N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

A1i Patristiske forfattere generelt / General Studies 

Udskrift 22.08.2001. Nyeste titler anføres først.
Ajourført maj 2007.

Peter Halldorf: Uberørt land - En moderne pilgrims rejse mod sine rødder. Helsinge: Boesdal 2004, 224 s. [Oversat fra svensk original: Jungfrumark, 1993].

Peter Halldorf: Det fædrene ophav - historien om 21 kirkefædre. Århus: Aros 2002, 233 s. [Svensk original 2000].

Jan Olof Rosenqvist: Bysantisk litteratur. Från 500-talet till Konstantinopels fall 1453. Skellefteå: Norma 2003, 296 s.

Per Beskow: Lectio divina - en guide till kristen spiritualitet. Skellefteå: Artos 2000, 156 s.

Peter Halldorf: 21 kyrkofäder. Historien om hur kristendomen formades. Göteborg: Coria 2000, 331 s.

K.E. Børresen, Women’s Studies of the Christian Tradition. New Perspectives. i: Religion and Gender, ed. Ursula King, Oxford – New York 1995, 245-255.

Kari Elisabeth Børresen and Kari Vogt (ed.): Women's Studies of the Christian and Islamic Traditions. Ancient, Medieval and Renaissance Foremothers. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers 1993, 365 s.

Ezra Gebremedhin: Arvet från kyrkofäderna. Den kristna läroutvecklingen under den patristiska perioden. Skellefteå: Artos 1992, 424 s. 

Gunnar af Hällström & Eila Rämö: Patristiikan käsikirja. (=  Helsingin Yliopiston systemaatisen teologian laitokosen julkaisuja 11). Helsinki 1990, 212 s. [Manual of Patristics, in Finnish].

Samuel Rubenson: Koptisk litteratur i arabisk språkdragt. i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 3 (1988), 24-30.

Harald Hagendahl: Cristinesimo latino e cultura classica da Tertulliano a Cassiodoro. Introd. Paulo Siniscalco. (= Cultura crist. ant.), Rom: Borla 1988, 228 s. [Tysk original 1983].

Per Beskow: Pseudepigrafi och förfalskning - en genrebestämning. i: Patristica Nordica 2 (= Religio 25, Skrifter utgivna av Teologiska Institutionen i Lund), Lund 1987, 7-32.

Simo Heininen: Vanha kirkko - kristikunnan ekumeeninen perusta.
[Gamla kyrkan - kristenhetens ekumeniska fundament] i: TAik 92 (1987), 94-97.

Olavi Tarvainen: Kaksitoista kirkkoisää. Helsingki Kirjaneliö 1986. [12 kyrkefäder]

Johannes (Rinne): Kirkkoisien perintö: (sisältää: Synodit ja kanonit, Jumalanpalveluselämä ja isät, Kirkon suhde ajan ongelmiin). Pieksämäki 1984, 144 s. ellerJoensu: Ortoksien kirjallisuuden julkaisunenvosto 1984.  [Arvet från kyrkofäderne: synoderne och canones, gudstjänstlivet, kyrkans inställning till problem i tiden].

Harald Hagendahl: Von Tertullian zu Cassidor. Die profane literarische Tradition in dem lateinischen christlichen Schrifttum. (= Studia Graeca et Latina Gothoburgensia 44), Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis 1983, 163 s. [Italiensk version 1988].

Jes P. Asmussen: Den kristne litteratur på iransk og uighur-tyrkisk i Centralasien før Islams egentlige ekspansion. En oversigt. i: Hilsen til Noack. Fra kolleger ..., red. af Niels Hyldahl og Eduard Nielsen, København: G.E.C. Gad 1975, 9-22.

Bengt Löfstedt: Zwei Patristica. i: Arctos 9 (1975), 57-60. 

Lars Johan Danbolt: Kirkefedrene. i: TTK 35 (1964), 15-19.

A. Surakka: Patrologia. Johdanto kirkon isien kirjoituksiin ja niihin sisältyvään opiin. (Rauschen - Nowadin teosta noudattaen). Kuopio 1959.

Harald Hagendahl: Methode of Citation in Post-classical Prose. i: Eranos 45 (1947), 114-128.

Einar Molland: Oldkirkelige profiler. (= Universitets radioforedrag, 246), Oslo 1939, 43 s.

[anonym]: Våre fedres gamle kristentro. Annen utgave. Med tillegg: Trekk av kirken i Middelalderen. Oslo 1935, 144 s.

Nicolaj Clausen-Bagge: Kirkefædrene. i: Præsteforeningens Blad 24 (København 1934), 401-404.

Ludvig Schrøder: Om Kirkefædrene i det andet kristelige Hundredaar. i: Højskolebladet 1906, 817-832.

Laust Moltesen: [Skildring af den oldkirkelige og middelalterlige litt.]. i: J. Clausen, Illustreret Verdenslitteraturhistorie, bd. I, 1901.

C.L.E. Mule: Livsbilleder af Kristi rige i gamle og nye tider. Ny samling.  Kbh.: Hagerup 1880, 273 s.

Fr. Hammerich: De episk-kristelige Oldkvad hos de gotiske Folk. (=Indbydelsesskrift til Kjøbenhavns Universitets Aarsfest til Erindring om Kirkens Reformation), Kjøbenhavn 1873, 202 s.

Livsbilleder af Christi Rige i gamle og nye Tider, forfattede af flere blandt Nutidens ypperste Theologer. Udgivne af C.L.E. Mule.  Odense 1862.

Josua Stenholm: Är den olikhet, som finnes emellan Latinska och Grekiska kyrkans fäder af allmännare beskaffenhet och grundad i allmännare förhållanden; eller blott personlig och tillfällig? Lund 1841, 40 s.

Henrik Reuterdahl: Biografier från Kyrkans och theologiens område. [Referat: Tertullianus, Cyprianus, Eunomius, Basilius den Store, Gregorius af Nyssa, Gregorius af Nazians, Synesius, Leo den store.] i: Theologisk Quartalskrift, Ny följd 1 (1836), 355-383.

Henr. Nic. Clausen: Apologetæ ecclesiæ christianæ ante-Theodosiani Platonis ejusque philosophiæ arbitri. Hafn. 1817.

Levin Olbers: De antiquis Historiae Ecclesiasticae Christianae scriptoribus Graecis [diss., resp. Dan Hwasser]. Uppsala 7, 1810.

Sev. Lintropius [Søren Lintrup]: De polymathia scriptorum sacrorum. Sched. I-III. Hafniæ 1693-1695.

Chr. Kortholtus: Commentarius in Justinum Martyrem, Athenagoram, Theophilum Antiochenum, Tatianum Assyrium.  Kilonii 1675, II+102+IV s.

Bibliografiens systematik
Kirkefædre, alfabetisk liste
Emneregister 
Forside: patristik.dk 

 

Andre delemner om patristik generelt:

Forskningshist.
Virkningshist.
Bibliografier
Leksika
Samleværker
Filologi
Palæografi
Tekstsaml.
Patristik