N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B8l Soteriologi / Soteriology 

Udskrift 26. nov. 2001. Ajourført marts 2008. 

Carsten Breengaard: Paradis-sekten. Frelseshistorie og kristen identitet. Købennhavn: Museum Tusculanum 2007, 203 s. 

Siver Dagemark: Man's Search for Salvation exemplified by Christian and Pagan Beliefs from the Third Century. i: Pagani e christiani alla ricerca della salvezza, secolo I - III, (= Studia Ephemeridis Augustinianum 96), Roma 2006, 137-207. 

Nåden og den frie vilje. Red. af Bo Kristian Holm og Else Marie Wiberg Pedersen. København: Anis 2006, 365 s. 

Anders-Christian Jacobsen: Et oldkirkeligt perspektiv på forsoningstanken. i: Kritisk forum for praktisk teologi 24, nr. 95 (2004), 2-17. 

Nils Arne Pedersen: Smagte vi alle på æblet? Østkirkens lære om syndefaldet. i: Præsteforeningens Blad 94 (2004), 333-338. 

Samuel Rubenson: Kroppens uppståndelse i martyrakter och helgonbiografier. i: Kropp og oppstandelse, red. af Troels Engberg-Pedersen og Ingvild Sælid Gilhus, Oslo 2001, 134-154. 

Lars Thunberg: De gudomliga ekonomin - fornkyrkliga perspektiv. Skellefteå: Artos 2001, 295 s. 

Ezra Gebremedhin: Hur mycket får Räddningen kosta? Försoningstanken under den patristiska tiden och i den moderna debatten. i: Nya vägar i teologin. Festskrift til Anders Jeffner, red. Carl Reinhold Bråkenhielm m.fl., Nora: Nya Doxa 1999, 138-160.

Anders-Christian Jacobsen: »... kødets opstandelse og det evige liv«. i: Nyhedsbrev, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet, 1999, s. 57-63. [Om opstandelsestroen hos apologeterne og Methodius].

Gösta Hallonsten: Gudomliggörelsen hos de latinska kyrkofäderna. En skiss. i: Florilegium patristicum. En festskrift till Per Beskow. Sammanstäld av Gösta Hallonsten, Sten Hidal, Samuel Rubenson. Delsbo: Bokförlaget Åsak 1991, 61-78.

Gunnar af Hällström: Carnis resurrectio. The Interpretation of a Credal Formula. (= Societas Scientiarum Fennica, Commentationes Humanarum Litterarum 86), Helsinki 1988, 107 s.

Gösta Hallonsten: Kosmisk eller individuell frälsning? Ett försök att belysa uppkomsten av nådeläran. i: STK 63 (1987), 162-173.

Lars Thunberg: »Det saliga bytet«. Frälsningsschema och frälsarbild i teologihistorien. (= Studia doctrinae Christianae Upsaliensia 16), Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 1977, 421 s.

Gustaf Aulén: Le triomphe du Christ. Préface de Louis Bouyer. Trad. du suédois par G. Hoffmann-Sigel. (= Foi vivante 124), Paris: Édition Montaigne 1970, 220 s. [Svensk original 1930: Den kristna försoningstanken].

Leif Frivold: Belønningsmotivet i gudsforholdet hos keiser Constantin og kirkens ledere i det 4. århundrede. i: Kirke og Kultur 69 (Oslo 1964), 160-164.

Thomas F. Torrance: Uppfatningen av försoningen i urkyrkan. i: STK 35 (1959), 73-xx.

Lars Johan Danbolt: Regeneratio – begrepet hos de eldste latinere. i: TTK 26 (1955), 83-94 [eller 101-114].

Krister Stendahl: Kerygma und kerygmatisch. i: ThLZ 77 (1952), 715-720. [Svensk original 1951].

Gustaf Aulén: Ao-lien. Shêng-li ti Chi-tu. [Den segrande Kristus, övers. till kines. fra “Christus Victor”]. Hong Kong 1951. [Svensk original 1930: Den kristna försoningstanken].

Krister Stendahl: Kerygma och kerygmatisk. Om tvetydiga termer i urkyrkans predikan och vår. i: Ny Kyrklig Tidskrift 20 (Sverige 1951), 167-175. [Tysk version 1952, genoptrykt i Meanings 1984].

Gustave Aulén: Christus Victor. La notation chrétienne de rédemption. Trad. du suédois par G. Hoffmann-Sigel. (= Les religions 4), Paris 1949. [Svensk original 1930: Den kristna försoningstanken].

Olof Andrén: »Sola fide« i Gamla kyrkan. i: STK 22 (1946), 351-361.

Eiliv Skard: »Evangeliet« i den aleksandrinske teologien. i: NTT 41 (1940), 134-148.

Ragnar Bring: Några synspunkter på problemet om nåden och den fria viljan. i: Från skilda tider. Studier tillägnade Hjalmar Holmquist, Stockholm 1938, 104-122.

Einar Molland: The Conception af the Gospel in the Alexandrian Theology. (= Skrifter utg. av Det Norske Videnskabs-Akademi i Oslo. II. Hist.-fil. kl. 1938, no. 2), Oslo 1938, 185 s.  [Dr. avh.]

Hjalmar Lindroth: Försoningen. En dogmhistorisk och systematisk undersökning. (= Uppsala Universitets Årsskrift 1935.8), Uppsala 1935, xi+371 s. 

Ragnar Bring: Till kritiken af Harnacks syn på den gammalkyrkliga frälsningsuppfattningen. i: STK 9 (1933), 229-262.

Folke Boström: Studier till den grekiska teologins frälsningslära. Med särskild hensyn till Methodius av Olympus och Athanasius av Alexandria. (= Lunds universitets årsskrift N.F. I, 28,3), Lund 1932, IV+256 s. [Akad. avh. Lund].

Hans Ording: Frelsesopfatningen hos Platon og i kristendommen. i: NTT 33 (1932), 261-281.

Gustaf Aulén: Christus Victor. A Historical Study of the Three Main Types of the Idea of the Atonement. London 1931, 179 s. [Svensk original 1930. Flere engelske genoptryk, bl.a. 1965 og 1983].

Gustaf Aulén: De christelijke verzoeningsgedachte. Geautor, vertaling uit het Zweedsch door H. Henzel. Amsterdam 1931. [Svensk original 1930: Den kristna försoningstanken].

Gustaf Aulén: Den kristna försoningstanken. Huvudtyper och brytningar. Olaus-Petri-föreläsningar hållna vid Uppsala universitet. Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelsens bokförlag 1930, 269 s. [Engelsk version 1931, hollandsk version 1931, fransk version 1949 og 1970, kinesisk version 1951].

Nicolaj Clausen-Bagge: Genfødelse. Oplevelser og Vidnesbyrd af Menighedens Historie. Udg. af Ringkøbing Frimenighed. Ringkøbing 1928, 36 s.

Gustaf Ljunggren: Det kristna syndmedvetandet intill Luther. En dogmhistorisk studie. Uppsala–Leipzig: Almqvist & Wiksell 1924.

Gustaf Aulén: Anselm, Arius och Marcion. i: Studier tillägnade Magnus Pfannenstill, 1923, 212-218.

Gustaf Ljunggren: Zur Geschichte der christlichen Heilsgewissheit von Augustin bis zur Hochscholastik. Göttingen 1920. [Diss.]

Michael Neiiendam: Omkring Forsoningslæren. i: Teologisk Tidsskrift, 3. Række, 10 (Kbh. 1919), 201-216.

P. Johs. Villtoft: Forsoningslæren. En Fremstilling af dens Historie tilligemed et Bidrag til dens skriftmæssige Udformning. København: Frimodt 1911, 417 s. [Licentiatafhandling Kbh.] 

E. Billing: Försoningen. Uppsala 1908. [2. udg. Sthlm. 1922].

Frederik Helveg: Efter-apostolske synsmåder for det frelsende i Jesu død. i: Theologisk Tidsskrift 5 (Kbh. 1888), 367-429.

Otto Møller: Træk af den gamle Kirkes Lære om Gjenfødelsen. i: Otto Møller, Det faldne Menneskes Gjenfødelse og Fornyelse ved Daab og Nadver, Et Forsøg, Kbh. 1870, xx. 

W. Beste: Tron allena gör salig. Ett ord till evangeliska kristna. Med ett bihang innehållande några kyrkofäders (Originis, Chrysostomi, Ambrosii, Augustini) yttranden öfver saligheten utaf tron. Sthlm. 1844, 34 s.

Johan Henrik Vilhelm Steinordh: Dissertatio historico-dogmatica placita Pelagii, Augustini et Cassiani de peccato originali, libero arbitrio ett gratia divina exponens. Uppsala 1842, 34 s.

 

Retur 

Andre delemner:

a. Dogmehistorie 

b. Oversættelser

c. Afhandlinger 

d. Apostolikum

e. Nikænum  

f. Skrift  

g. Apologetik

h. Trinitetslære

i. Gudsforståelse

j. Antropologi

k. Kristologi

l. Soteriologi

m. Ekklesiologi i

n. Etik 

o. Andre emner

p. Skismaer