N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B8d Apostolikum / The Apostles' Creed 

Udskrift 23. nov. 2001. Ajourført marts 2008. 

Ingolf Henoch Pedersen: Vi tror på - bibelstudie over Den apostolske Trosbekendelse. Fredericia: Lohse 1999, 47 s. 

K.E. Skydsgaard: Das Apostolische Glaubensbekenntnis als Lehrnorm und als Gotteswort. i: Zur Auferbauung des Leibes Christi. Festgabe für Peter Brunner, Kassel 1965, 41-60.

Bjarne Skard: Kirkebekjennelsen i Apostolikum. i: Festskrift til biskop Arne Fjellbu, Oslo 1960, xx.

Ludvig Munthe: Kristologisk synspunkt i studiet af apostolikum. i: TTK 25 (1954), 30-38.

N. Clausen-Bagge: Det lille Ord. Et Budskab fra Oldtiden til vor Tids Menighed. Odense 1943, 16 s.

Holger Mosbech: Den apostoliske Trosbekendelse i den nyere Forsknings Lys. i: Gads danske Magasin 34 (1940), 104-119.

Bjarne Skard: Kirkebekjennelsen i Apostolikum. Oslo 1940, 15 s. [En artikel med samme titel er publiceret i 1960]. 

N. Clausen-Bagge: Trosbekendelsens Oprindelse. i: Menighedsbladet 19 (Danmark 1937), 459-462.

N. Clausen-Bagge: Det forkortede Ord. Nogle Bidrag til Trosbekendelsens og Daabens ældste Historie. København 1936, 156 s.

Hj. Lindroth: Sanctorum communio. i: Teol. tidsskr. (Finland 1937), xx.

Sigfrid von Engeström: »De heligas samfund« (Sanctorum communio). i: Gåva och krav, festskrift för Manfred Björkquist, Stockholm 1934, xx.

Hj. Lindroth: Den apostoliska trosbekännelsen. Stockholm 1933.

Hj. Lindroth: Descendit ad inferna. i: STK 8 (1932), xx.

C.W. Leadbether: Den kristne Trosbekendelse, dens Oprindelse og dens Betydning. Oversat efter Originalens 2. Udgave. Kbh. 1925, 142 s. 

D.A. Frövig: Den apostoliske Trosbekjendelse. Kristiania: Aschehoug & Co. 1923 .

N. Clausen-Bagge: Om Trosbekendelsens Oprindelse. i: Vort Samfund, Dansk Menighedsblad 21 (1919), 177-180 og 188-190; 22 (1920), 9-10.

Nicolaj Clausen-Bagge: Ordet af vor Herres egen Mund. Udg. af Ringkjøbing Valgmenighed. Ringkjøbing 1915, 46 s.

Svend A. Becker: Trosbekendelsen. Hvad vi véd om dens Historie. (= Kristendom og Nutidsforskning 8), København: Gad 1913, 68 s.

N. Clausen-Bagge: Ordet af vor Herres egen Mund. (Udg. af »Kirkeligt Samfund«s Bestyrelse). København 1913, 80 s.

Peder Severinsen: Apostlenes Troesbekendelse. Kbh. 1904, 30 s.

H. Hoffmeyer: [Anmeldelse af] Ferd. Kattenbusch, Das apostolische Symbol. Bd. I-II. Leipzig 1894-1900. i: Teologisk Tidsskrift, Ny Række, 3 (1901-1902), 485-510.

H.V. Sthyr: [Anm. af] Th. Zahn, Det apostolske Symbol . . . Overs. ved Georg Harbitz, Kristiania 1893. i: Theologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke 10 (Kbh. 1894), 166-171.

Adolf Harnack: Den apostolske Troesbekjendelse. En historisk Redegjørelse med en Epilog. Oversat af Emil Christiani. Kbh. 1893, 38 s. 

Theodor Zahn: Det apostoliske Symbol. En kort Fremstilling af dets Historie og om Prøvelsen af dets Indhold. Aut. Overs. ved Georg Harbitz. Med Forord af Fr. W. Bugge. Kristiania 1893, 99 s.

H.V. [anonym]: Er »Symbolum apostolicum« et Ord af Herrens egen Mund? Kbh. 1886.

D.G. Monrad: Et Bidrag til den apostoliske Troesbekjendelses Historie. Kbh. 1886.

N.G. Bondo: Den apostol. Trosbekjendelses Oprindelse og Betydning. Kbh. 1885, 123 s.

Frederik Helveg: Daabssymbolet og det gelassianske Dekret. i: Dansk Kirketidende 1880, sp. 345-352.

H.V. Sthyr: [Anm. af] D.G. Monrad, Den første Kamp om den apostoliske Troesbekjendelses Oprindelse – Laurentius Valla – Konciliet i Florens, Kbh. 1875. i: Theologisk Tidsskrift 1876 (Kbh. 1876), 273-295.

D.G. Monrad: Den første Kamp om den apostolske Troesbekjendelses Oprindelse, Laurentius Valla, Koncilet i Firenze. Kbh. 1875, 348 s.

[C.P. Caspari:] Et utrykt Exemplar af det apostoliske Symbol i et Haandskrift fra det ottende Aarhundrede. i: Theologisk Tidsskrift, Ny Række 3 (1874), 149.

C.P. Caspari: Nedfarten i Daabsbekjendelsen udenfor og før Ledet: descendit ad inferna. i: Theologisk Tidsskrift, Ny Række 3 (1874), 507-512.

Ditlev Gothard Monrad: Nogle Bemærkninger vedr. Trosbekendelsen. Kbh. 1873, 55 s.

F.L.B. Zeuthen: Nogle Ord om Troesbekjendelsen og Daaben. Sendebrev til F. Barfod. Kbh. 1873.

Chr. H. Kalkar: [Anmeldelse af] Das apostolische Glaubensbekänntniss, sein Ursprung und seine Geschichte. Von Dr. Carl Semisch. Berlin 1872. i: Theologisk Tidsskrift 1872 (Kbh. 1872), 754-758.

C.P. Caspari: Rejsefrugter. VI. En græsk Oversættelse af det apostoliske Symbol efter et Escorial-Haandskrift fra det fjortende Aarhundrede. VII. En græsk Oversættelse af det apostoliske Symbol efter et vaticansk Haandskrift fra det sextende Aarhundrede. VIII. En græsk Oversættelse af det apostoliske Symbol efter et barberinsk Haandskrift fra det sextende eller syttende Aarhundrede.  i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 9 (1866), 229-249.

C.P. Caspari: Hörer Præpositionen »in« i Leddet om den Helligaand ogsaa til den tredje Artikels övrige Led? Spørgsmålets Historie. Πιστευειν εις, dets Betydning og brug i det N.T. Spørgsmålets dogmatiske Side. – »En hellig Kirke« eller »den hellige Kirke?« i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 8 (1865), 353-478.

C.P. Caspari: Rejsefrugter. V. Indledningen til en vesterlandsk Udlæggelse af Symbolet af fire Haandskrifter fra det tolvte Aarhundrede. i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 8 (1865), 624-626.

C.P. Caspari: Hörer Præpositionen »in« i Leddet om den Helligaand ogsaa til den tredje Artikels övrige Led? En exegetisk Undersøgelse. I. i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 7 (1864), 553-584.

Fr. Hammerich: Om vort apostoliske Symbols Oprindelighed. København 1864.

C.P. Caspari: Rejsefrugter. I. II. Den hidtil bekjendte græske Oversættelse af vort nuværende romersk-occidentalske Daabssymbol efter et Sanct-Gallener Haandskrift fra det tiende Aarhundrede og en ny, anden græsk Oversættelse af dette Symbol efter et Düsseldorfer Haandskrift fra det samme Aarhundrede. Tilligemed om det græske Sprogs brug ved Gudstjenesten i Vesterlandet. i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 6 (1863), 526-598.

C.P. Caspari: Om 3 hidtil upaaagtede Kilder til det apostoliske Symbols Historie i den gamle Kirke. i: Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania 1859, 1-57.

F.L.B. Zeuthen: Om den saakaldte kirkelige Anskuelse. Kbh. 1858.

F.L. Zeuthen: Foredrag om Symbolum Apostolicum ved Roeskilde-Convent den 20de October 1847. i: Theologisk Tidsskrift 11 (Kbh. 1847), 321-344. [Kortere version i Dansk Kirketidende 1847, nr. 114 og 115].

A.G. Rudelbach: Über die Bedeutung des apostolischen Symbolums. Leipsig 1844, 79 s.

Fr. Ludvig Bang Zeuthen: Sendebrev (især ang. det apostoliske Symbolum) til Dr. P.C. Kierkegaard. Kbh. 1840.

Georg Holger Waage: De ætate articuli quo in symbolo apostolico traditur Jesu Christi ad inferos descensus commentatio. Diss., resp.: Ditl. G. Monrad. Hauniæ 1836.

N.F.S. Grundtvig: Nye Skrifter om Troes-Regelen i den Christne Kirke, 1.-3. Stykke. i: Theologisk Maanedsskrift 12 (udgivet af A.G. Rudelbach, Kjøbenhavn 1828), 29-84 og 130-158 og 231-255.

N.F.S. Grundtvig: Om den Apostoliske Troes-Bekiendelse som christelig Troes-Regel. (Af Delbrück).  i: Theologisk Maanedsskrift 10 (udgivet af A.G. Rudelbach, Kjøbenhavn 1827), 122-150.

 

 Retur

Andre delemner:

a. Dogmehistorie 

b. Oversættelser

c. Afhandlinger 

d. Apostolikum

e. Nikænum  

f. Skrift  

g. Apologetik

h. Trinitetslære

i. Gudsforståelse

j. Antropologi

k. Kristologi

l. Soteriologi

m. Ekklesiologi i

n. Etik 

o. Andre emner

p. Skismaer