N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Emneregister  
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

Tidsskrifter og serier

Fortegnelse over nordiske tidsskrifter og serier, der indeholder (eller kan indeholde) titler med patristisk indhold. De vigtigste tidsskrifter er gennemgået, men der mangler stadigvæk en del. Fortegnelsen er opdelt efter lande og derefter alfabetisk.

Der er ikke tale om bibliografisk korrekte eller fuldstændige oplysninger om tidsskrifterne, men kun om en foreløbig oversigt, der er anvendt som et hjælpemiddel under arbejdet med bibliografien. 

Nordiske

Studia Theologica. Scandinavian Journal of Theology = STH. Vol. 1- 50. Lund, København, Oslo 1947-1996.

Danske tidsskrifter og serie

Acta Archaeologica. København.

Acta Jutlandica. Teologisk serie og Humanistisk serie. Århus 19xx ff.

Acta Orientalia. København.

Analecta Romani Instituti Danici = ARID. Odense-København.

Cahiers de l’Institut du moyen-age grec et latin. Copenhague 1969 ff.

Chaos.

Christelig Samler, udg. af E. Man Ditlewsen, 15 Bind (?), København 1852. (Jfr. Kirkelig Samler, Kbh. 1855-1862).

Classica et Mediaevalia. Revue danoise de philologie et d’histoire. = CM. Vol. 1 ff., Copenhague 1938 ff.

Danskeren, et Ugeblad. 1.-4. Aarg., udg. af Nik. Fred. Sev. Grundtvig. København 1848-1851.

Danskeren, Tidsskrift for Land og By. Bd. 1-12, udg. af Fr. Nygård og L. Schrøder. Odense ca. 1888-1896.

Dansk Kirkesangs Aarsskrift / Årsskrift. Udgivet af Samfundet Dansk Kirkesang. København 1940.

Dansk Kirketidende. København 1845 ff.

Dansk teologisk Tidsskrift = DTT. København 1938 ff. (Afløser Teologisk Tidsskrift, som udkom i flere rækker).

Dansk Tidsskrift for Kirke- og Folkeliv. Red. af Carl Henrik Scharling. København ca. 1870-1900. (Tidsskriftet er oprettet ca. 1870 og afløste »Ugeblad for den danske Folkekirke«. København 18xx.

Evangelisk Ugeskrift. Anden Række, 1.-12. Bind. Udgivet af J.M.L. Hjort og J.R. Stockholm. København 1859-1864. (Afløst i 1865 af »Ugeblad for den danske Folkekirke«, red. af Carl Henrik Scharling. Senere, i 1870, ændret til »Dansk Tidsskrift for Kirke- og Folkeliv«).

For Christne. Et Tidsskrift udgivet af Jørgen Thisted. Bd. 1-5. Kbh. 1823-1827.

Fortsættelser fra Pedersborg. Kirkeligt Tidskrift af P. Chr. Kierkegaard. Bd. 1-2. Kbh. 1849-1852. (Efterfølger til Nordisk Tidskrift for christelig Theologi). 

Fønix.

Historisk Månedsskrift for folkelig og kirkelig Oplysning. Udgivet af P. la Cour m.fl. 1.-6. Bind. Odense 1883-1886.

Hymnologiske Meddelelser. København 1971 ff. 

Højskolebladet. Tidende for folkelig Oplysning. København 1876 ff.

Kirkelig Samler. Tidsskrift til christelig Oplysning. Samlet og udgivet af Chr. M. Kragballe. 1.-8. Bind. København 1855-1862. (Fortsætter eller efterfølger Christelig Samler).

Kirke og Folk, København 1925-1934. (Fortsættes i 1935 i »Kirken og Tiden«).

Kirken. Tidsskrift for kirkelig Orientering. 1.-6. Aargang. København 1929-1934. (Fortsættes i 1935 med »Kirken og Tiden«).

Kirken og Tiden. København 1935 ff. (Fortsættelse og sammenslutning af »Kirken« 1929-1934 og »Kirke og Folk« 1925-1934).

Kirkens Verden. 1.-14. årgang. København 1959-1972.

Lumen. Katolsk teologisk Tidsskrift. København 1958 ff.

Menighedsbladet. København 1918 ff. 

Miscellanea Hafniensis. Udg. af Fr. Münter. Kbh. ca. 1816-1823 (?).

Maanedsskrift for Christendom og Historie. Udg. af Jac. Chr. Lindberg. 1.-2. Bind. København 1830 ff.

Museum Tusculanum. København 19xx ff.

Den Nordiske Kirke-Tidende. Udgiven af Jacob Christian Lindberg. 1.-9. Aargang. Kbh. 1833-1841.

Nordisk Månedskrift for folkelig og kristelig Oplysning. Udg. af L. Helveg. Kristiania-Odense 1871-1883. (Fortsætter som: Historisk månedsskrift for folkelig og kirkelig oplysning, 1883-1888).

Nordisk Tidskrift for christelig Teologi. Udgivet af Th.W. Oldenburg og P. Chr. Kierkegaard. 1.-4. Bind. Kbh. 1840-1842. (Fortsat i 1849 med »Fortsættelser«).

Nyt theologisk Bibliotek. Udg. af Jens Møller. Kbh. 1815 ff. (Efterfølger til Theologisk Bibliotek, Kbh. 1811 ff.)

Nyt Theologisk Tidskrift. Udg. af C.E. Scharling og C.T. Engelstoft. 1.-12. Bind. Kbh. 1850-1861. (Fortsættelse af Theologisk Tidsskrift 1837-1849. Fortsætter med Theologisk Tidskrift 1871 ff., udg. af Chr. H. Kalkar. Der ser ud til at være et hul 1862-1870).

Proceedings of the Danish Institute at Athens. Redigeret af Søren Dietz. Vol I, 1995.     Århus: Aarhus Universitetsforlag 1995, 227 s.

Præsteforeningens Blad = PFB. Årg. 1-86. København 1911-1996.

Religionsvidenskabeligt Tidsskrift = RT. Århus ca. 1982 ff.

Teologiske Studier. København: G.E.C Gads Forlag 19xx ff.

Teologiske Studier. Aarhus: Aros 19xx ff.

Teologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke = TTD. Red. af J.O. Andersen, C.E. Fløystrup og F.E. Torm. Ny Række, 1.-10. Bind. Kjøbenhavn 1899-1909. (Fortsættelse fra Theologisk Tidsskrift, udg. af Sthyr 1884-1899. Fortsætter i Teologisk Tidsskrift, Tredje Række 1909-1919).

Teologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke = TTD. Red. af J.O. Andersen og F.E. Torm. Tredje Række, 1.-10. Bind. Kbh. 1909-1919. (Fortsættelse fra Ny Række 1899-1909.

Teologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke = TTD. Red. af J.O. Andersen og F.E. Torm. Fjerde Række, 1.-10. Bind. Kbh. 1920-1929. (Fortsættelse fra Tredje Række 1909-1919. Fortsætter i 5. Række 1930 ff.). 

Teologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke = TTD. Femte Række, 1.-7. Bind. Kbh. 1930-1936. Redigeret af J.O. Andersen og F.E. Torm.

Theologisk Bibliotek. Udg. af Jens Møller. Kbh. 1811 ff. (Efterfølges i 1815 af Nyt theologisk Bibliotek).

Theologisk Maanedskrift. Udgivet af N.F.S. Grundtvig og A.G. Rudelbach. 1.-13. Bind. Kjöbenhavn 1825-1828.

Theologisk Tidskrift. Udg. af Chr. H. Kalkar. Kbh. 1871-1880. (Fortsættelse fra Nyt Theologisk Tidskrift 1850-1861. Fortsætter i Theologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke, 1884 ff.)

Theologisk Tidsskrift. Udg. af C.E. Scharling og C.T. Engelstoft. 1.-12. Bind. Kbh. 1837-1849. (1832-1834 udkom Tidsskrift for Kirke og Theologie, udg. af Jens Møller. Afløses i 1850 af Nyt Theologisk Tidskrift.) 

Theologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke =TTD. Udg. af H.V. Sthyr. 1.-14. Bind. Kjøbenhavn 1884-1899. (Fortsættelse fra Theologisk Tidskrift, udg. af Chr. H. Kalkar 1871-1880. Fortsætter i Teologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke, Ny Række, Kbh. 1899-1909) 

Tidsskrift for Kirke og Theologie. Udg. af Jens Møller. 1.-4. Bind. Kbh. 1832-1834.

Ugeblad for den danske Folkekirke. Udg. af Henrik Scharling. 1.-8. Bind. Kbh. 1865-1868. (Forgænger var »Evangelisk Ugeskrift«. Efterfølger var »Dansk Tidsskrift for Kirke- og Folkeliv«).

Ugeskrift for den evangeliske Kirke i Danmark, under Medvirken af J.F. Hagen [m.fl.]. 1.-12. Bind. Kbh. 1853-1858.

Videnskabelige Forhandlinger ved Sjælland Stifts Landemode. Kbh. 1812 ff.

Vort Samfund, Dansk Menighedsblad. Kbh. 1898 ff.

 

Norske tidsskrifter og serier

Arctoae. Norge xx. (Norsk tidsskrift for »Klassisk Forening«. Fortsætter i Symbolae Osloenses 1922 ff)

For Kirke og Kultur. Udg. af Christoffer Bruun m.fl. Kristiania 1894 ff. (Afløser til Luthersk Ugeskrift, der ophørte 1893).

Fritt Ord. Norge 1931 ff.

Kirkelig Literaturtidende for de skandinaviske Lande. Følgeblad til Luthersk Ugeskrift. Udg. af A.S. Poulsen, Otto N. Ahnfelt og D. Thrap. 1.-6. Aargang. Kristiania 1888-1893.

Kirke og Kultur. Årg. 1-101. Christiania, Oslo 1894-1996.

Luthersk Kirketidende. Årg. 1-11. Christiania ca. 1858-1868.

Luthersk Kirketidende. Ny Række. Udg. af Gisle Johnson. Christiania 1869-xx.

Luthersk Kirketidende. Række 10, årg. 78-100. Oslo 1941-1965.

Luthersk Ugeskrift. Kristiania ca. 1877-1894. (Fortsætter i »For Kirke og Kultur«) 

Norsk Kirkeblad. Norge 1904 ff.

Norsk theologisk Tidsskrift / Norsk Teologisk Tidsskrift = NTT. Årg. 1-97. Kristiania, Oslo 1900-1996.

Opuscula. Examen philosophicums småskriftsserie. Filosofisk institut, Universitetet i Oslo 192 ff.

Symbolae Osloenses. Vol. 1-71. Oslo 1922-1996. (Fortsættelse af Symbolae arctoae.)

Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge = TTN. Udg. af C.P. Caspari, Gisle Johnsson og R. Tønder Nissen. Bind 1-10. Christiania 1858-1869.

Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge = TTN. Udg. af C.P. Caspari, Gisle Johnsson og R. Tønder Nissen. Ny Række, Bind 1-8. Christiania 1870-1882.

Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge = TTN. Udg. af C.P. Caspari, Gisle Johnsson og A. Chr. Bang. Tredie Række, Bind 1-3. Christiania ca. 1883-1891.

Theologisk Tidsskrift for den norske Kirke. Bind 1-xx. Norge ca. 1848-1857.

Tidsskrift for Kirkekrønike og christelig Theologie. Red. og udg. af W.A. Wexels. Christiania 1833.

Tidsskrift for Teologi og Kirke / Tidsskrift for teologi og kirke = TTK. Årg. 1-67. Oslo 1930-1996.

Vidnesbyrd af Kirkefædrene. Bind 1- 18. Christiania 1880-1894

 

Svenske tidsskrifter og serie

Acta Instituti Romani regni Sueciae. Se: Skrifter utgivna av Svenska insti­tutet i Rom.

Acta Universitatis Upsaliensia. Uppsala. = AUU ?

Bibelforskaren. Tidskrift för skrifttolkning och praktisk kristendom = BF. 1.-40. Årg. Stockholm, Uppsala 1884-1923.

Bibl. månadshäfte. Ackersund ca 1938 ff.

Ecclesiastik. Tidskrift till läsning för prester. Utgifven af C.G. Rogberg och J.A. Winbom. Häft 1-8. Upsala 1825-1831.

Eranos. Acta philologica Suecana. Göteborg, Uppsala 1896 ff.

For Kirke og Kultur. Sverige 1895 ff.

Församlingsbladet. Sverige 1900-tallet.

Gnosis. Delsbo, Sverige 1980’erne

Göteborg Högskolas Årsskrift.  Göteborg 1895 ff.

Historia Religionum. Uppsala, Stockholm.

Häfte för kyrka och teologi. Sverige 1980 ff.

I religiösa och kyrkliga frågor. Sverige.

Svensk serie. Nr. 1-31 udgivet af Fredrik Fehr: I religiösa och kyrkliga frågor, gammalt och nytt, inländsk och utländskt, i evangelii trenst. Senere fortsat af S.A. Fries med ændret undertitel. Jfr. KLN II,29.

Kirkehist. Samlinger. Sverige i 1800-tallet.

Kyrklig Tidskrift i samverkan med Upsala theologiske fakultet, utg. af R. Sundelin [m.fl.]. 1.-24. Årgang. Stockholm, Uppsala, Hössna 1895-1918. (Forgængere er Tidskrift för Kristlig Tro och Bildning 1883-1894 og Teologisk Tidskrift 1861-1889. Efterfølger er Ny Kyrlig Tidskrift.). 

Kyrkohistorisk Årsskrift = KÅ. Årgang 1-96. Uppsala 1900-1996.

Le Monde Oriental.

Lunds Universitets Årsskrift   T. 1-40 (1864-1904). Innehållsförteckning. Lund 1906. N.F. Avd. 1. Bd. 1-40 (1905-1944). [Indholds­fortegnelse, Lund 1948]    Har også latinsk titel: Acta Univ. Lund. 

Luthersk Kirketidende. Sverige omkring 1875-1876.

Luthersk Ugeskrift. Sverige omkring 1877-1883.

Meddelanden fra Collegium Patristicum Lundense. Lund 1986 ff.

Ny kyrklig tidskrift. Årgang 1-33. Uppsala 1932-1964.(Fortsættelse af Kyrklig Tidskrift 1895-1918, og Tidskrift för Kristlig Tro och Bildning 1883-1894).

Opuscula Romana (= Skrifter utgiva av Svenska institutet i Rom. Series prima in 4o). Ed. Institutum Romanum Regni Sueciae. Lund, Göteborg, Stockholm, Rom 1954 – 

Orientalia Suecana. Vol. 1 ff. Uppsala 1952 ff.

Religion och Bibel. Nathan Söderblom-Sällskapets Årsbok = ROB. Årg. 1 ff. Stockholm, Lund 1942 ff.

Signum. Sverige 1975 ff.

Skrifter utg. af kgl. hum. Vetenskapssamf. i Lund.

Skrifter utgivna av Svenska institutet i Rom. Series altera in 8o (= Acta Instituti Romani regni Sueciae). Rom – Göteborg 1939 ff.

Studia Byzantina Upsaliensia. Uppsala 19xx ff. (Serie fra Acta Universitatis Upsaliensis)

Studia Doctrinae Christianae Upsaliensia. Uppsala 19xx (Serie fra Acta Universitatis Upsaliensis). 

Studia Graeca et Latina Gothoburgensia. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, ca. 1950 ff.

 Studia Latina Upsaliensia. Uppsala 19xx ff. (Svensk serie fra Acta Universitatis Upsaliensis).

Studia Semitica Upsaliensia. Uppsala 19xx ff. (Svensk serie fra Acta Universitatis Upsaliensis)

Studia Slavica Upsaliensia. Uppsala 19xx. (Svensk serie udgivet i rækken Acta Universitatis Upsaliensis).

Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul, Meddelanden. Sverige 1976 ff.

Svenska Jerusalemsföreningens Tidskrift. Sverige 1902 ff.

Svensk Exegetisk Årsbok = SEÅ.

Svensk Kyrkotidning. Lund ca. 1855-1863.

Svensk luthersk kyrkotidning. Sverige ca. 1878-1883.

Svensk Religionshistorisk Årsskrift. Sverige 1985 ff.

Svensk Pastoral Tidsskrift = SPT. Sverige 19xx.

Svensk teologisk kvartalskrift = STK. Årg. 1-72. Lund 1925-1996.

Symbolae Biblicae Upsalienses. Supplementshäften till Svensk Exegetisk Årsbok. Uppsala 1943 ff.

Teologisk Tidskrift. Udg. af A.F. Beckman og Martin Johansson [m.fl.]. 1.-29. Årgången. Uppsala 1861-1889.

Theologisk Quartalskrift. Utgifwen af H. Reuterdahl och J.H. Thomander. Lund 1828-1832.

Theologisk Quartalskrift. Ny följd, bd. 1-5. Lund 1836-1840.

Theologisk Quartalskrift. Utgifwen af H.M. Melin och E.G. Bring. Bd. 1-2. Lund 1841-1842.

Tidskrift för kristlig tro och bildning. Udg. af U.L. Ullmann og K.H.G. von Schéele. Årg. 1-11. Sverige 1883-1894. (Fortsættes i Kyrklig Tidskrift 1895-1918) 

Tidskrift för Teologi. Utgifven af Otto Ahnfelt. 1.- xx. Årgången. Lund 1891-xx.

Tro og Liv. Sverige omkring 1980-81.

Tro och Tanke. Sverige omkring 1994-95.

Uppsala Women’s Studies, A. Women in religion. Stockholm 19xx ff. (Svensk serie fra Acta Universitatis Upsaliensis).

Uppsala Studies in Faith and Ideologies. Stockholm 19xx ff. (Svensk serie fra Acta Universitatis Upsaliensis).

Vår Lösen. Sverige ca. 1910 ff.

 

Finske tidskrifter og serier

Acta Instituti Romani Finlandiae. Helsinki 19xx ff.

Annales academiae Scientiarum Fennicae = AASF. Helsinki 19xx ff.

Arctos. Acta philologica Fennica. Nova series = AAph. Helsinki 19xx-19xx.

Folkupplysningssällskapets skrifter. Helsingfors i 1800-tallet.

Ortodoksia. Vol. 1-46. Finland ca. 1955-1996.

Studia Orientalis. Edidit Societas Orientalis Fennica. Redigenda curavit I. Kärki. Vol. 1 ff. Helsingfors 1925-19xx.

Temenos. Studies in comparative religion. Vol. 1-32. Helsinki 1965-1996.

Teologisk Tidskrift / Teolooginen Aikakauskirja = TAik. Vol. 1-101. Helsingfors / Helsinki 1896-1996.

Tidskrift för teologi och kyrka. Utgifven af Herman RÅbergh. Årg. 1-5. Helsingfors 1877-1882.