N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B3a. Ny Testamente generelt / General Studies of The New Testament 

Ajourført febr. 2008. Nyeste titler anføres først. 

Samuel Byrskog: Från hågkomst til litteratur - Evangelierna i den tidiga kyrkan. i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 20 (Lund 2005), 23-33.

Tomas Hägg: Evangelierna som biografer. i Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 20 (Lund 2005), 44-56. 

En bok om Nya testamentet. Utgiven af Birger Gerhardsson, under medverkan av Lars Hartmann . . . 5. uppl. [rev. och utök.]. Malmö: Liber 1989, 500 s.

Birger Gerhardsson: The Gospel Tradition. (= Coniectanea Biblica, New Testament Series 15), Malmö: CWK Gleerup 1986, 57 s.

Jan Stolt: Om dateringen af Apokalypsen. i: DTT 40 (1977), 202-207.

Bent Noack: Det nye Testamente og de første kristne årtier. Kbh.: Gad 1962, 243 s. [2. udg. 1964, 3. udg. 1973].

Anton Fridrichsen - G. Lindeskog – H. Riesenfeld: Inledning till Nya Testamentet. Stockholm 1951. [2. udg. Stockholm 1958].

Holger Mosbech: Nytestamentlig Isagogik. København: Gyldendalske Bogh. – Nordisk Forlag 1946-1949, VIII+852 s.

Niels Aage Barfoed: Syvogtyve Skrifter bliver til en Bog. Ny Testaments Tilblivelse i korte Træk. Vinderup: Lohse 1948, 36 s.

Olof Linton: Fornkristna evangeliecitat i traditionshistorisk belysning.  i: SEÅ 2 (1937), 107-136.

Gunnar Rudberg: Till Nya testamentets historia. (= Religionsvetenskapelige skrifter 13), Stockholm 1927, 54 s. 

Frederik Torm: Indledning til Det ny Testamente. Kbh. 1923, 452 s.  [2. Udg. Kbh. 1931, 3. Udg. 1940, 4. Udg. 1951, 5. Opl. 1965]

Sigurd Odland: Det nye testamentes tekst. (= Tidsspørgsmaal kristelig belyst, 8. serie, nr. 2-3), Kristiania 1917, 84 s.

N.P. Arboe Rasmussen: Fra Papyrusbladet til vort ny Testamente. (= Religionshistoriske Smaaskrifter 8), København: Gyldendal 1912, 64 s.

L.W. Schat Petersen: Indledning til Det nye Testamente. København 1899, XII+979 s.

J. Belsheim: Den evangeliske Histories Troværdighed og de nytestamentlige Skrifters Oprindelse. Otte Foredrag. Kristiania: Malling 1891, VIII+188 s.

Andr. Chr. Hwiid: Libellus criticus de indole codicis ms. Græci Novi Testamenti bibliothecæ Cæsareo - Windobonensis Lambecii XXXIV. Accessit textus Latinus Antehieronymianus ex codice Laudiano. Hauniæ 1785.

Chr. Kortholt: Historia ecclesiastica Novi Testamenti a Christo nato usque ad sec. XVII. Lips. 1697, 911 s. [Iterum edita cura Seb. Kortholti, Hamburgi 1708].

 

Retur

Andre delemner om Ny Testamente:

Generelt

Græsk o.

Syrisk o.

Latinsk o.

Andre o.

Kanon

Fortolkningshist.