N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B8c Afhandlinger om trosbekendelserne generelt / Studies of Creeds, 

Ajourført februar 2018. Omvendt kronologisk rækkefølge. 

Tomas Bokedal: The Rule of Faith. Tracing Its Origins – i: Journal of Theological Interpretation 7 (2013), 233-255.

Gösta Hallonsten: Lex orandi, lex credendi. En kommentar till trosbekännelsen. Skellefteå: Artos 2011, 77 s.

Bengt Hägglund: Sanningens regel. Regula Veritatis. Trosregeln och den kristna traditionens struktur. Skellefteå: Artos 2003, 143 s.

Peder Nørgaard-Højen: Den Danske Folkekirkes bekendelsesskrifter. Kommentar. Frederiksberg: Anis 2001, 464 s. [2. korrigerede udgave 2004]

Aage Pilgaard: The Coptic Gospel of Thomas and Early Christian Creeds – i: Mishkan 34 (Jerusalem 2001), 43-51.

Oskar Skarsaune: The Making of the Creeds – i: Mishkan 34 (Jerusalem 2001), 20-35.

Trosbekännelser, [oversat af Per Beskow] –  i: Svenskt patristiskt bibliotek, band I: Gudstjänst & Kyrkoliv, red. Per Beskow, Skellefteå 1998, 117-125.

Oskar Skarsaune: Troens ord. De tre oldkirkelige bekjennelsene. Oslo: Luther 1997, 274 s.

C. P. Caspari: Ungedruckte, unbeachtete und wenig beachtete Quellen zur Geschichte des Taufsymbols und der Glaubensregel. Reprint Turnhout: Brepols 1991, 3 bind, 1094 s. [Optryk af originaludgaverne fra Christiania 1866-1875].

C. P. Caspari: Alte und neue Quellen zur Geschichte des Taufsymbols und der Glaubensregel. Reprint Turnhout: Brepols 1991, xvi+318 s. [Optryk af original Christiania 1879].


Gunnar af Hällström: Carnis resurrectio. The Interpretation of a Credal Formula. (Commentationes humanarum litterarum 86), Helsinki: Societas Scientiarum Fennica 1988, 107 s.

Birger Gerhardsson: Den äldsta kristna bekännelsen och dess rötter – i: Kyrkans bekännelsefråga, ed. B. Gerhardsson & P.E. Persson, Malmö 1985, 9-106; 201-209; 212-224. [2. udg. 1988].

Kyrkans bekännelsefråga, ed. Birger Gerhardsson & Per Erik Persson.  (Skriftserie från Kyrkomötets bekännelsekommitté), Malmö: Liber Förlag 1985, 224 s. [2. uppl. Malmö 1988].

Per Erik Persson: Den kristna bekännelsens då och nu. Avsn. 1: Tre alltjämt aktuella bekännelsetexter från gamla kyrkan – i: Kyrkans bekännelsefråga, ed. B. Gerhardsson & P.E. Persson, 109-121.

Per Erik Persson: Kyrkornas bekännelser. Kort handbok i symbolik. Lund: Gleerup 1970, 80 s. [2. tryk Lund 1983]. 

C. P. Caspari: Ungedruckte, unbeachtete und wenig beachtete Quellen zur Geschichte des Taufsymbols und der Glaubensregel. Bruxelles: Culture et Civilisation 1964, 3 bind. [Fotografisk optryk af orginaludgaverne fra 1866, 1869 og 1875]. 

Leif Grane: Den danske folkekirkes bekendelsesskrifter – i: Kirkens Verden 2 (København 1960), 250-255.

Jørgen Larsen: Den danske folkekirkes bekendelsesskrifter. Fra oldkirkens dage – i: Kirkens Verden 2 (Kbh. 1960), 193-198.

Bengt Hägglund: Die Bedeutung der »regula fidei« als Grundlage theologischer Aussagen – i: Studia Theologica 12 (1958), 1-44.

Eric Segelberg: De gammalkyrkliga symbola – i: Kyrkans Bekännelse, under medverkan av Eric Segelberg m.fl., utg. av Hugo Blennow, (Kyrklig samling 4), Kallinge 1953, 7-24.

Peter Schindler: Texter til Symbol-Studier – i: Peter Schindler, De apostoliske Fædre og andre urkirkelige Dokumenter, indledede, fordanskede og forklarede, Bind 2, København 1948, 315-329.

Gustaf Aulén: Kristenhetens tre huvudbekännelser – i: STK 11 (1935), 3-19.

Niels Munk Plum: Symbolik. Anden bearbejdede Udgave af »Forelæsninger over Symbolik«. København 1931, 157 s.

Oscar Bensow: Kristenhetens olika livstyper. Lärobok i symbolik. 2. uppl., fullst. omarb. Stockholm: Norstedt 1927, 82 s. 

Niels Munk Plum: Forelæsninger over Symbolik. Trykt som Manuskript. København: Gad 1923, 148 s. [2. bearb. udg. 1931].

Valdemar Ammundsen: „Sandhedens Regel“ hos Irenæos og Novatian – i: Teologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke, 3. Række, 3 (København 1911-1912), 202-230 og 291-318. [Endvidere udgivet som særtryk uden titelblad, København 1912, 57 s., samt i engelsk oversættelse 1912]

Valdemar Ammundsen: The Rule of Truth in Irenaeus – i: The Journal of Theological Studies 13 (London 1912), 574-580. 

Oscar Moe: Troesregelen, den ældste Troesfremstilling og det fælles Grundlag for Apostolicum og Nicænum. En Undersøgelse. (Første Del: Orienten).  Kristiania: Grøndahl & Søn 1911, 167 s. [De fire første afsnit er særtryk fra NTT 1909-1911].

Oscar Moe: Troesregelen og den ældste Daabsliturgi [I-IV] – i: NTT 10 (1909), 37-69 og 228-270; NTT 11 (1910), 207-231 og 358-379; NTT 12 (1911), 165-197.

J.P. Bang: Om Muligheden af at opvise en fast Tros- og Daabsbekendelse for den apostolske Tid – i: Teologisk Tidsskrift, Ny Række, 5 (Kbh. 1903-1904), 296-329.

Oscar Bensow: Lärobok i symbolik. Till de teologie studerandes tjänst utarbetad. Stockholm: Norstedt 1904, viii+118 s. [Nytryck med några tillägg 1933]. 

Lyder Brun: Den oldkirkelige trosregel i dens forhold til daabsbekjendelsen og den hellige skrift – i: NTT 1 (1900), 176-199.

Den Norske Kirkes symbolske Bøger i Grundtexterne. Efter offentlig Foranstaltning udg. af A. Chr. Bang. Kristiania: Malling 1889, 166 s. [Tysk og latinsk parallel tekst]. 

C.P. Caspari: Om Betegnelsen af Troesregelen som ho kanoon tees aleetheias, »regula veritatis« hos Irenæus og andre Kirkelærere fra det andet og tredje Aarhundrede – i: Theologisk Tidsskrift, Tredje Række 2 (1888), 549-563.

C.P. Caspari: Hat die alexandrinische Kirche zur Zeit des Clemens ein Taufbekenntniss besessen, oder nicht? – i: Zeitschrift für kirch. Wissenschaft und kirchliches Leben, Leipzig 1886, 352-375.

Knut Henning Gezelius von Scheele: Lärobok i teologisk symbolik. Upsala: Schultz 1885, 180 s.

C.P. Caspari: Historisk-kritiske Afhandlinger over en Del virkelige og formentlige orientalske Daabsbekjendelser. Særtryk af Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge, ældre Række, Bind I-III, VII, IX og Ny Række, Bind II. Kristiania: Malling 1881, 758 s.

C.P. Caspari: Alte und neue Quellen zur Geschichte des Taufsymbols und der Glaubensregel. (Hrsgeg. von der Gesellschaft der Wissenschaften der Wissenschaften zu Christiania), Christiania: Malling 1879, xvi+318 s. [Genoptrykt Turnhout 1991].

Frederik Helveg: Udbyttet af Professor Casparis Granskninger – i: Dansk Kirketidende, Kbh. 1878, sp. 177-190.

Wilh. Rothe: To Bøger om vore Apostolske Troesartiklers Oprindelse og Udvikling. Et banebrydende Forsøg. Kjøbenhavn 1878, xii+262 s.

Wilh. Rothe: Tvende Bøger om de Apostolske Troesartikler efter deres Oprindelse og historiske Udvikling, et banebrydende Forsøg ved Wilh. Rothe. Anmeldt af Forfatteren selv – i: Theologisk Tidsskrift 1877 (Kbh. 1877), 632-637.

C.P. Caspari: Om en endnu ikke udgiven Troesbekjendelse i et syrisk Haandskrift i British Museum – i: Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania 1876, 5-8.

C.P. Caspari: Undedruckte, unbeachtete und wening beachtete Quellen zur Geschichte des Taufssymbols und der Glaubensregel, herausgegeben und ind Abhandlungen erläutert. Band III. Universitätsprogram (1869), Christiania 1875, xvii+514 s. [I 1866, II 1869, III 1875. Genoptryk Bruxelles 1964 og Turnhout 1991].

C.P. Caspari: Troesregelens Benævnelser hos det andet og tredje Aarhundredes kirkelige Forfattere – i: Theologisk Tidsskrift, Ny Række 3 (Christiania 1874), 316-357.

C.P. Caspari: Pantodynamos, pantokrator, omnipotens – i: Theologisk Tidsskrift, Ny Række 3 (Christiania 1874), 358-360.

P.N. Berggren: Sammandrag af de vigtigaste trosbekännelsernas historia och skiljeläror. Stockholm: Normans förlagsexp. 1873, 48 s.

C.P. Caspari: Historisk-kritiske Studier over den kirkelige Daabsbekjendelse. II. De formentlige østerlandske Daabsbekjendelser. 2. Marcellus af Ancyras Trosbekjendelse i Epiphanius’s »Panar. adv. hæres«, hæres. 72 – i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge, Ny Række 2 (Christiania 1873), 124-222.

C.P. Caspari: Bidrag til Daabssymbolets ældste Historie. 1. Bevis for, at Daabssymbolet i den anden Halvdel af det andet Aarhundrede har været til i den romerske Menighed og i Kirken overhovedet. 2. Spor af det kirkelige Daabssymbol før Irenæus og Tertullian – i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge, Ny Række 2 (Christiania 1873), 615-636.

C.P. Caspari: En hidtil upaaagtet Troesbekjendelse i det Gregorius Thaumaturgus tillagte Skrift JH kata meroç pistiç – i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge, Ny Række 1 (Christiania 1871), 351-352.

C.P. Caspari: Tre upaaagtede Fremstillinger af den christne Tro fra det andet og tredje Aarhundrede – i:  Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge, Ny Række 1 (Christiania 1871), 611-624.

C.P. Caspari: Historiske Oplysninger om Troesspørgsmaalenes Ordlyd ved Daaben. Christiania: Dybwad 1870, 68 s.

C. P. Caspari: Ungedruckte, unbeachtete und wenig beachtete Quellen zur Geschichte des Taufsymbols und der Glaubensregel, herausgegeben und in Abhandlungen er läutert ..., bind 2. (Universitätsprogram), Christiania: Malling 1869, 305 s. 

C.P. Caspari: De tre almindelige Bekjendelser – i: Luthersk Kirketidende 11 (1868), 241-255.

De tre ekumeniska symbola, augsburgiska bekännelsen och bekännelsens apologi på deras grundspråk, med wigtigare afwikande läsearteer, en historisk inledning till Evangelisk-lutherska kyrkans symboliska skrifter samt nödiga register af Carl Rudolf Forsman. Åbo: Frenckells 1867, 282 s. 

C.P. Caspari: Historisk-kritiske Studier over den kirkelige Daabsbekjendelse. II. De formentlige østerlandske Daabsbekjendelser. 1. Rufins saakaldte »Symbolum orientale« – Det af Facundus af Hermiane i hans »Epistola fidei catholicæ« anførte Symbol – Leo den Stores Angivelse af det almindelige kirkelige symbols tre første led – i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 9 (Christiania 1866), 250-302.

C. P. Caspari: Ungedruckte, unbeachtete und wenig beachtete Quellen zur Geschichte des Taufsymbols und der Glaubensregel, herausgegeben und in Abhandlungen er läutert, bind 1. (Universitäts-Program für das erste Halbjahr 1866), Christiania: Malling 1866, viii+248 s.

C.P. Caspari: Har den hellige Augustin havt Ordene »sanctorum communionem« og »catholicam« i sin Daabskjendelse? II,2 (Slutning). Med særligt Hensyn til Biskop Kirkegaards »Ældre Smaaskrifter« S. 63-75 og som et Bidrag til Charakteristik af dette Skrift – i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 6 (Christiania 1863), 77-144.

C.P. Caspari: Rejsefrugter. III. Det græske Nicæno-Constantinopolitanum eller »Nicænum« i occidentalsk Form efter et Sanct-Gallener Haandskrift fra det tiende Aarhundrede – i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 6 (Christiania 1863), 599-624.

C.P. Caspari: En ny oldkirkelig Daabsbekjendelse og en oldkirkelig Tale over den. Udgivne af to Haandskrifter i det kejserlige Bibliothek i Wien og ledsagede med en Række Bemærkninger – i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 5 (Christiania 1862), 288-345.

C.P. Caspari: Har den hellige Augustin havt Ordene »sanctorum communionem« og »catholicam« i sin Daabskjendelse? Med særligt Hensyn til Biskop Kirkegaards »Ældre Smaaskrifter« S. 63-75 og som et Bidrag til Charakteristik af dette Skrift. II,2 – i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 5 (Christiania 1862), 497-636.

C.P. Caspari: Har den hellige Augustin havt Ordene »sanctorum communionem« og »catholicam« i sin Daabskjendelse? Med særligt Hensyn til Biskop Kirkegaard »Ældre Smaaskrifter« S. 63-75 og som et Bidrag til Charakteristik af dette Skrift. I og II.1 – i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 4 (Christiania 1861), 263-352; 529-644.

C.P. Caspari: Historisk-kritiske Studier over den kirkelige Daabsbekjendelse. (Fortsættelse). (4.5. De to Daabsbekjendelser, som Epiphanius, Biskop i Salamis på Cypern, i sin . . . . (Ancoratus) har meddelt og anbefalet Menigheden i Suedra i Pamphylien til Brug ved Daaben. Excurs I. Bemærkninger til de Ord, hvormed Epiphanius indleder sin længre Daabsbekjendelse. Ekskurs II. Om den Athanasius af Alexandrien tillagte . . . ) – i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 3 (Christiania 1860), 42-213.

C.P. Caspari: Historisk-kritiske Studier over den kirkelige Daabsbekjendelse. (Fortsættelse). (6. Det af Conciliet i Nicæa i Aaret 325 opstillede Symbol eller det ældre, egentlige Nicænum) – i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 3 (Christiania 1860), 446-504. [Revision af tysk artikel fra 1857]. 

C.P. Caspari: En ny tredje Kilde til vor Kundskab om det antiochenske Daabssymbols Ordlyd. Et Tillæg til Afhandlingen om det antiochenske Daabssymbol i B. II. S. 110 ff. – i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 3 (Christiania 1860), 639-648.

C.P. Caspari: Historisk-kritiske Studier over den kirkelige Daabsbekjendelse. (Fortsættelse). (Den antiochenske Daabsbekjendelses to første Artikler i Johannes Cassianus’s Skrift »de incarnatione Domini contra Nestorium«) – i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 2 (Christiania 1859), 110-161.

C.P. Caspari: Hvorfor er den af Cyrillus af Jerusalem traderede og udlagte Bekjendelse Troes- eller Daabsbekjendelsen, saaledes som den löd henimod Midten af det fjerde Aarhundrede i den jerusalemske Kirke? Tillige en Belysning af en Artikel af Krist. Köster i »Dansk Kirketidende« 1858 Nr. 33 »Cyrills Katecheser og Daabsbekjendelsen« – i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 2 (Christiania 1859), 303-362, 386-388 og 485-572.

C.P. Caspari: Om den majlandske og romerske Daabskjendelses Ordlyd efter Ambrosius’s »Explanatio symboli ad initiandos« – i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 2 (Christiania 1859), 363-396.

C.P. Caspari: Historisk-kritiske Studier over den kirkelige Daabsbekjendelse. (Indledende Forord; Første Afdeling. De virkelige og formentlige orientalske Daabsbekjendelser; 1.1. Daabsbekjendelsen i de apostoliske Constitutioner) – i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 1 (Christiania 1858), 1-93; 127-128.

C.P. Caspari: Belysning af en Artikel i »Dansk Kirketidende« 1858 Nr. 16: »De apostolske Constitutioner og Daabsbekjendelsen« – i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 1 (Christiania 1858), 498-516. [Jf. rettelse i bind 2 (1859), 164].

C.P. Caspari: Historisk-kritiske Studier over den kirkelige Daabsbekjendelse. (Fortsættelse). (1. Bevis for, at Slutningsordene af den anden Artikel i Daabssymbolet i de apostoliske Constitutioner, i det jerusalemske Daabssymbol &c. ikke ere rettede mod Chiliasmen. Et Tillæg til I.1;  2. Den jerusalemske Daabsbekjendelse i Biskop Cyrill af Jerusalems Katecheser) – i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 1 (Christiania 1858), 191-233.

C.P. Caspari: Historisk-kritiske Studier over den kirkelige Daabsbekjendelse. (Fortsættelse). (Har den jerusalemske Daabsbekjendelse indeholdt »descensus ad inferos«? Et Excurs til I.2. Overskrifternes Vidnesbyrd; Den jerusalemske Biskop Macarius’ Vidnesbyrd i Gelasius af Cyzikus’s »Historia concilii Nicaeni«; Rufins Vidnesbyrd i hans »Expositio in Symbolum apostolorum) – i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 1 (Christiania 1858),  326-497. [Jf. tillæg i årgang 2 (1859), 164].

C.P. Caspari: Aus historisch-kritischen Studien über das kirchliche Taufbekenntnis, I: Zur Geschichte des Taufbekenntnisses in der orientalischen Kirche in den beiden ersten Jahrhunderten nach der Abfassung des Nicæno-Constantinopolitanischen Symbols – i: Zeitschrift für die gesammte lutherische Theologie und Kirche, hg. von Rudelbach und Guericke, Aarg. 1857, s. 634-674. [Revideret i Teologisk Tidsskrift 3, Christiania 1860, 446-504].

Anders Blomstrand: Handbok i lutherska kyrkans symbolik jemte jemförande öfwersigt af de öfriga kyrkornas bekännelser. Stockholm: Huldberg 1855, 269 s. [2:a uppl.  1874].

Karl Graul: De forskjellige kristelige Bekjendelsers indbyrdes afvigende Læresætninger i det guddommelige Ords Lys tilligemed et Anhang. Oversat fra den tydske Originals tredie Oplag af Karl Martin Breien. Forord af C.P. Caspari. Kristiania: Dybvad 1855, xiii+127 s.

Den Norske Kirkes symboliske Bøger i Grundtexterne. Utgivne efter Foranstaltning af ... kongelig Resolution af 25 Juni 1849 given Bemyndigelse, [av Jens M. P. Kaurin m.fl.].    Christiania: Fabritius 1853, viii+103 s.

Wilhelm Rothe: Om symbolske Bøger i den lutherske Kirke, en videnskabelig Undersøgelse. Kjøbenhavn: Reitzel 1833, 136 s.

Tria Symbola catholica seu oecumenica, & Confessio Augustana non variata, ex. rec. C.A. Hase, tertio sæculari anno edita. (Uppsala Mötes beslut och Prestvigningseden), Ex offic. typogr. dioces. Calman 1830, 53 s.

Jac. Chr. Lindberg: Historiske Oplysninger om den danske Kirkes symbolske Bøger. Tredie Mindeskrift i Anledning af den augsborgske Confessions Jubelfest. København: Schubothe 1830, 123 s.

Libri ecclesiae Danicae symbolici. In memoriam confessionis Augustanæ ante hæc tria secula invictissimo imperatori Carolo V. die XXV Junii MDXXX traditæ, edidit Jac. Chr. Lindberg. Hauniæ: Schubothiane 1830, 87 s. 

Fr. Münter: Symbola veteris ecclesiae artis operibus expressa. Programma quo inaugurationem reverendissimi episcopi Ripensis Iani Michaelis Hertz dominica XXII post festum S.S. Trinitatis in aede Fridericiana solemni ritu peragendam indicit ... Hafniæ 1819, 36 s.

Tria symbola oecumenica et augustana confessio. Upsaliæ: Joh. Edman, 1768, 52 s.

Concordia pia et unanimi consensu repetita confessio fidei & doctrinæ electorum, principium et ordinum imperii ... Stregnesiæ: Zacharias Borckenius 1669, 32+884+30 s. 

[Petrus Rudbeckius:] Petri Ioh. Rudbeckii ... publicæ quaestiones et annotationes in tria oecumenica symbola apostolicum, nicenum et athanasianum. Upsaliæ: Henr. Curio ca. 1660, 24 s.

[Petrus Rudbeckius:] Petri Ioh. Rudbeckii ... Fasciculus positionum ad intelligenda tria symbola apostolicum, nicenum et athanasianum ... in gratiam studiosæ juventutis in universitate patria publicis præledtionibus primum expositus, dein disputationibus aliquot subjectus & tandem Upsaliæ excursus partim anno 1659, partim 1660. Upsaliæ: Johannes Pauli 1659-1660. [Samlet udgave af fire dissertationer 1659-60 med fælles titelblad]. 

Petrus Rudbeckius: Symbolum apostolicum, nicenum & athanasianum. Diss., resp.: Zacharias Petrus Reusserus. Uppsala 1660, 16 s. [Diss. Uppsala].

 

Retur

Andre delemner:

a. Dogmehistorie 

b. Oversættelser

c.. Afhandlinger 

d. Apostolikum

e. Nikænum  

f. Skrift  

g. Apologetik

h. Trinitetslære

i. Gudsforståelse

j. Antropologi

k. Kristologi

l. Soteriologi

m. Ekklesiologi i

n. Etik 

o. Andre emner

p. Skismaer