N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B5g Prædiken: samlinger af prædikener, homiletik / Homiletics, collections with homilies 

Udskrift 3. nov. 2001. Prædikener eller homilier af en bestemt kirkefader skal findes i afsnit A2 under pågældende kirkefaders navn. Ajourført febr. 2008. 

Svenskt patristiskt bibliotek. Huvedred. Samuel Rubenson. Band 4: Bibel och predikan, red. Sten Hidal. Skellefteå: Artos 2003, 210 s. 

Johannes Glenthøj: Oldkirkens syriske prædiken. Om himmel og himmelfart og prædikenen i dag. i: Kritisk forum for praktisk teologi 88 (2002), 46-58. 

Evangeliets gryning. Kyrkofädernas skrifttolkning. Utläggningar av de gammaltestamentliga läsningarna i 1983 års evangeliebok. Svensk översättning av Olof Andrén. Uppsala: Pro Veritate 1994, 304 s.

Alle vort livs mysterier. Oldkirkelige prædikener i oversættelse. Red. Anna Marie Aagaard. Frederiksberg: Anis 1992, 197 s.

Evangeliets ljus, II. Homilier af kyrkofäder. Evangelietexterna i andra årgången av 1982 års evangeliebok. Svensk översättning av Olof Andrén. Uppsala: Pro Veritate 1992. 222 s.

Indledning [til samling af prædikener] i: Från tid och evighet. Predningar i urval från 200-tal till 1500-tal [Festskrift til Alf Härdelin på 65-årsdagen den 23 februari 1992]. Red. Stephan Borgehammar, Skellefteå: Artos 1992, 1-25.

Christian Thodberg: Indledning [til Alle vort livs mysterier]. i: Alle vort livs mysterier, Oldkirkelige prædikener i oversættelse,  red. A.M. Aagaard, Frederiksberg: Anis 1992, 9-29.

Evangeliets ljus, III. Homilier av kyrkofäder. Svensk översättning av Olof Andrén. Evangelietexterna i tredje årgången av 1982 års evangeliebok. Uppsala: Pro Veritate 1990, 224 s.

Evangeliets ljus. Homilier av kyrkofäder. Evangelietexterna i första årgången av 1982 års evangeliebok. Svensk översättning av Olof Andrén. Uppsala: Pro Veritate 1987, 253 s.

A.F. Nørager Pedersen: Den kunst at prædike. Århus: Anis 1985, 216 s.

Anders Ekenberg: Urkristen predikan. i: Predikohistorisk perspektiv, Uppsala 1982, 7-39.

A.F. Nørager Pedersen: Prædikenens idéhistorie. København: Gyldendal 1980, 390 s.

Peter Marstrander: En bok om prekenen. Oslo: Land og Kirke 1963, 270 s.

An anonymous Homily on the Annunciation. Edited by Henric Nordberg. (= Societas Scientiarum Fennica. Commentationes Humanarum Litterarum XXVIII.2), Helsinki 1962, 19 s.

Yngve T. Brilioth: A Brief History of Preaching. Philadelphia 1958. [Nyt oplag 1965, Svensk original 1945]

Yngve Brilioth: Predikans historia. Olaus Petri-föreläsningar hållna vid Uppsala Universitet. Lund: C.W.K. Gleerup 1945, VIII+288 s. [2 uppl. 1962, eng. övers. A Brief History of Preaching, Philadelphia 1958 og 1965].

C.P. Caspari: Kirkehistoriske Reisefrugter. XIV-XX: Et utrykt Brev og sex utrykte Prædikener fra det femte, sjette og syvende Aarhundrede. i: Theologisk Tidsskrift, Tredje Række 1 (1887), 96-140.

C.P. Caspari: Kirkehistoriske Rejsefrugter. IV-XIII: Utrykte Breve og Prædikener fra det femte, sjette og syvende Aarhundrede. i: Theologisk Tidsskrift, Ny Række 10 (1885), 379-445.

C.G. Rogberg: In interpretationem dictorum V.T., quæ in Novo ad Christum referuntur, observationes. Diss., resp.: L.G. Palmlund. Ups. 1830, 36 s.

Joh. Åström: Kort öfversigt af Homiletikens Litteratur, ifrån Christendomens början till Reformationen. i: Ecclesiastik, tidskrift till läsning för prester 2 (Upsala 1826), 33-53 og 4 (Upsala 1827), 51-96.

Johan Möller: Afhandling om ett rätt Predikosätt. Stockholm 1779.

 

Retur til oversigt 
Liturgi generelt

Gudstjeneste

Nadver

Dåb

Sakramenter

Kirkeår

Prædiken

Hymner

Bønner, tidebøn

Andre emner