N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B8b Oversættelser af bekendelsesskrifter / Creeds, translations

Ajourført februar 2018. Omvendt kronologisk orden. 
Efterfølgende liste er selektiv og medtager kun de vigtigste selvstændige publikationer.

Peder Nørgaard-Højen: Den Danske Folkekirkes bekendelsesskrifter. Tekst og oversættelse. Frederiksberg: Anis 2001, 320 s. [2. korr. udgave 2007]. 

Anders Ekenberg: Låt oss be och bekänna. Trosbekännelserna och Herrens bön. Ekumenisk översättning med kommentarer. Örebro: Libris 1996, 166 s. 

Kirkens symboler. [Forordet underskrevet af Leiv Kristian Aamodt. Kristiansand: Samfundets hustrykkeri 1994, 51 s. 

Confessio fidei. Uppsala mötes beslut 1593 om Svenska kyrkans bekännelse. Kommentarer av Lars Eckerdal och Per Erik Persson. Stockholm: Verbum 1993, 178 s.

Konkordieboken. Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter, red. Jens Olav Mæland. [Ny norsk oversettelse]. Oslo: Lunde 1985, iv+604 s. [Også trykt i 2000]. 

Den danske Folkekirkes Bekendelsesskrifter. Oversat og med indledning og noter ved Leif Grane. København: Det danske Bibelselskab 1976, 125 s. [Senere udgaver og oplag 1981, 1993, 1996].

Den norske kirkes bekjennelsesskrifter, ny oversettelse med innledning og noter ved Arve Brunvoll. (Logos 8), Oslo: Lunde 1972, 151 s. [Flere senere oplag, 11. oppl. 2006].

Vedkjenningsskriftene åt Den norske kyrkja, ny omsetjing med innleiingar og notar ved Arve Brunvoll. (Logos 4), Oslo: Lunde 1970, 136 s. [2. utg. 1979].

Jørgen Larsen: Lad os bekende den kristne tro. Den danske Folkekirkes bekendelsesskrifter. Fredericia: Lohse 1959, 131 s. [Ny forkortet udgave 1999]. 

Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Utgivna av Samfundet Pro fide et christianismo; [ny uppl., registre ved Hjalmar Lindroth].  Stockholm: Diakonist. 1957, 710+47 s. [3. uppl. 1969, 4. uppl. 1979, 5. uppl. 1985, 6. uppl. 2005].

Johs. Feveile og Max W. Olsen: Den danske Folkekirkes Bekendelsesskrifter, samt dr. Martin Luthers store Katekismus i oversættelse, med indledning og noter. København: Munksgaard 1955, 204 s.

Evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjat. Suomentanut A.E. Koskenniemi. Helsinki: Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys 1948, 76+629 s. [Efterfølgende udgaver 1990 og 2003].

Svenske kyrkans bekännelseskrifter. Utg. av Pro fide et christianismo under redaktion av Dick Helander. Stockholm: Pro fide et christianismo 1944, 710 s.

Vedkjenningsskriftene åt den norske kyrkja / Den norske kirkes Bekjennelsesskrifter. På norsk, tysk og latin ved Sigurd Normann. Oslo: Lutherstiftelsen 1930, 205 s.

Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Utg. av Oscar Bensow.  Stockholm: Norstedt 1912, x+833 s.

Vore lutherske Bekendelsesskrifter. Oversatte af Alfr. Th. Jørgensen. (Smaaskrifter, udg. af Kirkeligt Landsforbund af 1911, nr. 6), København 1912, 56 s. [Senere oplag Kbh. 1917].

D:r Martin Luthers lilla katekes med kort utveckling jämte de almänkristliga trosbekännelserna, augsburgska bekännelsens trosartiklar samt konfirmationsfrågorna. Stockholm: Norstedt 1907, 120 s.

Den danske Folkekirkes Bekendelsesskrifter, oversatte med Anmærkninger af Alfred Th. Jørgensen. København 1900, 104 s. [2. udg. Kbh. 1918, 3. udg. Kbh. 1937] 

Lutherska kyrkans bekännelseskrifter (Concordia pia), ånyo utgifna samt försedda med inledning och noter af Gottfrid Billing. Lund: Gleerup 1895, xii+572 s. [Tidligere udg. 1878, senere udg. Lund 1914].

Confessio fidei, eller den svenska kyrkans trosbekännelse enligt Upsala mötets beslut af år 1593. [Utg. af V. Björnström]. (Skrifter utg. av Samfundet Pro Fide et Christianismo 6), Stockholm: Beijer 1880, 82 s. 

Den kristna kyrkans tre trosbekännelser eller symbola; samt Augsburgiska bekännelsen. Ny uppl. Stockholm: Fost.-stift. 1878, 65 s.

Gottfrid Billing: Lutherska kyrkans bekännelse. Lund: Gleerup 1878, viii+563 s. [Ny udgave 1895 og 1914].

C. Rothe: Den kristelige Kirkes tre almindelige Trosbekjendelser og den Augburgske Bekjendelse med en historisk Indledning. Kjøbenhavn: Græbes Bogtrykkeri 1877.  [Delvis særtryk af Gudelige Smaaskrifter: 8+24+32+44 s.]

Den norsk-lutherske Kirkes Bekjendelsesskrifter. I norsk Oversættelse udgivne af C.P. Caspari og Gisle Johnson. Christiania: Lutherstiftelsen 1872, xii+74 s. [2. oplag 1876, 3. oplag 1884, 4. fork. oplag 1908]. 

Upsala mötes beslut af år 1593. Lund: H. Ohlsson 1868, 138 s. [Indeholder svensk oversættelse af de tre oldkirkelige symboler]. 

Konkordiebogen, eller den evangelisk-lutherske Kirkes Bekjendelsesskrifter. I norsk Oversættelse udgiven af C.P. Caspari og Gisle Johnson. Christiania: Jacob Dybwad 1866, 464 s. [Også trykt i Madison 1866 med nogle Rettelser, samt Christiania 1868; 2. oplag Christiania 1882, som er aftrykt i Iowa 1899]. 

De tre almindelige christelige Troesbekjendelser eller Symboler samt Tedeum Gloria in Excelsis etc. Helsingør 1861, 15 s.

Den norsk-lutherske Kirkes Symbolske Bøger. [Af Karl Martin Breien]. Drammen: Harald Lyche 1858, 72 s. 

De christelige Troesbekjendelser: det apostoliske, det nicæiske, det athanasianske Symbolum og den augsburgske Confession, samt Formularen for Daaben og Nadveren, samlet og udgivet af P. Chr. Petersen. Holstebro 1855, 86 s.

Den Norske Kirkes symboliske Bøger. Oversatte efter Grundtexten efter Foranstaltning af ... kongelig Resolution af 25 Juni 1849 given Bemyndigelse. [Af Jens M. P. Kaurin m.fl.]. Christiania: Chr. Grøndahl, 51 s.

Den danske Kirkes symbolske Bøger, oversatte og udgivne i Anledning af den augsborgske Confessions tredie Jubelfest af Jac. Chr. Lindberg. København: Schubothe 1830, viii+84 s.

Den Norske Kirkes symboliske Bøger, eller Bekjendelses-Skrifter, udi hvilke indeholdes den rene evangelisk-lutherske Lære. Christiania: Chr. Grøndahl 1827, 48 s. 

Den christne Kirkes almindelige Symboler med Indledninger og Anmærkninger, samt en Udsigt over Treenighedslærens Udvikling. Ved Peter Erasmus Müller. København: Andreas Seidelin 1817, viii+178 s.

Concordia pia: chur-förstarnas, förstarnas, och tyska ständernas, samt theras andeliga lärares, som augsburgiske bekännelsen tilgifne äro, christeliga, enhelliga och uprepade tros och läros bekännelse, hwilko, utaf then heliga skrifft, såsom all sannings endesta regel och rättesnöre, är tillagd några articlars, the ther efter d. Lutheri saliga bortgång ifrån werlden blifwit stridige, grundeliga förklaring, åtskilliga gånger på latin och tyska utkommen; men nu på swensko öfwersatt, och jämte decretum Upsaliense, eller thet beslut, som på Upsala möte år 1593. författades, och af kongl. majestät, riksens råd, ständer och alla lärare underskrefs: samt ett kårt historiskt företal, som gifwer wid handen, när, hwarföre, huru och af hwilka the symboliske böcker äro skrefne, med kongl. maj:ts allernådigste privilegium, genom trycket utgifwen. Norköping: Broocman 1730, 660 s. 

Then rena evangeliska församlingens fyra hufwud-symbola, thet apostoliska, thet niceniska, then h. lärarens Athanasii, samt then oförandrade augsburgiska bekännelsen. Them enfaldigom til nytta, troones upbyggelse och styrckia i detta beqwämliga format vplagde och tryckte. Stockholm: J.H. Werner 1702, 78 s.

Confessio fidei. Thet är, then Augsburgiske troos bekenelse uppå finska språket, så at the trenne allmenneliga christeliga symboler och confessions artiklarne uthi the swenska och finska tungomålen ... aff Jacobo Pauli Raumanno.  Stockholm: Heinrich Keysar 1651, 136 s.

Confessio Fidei. Thet är: Then Christeliga Troos Bekännelse, hwilka Gudz försambling uthi Sweriges Rijke ...  Stockholm: Andreas Gutterwitz 1593, 172 s. [Flere senere tryk, bl.a. Strängnäs 1657, Stockholm 1663, Lund 1675, Stockholm 1693, Lund 1868, Stockholm 1880, Stockholm 1993].

 

 Retur

Andre delemner:

a. Dogmehistorie 

b. Oversættelser

c.. Afhandlinger 

d. Apostolikum

e. Nikænum  

f. Skrift  

g. Apologetik

h. Trinitetslære

i. Gudsforståelse

j. Antropologi

k. Kristologi

l. Soteriologi

m. Ekklesiologi i

n. Etik 

o. Andre emner

p. Skismaer