N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B8n Etik og parenese / Ethics and Paranaesis 

Udskrift 26. nov. 2001. Ajourført marts 2008. 

Niels Willert: The Reception of Biblical and Graeco-Roman Ethics in the Apologetics of the Early Church. i: Beyond Reception - Mutual Influences between Antique Religion, Judaism and Early Christianity, ed. David Brakke m.fl., Frankfurt 2006, 89-116. 

Early Christian Paraenesis in Context, ed. James Starr & Troels Engberg-Pedersen. (= Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 125), Berlin: Walther de Gruyter 2004, vii+616 s. 

Samuel Rubenson: Wisdom, Paraenesis and the Roots of Monasticism. i: Early Christian Paraenesis in Context, ed. James Starr & Troels Engberg-Pedersen, (= Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 125), Berlin 2004, 521-534. 

Torstein Tollefsen: Kristen etikk - fra en patristisk synsvinkel. i: For Guds skyld?, ed. Svein Rise, Trondheim 2004, 81-102. 

Niels Willert: Etikken som apologetisk argument i Origenes' Contra Celsum. i: Perspektiver på Origenes' Contra Celsum, red. af René Falkenberg & Anders-Christian Jacobsen, (= Antikken og Kristendommen 1), København 2004, 129-149. 

Reidar Aasgaard: »Brotherly advice« - Christian siblingship and New Testament paraenesis.  i: Early Christian Paraenesis in Context, ed. James Starr & Troels Engberg-Pedersen, (= Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 125), Berlin 2004, 237-266. 

Reidar Aasgaard: »My beloved brothers and sisters!« - Christian siblingship in Paul. (= Journal for the study of the New Testament, Supplement serie 265), London: T&T Clark 2004, xii+361 s. [Rev. udg. af doktorafhandling, Oslo 1999]. 

Naturlig sex? Seksualitet og kjønn i den kristne antikken, red. Halvor Moxnes m.fl. Oslo: Gyldendal 2002, 236 s. 

Torstein Tollefsen: The Ethical Consequences of the Christian Conception of Nature as Created by God. i: St. Vladimir's Theological Quarterly 45 (2001), 395-408. 

Gunhild Vidén: »Från univira till Kristi brud« – uppfatningar om kvinnomoral i senantiken. i: Patristica Nordica 5 (= Religio 51, Skrifter udgivna av Teologiska Institutionen i Lund), Lund 1999, 99-117.

Reidar Aasgaard: »My beloved brothers and sisters!« - A study of the meaning and function of Christian siblingshift in Paul, in its Greco-Roman and Jewish context. Doktorafhandling, University of Oslo 1998, 373 s. 

Nils Arne Pedersen: Den kristne kirkes holdning til selvmord i det 2. og 3. århundrede. i: DTT 60 (1997), 241-289.

Johannes Sløk: Kristen moral før og nu. København 1997, 195 s. [1. udg. 1959].

Jakob Balling: Strejflys på ægteskabets kirkehistorie. i: Præsteforeningens Blad 86 (1996), 121-127. [Genoptrykt i: Jakob Balling, Historisk Kristendom, Kbh. 2003, 115-124]. 

Reidar Hvalvik: Ordene fra Guds egen munn. Til spørgsmålet om dekalogens stilling i den antikke jødedom og den tidlige kirke. i: TTK 66 (1995), 261-273.

Anders Ekenberg: Den tidiga kristendomen och våldet. i: Signum 20 (Uppsala 1994), 152-154.

Øyvind Norderval: Holdninger til seksualitet og homoseksualitet i antikken og i oldkirken.  i: NTT 94 (1993), 193-218.

Oskar Skarsaune: Dåpen, Ånden og det nye liv. Et kapitel om urkristen parenese. i: Ånden og kirken, red. E. Huglen og R. Hvalvik, Oslo 1979, 33-51.

Johannes Sløk: Kristen moral før og nå. Med innl. av Per Lønning. Overs. av Per Haga. (= Cappelens almabøker), Oslo 1972, 223 s. [Dansk original 1959].

Johannes Sløk: Kristen moral før og nu. København 1959. [2. udg. 1963, flere oplag, senest 1997, norsk version 1972].

Sigfrid von Engeström: Några grunddrag i den kristne äktenskapsuppfattningens historia.  i: Ny Kyrklig Tidskrift 19 (Uppsala 1950), 1-32.

Holger Mosbech: Oldkirkens Syn paa Krig og Krigstjeneste. i: Holger Mosbech, Talt og skrevet, Kbh. 1941, 96-102. 

Einar Billing: De etiska tankarna i urkristendomen. 2. uppl. Sthlm. 1936, 442 s.

Åke Petzäll: Etikens sekularisering, dess betingelser inom kristen spekulation med särskild hänsyn til Augustinus. (= Göteborg Högskolas Årsskrift 41:2), Göteborg 1935.

Einar Billing: De etiska tankarne i urkristendomen i deras samband med dess religiösa tro. Uppsala: Schulitz 1907, 2 bind, 240+80 s. 

P.O. Bugge: Diss. inaug. de perversitate humana morali. Gotting. 1796.

Sven Lagerbring: De decimis christianorum. Diss. Resp: B.M. Hulthin.  Lund 1754, 6+15+1 s.

 

Retur 

Andre delemner:

a. Dogmehistorie 

b. Oversættelser

c. Afhandlinger 

d. Apostolikum

e. Nikænum  

f. Skrift  

g. Apologetik

h. Trinitetslære

i. Gudsforståelse

j. Antropologi

k. Kristologi

l. Soteriologi

m. Ekklesiologi i

n. Etik 

o. Andre emner

p. Skismaer