N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B8b Oversættelser af bekendelsesskrifter / Creeds, translations

Udskrift 23. nov. 2001. Ajourført marts 2008. 

Peder Nørgaard-Højen: Den Danske Folkekirkes bekendelsesskrifter. Tekst og oversættelse. Frederiksberg: Anis 2001, 320 s.

Jørgen Larsen: Lad os bekende den kristne tro. Den danske folkekirkes bekendelsesskrifter. Fredericia: Lohse 1999, 95 s. [Ny forkortet udgave, tidl. udg. 1959].

Anders Ekenberg: Låt oss be och bekänna. Trosbekännelserna och Herrens bön. Ekumenisk översättning med kommentarer.  Örebro: Libris 1996, 166 s.

Den danske Folkekirkes bekendelsesskrifter, ved Leif Grane. København: Anis 1993, 128 s. [1. oplag 1976].

Konkordieboken. Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter. Ny norsk oversettelse. Red. Jens Olav Mæland m.fl.  Oslo: Lunde 1985, IV+604 s. [Senere optryk 2000]. 

Den danske Folkekirkes Bekendelsesskrifter. Oversat og med indledning og noter ved Leif Grane.  København: Det danske Bibelselskab 1976, 125 s. [Senere oplag 1981, 1993, 1996].

Den norske kirkes bekjennelsesskrifter, ny oversettelse med innledning og noter ved Arve Brunvoll. (= Logos 8), Oslo: Lunde 1972, 151 s. [Flere senere oplag].

Vedkjenningsskriftene åt Den norske kyrkja, ny omsetjing med innleiingar og notar ved Arve Brunvoll.  (= Logos 4), Oslo: Lunde 1970, 136 s. [2. utg. 1979].

Kirkens symboler. Kristianssand: Samfundet forlag 1966, 20 s. [Ny udgave 1994].

Svenska Kyrkans bekännelseskrifter. Utg. av Ruben Josefson. (Samfundet Pro fide et christianismo), Stockholm: Diakonist. 1957, 710 + 47 s. [Senere oplag 1969, 1979, 1985].

Johs. Feveile og Max W. Olsen: Den danske Folkekirkes Bekendelsesskrifter, samt dr. Martin Luthers store Katekismus i oversættelse, med indledning og noter. København: Munksgaard 1955, 204 s.

Evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjat. (= Finska teologiska litteratursällskapets skrifter 43), Helsinki 1948.

Den norske kirkes Bekjennelsesskrifter / Vedkjenningsskriftene åt den norske kyrkja. På norsk, tysk og latin ved Sigurd Normann. Oslo: Lutherstiftelsen 1930, 205 s.

Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Utg. av Oscar Bensow. Sthlm. 1912, X+833 s.

Vore lutherske Bekendelsesskrifter. Oversatte af Alfr. Th. Jørgensen. (= Smaaskrifter, udg. af Kirkeligt Landsforbund af 1911, nr. 6), Kbh. 1912, 56 s. [Senere oplag: Kbh. 1917].

Den norske lutherske kirkes Bekjendelseskrifter i norsk overs. udg. af C.P. Caspari og Gisle Johnson. 4. fork. opl. Kristiania 1908, 20 s.

D:r Martin Luthers lilla katekes med kort utveckling jämte de almänkristliga trosbekännelserna, augsburgska bekännelsens trosartiklar samt konfirmationsfrågorna.  Stockholm 1907, 20 s.

Den danske Folkekirkes Bekendelsesskrifter, oversatte med Anmærkninger af Alfred Th. Jørgensen. Kbh. 1900, 104 s. [Senere oplag: Kbh. 1918 og 1937]

Gottfrid Billing: Lutherske kyrkans bekännelseskrifter (Concordia pia), ånyo utg. samt försedda med inledning och noter av Gottfrid Billing. Lund 1895, XII+572 s. [Tidligere udg. 1878, senere udg. Lund 1914].

Den Norske Kirkes symbolske Bøger i Grundtexterne. Efter offentlig Foranstaltning udg. af A. Chr. Bang. Kristiania 1889, 166 s.

Den norsk-lutherske Kirkes Bekjendelsesskrifter. I norsk Oversættelse utgivne af C.P. Caspari og Gisle Johnson. 3die Oplag. Kristiania 1884, XII+74 s.

Konkordiebogen eller den evangelisk-lutherske Kirkes Bekendelsesskrifter. I norsk Oversættelse udgiven af C.P. Caspari og Gisle Johnson. Andet Oplag. Christiania 1882. [1. oplag 1868].

Den kristna kyrkans tre trosbekännelser eller symbola; samt Augsburgiska bekännelsen. Ny uppl. Stockholm 1878, 65 s.

Gottfrid Billing: Lutherska kyrkans bekännelse. Lund 1876-1878, VIII+563 s. [Ny udgave 1895 og 1914].

C. Rothe: Den kristelige Kirkes tre almindelige Troesbekjendelser og den Augburgske Bekjendelse med en historisk Indledning. Kjøbenhavn 1877, 124 s.

Den norsk-lutherske Kirkes Bekjendelsesskrifter. I norsk Oversættelse utgivne af C.P. Caspari og Gisle Johnson. 2det Oplag. Kristiania 1876, XII+74 s. [1. oplag 1868, 3. oplag 1884].

Den norsk-lutherske Kirkes Bekjendelsesskrifter. I norsk Oversættelse udgivne af C.P. Caspari og Gisle Johnson.  Chria. 1872, 74 s. [2. oplag Chria. 1876, 3. oplag Chria. 1884].

Konkordiebogen, eller den evangelisk-lutherske Kirkes Bekjendelsesskrifter. I norsk Oversættelse udgiven af C.P. Caspari og Gisle Johnson. Kristiania: Jac. Dybwad 1868, XL+464 s. [2. oplag Christiania 1882, 3. oplag Decorah 1899].

Den norsk-lutherske Kirkes Bekjendelsesskrifter. I norsk Oversættelse udgivne af C.P. Caspari og Gisle Johnson.  Kristiania 1868. [Der er vist tvivl om året. I anden sammenhæng har jeg noteret årstallene 1861-66. [2det Oplag Kristiania 1876; 3die Oplag Christiania 1884].

De tre ekumeniska Symbola, augsburgiska bekännelsens apologi. Med en hist. inledning samt nödiga register af C.R. Forsman.  Åbo 1867, 340 s.

De tre almindelige christelige Troesbekjendelser eller Symboler etc. Helsingør 1861.

Den Norsk-lutherske Kirkes symbolske Bøger.  Drammen 1858, 72 s.

De christelige Troesbekjendelser: det apostoliske, det nicæiske, det athanasianske Symbolum og den augsburgske Confession, samt Formularen for Daaben og Nadveren. Samlet og udgivet af P. Chr. Petersen.  Holstebro 1855, 86 s.

Jac. Chr. Lindberg: Den danske Kirkes symbolske Bøger, oversatte og udgivne i Anledning af den augsborgske Confessions tredie Jubelfest. Kbh.. Schubothe 1830, VIII+84 s.

Jac. Chr. Lindberg: Libri Ecclesiae Danicae Symbolici. Kbh. 1830.

Den Norske Kirkes symboliske Bøger, eller Bekjendelses-Skrifter, udi hvilke indeholdes den rene evangelisk-lutherske Lære.  Chria. 1827, 48 s.

Den christne Kirkes almindelige Symboler med Indledninger og Anmærkninger, samt en Udsigt over Treenighedslærens Udvikling. Ved P.E. Müller. Kbh. 1817, 178 s.

 

 Retur

Andre delemner:

a. Dogmehistorie 

b. Oversættelser

c.. Afhandlinger 

d. Apostolikum

e. Nikænum  

f. Skrift  

g. Apologetik

h. Trinitetslære

i. Gudsforståelse

j. Antropologi

k. Kristologi

l. Soteriologi

m. Ekklesiologi i

n. Etik 

o. Andre emner

p. Skismaer