N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B8i Gudsforståelse / Doctrine of God 

Udskrift 24. nov. 2001. Ajourført marts 2008 og juli 2018. 

Henny Fiskå Hägg: Apofatisk teologi i den ortodokse tradisjonen fra Klemens av Alexandria til Gregor Palamas –    i: Gud og språkets grenser, ed. Gunnar Innerdal & Knut-Willy Sæther, Oslo: Vidarforlaget 2016.

Luominen varhaiskristillisessä teologiassa [Skapelse i den tidligkristna teologin], ed. Jussi Junni.    Studia Patristica Fennica 5), Helsinki: Suomen patristinen seura 2016, 117 s. 

Ståle Johannes Kristiansen: Indledning. Språket som tegn og ikon. Apofatisk teologi og visuell retorikk hos kirkefedrene –     i: Gud er alltid større. Kirkefedrenes teologiske språk, ed. Ståle Johannes Kristiansen & Peder K. Solberg, Oslo: Novus forlag 2015, 17-40. 

Hugo Lundhaug: The Body of God and the Corpus of Historiography. The Life of Aphou of Pemdje and the Anthropomorphite Controversy –    i: Bodies, Borders, Believers. Ancient texts and present conversations. Essays in honor of Turid Karlsen Seim on her 70th birthday, ed. Anne Hege Grung m.fl., Eugene, Oregon 2015, 40-56. 

Johannes Aakjær Steenbuch: Observations on Negative Theology and Ethics in Early Christian Thought –    i: Danish Yearbook of Philosophy 47 (2012, udgivet 2015), 111-128. 

Johannes Aakjær Steenbuch: Doing the Unthinkable. Theology and Moral Epistomology in Three Early Christian Thinkers.     University of Copenhagen 2014, 244 s. [Ph.d.-afhandling maj 2014]. 

Anna Marie Aagaard: Mine øjne har set din frelse. Om lighed med Gud og guddommmeliggørelse i patristisk teologi –    i: Anna Marie Aagaard: Mod til at tro. Kapitler om hellighed, København: Anis 2013, 289-310. [En lidt anderledes version af artikel fra 2012]. 

Anna Marie Aagaard: Mine øjne har set din frelse. Om lighed med Gud og guddommeliggørelse i patristisk teologi –    i: Soteria och gnosis (Patristica Nordica 8), ed. Benjamin Ekman & Henrik Rydell Johnsén, Skellefteå 2012, 13-42. 

Gunnar af Hällström: The Wrath of God and His Followers. Early Christian Considerations –    i: Divine Wrath and Divine Mercy in the World of Antiquity, ed. Reinhard G. Kratz & Hermann Spieckermann, Tübingen: Mohr Siebeck 2008, 239-247.

Mogens Müller: Den sande gudsdyrkelses oprindelse, en skitse –    i: DTT 70 (2007), 83-92. 

Torstein Tollefsen: God the Father and God the Trinity. Divine Causality in Cappadocian Thought –     i: Gott, Vater und Schöpfer, ed. Ysabel de Andia, Innsbruck: Tyrolia-Verlag 2007, 143-149.

Kari Elisabeth Børresen: Female Godlanguage in Christian Spirituality –    i: Spirituality and Society in the New Millenium, ed. Ursula King, Brighton 2001, 35-49.

Language and Negativity. Apophaticism in Theology and Literature, ed. Henny Fiskå Hägg.    Oslo: Novus Press 2000, 94 s.

La main de Dieu / Die Hand Gottes. Édité par René Kieffer et Jan Bergman.    (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 94), Tübingen: Mohr 1997, xiv+212 s.

Oskar Skarsaune: Is Christianity Monotheistic? Patristic Perspectives on a Jewish-Christian Debate –    i: Studia Patristica 29, ed. Elisabeth A. Livingstone, Louvain: Peters 1997, 340-363.

Anders Ekenberg:  »Allsmäktig« eller »Allhärskare« –    i: SEÅ 60 (1995), 165-173.

Helge Haystrup: Oldkirkens gudsbillede.    København: C.A. Reitzel 1988, 236 s.

Olof Andrén: Guds avbild hos de grekiska kyrkofäderna –    i: Häfte för kyrka och teologi 4 (Lund 1985), 3-14.

Jakob Balling: Oldkirkelige gudsbilleder –    i: Gudsbegrebet, red. af Sigfred Pedersen, København: Gad 1985, 115-127. [Genoptrykt i Jakob Balling, Historisk kristendom, Kbh. 2003, 39-51]. 

Oskar Skarsaune: Gudsbildet i oldkirkens teologi –    i: TTK 48 (1977), 179-192. [Genoptrykt i: Oskar Skarsaune, Og Ordet ble kjød, Oslo 2001, 9-22]. 

Gert Borgenstierna: Försynstanken i gammalgrekisk teologi.    (Uppsala Universitets Årsskrift 1948,9), Uppsala 1948, 79 s.

Gustaf Aulén: Das christliche Gottesbild in Vergangenheit und Gegenwart. Eine Umrisszeichnung. [Übersetzung aus dem Schwedichen von Gretel Johnssen].     Gütersloh: Bertelsmann 1930, x+401 s. [Svensk original 1927: Den kristna gudsbilden].

Gustaf Aulén: Het christelijk godsbeeld. Geautoriseerde Vertaling uit het Zweedsch door J. Henzel.    Amsterdam: Paris 1929, viii+387 s. [Svensk original 1927: Den kristna gudsbilden].

Gustaf Aulén: Den kristna gudsbilden genom seklerna och i nutiden. En konturteckning.    Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelse 1927, 400 s. [2. udg. Sthlm. 1941, hollandsk version 1929, tysk version 1930].

 

Retur 

Andre delemner:

a. Dogmehistorie 

b. Oversættelser

c. Afhandlinger 

d. Apostolikum

e. Nikænum  

f. Skrift  

g. Apologetik

h. Trinitetslære

i. Gudsforståelse

j. Antropologi

k. Kristologi

l. Soteriologi

m. Ekklesiologi i

n. Etik 

o. Andre emner

p. Skismaer