N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B5b Gudstjeneste (messe) / Divine Service (Mass) 

Oprettet 1.11.01. Ajourført febr. 2008. 

Stig R. Frøyshov: Søndagsnattens vigilie i Jerusalems oppstandelseskirke - biskoppelig og monastisk. i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 21 (2006), 39-52. 

Anders Ekenberg: Den äldsta kristna gudstjänsten - den poetisk-musikaliska dimensionen. i: Imago Dei - poesi och bildspråk i fornkyrkan, red. Samuel Rubenson, Skellefteå: Artos 2005, 75-96. 

Den Koptisk-Ortodokse Kirkes liturgier. Oversættelse fra koptisk og arabisk ved Palle Thordal. Taastrup: Den Koptisk-Ortodokse Kirke 2000, XXVIII+123 s. [Rev. udg. af oversættelse fra 1991].

Den koptisk ortodokse Kirkes liturgier. Oversættelse fra koptisk og indledning ved Palle Thordal. Esbjerg: Re-formatio's Forlag 1991, XXVII+112 s.

Per Bjørn Halvorsen: Jesu nattverd. Messen gjennom 2000 år. Oslo: St. Olav forl. 1989, 179+11 s.

Den guddomliga liturgien enligt S:t Johannes Chrysostomos.  [Särtr. ur Christofer Klasson, Ortodoxa kyrkan, 1973]. Sthlm.: Almqvist & Wiksell 1980.

Bent Noack: De første kristnes kirkegang. i: Aalborg Stiftsbog 1978, 7-17.

Vår heliga fader Johannes Chrysostomos’ gudomliga liturgi.  Stockholm: Ortodoxa förl. 1976, 48 s.

Christofer Klasson: Ortodoxa Kyrkan. Stockholm: Almqvist & Wiksell 1973, 231 s.

Bjørn Højbo: Nadver og messe. Den kristne gudstjenestes udvikling i de første århundreder. (= Pauluskredsens skrifter, serie 51, nr. 1), København 1969, 196 s.

Niels Thomsen: Gudstjenestesynet – set fra en oldkirkelig vinkel. i: Præsteforeningens Blad 58 (Kbh. 1968), 401-408.

Helge Noe-Nygaard: Menighed og gudstjeneste i lys af oldkirken. i: Præsteforeningens Blad 56 (Danmark 1966), 49-54.

Christian Thodberg: Der byzantinische Alleluiarionzyklus. Studien im kurzen Psaltikonstil. (= Monumenta Musicae Byzantinae, Series Subsidia 8), Copenhagen 1966, 239 s.

Vår heliga faders Johannes Chrysostomos’ gudomliga liturgi. Tolkning av Tito Colliander. Helsingfors: Söderström 1958, 65 s.

Johan Johnstad: Kirkens gudstjenesteliv fra oldtiden til i dag. Et liturgisk grunnriss. Oslo: Fabritius & Sønner 1953, 155+upg. s.

K.E. Skydsgaard: Kirkens Gudstjeneste. i: Haandbog i Kristendomskundskab 6, København 1943, 7-78.

Rafael Gyllenberg: Kyssen i den kristna gudstjänsten. i: Svenska Folkskoland vänners kalender 1939.

Niels Nøjgaard: Kirkebygning og Gudstjeneste. i: Kirken 2 (Kbh. 1930), 72-90.

Peder Severinsen: Agnus Dei. i: Præsteforeningens Blad 18 (Kbh. 1928), 412-414, 427-431, 440-442 og 451-454.

Messebogen (Missale Romanum) paa Latin og Dansk. 2. Udgave. [Udgivet af Niels Hansen].  København 1926, xxviii+1168+228 s. [1. udgave 1906].

Olaf Moe: Bibelsk menighetsliv. Gudstjeneste og samfund hos de første kristne. Kristiania: Lutherstiftelsens Forlag 1921, 61 s.

Peder Severinsen: Agnus Dei. i: Kirke-Tidende 4 (1919), 351-356, 368-372 og 381-387.

Den ortodox-katolske (orientalske) Kirkes guddommelige Liturgier. Oversatte af C. Siletzky. København 1909, XXIV+140 s.

Richard Engdahl: Beiträge zur Kenntniz der byzantinischen Liturgie. Texte und Studien. (= Neue Studien zur Geschichte der Theologie und der Kirche 5), Berlin 1908, 149 s. [Genoptrykt Aalen 1973].

Den hellige katholske Kirkes Messebog (Missale Romanum) med særligt Hensyn til det apostoliske Vikariat i Danmark. Udgivet med Dansk Oversættelse og Forklaringer. Tournai, Belgien 1907, 1284 s.

Messebogen (Missale Romanum) paa Latin og Dansk. København 1906. [2. udg. 1926].

Gudstjänsten som förrättas i ortodoxa kyrkan vid Påskhögtiden. Hangö 1902.

Chr. Barfoed: Oldkirkens Liturgier. København: Lehmann & Stages Forlag 1902, 176 s.

Den æthiopiske Liturgi, oversat af Henry Larsen. i: Dansk Kirketidende 1896, nr. 36-38.

Den hellige guddommelige Liturgi, anordnet af Johannes Chrysostomus. Oversat paa Dansk. Kbh. 1891, 29 s.

Georg V. Hansen: Nadvergudstjenesten. Et Forslag, udarbeidet paa Grundlag af Fællesindholdet af de oldkirkelige østerlandske Liturgier. Kjøbenhavn: Langstad 1890, 55 s.

De heliga liturgierna av våra heliga Fäder Johannes Chrysostomus och Basilius den Store. Öfversättning av Basilus Archangelsky. Sthlm. 1886.

C.C. Wang: Om de ældste Christne, deres Liv, Gudstjenester, Sakramentforvaltning m.m., udarbeidet fornemmelig efter »Caves ældste Christendom«, samt Eusebius’s og Westermeiers Kirkehistorier. Christiania 1862, 92 s.

Den heliga Johannes Chrysostomi liturgi, sådan den i grekisk-ryska kyrkan firas. Overs. af A. Soudakoff. Stockholm 1852, 115 s.

 

Retur til oversigt

Liturgi generelt

Gudstjeneste

Nadver

Dåb

Sakramenter

Kirkeår

Prædiken

Hymner

Bønner, tidebøn

Andre emner