N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

C1 Kirkehistorie for hele perioden  / History of the Early Church 

Udskrift 1.9.2001, nyeste titler først. Ajourført april 2008 og august 2018. 

Per Ingesman og Nils Arne Pedersen: Kirkens Historie, bind 1.     København: Hans Reitzel 2012, 802 s. [Oldkirken, af Nils Arne Pedersen, s. 21-306]. 

Christer Hedin: Kristendom. Lära, fromhetsliv och historia.    Stockholm: Dialogos 2011, 319 s. 

Jonathan Hill: Den kristna kyrkans historia. Övers. Maria Store, svensk red. Per Beskow.    Örebro: Libris 2008, 558 s. [Engelsk originalversion: The History of Christianity, 2007]. 

Christer Hedin: Den äldsta kyrkan. Förkunnelse, förföljelse och framgång under fem sekel.    Stockholm: Dialogus Förlag 2007, 205 s. 

Explaining Christian Origins and Early Judaism. Contributions from Cognitive and Social Science, ed. Petri Luomanen, Ilkka Pyysiäinen & Risto Uro.    (Biblical Interpretation Series 89), Leiden: Brill 2007, viii+327 s. 

Carl Henrik Martling: Kyrkans tjugo sekel. Ett kyrkohistoriskt kompendium.    Skellefteå: Artos & Norma 2007, 448 s. 

Tarald Rasmussen & Einar Thomassen: Kristendomen. En historisk introduktion, översatt och fackgranskad av Per Beskow.     Skellefteå: Artos 2007, 416 s. [Norsk original 2000]. 

Knud Ottosen: Oldtiden og middelalderens kirkehistorie i dansk og nordisk perspektiv.     Norderstedt: Books on Demand, 360 s.

Henny Fiskå Hägg: Oldkirken. Kristendommen i Romerriket 30-395.    Oslo: Fagbokforlaget 2004, 108 s.

Jakob Balling: Oldkirken.    i: Fønix 27 (Kbh. 2003), 66-77.

Tarald Rasmussen & Einar Thomassen: Kristendommen. En historisk innføring.    Oslo: Universitetsforlaget 2000, 392 s. [2. udg. 2002]. 

Henry Chadwick: Den tidiga kyrkans historia. [Svensk oversættelse af Bengt Adania].    Nora: Nya Doxa 1998, 300 s. [Engelsk original: The Early Church]. 

Josephine Laffin: Oldkirken for begyndere. Oversættelse ved Helge Hoffmann.    Fredericia: Lohse 1998, 144 s.

Oskar Skarsaune: Kristendommens jødiske rødder, II. [Oversat af Gunnar Jensen].    Kbh.: Credo 1998, 232 s. [Bind 1 udkom 1996].

Owen Chadwick: Kristendommens historie. På dansk ved Hans Chr. Dahlerup Koch.    Kbh.: Gyldendal 1997, 303 s. [Engelsk original: The Early Church]. 

Martin Schwarz Lausten: Kirkehistorie. Grundtræk af Vestens kirkehistorie fra begyndelsen til nutiden.    Frederiksberg: Anis 1997, 304 s.

Bernd Moeller: Kristendommens historie. Bd. 1, Oldkirken.    Oslo: Det teologiske fakultet 1996, 145 s. 

Per Beskow, Jan Arvid Hellström och Nils-Henrik Nilsson: Den kristna kyrkan. Från apostlarna till renässansen.    Stockholm: Natur och Kultur 1995, 236 s.

Tore Meistad: Kristendommens historie, en innføring.    Kristianssand: Højskoleforl. 1993, xiii+231 s. [Senere udg. 2000, 447 s.]. 

Hjalmar Holmquist og Jens Nørregaard: Kirkehistorie. Bind 1, Oldtid og Middelalder. Fotografisk optryk af 3. udgaven.    København: Akademisk Forlag 1992, xii+630 s. [Tidl.: 3. udgave, Kbh. 1946].

Henry Cöster: Kyrkans historia och historiens kyrka.    (Symposion bibliotek), Stockholm: Symposion 1989, 166 s.

Jan Helge Lillebo: De første kristne. Aposteltiden, martyrtiden.    Steinkjer: Lillebo 1989, 291 s. [Baseret på uddrag af H.G. Hefftved, Illustreret Kirkehistorie, Christiania 1891-1895].

Alf Tergel: Från Jesus till Moder Teresa. Kristenhetens historia, 5. bearb. och utök. uppl.    Stockholm: Verbum Förlag 1988, 496 s. [Oprindelig udgave 1973: Från Jesus till Mao. Efterfølgende oplag 1992 og 1994]. 

Oskar Skarsaune: Kristendommen i Europa. Bd. 1, Fra Jerusalem til Rom og Bysants.    Oslo: Tano 1987, 167 s. [2. oplag 1995]. 

Jakob Balling: Kristendommen.    (Verdens religioner), København: Politiken 1986, 302 s. [2. udgave/oplag, København 1991].

Erik Gunnes: Religioner på marsj. 500-1000.     (Aschehougs verdenshistorie 4), Oslo: Aschehoug 1983, 271 s. [Nyt oplag 2000].

Charles Joys: Kristendom og kirke i 2000 år. Del 1: Den eldste kirken; Kirken i Romerriket    Bergen 1982, 79 s. 

Torben Christensen: Christus oder Jupiter. Der Kampf um die geistigen Grundlagen des römischen Reiches, aus dem Dänischen von Dietrich Harbsmeier.    Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht 1981, 295 s. [Dansk original 1970: Romermagt, hedenskab og kristendom].

Oldkirkens historie. På grundlag af Carl Andresen: Geschichte des Christentums, I. Udg. som manuskript, på dansk ved Henning Lehmann.    Århus: Institut for Kirkehistorie 1980, 258 s. [Foreløbig udgave 1977]. 

Torben Damsholt: Kirkekamp, klassekamp, kulturkamp --   i: Tidehverv 49 (1975), 16-24. [Genoptrykt i Torben Damsholt, Tidernes aften, Kbh. 1980, 73-97]. 

Poul Saxe: Politik og ideer i kirkens historie.    København 1975, 131 s. [flere oplag, 2. ændr. udg. 1981, 4. udg. 1989].

Torben Christensen: Kirkkohistoria. Vol. 1, Evankeliumista paavin jumalanvaltioon.     Helsinki: Gaudeamus 1974, 462 s.
Helge Haystrup: Oldkirken.     Fredericia: Lohses Forlag 1974, 191 s.

Leif Grane: Kirken i historien. De første otte århundreder, med et udvalg af tekster.     København: Gyldendal 1973, 222 s.

Alf Tergel: Från Jesus till Mao. Kristendom, kultur och samhälle i 2000-årig konfrontation.    Stockholm: Verbum 1973, 247 s. [2. uppl. 1974, 3. uppl. 1979, 4. uppl. 1984. Efterfølgende oplag fra 1988 med titlen: Från Jesus till Moder Teresa]. 

Torben Christensen: Romermagt, hedenskab og kristendom. En kulturkamp.    København: Gad 1970, v+303 s. [Tysk version 1981: Christus oder Jupiter].

Sven Göransson: Kyrkohistorisk orientering.    (Scandinavian University books 18), Lund: Svenska Bokförlaget 1970, 267 s.

Poul Rude: Kirken under kejserne.     (Gjellerups Verdenshistorie), København: Gjellerup 1970, 154 sp.

Torben Christensen & Sven Göransson: Kyrkohistoria. Bind I, Fra evangelium til den pavelige gudsstat, af Torben Christensen.     Stockholm: Esselte studium 1969, vi+424 s. [2. udgave 1978, finsk version 1974].

Torben Christensen: Kristendommen og Imperium Romanum. Kirkens oprindelse og historie til år 600.    København: Munksgaard 1967, 443 s.

Hal Koch: Kirkens historie, fra aposteltid til atomtid. Overs. av Tor Edvin Dahl.    Oslo: Lærerstudenternes forlag 1967, 187 s. [Dansk original 1963].

Hal Koch: Från apostlatid till rymdålder. Kyrkans historia i korta drag, övers. av Frithiof Dahlby.     Stockholm: Diakonist. 1966, 224 s. [2. uppl. 1970]. 

Hal Koch: Apostoleista atomiaikaan. Kristillisen kirkon historia.    Helsinki: Kirjayhtymä 1966, 261 s. [Dansk original 1963: Kirkens historie]. 

Hal Koch: Kirkens Historie, fra aposteltid til atomtid.    Kbh.: Gad 1963, 191 s. [Mange efterfølgende oplag, senest 10. oplag 1978. Finsk version 1966, svensk version 1966, norsk version 1967].

Einar Molland: Oldkirken  --   i: Vor Kulturarv, ed. Per Krarup m.fl., bd. 1, Kulturgrundlaget, København 1961, 317-364.

Peter Bamm: Troens verden. Kristendommens første århundreder.    Fredericia: Lohse 1960, 368 s.

Poul Saxe: Kirkehistorie.     København: Arnold Busck 1959, 2 bind, 218+215 s. [2. ændr. udg. 1967].

Hjalmar Holmquist og Jens Nørregaard: Kirkehistorie. 3. paa ny omarbejdede Udgave. Bd. I, Oldtid og Middelalder.     København: Schultz 1946, 630 s.  [Genoptrykt 1963 og 1992].

Hal Koch: Kirkehistorie.     København: Munksgaard 1944, 261 s. [Revideret udgave af kirkehistorie i Haandbog i Kristendomskundskab 1943. 2. oplag 1957, 3. oplag 1960, 4. oplag 1962].

Hal Koch: Kirkens Historie  --   i: Haandbog i Kristendomskundskab, ed. Aage Bentzen, bd. 4, København: Munksgaard 1943, 7-144. [Genoptrykt som selvstændig bog med enkelte ændringer 1944].

Paul Seidelin: Kirkehistorisk Kompendium.    København: Gad 1942, 268 s. [2. udg. 1954, 3. oplag 1971, 4. oplag 1975].

Einar Molland: Oldkirkens kristendom  --  i: (De tusen hjems bibliotek 10), De store religioner, ed. Eivind Berggrav, Oslo: Gyldendal 1938, 275-318.

Fridtjof O. Valton: Kristendommens verdenshistorie, et kortfattet omriss fra begynndelsen til idag.    Oslo: Filadelfiaforlaget 1938, 246 s. [Ny utg. 1945].

Gerhard Rauschen og Alfred Otto: Den katolske Kirkes Historie.    København: Levin & Munksgaard 1937, 311 s.

Hjalmar Holmquist: Kirkehistorie. Bd. I, Oldtid og Middelalder. 2. omarbejdede Udgave ved Jens Nørregaard.    København: Schultz 1931, 756 s. [Svensk original 1922]. 

Ludvig Holbergs almindelige Kirkehistorie. [Særtryk af Ludvig Holbergs samlede Skrifter, udg. af Carl S. Petersen].    Kbh. 1930, 766 s. 

Ludvig Holberg: Almindelig Kirke-historie.     (Ludvig Holbergs samlede Skrifter, udg. af Carl S. Petersen, bd. 10), Kbh.: Gyldendal 1930, 766 s. 

Ivar Welle: Kirkens historie. Bd. I, Til år 1600.    Oslo: Lutherstiftelsen 1929, 458 s. [Kirkehistorie i 3 bind, 2. opplag 1950, opplag 1987].

Holger Biering: Billeder af Kirkens Historie.  Bd. I, Oldkirken.    København: Haase 1928, 84 s. [Kirkehistorie i 3 bind].

Søren Holm: Synkronistisk Aarstalsliste til Kirkehistorien.    Kjøbenhavn: Nyt Nordisk Forlag 1928, 85 s.

Hjalmar Holmquist: Kirkkohistoria. Vol. I, Vanha-aika ja keskiaika, tekijän luvin suomentanut A.E. Jokipii.    Porvoo: WSOY 1928, 566 s. [Svensk original 1922: Kyrkohistoria, I]. 

Anders Nørgaard: Udsyn over den kristne Menigheds Levnedsløb. Bd. I, Kirkens Historie i Oldtid og Middelalder.    København: Schønberg 1927, 308 s. [I alt 2 bind]. 

[Jens Nørregaard:] Tilføjelser til Hjalmar Holmquist, Kirkehistorie I, paa Dansk ved H. Haar.    Kbh. 1927, Udg. paa Foranledning af det teologiske Studenterraad.

Håkon Wergeland: Kyrkjesoge for lærarskulane. Bd. I, Gamle-tidi og midalderen.    Oslo: Norli 1926, 201 s. [I alt 2 bind. 2. utg. 1945, 3. utg. 1950, 4. utg. 1956, 5. utg. 1960, 6. utg. 1963, 7. utg. 1967].

Hjalmar Holmquist: Kirkehistorie. Bd. I, Oldtid og Middelalder, aut. Oversættelse af Helge Haar.    Kbh.: Schultz 1925, 500 s. [Svensk original 1922, 2. danske udg. 1931].

Hjalmar Holmquist: Lärobok i kyrkohistoria.    Stockholm: Bonnier 1924, 354 s. [Senere, forkortede oplag 1925 og 1927]. 

Hjalmar Holmquist: Kyrkohistoria. Bd. I, Gamla tiden och medeltiden.    Stockholm: Norstedt 1922, 375 s. [2. uppl. 1929, dansk version 1925 og 1931, finsk version 1928]. 

A.B. Drachmann: Kristendomens uppkomst. Auktoriserad översättning från danskan.    Stockholm: Norstedt 1920, vi+163 s. [Dansk original 1906/1919]. 

Einar Lund: Den kristne Kirkes Historie, fremstillet til Brug ved Seminariernes Religionsundervisning.    Kbh. 1920, 214 s. [Senere oplag 1929, 1940, 1947, 1956, 1961]. 

Anders Bjørn Drachmann: Christendommens Oprindelse.    Kbh.: Gyldendal 1919, 138 s. [Særudgave af Verdenskulturen II, 1906, s. 423-492].

Lorenz Bergmann: Kristumiut okalugtuarissauneránik, I-II. [Skrevet på Grundlg af Lorenz Bergmanns Skrift af Mathias Storch.    Godthaab 1915-1916, 2 bind, 154+150 s.

Andreas Brandrud: Den kristne kirkes historie. Et grundrids.    Kristiania: Aschehoug 1915, 470 s.

Carl Koch: Berättelser ur kyrkans historia, övers. av Abraham Ahlén. Bd. 1, Den gamla kyrkan.    Stockholm 1915, 283 s. [Dansk original 1913]. 

Jón Helgason: Almenn kristnisaga, I-II.    Reykjavik: Eymundson 1912-1914, 328+392 s. [I, Foröldin. II, Midaldinar, I alt 4 bind].

Carl Koch: Fortællinger af Kirkens Historie. Oldtiden.    Kbh.: Schönberg 1913, 212 s. [2. Opl. 1913, svensk version 1915].

Fredrik Nielsen: Kristillisen kirkon historia, suom. Jaako Gummerus. Vol. 1,  Vanhan- ja keskiajan kirkkohistoria vuoteen 1300.    Helsingissä: Otava 1913, xv+855 s. [Dansk orginal 1902].

Nik. Fred. Sev. Grundtvig: Kirke-Spejl eller Udsigt over den kristne Menigheds Levnetsløb  --  i: Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte Skrifter ved Holger Begstrup, bind 10, København: Gyldendal 1909, 80-362. [Første udgave 1871]. 

A.F.W.J. Prytz: En Perlerad fra Kristi Kirkes Historie. Livsbilleder, samlede, bearbeidede og udgivne.    Bergen: Jacob Tollefsen 1909, 217 s.

C. Asschenfeldt-Hansen: Kirkehistorie for Menigheden.    København: Kirkelig Forening for den indre Mission 1907-1908, 2 bind, 570+584 s.

Lorenz Bergmann: Kirkehistorie. Bind I, Indtil Reformationen.     København: Lehmann & Stage 1908, 190 s. [I alt 2 bind. 2. Udg. 1912, 3. Udg. 1918, 4. Udg. 1927, 5. Udg. 1935, 6. Udg. 1944, 7. udg. 1950, 8. udg. 1958, 9. udg. 1965 og 1978. Oversættelse til grønlandsk af Mathias Storch, Kbh. 1915].

Thorsteinn Björnsson: Skuggamyndir. Alpydlegar frásagnir úr sögu pávadomsins. [Der mangler nogle islandske bogstaver].    Reykjavik 1908, 206 s.

F. Fenger: Fortællinger af den gamle Kirkes Historie.    København: Schønberg  1908, 255 s.

Hjalmar Holmquist: Bilder ur kyrkans historia  --  i: Gleerupska biblioteket. Världshistorien i skildringar och livsbilder, bd. 1, Lund 1908, 400-444.

Hjalmar Holmquist: Livsbilleder fra Oldtidskirken  -- i: Verdenshistorien i Skildringer og Livsbilleder, Bind 1, København 1908, 371-413.

Hjalmar Holmquist: Gamla kyrkans historia till sjunde århundradets början.    (Ur kristendomens historia och tankevärld 5), Uppsala: Schultz 1907, xvi+436 s.

Anders Bjørn Drachmann: Christendommens Oprindelse  --   i: Verdenskulturen, ed. Aage Friis, bd. II, Europas Oldtidskultur, København 1906,  423-492. [Særudgave 1919, svensk version 1920]. 

Carl Fredrik Lundin: Bilder ur kyrkans historia.    Stockholm: Norstedt 1906, 200 s. [Flere oplag, senest 1951].

Fredrik Nielsen: Kyrkohistoria från apostlarnes dagar till slutet af 19:e århundradet, på svenska utg. af Abraham Ahlén. Del 1, Den gamla kyrkan och medeltiden.     Stockholm: Ekman 1903, 1035 s. [Svensk version af »Kirkehistorie« fra 1902]. 

Fredrik Nielsen: Kirkehistorie. Bind 1, Kirkens Historie indtil Reformationen: Oldkirken og Middelalderen.    København: Gyldendal 1902, viii+1024 s. [I alt 3 bind 1902-1930, svensk version 1903, finsk version 1913].

Adam Fabricius: Kuwallinen kirkkohistoria kansalle.     Raumalia 1901, xxvii+563 s. [Finsk oversættelse af dansk original: Illustreret Kirkehistorie for Folket]. 

Jens Nørregaard: Oldkirkens Knudepunkt.    (Skrifter til Oplysning og Opbyggelse 3.1), Kbh.: Lehmann & Stage 1901, 36 s.

Carl Fredrik Lundin: Kyrkohistoria för hemmet. Bd. 1, Gamla tidens och medeltidens historia.    Stockholm: Norstedt 1898, 612 s. [I alt 3 bind, 1898-1911]. 

Adam Fabricius: Illustreret Kirkehistorie for Folket.    Kjøbenhavn: Em. Langhoffs Forlag 1896, 390 s. [2. udg. 1899-1900, 3. udg. 1900-1901, finsk oversættelse 1901].

Helgi Hálfdánarson: Saga fornkirkjunnar (30-692 e. Kr.)    (Almenn kirkjusaga frá upphafi kristminnar til vorra tíma, 1.-3. hepti), Reykjavik: Isafoldarprentsmidja 1883-1896, iv+464 s.

Ragnar Thomæus: Kyrkans historia i ord och bild för församlingen. I: Gamla tidens kyrka till 590. II: Medeltidens kyrka 590-1517.    Stockholm: Fröléen 1896, 257+430 s. [I alt 3 dele og 1211 s.]

N. Carl Hansen: Synchronistiske Tabeller til Brug ved det theologiske Studium.    Kjøbenhavn 1895, 71 s.

Karl Roll: Pavekirkens Historie eller Historiens Vidnesbyrd om, at Usandheden vel er gammel, men Sandheden er alligevel ældre. Med 35 Illustr. samt Forf.’s Biografi og Portr.    Kristiania 1894, viii+56 s. [Tidl. version 1859]. 

Birger Hall: Kirkehistorie for Folket. Bd. I, Oldkirken.    (Parmann’s illustreret Familielæsning 25-28), Kristiania: Malling 1892, xx+228 s. [I alt 3 bind]. 

H.G. Heggtveit: Illustreret Kirkehistorie. Gjennemseet af A. Chr. Bang.     Christiania: Cammermeyer 1891-1895, viii+704 s. [Også udgivet Chicago 1898]. 

Carl Alfred Cornelius: Kristna kyrkans historia. Bd. 3, Kyrkans historia under förra hälften af medeltiden.    Stockholm: Norstedt 1890, 213 s.

Carl Alfred Cornelius: Kristna kyrkans historia. Bd. 1, Kyrkans historia under de tre första seklerna.      Stockholm: Norstedt 1889, vi+306 s s. [Del af værk på 7 bind, 1889-1891].

Carl Alfred Cornelius: Kristna kyrkans historia. Bd. 2, Kyrkans historia från Konstantin den stores tid till slutet af det sjette seklet.    Stockholm: Norstedt 1889, 300 s.

Fredrik Nielsen: Ledetraad i Kirkens Historie. Bd. I, Indtil Reformationen.    Kjøbenhavn: Schønberg 1887, 124 s. [I alt 2 bind. 2. oplag 1889, 3. oplag 1893, 4. oplag 1897, 5. oplag 1905, 6. oplag 1908, 7. oplag 1913. Oversættelse til madjarsk i 1906].

Billeder af Oldkirkens Historie. Efter Backhouse og Tylor’s Early Church History. Med Fotografier, Farvetryksbilleder og Træsnit.    Kbh.: Jacob Lunds Boghandel 1886, 158 s. 

Helgi Hálfdánarson: Almenn kirkjusaga frá upphafi kristninnar til vorra tíma, 2 hepti.    Reykjavik 1885. 

Fredrik Nielsen: Haandbog i Kirkens Historie. Første Bind, Oldkirken.    Kjøbenhavn: Schønberg 1885, 868 s. [2. omarbejdede udg. Kbh. 1893].

A.F.W.J. Prytz: Livsbilleder. Samlede, bearbeidede og utgivne.     Kristiania: Den norske Lutherstiftelse 1885, 210 s. 

Pehr Eklund: Kyrkans allmänna historia i öfversikt framställd.     Stockholm: Norstedt 1883, 368 s.

Helgi Hálfdánarson: Almenn kirkjusaga frá upphafi kristminnar til vorra tíma, 1. hepti.    Reykjavik 1883, 160 s.

M. Melbye: Berättelser ur kyrkans historia, del 1-2. Öfvers. från danske originalets 3 uppl. af E. M. Rappe.    Stockholm: Fahlcrantz 1883, 2 bind, 384+416 s. [Dansk original 1857/1877]. 

Heinrich Fortmann: Verldshistorisk galleri, berättelser och karakterskildringar ur allmänna historien. Bd. 1, Bilder ur kyrkans historia.    Stockholm 1882, 472 s. 

A.F.W.J. Prytz: Livsbilleder fra Kristi Kirkes Historie. Mestendels efter det Tyske.     Kristiania: Malling 1880, 410 s. 

Joh. Heinr. Kurtz: Lærebog i Kirkehistorien for Studerende. Bearbejdet paa Dansk af J.P.V. Petersen.    Kjøbenhavn: Karl Schønberg 1879, 841 s.

Ludvig Helveg: Den græske visdoms-kirke  --  i: Nordisk månedskrift for folkelig og kristelig oplysning 1878, 1. halvårgang (Odense 1878), 44-70 og 81-115.

Ludvig Helveg: Den græske og latinske kirke   -- i: Nordisk månedskrift for folkelig og kristelig oplysning 1877, 2. halvårgang (Odense 1877), 161-180.

R. Fjetterström: Bilder ur kristna kyrkans historia.    Norrköping: Wallberg 1875, 255 s. [2. uppl. 1890].

C.A. Cornelius: Handbok i kyrkohistorien.    Uppsala: Akademiska Boktryckeriet 1872, viii+356 s. [2. oplag 1890].

Karl Rudolph Hagenbach: Den kristna kyrkans historia från äldsta tider till nittonde århundredet. Öfv. af J.H. Björnström, I-VII. [Bd. 1, 1871, De sex första århundradena. Bd. 2, 1872, Medeltiden].     Stockholm: Giron 1871-1874, 7 bind, 659+621+672+591+545+547+778 s. [Senere udg. 1882 ff.]

Nik. Fred. Sev. Grundtvig: Kirke-Speil eller Udsigt over den christne Menigheds Levnetsløb. Efter mundtligt Foredrag 1861-63.    Kjøbenhavn: Schønberg, 398 s. [2. udg. 1876, udg. 1909 i Grundtvigs udvalgte Skrifter].

Per Wilhelm Bergstrand: Chronologisk handbok i christna kyrkans historia, i samband med allmänna historien, till medlet af innevarande århundrade, med geografiska upplysningar, öfversigt af de förnämsta kyrkliga samfundens och de icke-christna religionernas tillstånd vid samma tid samt utförligt namn- och sakregister.    Örebro: Abr. Bolin 1868, viii+335 s.

Fr. Hammerich: Den kristne Kirkes Historie. Første Bind: Oldtidskirken (1-590).    Kjøbenhavn: Gyldendal 1868, xii+456 s. [2. Udg. Kbh. 1872, 3. Udg. 1891].

Carl Harder: Kristendomens uppkomst och utbredning under de  första tre århundradena. Öfvers. af G. Swederus.    Stockholm: Berg 1868, vi+279 s.

Theodor A. V. Norlin: Berättelser ur kristna kyrkans historia.    Lund: Gleerup 1868, 167 s. 

Ludvig Holberg: Kirke-Historie. Udgivet ved F.L. Liebenberg, med en Indledning af R. Nielsen. Første Deel.    Kiøbenhavn: Samfundet til den danske Literaturs Fremme 1867, lxxvi+520 s. [Første Deel omfatter perioden fra 1. årh. til 10. årh. Første udgave 1738].

Edmund Pressensé: De tre første Aarhundreders Kirkehistorie, oversat af M. Th. Becker.    Odense: Hempelske Boghandel 1866-1870, 3 bind, 596+592+293 s. 

A. Wiberg: Den christne Kirke, dens Begyndelse og fortsatte Udvikling i Tidens Løb. Paa Dansk af P.E. Ryding.     Kbh. 1863, 110 s.

Christian C. Wang: Om de ældste Christne, deres Liv, Gudstjenester, Sakramentforvaltning m.m., udarbeidet fornemmelig efter »Caves ældste Christendom«, samt Eusebius’s og Westermeiers Kirkehistorier.    Christiania: Gram 1862, 96 s.

Joh. Heinr. Kurtz: Lærebog i Kirkehistorien for Studerende. Efter Originalens tredie omarbejdede Udgave, ved Adolf Enkebølle.    Kjøbenhavn: Wöldike 1859, xviii+677 s.

[Karl Roll:] Pave-Kirkens Historie, eller Historiens Vidnesbyrd om, at Usandheden vel er gammel, men Sandheden alligevel ældre. Udgivet af Foreningen for den indre Mission i Trondhjem.    Trondhjem 1859, 52 s.

P.C.D.A. Holfelt: Et Blik paa den christne Kirke før og efter Constantin.    (Indbydelsesskrift, Skiens lærde og Realskole), Skien 1857, 41 s. 

M. Melbye: Fortællinger af Kirkehistorien, 1.-2. Bind.    Odense: Milo 1857-1860, 420+471. [2. gjennems. Opl. Odense 1863-1864, 3. Oplag Odense 1877-1878, svensk version 1883].

K.R. Hagenbach: Forelæsninger over den ældre Kirkehistorie. Oversatte af L.C. Hansen, I-II. [Bd. I: Den christne Kirke i de tre første Aarhundreder. Bd. II: Den christne Kirke i det fjerde til det sjette Aarhundrede].    Kbh. 1856-1857, 2 bind, vii+347 og vii+360 s.

F.A.B. Westermeier: Den Christne Kirkes Historie. Bd. 1, Den christne Kirkes Begyndelse, eller Den christne Kirkes Historie i de tre første Aarhundreder. Bd. 2, Kirkens Væxt, eller Den christne Kirkes Historie fra Begyndelsen af det fjerde til Udgangen af det ottende Aarhundrede.    Skien: Melgaard 1855. [I alt 7 bind 1855-1858, 2. oplag 1861]. 

Heinrich Schmid: Lærebog i Kirkehistorien. Oversat fra Tydsk ved C. Bang.    Christiania: Johan Dahl 1853, 335 s.

M. Mørk Hansen: Kortfattet Lærebog i Kirkehistorien for Ungdommen af alle Stænder.     Kjöbenhavn: C.G. Iversen 1851, vi+68 s. [2. udg. 1873, 3. udg. 1883, 4. udg. 1889, 5. udg. 1894, 6. udg. 1896, 7. udg. 1901, 8. udg. 1906, 9. udg. 1916].

C. Levinsen: Almeenfattelig Fremstilling af den christelige Kirkes Historie. Et af Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug kronet Priisskrift.    København: Bing & Søn 1848, x+243 s.

M. Mørk Hansen: Populær Fremstilling af Kirkens Historie for tænkende Christne.    Kjøbenhavn: Reitzel 1848, viii+268 s.

H.C. Rørdam: Christi Kirkes Historie.    Kjøbenhavn1846, vi+222 s. [2. Oplag, Kbh. 1858].

C.T. Engelstoft: Lærebog i Kirkehistorien til Brug ved Forelæsninger. Første Halvdeel.    København 1845, viii+204 s.

Dr. Carl Hases Kirkehistorie. Paany oversat efter Originalens 4de Udgave af L.R. Petersen og F. Øhlenschlæger.    Kiøbenhavn 1843, viii+606 s.

Rasmus Nielsen: Forelæsningsparagrapher til Kirkehistoriens Philosophie. Et Schema for Tilhørere.     Kjøbenhavn: Philipsen 1843, viii+93 s.

Johan Isaac Håhl: Pragmatiskt-synchronistiske tabeller till christna religions- og kyrkohistorien. Efter C.D.A. Douai’s och J.T.L. Danz’s tabellverk, samt K. Haase’s kyrkohistoria.    Linköbing 1842.

Chr. H. Kalkar: Udsigt over den christne Kirkes Historie. Udarbejdet efter Marheinecke nærmest til Brug for lærde Skoler.    Odense: Hempel 1841, vi+81 s.

[Rasmus Nielsen:] De speculativa historiæ sacræ tractandæ methodo commentatio, qvam ad gradum licentiati theologiæ ... respondente ... Laur. Guil. Petersen ... examini subjecit Erasmus Nielsen.    Hauniæ: Tengnagel 1840, 152 s. [Licentiatafhandling  Københavns].

Heinrich Ernst Ferdinand Guerike: Handbok i kyrko-historien. Öfws. efter tredje uppl. af Carl Julius Lénström.    Örebro: N.M. Lindh 1839-1843, 2 bind, 765+680 s. [Bd. 1, 1839, innehåller inledning och gamla och medeltidens kyrko-historia]. 

Karl Hase: Kirkehistorie. Lærebog nærmest for akademiske Forelæsninger, oversat af C. Winther og Th. Schorn.    Kjøbenhavn: C.A. Reitzel 1837, viii+661 s. [Anden oversættelse af samme værk 1843]. 

J.G.V. Engelhardt: Handbok i kyrkhistorien. Bd. 1, De sex första århundredens historia. Öfwersättning af S. Rydberg.    Lund: Gleerup 1834, 401 s. 

Wilhelm Busch: Den christelige Kirkes Historie til Selvundervisning og Opbyggelse for Christne i evangeliske Menigheder. Oversat af Mandrup Poulsen.    Odense: J. Milos Forlag 1832, viii+153 s.

Jacob Fr. Dietrichson: Synchronistiske Tabeller til Professor Stenersens Kirkehistorie.    Christiania: Det Lehmannske Officin 1831, 111 s.

Wilhelm Münschers Lærebog i den christelige Kirkehistorie, til Brug ved Forelæsninger; første Gang udgivet paa Dansk af Fred. Münter; paa ny udgivet, omarbejdet og fortsat af Jens Møller.    Kbh.: Brummer 1831, 392 s.

Petrus Tetens Hald: Historia ecclesiastica synoptice enarrata, Pars I-II. [Pars I: Historiam vi priorum seculorum complectens].    Hauniæ: Gyldendal 1830-1832, 48+144 s.

Rasmus Sørensen: Christi Kirkes eller Menigheds Historie, tilligemed en Oversigt over den hele verdslige Historie, især vort Fædrenelands Begivenheder; enfoldig og kortelig fortalt for Børn og Menigmand.    Kbh. 1830, iv+294 s.

Pehr Tolleson: De första Christnas lefwande Tro och heliga Lefwerne. Del 1-3.     Stockholm: Hæggström 1830-1831, 190+210+198 s. 

August Neander: Den christna religionens och kyrkans allmänna historia. Öfversatt af Gustaf Eriksson. Första delen, hwilken innefatter de tre första århundradenes historia [3 bind: 1828, 1829 og 1830]. Andra delen, hwilken innefatter kyrkohistorien från Constantin d. Store till Gregorius d. Store [1 bind, 1832].    Norrköbing: Collin 1828-1832, 4 bind, 306+330+300+352 s. 

J.J. Thomæus: Märkwärdigheter utur allmänna Kyrko-historien. En Läsbok för alle Folkklasser. Förra och Senare Delen.    Götheborg: Ericssons förlag 1827, 2 dele, 550+772 s.

Sten Johannes Stenersen: Den christne Kirkes Historie i Udtog.    Christiania: Grøndahl 1823, 2 bind, 416+523 s. [Anden Udgave 1834-1835]

Anders Bruhn: Christna Kyrkans allmänna Historia, jemte tillägg om Lutherska Kyrkans symboliska Skrifter och Christna Kyrkans Historia i Swerige, i sammandrag.    Göteborg: Sam. Norberg 1822, xvi+210 s. [2:a uppl. 1827, 3:e tillökta uppl. 1834].

Hans Nielsen Hauge: Udtog af Kirke-Historien.    Christiania: Chr. Grøndahl 1822, viii+264 s.

Wilhelm Münscher: Lärobok i kristna Kyrkohistorien til Bruk wid Föreläsningar. Efter den för Köbenhamns Universitet 1811 föranstaltade nya Upplaga, med tilläg af Fredr. Münter.    Örebro: Lindh 1814, 264 s.

Fr. Münter: [Tillæg til lærebog i kirkehistorie]  --  i: Wilhelm Münscher, Lärebok i Kristna Kyrkohistorien till Bruk wid Föreläsningar. Efter den för Köpenhamns Universitet 1811 föranstaltade nya Upplaga, med tilläg af Fredr. Münter, Örebro 1814.

Wilhelm Münscher: Lærebog i den kristelige Kirkehistorie, til Brug ved Forelæsninger. Oversat af Jens Carl Winther; med Tillæg af Fredr. Münter.    Kjøbenhavn: Brummer 1805, x+391 s. [Paa ny udgivet af Jens Møller, Kbh. 1811 og 1831. Svensk udgave, Örebro 1814].

Fr. Münter: [Tillæg til lærebog i kirkehistorie]  --  i: Wilhelm Münscher, Lærebog i den kristelige Kirkehistorie. Overs. af Jens Carl Winther; med Tillæg af F. Münter, Kbh. 1805. [Paa ny udgivet af Jens Møller, Kbh. 1811 og Kbh. 1831. Svensk udgave, Örebro 1814].

Ludv. Tim. Spittler: Grundrids af den christelige Kirkes Historie. Oversat efter 3. Opl.    Kbh. 1799, 415 s. [Tysk original: Grundriss der Geschichte der christlichen Kirche]. 

Johan Möller: Sammandrag af Kyrko-Historien; jämte Utkast til Historien om wår Församlings symboliska Böcker.    Stockholm: Johan A. Carlbohm 1798, 141 s. [2. oplag Upsala 1821, 3. oplag Stockholm 1831].

[Nic. Edinger Balle]: Historia ecclesiæ christianæ in usum auditorum primis lineis adumbrata, Pars I.    Hafniæ 1790.

Niels Ditlev Riegelsen: Fuldstændig Kirkehistorie. [Bind 1, 1781]  Fra Pompeji til Hadriani Tider, med Trende Afhandlinger om Jøderne, Hedningene og Gnostikerne og oplysende Anmærkninger. [Bind 2, 1784] Fra Hadrian til Constantin den Stores Død, med en Afhandling om de Christnes Forfølgelse. [Bind 3, 1786] Indbefattende Arianernes Oprindelse, Skiebne, Lærdom, samt Udtog af deres Skrivter.    Kiøbenhavn: Nicolaus Møller 1781-1786, 3 bind, 493+630+400 s.

Ped. Bering Giørup: Synoptiske Tabeller over det Nye Testaments Kirke-Historie indtil nuværende Seculum, samt en kort Anvisning til brugbare Bøger i denne Videnskab.    København 1778, iv+46 s.

[Mogens Christian Marqvard Marcussen]: Guds Vidnesbyrd iblandt de Christne og andre Folk.    Kbh.: N.C. Høpffner 1775, 40+53+59+70+48+82 s.

Johan Möller: Kort begrep af Gamla och Nya testamentets kyrko-historia; jämte utkast til lärdoms-historien, uti bihang til hwarje tidhwarf.    Strängnäs: Collin 1774, xx+492 s.

[Niels Ditlev Riegelsen]: Forsøg til en Kirke-Historie i Tabeller.    Kiøbenhavn 1774, 22 s.

Owe Thorning: Bibel- og Kirke-Historie fra Verdens Begyndelse indtil det 18de Seculum efter Christi Fødsel.     Kiøbenhavn: Høpffner 1771, 2 bind, 480 s. [Genoptrykt 1880]

[Ludvig Holberg:] Herrn Ludwigs, Freyherrn von Holberg, Allgemeine Kirchenhistorie vom ersten Anfang des Christenthums bis auf die Reformation Lutheri, aus dem Dänischen ins Deutsche übersetzt von Georg August Detharding, 1-2 Theil.    Copenhagen & Leipzig: Mumme & Rothe 1749, 2 dele, 464+456 s. [Senere optryk 1762, dansk original 1738].

[Johann Hübner:] Kortt inledning til Nya testamentets kyrko-historia, efter herr Johann Hübners method, ungdomen til tiesnst och nytto inrättad. Från tyska på swenska språket öfwersatt [af Joh. Georg zur Linden]. Förra deln, innehållandes the första XV. secula eller hundrade åhratalen.    Götheborg: Joh. Georg Lange 1739, viii+568 s.

Ludvig Holberg: Almindelig Kirke-Historie. Fra Christendommens første Begyndelse til Lutheri Reformation; med nogle Anmærkninger over de udi Historien omtalte Cyclis og Aars-Beregninger, T. I-II.    Kjøbenhavn: Johann Georg Høpffner 1738, 2 dele, 24+1032+51 s. [Ny udg. Kbh. 1740, 3. opl. Kbh. 1765, genudgivet Kbh. 1867, tysk version 1749.]

[Erik Benzelius]: Dr. Erici Benzelii fordom Sweriges archie-biskops Kyrkiohistoria, sammanskrefwen först på latin; men nu efter mångas åstundan på swensko utgifwen, samt til närwarande tid fortsatt ... til trycket befordrad af Joh. Bäckström.    Stockholm: P.J. Nyström 1734, 512 s. [Latinsk original 1695]. 

[Christian Kortholt:] Historia ecclesiastica Novi Testamenti a Christo nato usque ad seculum XVII., sistens statum ecclesiæ sub imperatoribus, schismata, hæreses, synodos ac ecclesiæ doctores, edita ex msc. Christiani Kortholti ...    Lipsie: Liebezeiti 1697, vii+911+xxxix s. [Iterum edita cura Seb. Kortholti, Hamburgi 1708].

[Erik d. ä. Benzelius:] Erici Benzelii ... Breviarium historiæ ecclesiasticæ veteris et novi testamenti, discentium usui destinatum, iteratis, vicibus juventuti academiæ propositum, multorum desideris expetitum, nunc demum typis descriptum et privilegio regio evulgatum.    Strängnäs: John, Billingsley 1695, 396 s. [2. opl. Strängnäs 1699, 3. opl. Uppsala 1717, ny udg. Göteborg 1743, 5. udg. Vesterås 1802, svensk version Stockholm 1734].

Severini Waltheri Slüteri Propylæum Historiæ Christianæ, sistens enarrationem methodicam scriptorum ad Historiam Ecclesiæ Christianæ facientium.     Francofurti: Erythropii 1680, 208 s. [Editio longe auctior Lipsiæ & Luneburgi: Lipper 1696].

Retur 

Patristik.dk  

Stikord