N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B8p Skismaer og dogmatiske stridigheder  / Heresiology and Dogmatic Controversies 

Udskrift 26. nov. 2001. Ajourført marts 2008 og august 2018. 

Jakob Engberg: Exile and Dissemination of Donatist Congregations –    i: Clerical Exile in Late Antiquity, ed. Julia Hillner, Jörg Ulrich & Jakob Engberg, (Early Christianity in the Context of Antiquity 17), Frankfurt: Peter Lang 2016, 145-164.

Outi Lehtipuu: Who Has the Right to Be Called a Christian? Deviance and Christian Identity in Tertullian’s On the Prescription of Heretics –    i: Methods, Theories, Imagination. Social Scientific Approaches in Biblical Studies, ed. David J. Chalcraft m.fl., (The Bible in the Modern World 60), Sheffield: Sheffield Phoenix Press 2014, 80-98. 

Hugo Lundhaug: Shenoute’s Heresiological Polemics and its Context(s) –    i: Invention, Rewriting, Usurpation. Discursive Fights over Religious Traditions in Antiquity, ed.  Jörg Ulrich m.fl., (Early Christianity in the Context of Antiquity 11), Frankfurt am Main 2012, 239-261.

Einar Thomassen: What is Heresy, and Why Did it Matter? –    i: Invention, Rewriting, Usurpation. Discursive Fights over Religious Traditions in Antiquity, ed.  Jörg Ulrich  m.fl., (Early Christianity in the Context of Antiquity 11), Frankfurt am Main 2012, 191-202.

John Kaufman: Diverging Trajectories or Emerging Mainstream. Unity and Diversity in Second Century Christianity –    i: Among Jews, Gentiles and Christians in Antiquity and the Middle Ages. Studies in Honour of Professor Oskar Skarsaune on his 65th Birthday, ed. Reidar Hvalvik & John Kaufman, Trondheim 2011, 113-128.

Antti Laato: The Christology of the Jewish-Christian Group, the Nazoraeans –     i: Flumen saxosum sonans. Studia in honorem Gunnar af Hällström, ed. Marjo Ahlqvist m.fl., Åbo 2010, 85-107.

Turid Karlsen Seim: Johannine Echoes in Early Montanism –    i: The Legacy of John. Second-Century Reception of the Fourth Gospel, ed. Tuomas Rasimus, Leiden 2010, 345-364.

Kjetterne og kirken. Fra antikken til i dag, ed. Tomas Hägg.    Oslo: Scandinavian Akademic Press 2008, 255 s.

Anders-Christian Lund Jacobsen: Sand og falsk kristendom i andet århundrede –    i: Mellem venner og fjender. En folkebog om Judasevangeliet, tidlig kristendom og gnosis, ed. Anders Klostergaard Petersen m.fl., København 2008, 207-230. 

Anders Klostergaard Petersen: ‘Gnostisk kristendom’ som kristendom –    i: Mellem venner og fjender. En folkebog om Judasevangeliet, tidlig kristendom og gnosis, ed. Anders Klostergaard Petersen m.fl., København 2008, 231-266. 

Jan-Eric Steppa: Kjetterretorikk og definisjonsmakt. Kristologiske konflikter i senantikken (300-450) –     i: Kjetterne og kirken. Fra antikken til i dag, ed. Tomas Hägg, Oslo 2008, 45-75.

Einar Thomassen: Kjetteribegrepets opprinnelse og de første kjetteriene –    i: Kjetterne og kirken. Fra antikken til i dag, ed. Tomas Hägg, Oslo 2008, 12-32.

Anders-Christian Jacobsen: Ret og vrang lære i oldkirken og nu. Et spørgsmål om teologiens normer –    i: Retten og den rette lære. En bog om læresagers behandling i folkekirken, ed. Eberhard Harbsmeier m.fl., København 2007, 51-76. 

Petri Luomanen: Ebionites and Nazarenes –    i: Jewish Christianity Reconsidered, ed. Matt Jackson-McCabe, Minneapolis: Augsburg Fortress 2007, 81-118.

Oskar Skarsaune: The Ebionites –    i: Jewish Believers in Jesus, The Early Centuries, ed. Oskar Skarsaune and Reidar Hvalvik, Peabody Mass. 2007, 419-462. 

Sakari Häkkinen: Ebionites –    i: A Compagnion to Second-Century Christian »Heretics«, ed. Antti Marjanen & Petri Luomanen, (Supplements to Vigiliae Christianae 76), Leiden: Brill 2005, 247-278.

Sakari Häkkinen: The Ebionites. How the Heirs of the Earliest Christianity Became Heretics –    i: The Fourth R, vol. 18.5 (2005). 

A Compagnion to Second-Century Christian »Heretics«. Ed. Antti Marjanen & Petri Luomanen.    (Supplements to Vigiliae Christianae 76), Leiden: Brill 2005, xiii+385 s. 

Petri Luomanen: Nazarenes –    i: A Compagnion to Second-Century Christian »Heretics«, ed. Antti Marjanen & Petri Luomanen, (Supplements to Vigiliae Christianae 76), Leiden: Brill 2005, 279-314.

Antti Marjanen: Montanism and the Formation of the New Testament Canon –    i: The Formation of the Early Church, ed. Jostein Ådna, (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 183), Tübingen: Mohr Siebeck 2005, 239-263.

A Compagnion to Second-Century Christian »Heretics«. Ed. by Antti Marjanen & Petri Luomanen.    (Supplements to Vigiliae Christianae 76), Leiden: Brill 2005, xiii+385 s. 

Antti Marjanen: Montanism. Egalitarian Ecstatic »New Prophecy« –    i: A Compagnion to Second-Century Christian »Heretics«, ed. Antti Marjanen & Petri Luomanen, (Supplements to Vigiliae Christianae 76), Leiden: Brill 2005, 185-212.

Einar Thomassen: Orthodoxy and Heresy in Second-Century Rome –     i: The Harvard Theological Review 97 (Baltimore 2004), 241-256.

Sakari Häkkinen: Köyhät kerettiläiset. Ebionit kirkkoisien teksteissä. [Ebionites in Patristic Writings].    (Suomalaisen teologisen kirjallisuuseuran julkaisuja 223), Helsinki 1999, 341 s. [Disp. ved Det teologiske Fakultet i Helsinki, 2000].

Nils Arne Pedersen: Some Comments on the Relationship between Marcionism and Manichaeism –    i: Apocryphon Severini, ed. Per Bilde m.fl., Århus 1993, 166-177.

Witold Witakowski: Syrian Monophysite Propaganda in the Fifth to Seventh Centuries. [Philoxenus af Mabbug, Simeon af Bet Arsam og Johannes Rufus] –    i: Aspects of Late Antiquity and Early Byzantium, (Swedish Research Institute in Istanbul, Transactions 4), ed. L. Rydén & J.O. Rosenquist, Stockholm 1993, 57-66.

Merete Harding: Martyrernes kirke. Den donatistiske kirkes selvforståelse –    i: Den jyske historiker 51/52 (Århus 1990), 153-161.

Merete Harding: »Salige er de, som er forfulgte for retfærdigheds skyld«. Studier i donatismens historie.    Licentiatafhandling ved Københavns Universitet, Hum. Fak. 1989, 2 bind.

Arne Bugge Amundsen: »Kirken som kjetterjeger i eldre og nyere tid«. Perspektiver på et apologetisk dilemma.    i: TTK 56 (1985), 99-113.

Torben Damsholt: Menneskesyn og samfundssyn i den pelagianske strid. [Omarbejdet udgave af "Nådens fjender" fra 1978] –    i: Platonselskabets symposium på Hanaholmen den 3-5 juni 1985, Helsingfors 1985, 119-135.

Olof Andrén: Den arianska striden –    i: Häfte för kyrka och teologi 2 (Lund 1981), 36-44.

Helge Haystrup: [Svensk oversættelse af »Donatismens opstaaen« fra 1961] –    i: Häfte för kyrka och teologi 2 (Lund 1981), 13-27.

Torben Damsholt: »Nådens fjender«. De politisk-sociale aspekter ved den pelagianske strid –    i: Fønix 2 (Kbh. 1977-1978), 79-91. [Revideret udgave 1985].

Helge Haystrup: Hellighed som et kirketegn (nota ecclesiæ) i oldkirken [om donatismen] –    i: Præsteforeningens Blad 65  (1975), 341-353. [Svensk version 1981].

Emin Tengström: Donatisten und Katholiken. Sociale, wirtschaftliche und politische Aspekte einer nordafrikanischen Kirchenspaltung.    (Studia Graeca et Latina Gothoburgensia 18), Göteborg 1964, 202 s.

Helge Petersen: Donatismens opstaaen og teologiske baggrund –    i: DTT 24 (1961), 111-125. [Svensk oversættelse i Häfte för kyrka och teologi 2 (1981), 13-27].

Per Janzon [Per Beskow]: Nikolaiterna i Nya testamentet och i fornkyrkan –    i: SEÅ 21 (1956), 82-108.

Per Lønning: »Manichaismus« og »Pelagianismus« –    i: TTK 26 (1955), 115-126.

Vilhelm Schepelern: Der Montanismus und die phrygischen Kulte, eine religionsgeschichtliche Untersuchung, übersetz von W. Baur.     Tübingen: Mohr 1929, 225 s. [Dansk original 1920]. 

Vilhelm Schepelern: Montanismen og de phrygiske Kulter. En religionshistorisk Undersøgelse.    Kbh.: Pio 1920, 220 s. [Disp. København]

Paavo Snellman: Der Anfang des arianischen Streites. Ein Beitrag zur Geschichte des Streites aufs neue untersucht.    Helsingfors: Finnischen Litteratur-Gesellschaft 1904, 143 s. [Disp. Helsingfors]. 

C. Asschenfeldt-Hansen: Kirkehistoriske Smaaskrifter. Nr. 10: Ræve i Herrens Vingaard [om Gnostikerne, Arianerne, Nestorianerne og Monofysiterne, Pelagianerne, Montanisterne, Novatianerne og Donatisterne].     Kjøbenhavn: Schønberg 1887, 51-116. [2. oplag 1894].

C.P. Caspari: Kirkehistoriske Rejsefrugter. I: Om Melcizedekiternes eller Theodotianernes eller Athinganernes Lærdomme og om hvad de have at sige, naar de skulle blive optagne i den christelige Kirke –    i: Theologisk Tidsskrift, Ny Række 8 (Christiania 1882), 307-337.

C.P. Caspari: Arianismen i Rom i det femte og sjette Aarhundrede –    i: Theologisk Tidsskrift, Ny Række 5 (Christiania 1877), 358-360.

D. Chr. Frich: Donatismens Historie, III-IV. Akademisk Prisafhandling –    i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 5 (Christiania 1862), 49-137 og 252-287.

D. Chr. Frich: Donatismens Historie, I-II. Akademisk Prisafhandling –    i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 4 (Christiania 1861), 133-176 og 353-467.

Carl Wilhelm Charleville: Om schismerna i den gamla kyrkan.    Linköping 1860, 40 s.

Otto Ferdinandus Myrberg: De schismate donatistarum dissertatio historico-dogmatica.    Upsaliæ: Wahlström & Co. 1856, 74 s. [Disp. Uppsala].

C.E. Scharling: Paastanden om den christelige Kirkes Ebionitisme gjennem de tvende første Aarhundreder, historisk og kritisk oplyst. Indbydelsesskrift til Kjøbenhavns Universitets-Fest i Anledning af H.M. Kongens Fødselsdag, den 18. september 1843.    Kjøbenhavn: Schultz. 1843, 86 s. [Universitetsprogram]. 

S...m, J.: Novatianska Schismen –    i: Theologisk Quartalskrift 2 [Ny följd 7] (Lund 1842), 243-271.

Joh. Henr. Bernh. Lübkert: De hæresi Priscillianistarum, ex fontibus denuo collatis.    Hauniæ: Schultz 1840, viii+129 s. [Disp. København]. 

[Karl Jonas Almquist:] De adoptianis dissertatio theologica historico-dogmatica, cujus partem primam ... præside Carolo J. Almquist ... pro candidatura theologica ... Henricus Hjorter.    Upsaliæ: Regiæ Academiæ 1839, 12 s. [Diss. Uppsala, første del af i alt tre]. 

Johannes Ferdinand Fenger: Bidrag til den nestorianske Stridigheds Historie, især af et hidtil utrykt Syrisk Stykke.     Kjöbenhavn 1833, 115 s.

[Gerhard Peter Brammer:] De Christianis sancti Johannis Baptistae commentationis particula prior, quam ad gradum licentiati theologiæ ... Gerhardus Petrus Brammer ... respondente Christiano Frederico Kragerop.    Havniæ: C. Graebe 1829, 109 s. [Licentiatafhandling Kbh.]. 

Fridericus Münter: Effata et Oracula Montanistarum. Programma, quo inaugurationem reverendissimi episcopi Arhusiensis Petri Johannes Mønster, secundo natalitiorum Christi de festo in æde Divæ Virginis solemni ritu peragendam indicit . . .    Hafniæ: Orphanotrophei 1829, iv+17 s.

Joh. J. Strömersten: De Pelagianismo dissertatio ... [Diss. II: resp. Andreas Ericus Norbeck, III: resp. Johannes Petrus Kylander, IV: resp. Napol. Frider. Helmer Wistrand].    Upsaliæ: Regiæ Academiæ 1827, 42 s. [Diss. Uppsala]. 

[Sven Lundblad:] De Pelagianismo dissertatio ... præside Svenone Lundblad ... pro candidatura theologica Johannes Isaacus Strömersten.     Upsaliæ: Regiæ Academiæ Typografi 1826. [Diss. pars I, Uppsala 1826. Joh. J. Strömerstén er formentlig præses ved del 2-4, Uppsala 1827]. 

[Sven Lundblad:] De synergismo dissertatio ... præside Svenone Lundblad ... [I: resp. Isaacus Norström, II: resp. Johannes Carolus Wulff].     Upsaliæ: Regiæ Academiæ 1826, 2 dele.

A.G. Rudelbach: [Anmeldelse af] Historia Paulicianorum Orientalium auctore F. Schmidt ... Hafn. 1826 –    i: Theologisk Maanedsskrift 5 (udgivet af N.F.S. Grundtvig og A.G. Rudelbach, Kbh. 1826), 273-294.

[Frederik S. Schmidt:] Historia Paulicianorum orientalium. Dissertatio ... defendet Fridericus Schmidius ... respondente Joanne Christiano Christierni filio.    Hafniæ: Seidelin 1826, 74 s. [Disp. København].

[Sven Lundblad:] De bellis Visigothorum pro arianismo gestis dissertatio ... Sveno Lundblad ... et Andreas Nattsén, P. 3.     Upsaliæ 1820, s. 31-42. [Diss. Uppsala, 3. dele].

[Sven Lundblad]: De donatistis, dissertatio historico-theologica ... præside Svenone Lundblad. [I: resp. Carl Svensson, II: resp. Simon Joachim Filén].     Upsaliæ: Zeipel et Palmblad 1816, 2 dele.

[Levin Olbers:] Historiae Pelagianae compendium ... præside Levinio Olbers ... pro candidatura theologica ... Sveno Otterborg.     Upsaliæ: Stenhammar et Palmblad 1811, 14 s. [Diss. Uppsala]. 

Christianus Müllerus Holst: Meditatio brevis de ita dictis Messalianus.     Hauniæ: Möller 1773, 16 s. [Diss. Kbh., resp. Johann Philipp Götzsche]. 

[Lars Hydrén:] Dissertatio historico-theologica, de malo pelagianismi, quam ... præside Laurentio Hydrén ... defert ... Nicolaus Sparrman.     Upsaliæ 1760, 34 s. [Diss. Uppsala].

[Christiernus Styr:] Disputatio historico-ecclesiastica, qua Novatianos hæreticos fuisse demonstratur, quam ... publicæ submittit Christiernus Styr, defendentis ... Laurentio Strömberg.    Hafniæ: Höpffnerus 1753, 10 s. [Diss. Kbh.]

[Sven Lagerbring:] Dissertatio historica de Nicolaitis, quam ... præside Sven Bring ... submittit Olaus Kierrulf.    Londini Gothorum: Berling 1751, 23 s. [Diss. Lund]. 

[Olof Celsius:] Dissertatio gradualis, de arianismo Gothorum, quam ... præside ... Olavo O. Celsio ... subjicit ... Jacobus Wallman, Dalekarlus.    Upsaliæ 1749, 4+29 s. [Diss. Uppsala].

[Sven Lagerbring:] Dissertatio gradualis historica de sectis hæreticorum primi p. C. n. seculi, quam ... præside Sven Bring ... submittit Petrus Theorin.    Lond. Gothorum: Berling 1747, 20 s. [Diss. Lund]. 

[Henrik Benzelius:] Dissertatio theologica sistens Donatismum in novatoribus redivivum quam ex consensu venerandi theologorum ordinis ... præside ... Henrico Benzelio ... subjicit ... Peter Arfwidson..    Londini Gothorum: Decreaux 1737, 30 s. [Diss. Lund]. 

Laurentius Heerfordt: De hæresi prædestinatiana ab Augustino præter opinionem invecta.     Havniæ: Rotmer 1733, 20 s. [Diss. Kbh.]. 

[Petrus Schyllberg:] Dissertatio gradualis de Nicolaitis, quam ... præside Petro Schyllberg ...sistit Petrus Breander.    Upsaliæ: Wernerianis 1728, 21 s. [Diss. Uppsala]. 

Schediasma historico-ecclesiasticum I, de hæresi Marcitarum, præses Jo. Höjer, resp. Jochum Wieland.     Hauniæ 1707, 14 s. 

Dissertatio historico-critica [I-II] de Carpocratianorum hæresi, quam ... exponit Gothardus Braem, defendente [I] Laurentio Nicolai Arhuusio, defendente [II] Johanne Thomæ Montagne.   Hafniæ: Bornheinrich 1697-1698, 35 s. 

Christianus Wormius: Historia Sabelliana, hoc est de origine et incrementis haereseos Sabbellianae usque ad initium seculi quinti deductae ex antiquitate ecclesiastica observationes.    Francofurti: Erytropili 1696, 368 s.

De Valentino et Valentinianis hæreticis seculi secundi dissertatio historica, quam ... proponet Jacobus Lodbergius, respondente Castano Wormio.     Havniæ: Bornheinrichius 1695, 40 bl. [Diss. Kbh.]

Dissertatio theologica inauguralis de Nestorianismo, quam ... præside Casparo Mauritio ... pro licentia capessendi honorem in theologia doctoreum ... Christianus Kortholt, Femaria-Holsatus.     Rostochii: Kilius 1662, 12 bl. [Diss. Rostock] 

[Rasmus Enevoldsen Brochmand:] De sectæ Christianæ origine, prærogativis ejusque interim æstimatione ingrata, & tristi quondam in terris fato ... præsidente Erasmo Env. Brochmanno ..    Hafniæ: Henrici Gödiani 1660, 16 bl. [Diss.].


Exercitatio historico-theologica de hæresi Novatiana, eique oppositis conciliis Carthaginiensi et Romano ... sub præsidio Iohannis Schmidt ... submittit Stephanus Kenckelius, Flensburgo-Holsatus.     Argentorati: Spoor 1651, 80 s. [Disp.]

 

Retur 

Andre delemner:

a. Dogmehistorie 

b. Oversættelser

c. Afhandlinger 

d. Apostolikum

e. Nikænum  

f. Skrift  

g. Apologetik

h. Trinitetslære

i. Gudsforståelse

j. Antropologi

k. Kristologi

l. Soteriologi

m. Ekklesiologi i

n. Etik 

o. Andre emner

p. Skismaer