N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B8p Skismaer og dogmatiske stridigheder  / Heresiology and Dogmatic Controversies 

Udskrift 26. nov. 2001. Ajourført marts 2008. 

Oskar Skarsaune: The Ebionites. i: Jewish Believers in Jesus. The Early Centuries, ed. Oskar Skarsaune and Reidar Hvalvik, Peabody Mass. 2007, 419-462. 

Sakari Häkkinen: Ebionites. i: A Compagnion to Second-Century Christian »Heretics«, ed. Antti Marjanen & Petri Luomanen, (= Supplements to Vigiliae Christianae 76), Leiden 2005, 247-278. 

A Compagnion to Second-Century Christian »Heretics«. Ed. Antti Marjanen & Petri Luomanen, (= Supplements to Vigiliae Christianae 76), Leiden: Brill 2005, xiii+385 s. 

Petri Luomanen: Nazarenes. i: A Compagnion to Second-Century Christian »Heretics«, ed. Antti Marjanen & Petri Luomanen, (= Supplements to Vigiliae Christianae 76), Leiden 2005, 279-314. 

Antti Marjanen: Montanism and the Formation of the New Testament Canon. i: The Formation of the Early Church, ed. Jostein Ådna, (= Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 183), Tübingen 2005, 239-263. 

Antti Marjanen: Montanism. Egalitarian Ecstatic »New Prophecy«. i: A Compagnion to Second-Century Christian »Heretics«, ed. Antti Marjanen & Petri Luomanen, (= Supplements to Vigiliae Christianae 76), Leiden 2005, 185-212. 

Sakari Häkkinen: Köyhät kerettiläiset. Ebionit kirkkoisien teksteissä. [Ebionites in Patristic Writings]. Disp. ved Det teologiske Fakultet i Helsinki, 2000.

Nils Arne Pedersen: Some Comments on the Relationship between Marcionism and Manichaeism. i: Apocryphon Severini (1993), 166-177.

Witold Witakowski: Syrian Monophysite Propaganda in the Fifth to Seventh Centuries. i: Aspects of Late Antiquity and Early Byzantium 4, red. L. Rydén & J.O. Rosenquist, Stockholm 1993, 57-66.

Merete Harding: Martyrernes kirke. Den donatistiske kirkes selvforståelse. i: Den jyske historiker 51/52 (1990), 153-161. 

Merete Harding: »Salige er de, som er forfulgte for retfærdigheds skyld«. Studier i donatismens historie. Licentiatafhandling ved Københavns Univ., Hum. Fak. 1989, 2 bind. 

A.B. Amundsen: »Kirken som kjetterjeger i eldre og nyere tid«. Perspektiver på et apologetisk dilemma. i: TTK 56 (1985), 99-113.

Torben Damsholt: Menneskesyn og samfundssyn i den pelagianske strid. [Omarbejdet udgave af "Nådens fjender" fra 1978] i: Platonselskabets symposium på Hanaholmen den 3-5 juni 1985, Helsingfors 1985, 119-135.

Olof Andrén: Den arianska striden. i: Häfte för kyrka och teologi 2 (Lund 1981), 36-44

Helge Haystrup: [Svensk oversættelse af »Donatismens opstaaen« fra 1961]. i: Häfte för kyrka och teologi 2 (Lund 1981), 13-27.

Torben Damsholt: »Nådens fjender«. De politisk-sociale aspekter ved den pelagianske strid. i: Fønix 2 (1977-1978), 79-91. [Revideret udgave 1985].

Helge Haystrup: Hellighed som et kirketegn (nota ecclesiæ) i oldkirken [Donatismen]. i: Præsteforeningens Blad 65 (Danmark 1975), 341-353. [Svensk version 1981].

Emin Tengström: Donatisten und Katholiken. Sociale, wirtschaftliche und politische Aspekte einer nordafrikanischen Kirchenspaltung. (= Studia Graeca et Latina Gothoburgensia 18), Göteborg 1964, 202 s.

Helge Petersen: Donatismens opstaaen og teologiske baggrund. i: DTT 24 (1961), 111-125. [Svensk oversættelse i Häfte för kyrka och teologi 2 (1981), 13-27].

Per Janzon: Nikolaiterna i Nya testamentet och i fornkyrkan. i: SEÅ 21 (1956), 82-108.

Per Lønning: »Manichaismus« og »Pelagianismus«. i: TTK 26 (1955), 115-126.

Vilhelm Schepelern. Der Montanismus und die Phrygischeb Kulte. Eine Religionsgeschichtliche Untersuchung.  Tübingen: Mohr 1929, 225 s. [Dansk original 1920].

Vilhelm Schepelern: Montanismen og de phrygiske Kulter. En religionshistorisk Undersøgelse. Kbh.: Pio 1920, 220 s. [Teologisk doktordisp.]

P. Snellmann: Der Anfang des arianischen Streites. Helsingfors 1904.

C.P. Caspari: Kirkehistoriske Rejsefrugter. I: Om Melcizedekiternes eller Theodotianernes eller Athinganernes Lærdomme og om hvad de have at sige, naar de skulle blive optagne i den christelige Kirke. i: Theologisk Tidsskrift, Ny Række 8 (1882), 307-337.

C.P. Caspari: Arianismen i Rom i det femte og sjette Aarhundrede. i: Theologisk Tidsskrift, Ny Række 5 (1877), 358-360.

D. Chr. Frich: Donatismens Historie, III-IV. Akademisk Prisafhandling. i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 5 (Christiania 1862), 49-137 og 252-287.

D. Chr. Frich: Donatismens Historie, I-II. Akademisk Prisafhandling. i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 4 (Christiania 1861), 133-176 og 353-467.

Carl Wilhelm Charleville: Om schismerna i den gamla kyrkan. Linköping 1860, 40 s.

Otto Myrberg: De schismata donatistarum dissertatio historico-dogmatica. Upsaliæ 1856.

C.E. Scharling: Paastanden om den christelige Kirkes Ebionitisme gjennem de tvende første Aarhundreder, historisk og kritisk oplyst. Indbydelsesskrift til Kjøbenhavns Universitets-Fest i Anledning af H.M. Kongens Fødselsdag, den 18. september 1843. Kbh. 1843, 86 s. 

S...m, J.: Novatianska Schismen. i: Theologisk Quartalskrift 2 (Lund 1842), 243-271.

Joh. Henr. Bernh. Lübkert: De hæresi Pricillinistarum.  DDTh. Hauniæ 1840.

H. Hjorter: De Adoptianis dissertatio theologica historico - dogmatica, P. I-III. Upsala 1839.

Johannes Ferdinand Fenger: Bidrag til den nestorianske Stridigheds Historie, især af et hidtil utrykt Syrisk Stykke. København 1833.

Gerhard Peter Brammer: De Christianis S. Johannis. København 1829 eller 1836.

Fr. Münter: Effata et Oracula Montanistarum. Programma, quo inaugurationem reverendissimi episcopi Arhusiensis Petri Johannes Mønster, secundo natalitiorum Christi de festo in æde Divæ Virginis solemni ritu peragendam indicit . . . Hafn. 1829, IV+17 s.

J.J. Strömersten: De Pelagianismo. Diss., pars II-IV.  Upsala 1827, 42 s.

Sv. Lundblad: De Pelagianismo. Diss., pars I. Resp.: Joh. J. Strömerstén. Upsala 1826.

Sv. Lundblad: De Synergismo. Diss., pars I. Resp.: Is. Nordström [eller Norström]. Upsala 1826.

Is. Nordström: De Synergismo. Diss., pars II. Resp.:  Upsala 1826.

A.G. Rudelbach: [Anmeldelse af] Historia Paulicianorum Orientalium auctore F. Schmidt ... Hafn. 1826. i: Theologisk Maanedsskrift 5 (udgivet af N.F.S. Grundtvig og A.G. Rudelbach, Kbh. 1826), 273-294.

Frederik S. Schmidt: Historia Paulicianorum Orientalium. Hafn. 1826. [theol. disp.]

Sveno Lindblad: De donatistis. Diss. Resp.: Car. Svensson. Uppsala 1816.

Carol Svensson: De donatistis, P. II. Disp., resp.: Sim. Joach. Filen. Uppsala 1816 [nr. 2].

Levin Olbers: Historiae Pelagianae Compendium [diss., resp. Sven Otterberg]. Uppsala 10, 1811.

Laur. Hydrén: De malo Pelagianismo. Diss., resp: Nic. Sparrmann. Uppsala 1760.

Sven Lagerbring: De nicolaitis. Diss. Lund. Resp: O. Kierulf. Lund 1751, 5+17 s.

Henrik Benzelius: Dissertatio sisten Donatismum in Novatoribus redivivum. Diss. Lund 39. Resp.: Pet. Arfwidsson. Lund 1737.

Christianus Wormius: Historia Sabelliana, hoc est de origene et incrementis haereseos Sabbellianae usque ad initium seculi quinti deductae ex antiquitate ecclesiastica observationes. Francofurti: Erytropili 1696, 368 s.

Er. Env. Brochmannus: De sectæ Christianæ origene, prærogativis et tristi  fato. Kbh. 1660. 

 

Retur 

Andre delemner:

a. Dogmehistorie 

b. Oversættelser

c. Afhandlinger 

d. Apostolikum

e. Nikænum  

f. Skrift  

g. Apologetik

h. Trinitetslære

i. Gudsforståelse

j. Antropologi

k. Kristologi

l. Soteriologi

m. Ekklesiologi i

n. Etik 

o. Andre emner

p. Skismaer