N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B8d Apostolikum / The Apostles' Creed 

Udskrift 23. nov. 2001. Ajourført juli 2018. 

Oskar Skarsaune: The most Recent Debate on the Origin of the Apostles’ Creed –    i: TTK 80 (2009), 294-307.

Ludvig Munthe: Kristologisk synspunkt i studiet af apostolikum –    i: TTK 25 (1954), 30-38.

N. Clausen-Bagge: Det lille Ord. Et Budskab fra Oldtiden til vor Tids Menighed.    Odense 1943, 16 s.

Holger Mosbech: Den apostoliske Trosbekendelse i den nyere Forsknings Lys –    i: Gads danske Magasin 34 (1940), 104-119. [Genoptrykt i: Holger Mosbech, Talt og skrevet, Kbh. 1941, 103-119]. 

N. Clausen-Bagge: Det forkortede Ord. Nogle Bidrag til Trosbekendelsens og Daabens ældste Historie.    København: Kirkeligt Samfund 1936, 156 s.

Hj. Lindroth: Sanctorum communio –    i: Teologinen Aikakauskirja 41 (1936), 159-167 & 221-239 & 274-283. 

Sigfrid von Engeström: »De heligas samfund« –    i: Gåva och krav. Skrifter tillägnade Manfred Björkquist, Stockholm: Sveriges kristliga studentrörelses bokförlag 1934, 158-177. 

Hjalmar Lindroth: Den apostoliska trosbekännelsen. Till frågan om dess upprinnelse, dess ursprungliga innebörd och dess bestående betydelse.    Stockholm: Diakonistyr. 1933, 312 s.

A. Hjalmar Lindroth: Descendit ad inferna –    i: STK 8 (1932), 121-140.

C.W. Leadbether: Den kristne Trosbekendelse, dens Oprindelse og dens Betydning. Oversat efter Originalens 2. Udgave af A.T. Kapel.    København: Theosofisk Samfunds Danske Forlag 1925, 142 s.

D.A. Frøvig: Den apostoliske Trosbekjendelse. Hvorfor vi fastholder den.    Kristiania: Aschehoug 1923, 146 s.

N. Clausen-Bagge: Om Trosbekendelsens Oprindelse –    i: Vort Samfund, Dansk Menighedsblad 21 (1919), 177-180 og 188-190; 22 (1920), 9-10.

Nicolaj Clausen-Bagge: Ordet af vor Herres egen Mund. Udg. af Ringkjøbing Valgmenighed.    Ringkjøbing 1915, 46 s. 

Svend A. Becker: Trosbekendelsen. Hvad vi véd om dens Historie.    (Kristendom og Nutidsforskning 8), København: Gad 1913, 68 s.

N. Clausen-Bagge: Ordet af vor Herres egen Mund. (Udg. af »Kirkeligt Samfund«s Bestyrelse).    København 1913, 80 s.

Peder Severinsen: Apostlenes Troesbekendelse som den omtales i Apostlenes Skrifter, folkeligt fremstillet.    København: Schønberg 1904, 30 s.

Olof Bergqvist: Symbolum apostolicum -    i: Kyrklig tidskrift 9 (Stockholm 1903).

H. Hoffmeyer: [Anmeldelse af] Ferd. Kattenbusch, Das apostolische Symbol, Bd. I-II, Leipzig 1894-1900 –    i: Teologisk Tidsskrift, Ny Række, 3 (Kbh. 1901-1902), 485-510.

Kristjan Østergård: To Foredrag. I. Frihedsløsenet. II. Om Oprindelsen af vor kristne Trosbekendelse.    København: Lehmann & Stage 1901, 43 s.

H.V. Sthyr: [Anm. af] Th. Zahn, Det apostoliske Symbol ... Overs. ved Georg Harbitz, Kristiania 1893 –    i: Theologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke 10 (Kbh. 1894), 166-171.

Theodor Zahn: Kampen om den apostoliske Trosbekjendelse. Oversat af P. Heegaard.    Kbh. 1894, 53 s.

Adolf Harnack: Den apostoliske Troesbekjendelse. En historisk Redegjørelse med en Epilog, oversat af Emil Christiani.    Kbh.: Pio 1893, 38 s.

Theodor Zahn: Det apostoliske Symbol. En kort Fremstilling af dets Historie og en Prøvelsen af dets Indhold, aut. Oversættelse af 2det Oplag ved Georg Harbitz, med Forord af Fr. W. Bugge.    Kristiania: Steen 1893, 99 s.

H.V. [Dahlerup]: Er »Symbolum apostolicum« et Ord af Herrens egen Mund?    Kjøbenhavn: P. Michelsen 1886, 28 s.

D.G. Monrad: Et Bidrag til den apostolske Troesbekjendelses Historie.    Kjøbenhavn: C.A. Reitzel 1886, 819 s.

N.G. Bondo: Den apostoliske Trosbekiendelses Oprindelse og Betydning.    Kbh. 1885, 123 s.

Ditlev Gothard Monrad: Laurentius Valla und das Konzil zu Florens. Die erste Kontroverse über den Ursprung des Apostolischen Glaubensgekenntnises. Aus dem Dänischen von Alexander Michelsen.    Gotha: Perthes 1881, 277 s. [Dansk original 1875]. 

Frederik Helveg: Daabssymbolet og det gelassianske Dekret –    i: Dansk Kirketidende, Kbh. 1880, sp. 345-352.

H.V. Sthyr: [Anm. af] D.G. Monrad, Den første Kamp om den apostoliske Troesbekjendelses Oprindelse, Laurentius Valla, Konciliet i Florens, Kbh. 1875 –    i: Theologisk Tidsskrift 1876 (Kbh. 1876), 273-295.

D.G. Monrad: Den første Kamp om den apostolske Troesbekjendelses Oprindelse. Laurentius Valla, Konciliet i Florens.    Kjøbenhavn: Reitzel 1875, 268+73 s.

[C.P. Caspari:] Et utrykt Exemplar af det apostoliske Symbol i et Haandskrift fra det ottende Aarhundrede –    i: Theologisk Tidsskrift, Ny Række 3 (Christiania 1874), 149.

C.P. Caspari: Nedfarten i Daabsbekjendelsen udenfor og før Ledet: descendit ad inferna –    i: Theologisk Tidsskrift, Ny Række 3 (Christiania 1874), 507-512.

Ditlev Gothard Monrad: Nogle Bemærkninger vedrørende Troesbekjendelsen.    Kbh. 1873, 55 s.

F.L.B. Zeuthen: Nogle Ord om Troesbekjendelsen og Daaben, et Sendebrev til Hr. Frederik Barfod.    Kjøbenhavn: Gad 1873, 24 s.

Chr. H. Kalkar: [Anmeldelse af] Das apostolische Glaubensbekänntniss, sein Ursprung und seine Geschichte. Von Dr. Carl Semisch. Berlin 1872 –    i: Theologisk Tidsskrift 1872 (Kbh. 1872), 754-758.

C.P. Caspari: Rejsefrugter.  VI. En græsk Oversættelse af det apostoliske Symbol efter et Escorial-Haandskrift fra det fjortende Aarhundrede. VII. En græsk Oversættelse af det apostoliske Symbol efter et vaticansk Haandskrift fra det sextende Aarhundrede. VIII. En græsk Oversættelse af det apostoliske Symbol efter et barberinsk Haandskrift fra det sextende eller syttende Aarhundrede –     i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 9 (Christiania 1866), 229-249.

C.P. Caspari: Hörer Præpositionen »in« i Leddet om den Helligaand ogsaa til den tredje Artikels övrige Led? Spørgsmålets Historie. Πιστευειν εις, dets Betydning og brug i det N.T. Spørgsmålets dogmatiske Side. – »En hellig Kirke« eller »den hellige Kirke?« - i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 8 (1865), 353-478.

C.P. Caspari: Rejsefrugter. V. Indledningen til en vesterlandsk Udlæggelse af Symbolet af fire Haandskrifter fra det tolvte Aarhundrede –    i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 8 (Christiania 1865), 624-626.

C.P. Caspari: Hörer Præpositionen »in« i Leddet om den Helligaand ogsaa til den tredje Artikels övrige Led? En exegetisk Undersøgelse. I –    i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 7 (Christiania 1864), 553-584.

Fr. Hammerich: Om vort apostolske Symbols Oprindelighed.    København 1864, 50 s.

C.P. Caspari: Rejsefrugter. I. II. Den hidtil bekjendte græske Oversættelse af vort nuværende romersk-occidentalske Daabssymbol efter et Sanct-Gallener Haandskrift fra det tiende Aarhundrede og en ny, anden græsk Oversættelse af dette Symbol efter et Düsseldorfer Haandskrift fra det samme Aarhundrede. Tilligemed om det græske Sprogs brug ved Gudstjenesten i Vesterlandet –    i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 6 (Christiania 1863), 526-598.

C.P. Caspari: Om tre hidtil upaaagtede Kilder til det apostoliske Symbols Historie i den gamle Kirke –    i: Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania 1859, 1-57. [Findes også som særtryk Christiania 1859, 82 s.]. 

F.L.B. Zeuthen: Om den saakaldte »Kirkelige Anskuelse«.    Kbh.: Høst 1858, 177 s.

F.L. Zeuthen: Foredrag om Symbolum Apostolicum ved Roeskilde-Convent den 20de October 1847 –    i: Theologisk Tidsskrift 11 (Kbh. 1847), 321-344. [Kortere version i Dansk Kirketidende 1847, nr. 114 og 115].

A.G. Rudelbach: Über die Bedeutung des apostolischen Symbolums und das Verhältniss desselben zur Confirmation, mit Beziehung auf die Leipziger Confessionswirren; Sendschreiben.    Leipzig 1844, iv+79 s.

Fr. Ludvig Bang Zeuthen: Sendebrev (især ang. det apostoliske Symbolum) til Dr. P.C. Kierkegaard.    Kbh. 1840, 30 s.

[Georg Holger Waage:] De ætate articuli quo in symbolo apostolico traditur Jesu Christi ad inferos descensus commentatio, quam ... respondente D. G. Monrad ... jubjicit Georgius Holger Waage. Diss., resp.: Ditl. G. Monrad.    Hauniæ: Schultz 1836, 174 s. [Disp. København]. 

N.F.S. Grundtvig: Nye Skrifter om Troes-Regelen i den Christne Kirke, 1.-3. Stykke –    i: Theologisk Maanedsskrift 12 (udgivet af A.G. Rudelbach, Kjøbenhavn 1828), 29-84 og 130-158 og 231-255.

N.F.S. Grundtvig: Om den Apostoliske Troes-Bekiendelse som christelig Troes-Regel. (Af Delbrück) –    i: Theologisk Maanedsskrift 10 (udgivet af A.G. Rudelbach, Kjøbenhavn 1827), 122-150.

[Petrus Rudbeckius:] Disputatio theologica exponens articulum symbolicum de descensu Christi ad inferos, qvam ... præses Petrus Rudbeckius ... respondendo ... Ericus Castovius, Smoland.    Upsaliæ: Curio 1693, 39 s.

[Niels Hemmningsen:] Assertiones de symbolo apostolico in disputationem propositæ, in Junio 1564, a Nicolao Hemmingio.    Hafniæ: Laurentius Benedict 1564, 16 bl.

 

 Retur

Andre delemner:

a. Dogmehistorie 

b. Oversættelser

c. Afhandlinger 

d. Apostolikum

e. Nikænum  

f. Skrift  

g. Apologetik

h. Trinitetslære

i. Gudsforståelse

j. Antropologi

k. Kristologi

l. Soteriologi

m. Ekklesiologi i

n. Etik 

o. Andre emner

p. Skismaer