N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B8c Afhandlinger om trosbekendelserne generelt / Creeds, studies 

Udskrift 23. nov. 2001. Ajourført marts 2008. 

Bengt Hägglund: Sanningens regel. Regula Veritatis. Trosregeln och den kristna traditionens struktur. Skellefteå: Artos 2003, 143 s. 

Peder Nørgaard-Højen: Den Danske Folkekirkes bekendelsesskrifter. Kommentar. Frederiksberg: Anis 2001, 464 s. 

Aage Pilgaard: The Coptic Gospel of Thomas and Early Christian Creeds. i: Mishkan 34 (2001), 43-51. 

Oskar Skarsaune: The Making of the Creeds. i: Mishkan 34 (2001), 20-35. 

Jørgen Larsen: Lad os bekende den kristne tro. Den danske folkekirkes bekendelsesskrifter. Fredericia: Lohse 1999, 95 s. [Ny forkortet udgave, tidl. udg. 1959].

Oskar Skarsaune: Troens ord. De tre oldkirkelige bekjennelsene. Oslo: Luther 1997, 274 s.

C. P. Caspari: Ungedruckte, unbeachtete und wenig beachtete Quellen zur Geschichte des Taufsymbols und der Glaubensregel. Reprint Brepols 1991 (Christiania 1886-1895), 3 bind, 1094 s.

C. P. Caspari: Alte und neue Quellen zur Geschichte des Taufsymbols und der Glaubensregel. Reprint Brepols 1991 (Christiania 1879), XVI+318 s.

Kyrkans bekännelsefråga, ed. Birger Gerhardsson - Per Erik Persson.  2. uppl., Malmö: Liber 1988, 224 s. [1. uppl. 1985 i: Skriftserie från Kyrkomötets bekännelsekommité].

Gunnar af Hällström: Carnis resurrectio. The Interpretation of a Credal Formula. (= Societas Scientiarum Fennica, Commentationes Humanarum Litterarum 86), Helsinki 1988, 107 s.

Birger Gerhardsson: Den äldsta kristna bekännelsen och dess rötter. i: B. Gerhardsson & P.E. Persson: Kyrkans bekännelsefråga, Malmö 1985, 9-106; 201-209; 212-224. 2. udg. 1988.

Per Erik Persson: Den kristna bekännelsens då och nu. Avsn. 1: Tre alltjämt aktuella bekännelsetexter från gamla kyrkan. i: Kyrkans bekännelsefråga, ed. Gerhardson-Persson, Malmö 1985, 109-121.

Per Erik Persson: Kyrkornas bekännelser. Kort handbok i symbolik. Lund: Gleerup 1970, 80 s.

Leif Grane: Den danske folkekirkes bekendelsesskrifter. i: Kirkens Verden 2 (København 1960), 250-255.

Jørgen Larsen: Den danske folkekirkes bekendelsesskrifter. Fra oldkirkens dage. i: Kirkens Verden 2 (Kbh. 1960), 193-198.

Jørgen Larsen: Lad os bekende den kristne tro. Kbh. 1959, 131 s.

Bengt Hägglund: Die Bedeutung der »regula fidei« als Grundlage theologischer Aussagen. i: Studia Theologica 12 (1958), 1-44

Svenske kyrkans bekännelseskrifter. Utg. under redaktion av Dick Helander. Stockholm 1944, 710 s.

Hj. Lindroth: Den fornkyrkliga bekännelsen. i: En bok om kyrkan, Lund 1942, 185-xx.

Gustaf Aulén: Kristenhetens tre huvudbekännelser. i: STK 11 (1935), 3-19.

Niels Munk Plum: Symbolik. Anden bearbejdede Udgave af »Forelæsninger over Symbolik«. København 1931, 157 s.

Niels Munk Plum: Forelæsninger over Symbolik. Trykt som Manuskript. Kbh. 1923, 148 s. [2. bearb. udg. 1931].

V. Ammundsen: „Sandhedens Regel“ hos Irenæos og Novatian. i: Teologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke, 3. Række, 3 (København 1911-1912), 202-230 og 291-318. [Endvidere udgivet som særtryk uden titelblad, København 1912, 57 s., samt i engelsk oversættelse 1912]

Valdemar Ammundsen: The Rule of Truth in Irenaeus.  i: Journal of theological Studies (1911-12), 574-580. [Engelsk oversættelse af V. Ammundsen: „Sandhedens Regel“ hos Irenæos og Novatian.]

Oscar Moe: Troesreglen og den ældste Daabsliturgi [I-IV]. i: NTT 10 (1909), 37-69 og 228-270; NTT 11 (1910), 207-231 og 358-379; NTT 12 (1911), 165-197.

Oscar Moe: Troesreglen, den ældste Troesfremstilling og det fælles Grundlag for Apostolicum og Nicænum. En Undersøgelse. De fire første Afsnit. (= Særtryk af N. theol. Tidsskrift). Kristiania 1911, 167 s.

J.P. Bang: Om Muligheden af at opvise en fast Tros- og Daabsbekendelse for den apostolske Tid. i: Teologisk Tidsskrift, Ny Række, 5 (Kbh. 1903-1904), 296-329.

Oscar Bensow: Lärobok i symbolik. Till de teologie studerandes tjänst utarbj. Stockholm 1904, VIII+118 s.

J.P. Bang: Paulus og Troens Ord. (= Skrifter til Oplysning og Opbyggelse 1.3), Kbh.: Lehmann & Stage 1900, 71 s.

Lyder Brun: Den oldkirkelige trosregel i dens forhold til daabsbekjendelsen og den hellige skrift. i: NTT 1 (1900), 176-199.

C.P. Caspari: Om Betegnelsen af Troesregelen som ho kanoon tees aleetheias, »regula veritatis« hos Irenæus og andre Kirkelærere fra det andet og tredje Aarhundrede. i: Theologisk Tidsskrift, Tredje Række 2 (1888), 549-563.

C.P. Caspari: Hat die alexandrinische Kirche zur Zeit des Clemens ein Taufbekenntniss besessen? i: Zeitschrift für kirch. Wissenschaft und kirch. Leben, Leipzig 1886, 352-xx.

C.P. Caspari: Historisk-kritiske Afhandlinger over en Del virkelige og formentlige orientalske Daabsbekjendelser. Særtryk af Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge, ældre Række, Bind I-III, VII, IX og Ny Række, Bind II. Kristiania 1881, 758 s.

C.P. Caspari: Alte und neue Quellen zur Geschichte des Taufsymbols und der Glaubensregel. (Hrsgeg. von der Gesellschaft der Wissenschaften der Wissenschaften zu Christiania), Christiania 1879. [Genoptrykt Turnhout 1991].

Frederik Helveg: Udbyttet af Professor Casparis Granskninger. i: Dansk Kirketidende 1878, sp. 177-190.

Wilh. Rothe: To Bøger om vore Apostolske Troesartiklers Oprindelse og Udvikling. Et banebrydende Forsøg. Kjøbenhavn 1878, XII+262 s.

Wilh. Rothe: Tvende Bøger om de Apostolske Troesartikler efter deres Oprindelse og historiske Udvikling, et banebrydende Forsøg ved Wilh. Rothe. Anmeldt af Forfatteren selv. i: Theologisk Tidsskrift 1877 (Kbh. 1877), 632-637.

C.P. Caspari: Om en endnu ikke udgiven Troesbekjendelse i et syrisk Haandskrift i British Museum. i: Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania 1876, 5-8.

C. P. Caspari: Ungedruckte, unbeachtete und wenig beachtete Quellen zur Geschichte des Taufsymbols und der Glaubensregel. [Bind] I-III. Christiania 1866-1875. [I 1866, II 1869, III 1875. Genoptryk Bruxelles 1964 og Turnhout 1991].

C.P. Caspari: Undedruckte, unbeachtete und wenig beachtete Quellen zur Geschichte des Taufssymbols und der Glaubensregel, herausgegeben und ind Abhandlungen erläutert. III. Universitätsprogram (1869), Christiania 1875, XVII+514 s.

C.P. Caspari: Troesregelens Benævnelser hos det andet og tredje Aarhundredes kirkelige Forfattere. i: Theologisk Tidsskrift, Ny Række 3 (1874), 316-357.

C.P. Caspari: Pantodynamos, pantokrator, omnipotens. i: Theologisk Tidsskrift, Ny Række 3 (1874), 358-360.

S. Berggren: Sammandrag af de vigtigaste trosbekännelsernas historia och skiljeläror. Sthlm. 1873, 48 s.

C.P. Caspari: Historisk-kritiske Studier over den kirkelige Daabsbekjendelse. II. De formentlige østerlandske Daabsbekjendelser. 2. Marcellus af Ancyras Trosbekjendelse i Epiphanius’s »Panar. adv. hæress«, hæres. 72. i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge, Ny Række 2 (1873), 124-222.

C.P. Caspari: Bidrag til Daabssymbolets ældste Historie. 1. Bevis for, at Daabssymbolet i den anden Halvdel af det andet Aarhundrede har været til i den romerske Menighed og i Kirken overhovedet. 2. Spor af det kirkelige Daabssymbol før Irenæus og Tertullian. i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge, Ny Række 2 (1873), 615-636.

C.P. Caspari: Historiske Oplysninger om Troesspørgsmaalenes Ordlyd ved Daaben. Christiania 1871, 68 s.

C.P. Caspari: En hidtil upaaagtet Troesbekjendelse i det Gregorius Thaumaturgus tillagte Skrift Η κατα μερος πιστις.  i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge, Ny Række 1 (1871), 351-352.

C.P. Caspari: Tre upaaagtede Fremstillinger af den christne Tro fra det andet og tredje Aarhundrede. i:  Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge, Ny Række 1 (1871), 611-624.

C.P. Caspari: De tre almindelige Bekjendelser. i: Luthersk Kirketidende 11 (1868), 241-255.

C.P. Caspari: Historisk-kritiske Studier over den kirkelige Daabsbekjendelse. II. De formentlige østerlandske Daabsbekjendelser. 1. Rufins saakaldte »Symbolum orientale« – Det af Facundus af Hermiane i hans »Epistola fidei catholicæ« anførte Symbol – Leo den Stores Angivelse af det almindelige kirkelige symbols tre første led. i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 9 (1866), 250-302.

C. P. Caspari: Ungedruckte, unbeachtete und wenig beachtete Quellen zur Geschichte des Taufsymbols und der Glaubensregel, herausgegeben und in Abhandlungen er läutert. I. (= Universitäts-Program für das erste Halbjahr 1866), Christiania 1866.

C.P. Caspari: Har den hellige Augustin havt Ordene »sanctorum communionem« og »catholicam« i sin Daabskjendelse? II,2 (Slutning). Med særligt Hensyn til Biskop Kirkegaards »Ældre Smaaskrifter« S. 63-75 og som et Bidrag til Charakteristik af dette Skrift. i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 6 (Christiania 1863), 77-144.

C.P. Caspari: Rejsefrugter. III. Det græske Nicæno-Constantinopolitanum eller »Nicænum« i occidentalsk Form efter et Sanct-Gallener Haandskrift fra det tiende Aarhundrede. i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 6 (1863), 599-624.

C.P. Caspari: En ny oldkirkelig Daabsbekjendelse og en oldkirkelig Tale over den. Udgivne af to Haandskrifter i det kejserlige Bibliothek i Wien og ledsagede med en Række Bemærkninger. i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 5 (Christiania 1862), 288-345.

C.P. Caspari: Har den hellige Augustin havt Ordene »sanctorum communionem« og »catholicam« i sin Daabskjendelse? Med særligt Hensyn til Biskop Kirkegaards »Ældre Smaaskrifter« S. 63-75 og som et Bidrag til Charakteristik af dette Skrift. II,2.  i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 5 (Christiania 1862), 497-636.

C.P. Caspari: Har den hellige Augustin havt Ordene »sanctorum communionem« og »catholicam« i sin Daabskjendelse? Med særligt Hensyn til Biskop Kirkegaard »Ældre Smaaskrifter« S. 63-75 og som et Bidrag til Charakteristik af dette Skrift. I og II.1. i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 4 (Christiania 1861), 263-352; 529-644.

C.P. Caspari: Historisk-kritiske Studier over den kirkelige Daabsbekjendelse. (Fortsættelse). (4.5. De to Daabsbekjendelser, som Epiphanius, Biskop i Salamis på Cypern, i sin . . . . (Ancoratus) har meddelt og anbefalet Menigheden i Suedra i Pamphylien til Brug ved Daaben. Excurs I. Bemærkninger til de Ord, hvormed Epiphanius indleder sin længre Daabsbekjendelse. Ekskurs II. Om den Athanasius af Alexandrien tillagte . . . ). i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 3 (Christiania 1860), 42-213.

C.P. Caspari: Historisk-kritiske Studier over den kirkelige Daabsbekjendelse. (Fortsættelse). (6. Det af Conciliet i Nicæa i Aaret 325 opstillede Symbol eller det ældre, egentlige Nicænum). i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 3 (Christiania 1860), 446-504.

C.P. Caspari: En ny tredje Kilde til vor Kundskab om det antiochenske Daabssymbols Ordlyd. Et Tillæg til Afhandlingen om det antiochenske Daabssymbol i B. II. S. 110 ff. i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 3 (Christiania 1860), 639-648.

C.P. Caspari: Historisk-kritiske Studier over den kirkelige Daabsbekjendelse. (Fortsættelse). (Den antiochenske Daabsbekjendelses to første Artikler i Johannes Cassianus’s Skrift »de incarnatione Domini contra Nestorium«) i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 2 (Christiania 1859), 110-161.

C.P. Caspari: Hvorfor er den af Cyrillus af Jerusalem traderede og udlagte Bekjendelse Troes- eller Daabsbekjendelsen, saaledes som den löd henimod Midten af det fjerde Aarhundrede i den jerusalemske Kirke? Tillige en Belysning af en Artikel af Krist. Köster i »Dansk Kirketidende« 1858 Nr. 33 »Cyrills Katecheser og Daabsbekjendelsen«. i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 2 (Christiania 1859), 303-362; 386-388; 485-572.

C.P. Caspari: Om den majlandske og romerske Daabskjendelses Ordlyd efter Ambrosius’s »Explanatio symboli ad initiandos«. i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 2 (Christiania 1859), 363-396.

C.P. Caspari: Historisk-kritiske Studier over den kirkelige Daabsbekjendelse. (Indledende Forord; Første Afdeling. De virkelige og formentlige orientalske Daabsbekjendelser; 1.1. Daabsbekjendelsen i de apostoliske Constitutioner). i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 1 (Christiania 1858), 1-93; 127-128.

C.P. Caspari: Belysning af en Artikel i »Dansk Kirketidende« 1858 Nr. 16: »De apostolske Constitutioner og Daabsbekjendelsen«. i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 1 (Christiania 1858), 498-516. [Jf. rettelse i bind 2 (1859), 164].

C.P. Caspari: Historisk-kritiske Studier over den kirkelige Daabsbekjendelse. (Fortsættelse). (1. Bevis for, at Slutningsordene af den anden Artikel i Daabssymbolet i de apostoliske Constitutioner, i det jerusalemske Daabssymbol &c. ikke ere rettede mod Chiliasmen. Et Tillæg til I.1;  2. Den jerusalemske Daabsbekjendelse i Biskop Cyrill af Jerusalems Katecheser). i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 1 (Christiania 1858), 191-233.

C.P. Caspari: Historisk-kritiske Studier over den kirkelige Daabsbekjendelse. (Fortsættelse). (Har den jerusalemske Daabsbekjendelse indeholdt »descensus ad inferos«? Et Excurs til I.2. Overskrifternes Vidnesbyrd; Den jerusalemske Biskop Macarius’ Vidnesbyrd i Gelasius af Cyzikus’s »Historia concilii Nicaeni«; Rufins Vidnesbyrd i hans »Expositio in Symbolum apostolorum). i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 1 (Christiania 1858),  326-497. [Jf. tillæg i bind 2 (1859), 164].

C.P. Caspari: Aus historisch-kritischen Studien über das kirchliche Taufbekenntnis, I: Zur Geschichte des Taufbekenntnisses in der orientalischen Kirche in den beiden ersten Jahrhunderten nach der Abfassung des Nicæno-Constantinopolitanischen Symbols. i: Zeitschrift für die gesammte lutherische Theologie und Kirche, hg. von Rudelbach und Guericke, Aarg. 1857, s. 634-674. [Revideret i NTT 3, 1860, 446-504].

Anders Blomstrand: Handbok i lutherska kyrkans symbolik jemte jemförande öfversigt af de öfriga kyrkornas bekännelser. Lund 1855, 269 s. [2:a uppl. Lund 1874].

Den norske Kirkes symbolske bøger i Grundtexterne. Utg. av Jens M. P. Kaurin et al.  Christiania: Fabritiu 1853, VIII+103 s.

Den Norske Kirkes symbolske bøger. Utg. av Jens M. P. Kaurin, A.W. Fangen & W. A. Wexels.  Christiania 1850, 51 s.

Wilh. Rothe: Om symbolske Bøger i den lutherske Kirke. København 1833.

Tria Symbola catholica seu oecumenica, & Confessio Augustana non variata, ex. rec. C.A. Hase, tertio sæculari anno edita. (= Uppsala Mötes beslut och Prestvigningseden), Ex offic. typogr. dioces. Calman 1830, 53 s.

Jac. Chr. Lindberg: Historiske Oplysninger om den danske Kirkes symbolske Bøger. Tredie Mindeskrift i Anledning af den augsborgske Confessions Jubelfest. Kbh. 1830.

Fr. Münter: Symbola veteris ecclesiae artis operibus expressa. Programma quo inaugurationem reverendissimi episcopi Ripensis Iani Michaelis Hertz dominica XXII post festum S.S. Trinitatis in aede Fridericiana solemni ritu peragendam indicit . . . Hafn. 1819, 36 s.

Petrus Johannes Rudbeckius: Publicæ quaestiones et annotationes in tria æcumenica symbola apostolicum, nicenum et athanasianum. Uppsala ca. 1660.

Petrus Rudbeckius: Fasciculus positionum ad intelligenda tria symbola apostolikum, nicenum et athanasianum. Upsaliæ 1660.

Petrus Rudbeckius: Symbolum apostolikum, nicenum & athanasianum. Diss., resp.: Zacharias Petrus Reusserus. Uppsala 1660, 16 s.

 

Retur

Andre delemner:

a. Dogmehistorie 

b. Oversættelser

c.. Afhandlinger 

d. Apostolikum

e. Nikænum  

f. Skrift  

g. Apologetik

h. Trinitetslære

i. Gudsforståelse

j. Antropologi

k. Kristologi

l. Soteriologi

m. Ekklesiologi i

n. Etik 

o. Andre emner

p. Skismaer