele perioden  / History of the Early Church 

Udskrift 1.9.2001, nyeste titler først. Ajourført april 2008. 

Explaining Christian Origins and Early Judaism. Contributions from Cognitive and Social Science, red. Petri Luomanen, Ilkka Pyysiänen & Risto Uro. (= Biblical Interpretation Series 89), Leiden: Brill 2007, viii + 327 s. 

Carl Henrik Martling: Kyrkans tjugo sekel. Ett kyrkohistoriskt kompendium. Skellefteå: Artos 2007, 448 s. 

Knud Ottosen: Oldtiden og middelalderens kirkehistorie i dansk og nordisk perspektiv. Norderstedt: Books on Demand, 360 s. 

Henny Fiskå Hägg: Oldkirken. Kristendommen i Romerriket 30-395. Oslo: Fagbokforlaget 2004, 108 s. 

Jakob Balling: Oldkirken. i: Fønix 27 (2003), 66-77. 

Tarald Rasmussen & Einar Thomassen: Kristendommen. En historisk innføring. Oslo: Universitetsforlaget 2000, 392 s. [2. udg. 2002]. 

Henry Chadwick: Den tidiga kyrkans historia. [Svensk oversættelse af Bengt Adania]. Nora: Nya Doxa 1998, 300 s.

Josephine Laffin: Oldkirken for begyndere. Oversættelse ved Helge Hoffmann. Fredericia: Lohse 1998, 144 s.

Owen Chadwick: Oldkirkens historie. På dansk ved Hans Chr. Dahlerup Koch. Kbh.: Gyldendal 1997, 303 s.

Martin Schwarz Lausten: Kirkehistorie. Grundtræk af Vestens kirkehistorie fra begyndelsen til nutiden. Frederiksberg: Anis 1997, 304 s.

Per Beskow, Jan Arvid Hellström och Nils-Henrik Nilsson: Den kristna kyrkan. Från apostlarna till renässansen. Stockholm: Natur och Kultur 1995, 236 s.

Oskar Skarsaune: Fra Jerusalem til Rom og Bysants. (= Kristendommen i Europa 1), Oslo: Pensumtjenesten 1995, 167 s. [1. oplag 1987]. 

Tore Meistad: Kristendommens historie - en innføring. Kristianssand: Højskoleforl. 1993, xiii + 231 s. [Senere udgave 2000, 447 s. ]

Hjalmar Holmquist og Jens Nørregaard: Kirkehistorie. Bind 1: Oldtid og Middelalder. Fotografisk optryk af 3. udgaven. København: Akademisk Forlag 1992, XII+630 s. [Tidl.: 3. udgave, Kbh. 1946].

Alf Tergel: Från Jesus till moder Teresa. Kristenhetens historia. 6. [utök.] utg. Stockholm: Verbum Förlag 1992, 569 s.

Jakob Balling: Kristendommen. 1. udgave, 2. oplag. (= Verdens religioner), København: Politiken 1991, 302 s. [1. udgave, København 1986].

Henry Cöster: Kyrkans historia och historiens kyrka. (= Symposion bibliotek), Stockholm: Symposion 1989, 166 s.

Oskar Skarsaune: Kristendommen i Europa 1: Fra Jerusalem til Rom og Bysants. Oslo: Tano 1987, 167 s.

Jakob Balling: Kristendommen. (= Verdens religioner), København: Politiken 1986, 302 s. [2. udgave/oplag, København 1991].

Charles Joys: Kristendom og kirke i 2000 år. Del 1: Den eldste kirken; Kirken i Romerriket Borgen 1983, 79 s.

Torben Christensen: Christus oder Jupiter. Der Kampf um die geistigen Grundlagen des römischen Reiches. Aus dem Dänischen von Dietrich Harbsmeier. Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht 1981, 295 s. [Dansk original 1970].

Oldkirkens historie. På grundlag af Carl Andresen: Geschichte des Christentums, I. Udg. som manuskript, på dansk ved Henning Lehmann. Århus: Institut for Kirkehistorie 1980, 258 s.

Oldkirkens historie. Efter Carl Andresen: Gechichte des Christentums I. På dansk ved Henning Lehmann. Foreløbig udgave, [trykt som manuskript].  Århus: Århus Universitet 1977, 116 + 9 s.

Torben Damsholt: Kirkekamp – klassekamp – kulturkamp. i: Tidehverv 49 (1975), 16-24.

Poul Saxe: Politik og ideer i kirkens historie. København 1975, 131 s. [flere oplag, 2. ændr. udg. 1981].

Torben Christensen: Kirkkohistoria, vol. 1, Evankeliumista paavin jumalanvaltioon.. Helsinki: Gaudeamus 1974, 462 s.  [Finsk version af kirkehistorie 1969]

Helge Haystrup: Oldkirken Fredericia: Lohses Forlag 1974, 191 s.

Leif Grane: Kirken i historien. De første otte århundreder. Med et udvalg af tekster.  København: Gyldendal 1973, 222 s.

Torben Christensen: Romermagt, hedenskab og kristendom. En kulturkamp. København 1970, V+303 s. [Tysk version 1981].

Torben Damsholt: Kirkehistorie. i: Tidehverv 1970, 107-115.

Sven Göransson: Kyrkohistorisk orientering. Kbh. – Oslo – Sthl. : Scandinavian university books 1970, 267 s.

Poul Rude: Kirken under kejserne. (= Gjellerups Verdenshistorie), København 1970, 154 sp.

Torben Christensen & Sven Göransson: Kyrkohistoria. I: Fra evangelium til den pavelige gudsstat. Af Torben Christensen.  Stockholm 1969, VI+424 s. [2. udgave 1978, finsk version 1974].

Torben Christensen: Kristendommen og Imperium Romanum. Kirkens oprindelse og historie til år 600. København 1967, 443 s.

Hal Koch: Kirkens historie fra aposteltid til atomtid. Overs. av Tor Edvin Dahl. Oslo 1967, 187 s. [Dansk original 1963].

Poul Saxe: Kirkehistorie. 2. ændrede udgave. København: Nyt Nordisk Forlag 1967m 384 s. + tillægg. 

Hal Koch: Från apostlatid till rymdålder. Kyrkans historia i korta drag. Övers. av Frithiof Dahlby.  Stockholm: Diakonist. 1966, 224 s. [2. uppl. 1970].

Hal Koch: Kirkens Historie – fra aposteltid til atomtid. Kbh. 1963, 191 s. [Mange efterfølgende oplag, senest 10. oplag 1978. Norsk version 1967].

Einar Molland: Oldkirken. i: Vår kulturarv, København 1961, 317-364.

Peter Bamm: Troens verden. Kristendommens første århundreder. Fredericia: Lohse 1960, 368 s.

Poul Saxe: Kirkehistorie. Bind 1 [ud af 2]. København 1959, 218 s. [2. ændr. udg. 1967].

Carl Ludvig Godske: Kirken den er et gammelt hus Sætherskars forlag, 143 s.

Hjalmar Holmquist og Jens Nørregaard: Kirkehistorie. I: Oldtid og middelalder. 3. paa ny omarbejdede Udgave. København: Schultz 1931, 630 s.  [Genoptrykt 1963].

Hal Koch: Kirkehistorie. København 1944, 261  s. [Oprindelig del af Håndbog i kristendomskundskab 1943. 2. oplag 1957, 4. oplag 1962].

Hal Koch: Kirkens historie. i: Håndbog for kristendomskundskab 4, København 1943, 7-144. [Genoptrykt som selvstændig bog med enkelte ændringer 1944].

Poul Seidelin: Kirkehistorisk Kompendium. Kbh. 1942, 268 s. [ 3. oplag 1971, 4. oplag 1975].

Hjalmar Holmquist: Kirkehistorie. Bd. I-III. 2.-3. udg. Sammen med Jens Nørregaard. Kbh. 1940-65.

Fridtjof O. Valton: Kristendommens verdenshistorie. Norge 1939, 246 s. [Ny utg. 1945].

Einar Molland: Oldkirkens kristendom. i: De tusen hjems bibliotek, bind 10, De store religioner, Oslo 1938, 275-318.

Gerhard Rauschen og Alfred Otto: Den katolske Kirkes Historie. København 1937, 311 s.

Hjalmar Holmquist: Kirkehistorie. I: Oldtid og middelalder. 2. omarbejdede Udgave ved Jens Nørregaard. København: Schultz 1931, 756 s.

Ludv. Holberg: Almindelig Kirkehistorie. [Særtryk i 12 Ekspl. af Ludvig Holbergs samlede Skrifter, udg. af Carl S. Petersen]. Kbh. 1930, 766 s. [Særtryk fra udgave af Holbergs Samlede Skrifter].

Ivar Welle: Kirkens historie, bd. I. Til år 1600. Oslo 1929, 458 s. [Perioden frem til 1600, 2. opplag 1950].

Holger Biering: Billeder af Kirkens Historie. M. Illustr. Bd. I: Oldkirken. København: Haase 1928, 84 s. [Kirk ehistorie i 3 bind].

S. Holm: Synkronistisk Aarstalsliste til Kirkehistorien. Kjøbenhavn 1928, 85 s.

Anders Nørgaard: Udsyn over den kristne Menigheds Levnedsløb. I: Kirkens Historie i Oldtid og Middelalder. Kbh. 1927, 308 s.

Håkon Wergeland: Kyrkjesoge for lærarskulane. I. Gamle-tidi og midalderen. Oslo 1926, 201 s. [4. utg. 1956, 5. utg. 1960].

Hjalmar Holmquist: Kirkehistorie. I: Oldtid og Middelalder. Aut. Oversættelse af Helge Haar. Kbh. : Schultz 1925, 500 s. [2. Udg. 1931].

Hjalmar Holmquist: Kyrkohistoria. I: Gamla tiden och medeltiden. Stockholm 1923, 375 s.

A.B. Drachmann: Kristendommens Oprindelse. Kbh. 1919. [Særudgave af Verdenskulturen II, 1906, s. 423-492].

Andreas Brandrud: Den kristne kirkes historie. Et grundrids. Kristiania 1915, 470 s.

Jón Helgason: Almenn kristnisaga, I-II. Reykjavik 1912-1914, 328+392 s. [I. Foröldin. II. Midaldinar].

Carl Koch: Fortællinger af Kirkens Historie. Oldtiden. Kbh.: Schönberg 1913, 212 s. [2. Opl. 1913].

Fredrik Nielsen: Kristillisen kyrkon historia 1.  Finland 1913, xx s.

A.F.W.J. Prytz: En Perlerad fra Kristi Kirkes Historie. Livsbilleder. Bergen 1909, 217 s.

C. Asschenfeldt-Hansen: Kirkehistorie for Menigheden, med Illustrationer. I-II. København: K. Foren. f. i. Miss. 1907-1908, 570 + 584 s.

Lorenz Bergmann: Kirkehistorie. Bind I: Indtil Reformationen. [I alt 2 bind]. København: Lehmann & Stage 1908, 190 s. [2. Udg. 1912, 3. Udg. 1918, 4. Udg. 1927, 5. Udg. 1935, 6. Udg. 1944, 7. udg. 1950, 8. udg. 1958, 9. udg. 1965. Oversættelse til grønlandsk af Mathias Storch, Kbh. 1915].

Thorsteinn Björnsson: Skyggamyndir. Alpydlegar frásagnir úr sögu pávadomsins. [Tastaturet mangler nogle islandske bogstaver]. Reykjavik 1908, 206 s.

F. Fenger: Fortællinger af den gamle Kirkes Historie. København: Schønberg  1908, 264 s.

Hjalmar Holmquist: Gamla kyrkans historia. Till sjunde århundradets början. Uppsala 1907, 436 s.

A. B. Drachmann: Kristendommens ældste historie. i: Verdenskulturen II, 1906, s. 432-492.

Fredrik Nielsen: [Oversættelse til madjarsk af »Ledetraad i Kirkens Historie«]. xx 1906.

Fredrik Nielsen: Kyrkohistoria från apostlarnes dagar till slutet af 19:e århundradet, på svenska utg. af Abr. Ahlén, del 1: Den gamla kyrkan och medeltiden.  Stockholm: Ekman 1903, 1035 s. [Svensk version af »Kirkehistorie« fra 1902].

Fredrik Nielsen: Kirkehistorie. Bind I: Oldtiden og Middelalderen. [eller: Kirkens Historie indtil Reformationen]. København 1902, VIII+1024 s. [Udkom samtidigt på svensk og finsk].

Adam Fabricius: Illustreret Kirkehistorie for Folket. 3. uforandrede Udg. I-II København 1900-1901. [1. Udg. 1896, 2. Udg. 1899, svensk oversættelse 1899, finsk oversættelse 1901]

Jens Nørregaard: Oldkirkens Knudepunkt. Kbh.: Lehm & Stage 1901, 36 s.

Adam Fabricius: Illustreret Kirkehistorie for Folket, I-II. København 1896, xx s. [2. udg. 1899, 3. udg. 1901, svensk oversættelse 1899, finsk oversættelse 1901].

Helgi Hálfdánarson: Saga fornkirkjunnar (30-692 e. Kr.) Reykjavik 1883-1896, xx s.

Niels Chr. Hansen: Synchronistiske Tabeller t. Br. ved det theol. Studium. Kjøbenhavn 1895, xx s.

H.G. Heggtveit: Illustreret Kirkehistorie. Gjennemset af A. Chr. Bang. Med ca. 280 Bill. Kristiania 1891-1895, VIII+704 s.

Birger Hall: Kirkehistorie for Folket. Med Illustr. I: Oldkirken. (=Familielæsning 25-28), Kristiania 1892, XX+228 s.

Carl Alfred Cornelius: Kristna kyrkans historia, 1.  Upsala 1889, VI+306 s s. [Del af værk på 7 bind, 1889-1891].

Fr. Nielsen: Ledetraad i Kirkens Historie. Bd. I. Indtil Reformationen. Kjøbenhavn: Schønberg 1887, 124 s. [2. udg. Kbh. 1889, 3. udg. 1893, 4. opl. Kbh. 1897, 5. oplag 1905, 6. opl. 1908, 7. opl. 1913. Oversættelse til madjarsk i 1906].

H. Hálfdánarson: Almenn kirkjusaga frá upphafi kristninnar til vorra tima. 1-2 hepti. Reykjavik 1883-1885.

Fredrik Nielsen: Haandbog i Kirkens Historie. Første Bind: Oldkirken. Kbh. 1885, xx s. [2. omarbejdede udg. Kbh. 1893, IV+788 s.].

Pehr Gustaf Eklund: Kyrkans allmänna historia, i öfversikt framställd.  Sverige 1883, xx s.

J. Engeln: Den kristne Kirkes Historie, som viser den Hellig Aands Omsorg for den katholske Kirke. København 1883, xx s. [2. forøg. og forbedr. Udg., Kbh. 1896].

Helgi Hálffánarson: Almenn kirkjusaga frá upphafi kristminnar til vorra tíma, 1. hepti. Reykjavik 1883, 160 s. [2. hepti, Reykjavik 1885].

Ludvig Helveg: Den græske visdoms-kirke. i: Nordisk månedskrift for folkelig og kristelig oplysning 1878, 1. halvårgang (Odense 1878), 44-70 og 81-115.

Ludvig Helveg: Den græske og latinske kirke i: Nordisk månedskrift for folkelig og kristelig oplysning 1877, 2. halvårgang (Odense 1877), 161-180.

R. Fjetterström: Bilder ur kristna kyrkans historia. Norrköping: Wallberg 1875, 255 s. (2. uppl. 1890).

C.A. Cornelius: Handbok i kyrkohistorien. Ups. 1872, VIII+356 s.

Per Wilhelm Bergstrand: Chronologisk handbok i christna kyrkans historia, i samband med allmänna historien, till medlet af innevarande århundrade, med geografiska upplysningar, öfversigt af de förnämsta kyrkliga samfundens och de icke-christna religionernas tillstånd vid samma tid samt utförligt namn- och sakregister. Öbro, Sthlm. 1868, VIII+335 s.

Fr. Hammerich: Den kristne Kirkes Historie. Første Bind: Oldtidskirken (1-590). Kjøbenhavn: Gyldendal 1868, XII+456 s. [2. Udg. Kbh. 1872, 3. Udg. 1891].

C. Harder: Kristendomens uppkomst o. utbredn. under de tre första årh. Öfv. af G. Swederus. Stockholm 1868, VI+279 s.

Ludvig Holberg: Kirke-Historie. Udgivet ved F.L. Liebenberg. Med en Indledning af R. Nielsen. Første Deel. Kiøbenhavn 1867, LXXVI+520 s. [Første Deel omfatter perioden fra 1. årh. til 10. årh. Første udgave 1738].

P.E. Ryding: Den kristne Kirke, dens Begyndelse og fortsatte Udvikling i Tidens Løb. Kbh. 1863, xx s.

C.C. Wang: Om de ældste Christne, deres Liv, Gudstjenester, Sakramentforvaltning m.m., udarbeidet fornemmelig efter »Caves ældste Christendom«, samt Eusebius’s og Westermeiers Kirkehistorier. Christiania 1862, 92 s.

M. Melbye: Fortællinger af Kirkehistorien. 1. - 2. Bind. København: Milo 1857-1860. [2. gjennems. Opl. Odense 1863-1864. 3. Oplag Odense 1877-1878].

Pave-Kirkens Historie, eller Historiens Vidnesbyrd om, at Usandheden vel er gammel, men Sandheden alligevel ældre. Udgivet af Foreningen for den indre Mission i Throndhjem. Trondhjem 1859, 52 s.

C. Levinsen: Almeenfattelig Fremstilling af den christelige Kirkes Historie. Et af Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug kronet Priisskrift. København: Bing & Søn 1848, X + 243 s.

M. Mørk-Hansen: Populair Fremstilling af Kirkens Historie for tænkende Christne. Kbh.: Reitzel 1848, VI+268 s.

H.C. Rørdam: Christi Kirkes Historie. Kbh. 1846, VI+222 s. [2. Oplag, Kbh. 1858].

C.T. Engelstoft: Lærebog i Kirkehistorien til Brug ved Forelæsninger. Første Halvdeel. København 1845, VIII+204 s.

Dr. Carl Hases Kirkehistorie. Paany oversat efter Originalens 4de Udgave af L.R. Petersen og F. Øhlenschlæger. Kiøbenhavn 1843, VIII+606 s.

C.A.H. Kalkar: Udsigt over den christne Kirkes Historie. Odense 1841, xx s.

Erasmus Nielsen: De speculativa historiæ sacræ tractandæ methodo. Diss., resp.: Laur. Guil. Petersen. Hauniæ 1840, xx s.

Karl Hase: Kirkehistorie. Oversat af C. Winther og Th. Schorn. Kjøbenhavn 1837.

Wilh. Busch: Den christelige Kirkes Historie. Oversat af Mandrup Poulsen. Odense (Kbh.) 1832, xx s.

Pt. Tetens Hald: Historia ecclesiastica synoptice enarrata, I-II. Pars I: Historiam VI priorum secc. complectens. Hauniæ: Gyldendal 1830-1832, xx s.

August Neander: Den christna religionens och kyrkans allmänna historia. Öfversatt af Gustaf Eriksson. Bd. 1. De tre första århundradena. Bd. 2. Kyrkohistorien från Constantin den store till Gregorius den store. Stockholm 1830-1832, xx s.

Jacob Fr. Dietrichson: Synchronistiske Tabeller til Prof. Stenersens Kirkehistorie. Christiania 1831, 111 s.

Wilh. Münscher: Lærebog i den christelige Kirkehistorie. Paany udgivet, omarbejdet og fortsat af Jens Møller. Kbh. 1831, xx s.

Wilh. Münscher: Sammandrag ur kyrkohistorien. Ved Jens Møller. 3. uppl. Sthlm. 1831, xx s.

Rasm. Sørensen: Christi Kirkes eller Menigheds Historie, tilligemed en Oversigt over den hele verdslige Historie, især vort Fædrenelands Begivenheder. Kbh. 1830, xx s.

Sten Johannes Stenersen: Den christne Kirkes Historie i Udtog, 1-2. Christiania 1823, xx s. [Anden Udgave 1834-1835, 388 og 487 s.]

Anders Bruhn: Christna Kyrkans allmänna Historia, jemte tillägg om Lutherska Kyrkans symboliska Skrifter och Christna Kyrkans Historia i Swerige, i sammandrag. Göteborg 1822, XVI+231 s. [2:a uppl. 1827, 3:e tillökta uppl. 1834].

Hans Nielsen Hauge: Udtog af Kirke-historien. Chria. 1822, VIII+264 s.

Wilh. Münscher: Lärobok i kristna Kyrkohistorien til Bruk wid Föreläsningar. Efter den för Köbenhamns Universitet 1811 föranstaltade nya Upplaga, med tilläg af Fr. Münter. Örebro 1814.

Wilh. Münscher: Lærebog i den kristelige Kirkehistorie. Overs. af Jens Carl Winther. Med Tillæg af Fr. Münter. Kbh. 1805. [Paa ny udgivet af Jens Møller, Kbh. 1811 og 1831].

Fr. Münter: [Tillæg til lærebog i kirkehistorie] i: Wilhelm Münscher, Lærebog i den kristelige Kirkehistorie. Overs. af Jens Carl Winther. Med Tillæg af F. Münter. Kbh. 1805. [Paa ny udgivet af Jens Møller, Kbh. 1811 og Kbh. 1831. Svensk udgave, Örebro 1814].

Fr. Münter: [Tillæg til lærebog i kirkehistorie] i: Wilhelm Münscher, Lärebok i Kristna Kyrkohistorien till Bruk wid Föreläsningar. Efter den för Köpenhamns Universitet 1811 föranstaltade nya Upplaga, med tilläg af F. Münter. Örebro 1814, IV+263 s..

Ludv. Tim Spittler: Grundrids af den christelige Kirkes Historie. Oversat efter 3. Opl. Kbh. 1799.

[Nic. Edinger Balle]: Historia ecclesiæ christianæ in usum auditorum primis lineis adumbrata. Pars I. Hafn. 1790, xx s.

Niels Ditlev Riegelsen: Fuldstændig Kirkehistorie. 1.–3 D. 1 B. Kbh. 1781-1786.

Ped. Bering Giørup: Synoptiske Tabeller over det Nye Testaments Kirke-Historie indtil nu værende Seculum. København 1778, xx s.

[Mog. Chr. Marq. Marcussen]: Guds Vidnesbyrd iblandt de Christne og andre Folk. Kbh. 1775, xx s.

[Niels Ditlev Riegelsen]: Forsøg til en Kirke-Historie i Tabeller. Kiøbenhavn 1774, xx s.

Ludv. Holberg: Allgemeine Kirchenhistorie, übersetzt von Geo. Aug. Detharding, 1-2 Th. Coph. u. Leipz. 1749, xx s. [Senere optryk 1762. Dansk original 1738].

Ludv. Holberg: Almindelig Kirke-Historie fra Christendommens første Begyndelse til Lutheri Reformation, T. I-II. Kbh. 1738 , xx s. [Ny udg. Kbh. 1740. 3. opl. Kbh. 1765. Tysk version 1749.]

Chr. Kortholt: Historia ecclesiastica Novi Testamenti a Chr. nat. usque ad sec. XVII Lips. 1697, xx s. [Iterum edita cura Seb. Kortholti, Hamburgi 1708].

Eric d. ä. Benzelius: Breviarium historiæ ecclesiasticæ veteris et novi testamenti, dicentium usui destinatum, iteratis, vicibus juventuti academiæ propositum, multorum desideris expetitum, nunc demum typis descriptum et privilegio regio evulgatum. Strängnäs 1695, 396 s. [2. opl. Strängnäs 1699, 3. opl. Upps. 1717, ny udg. Göteborg 1743, 5. udg. Vesterås 1802. Svensk version Stockholm 1734].

Sev. Walth. Slüterus: Propylæum historiæ Christianæ, sistens enarrationem methodicam scriptorum ad hist. ecclesiæ Christ. facientium. Francof. 1680. [Editio longe auctior Lips. & Luneb. 1696].

Retur 

Patristik.dk  

Stikord