N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B5i Bønner, tidebøn / Prayers and Divine Office 

Oprettet nov. 2001. Senest ajourført 2017.

Maria Louise Munkholt Christensen: Origen, Gregory of Nyssa and the Fatherhood of ‘Our Father’ – i: Origeniana Undecima. Origen and Origenism in the History of Western Thought, ed. Anders-Christian Jacobsen, (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 279), Leuven: Peeters 2016, 691-700. 

Maria Munkholt Christensen: Christian Prayer and Identity Formation. A Study of Four Ante-Nicene Treatises on Prayer. Aarhus Universitet 2015, 277 s. [Ph.d.-afhandling]. 

Maria Munkholt Christensen: ‘The Lord has Bidden Us to Pray in Secret’. Reconciling personal and collective identity through ‘Secret Prayer’ in 3rd-Century Christianity – i: Revealing and Concealing in Antiquity. Textual and Archaeological Approaches to Secrecy, ed. Eva Mortensen & Sine Grove Saxkjær, (Aarhus Studies in Mediterranean Antiquity 13), Aarhus: Aarhus University Press 2015, 131-143. 

Early Christian Prayer and Identity Formation. Ed. Reidar Hvalvik & Karl Olav Sandnes. (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 336), Tübingen: Mohr Siebeck 2014, ix+421 s. 

Reidar Hvalvik: Praying with Outstrechted Hands. Nonverbal Aspects of Early Christian Prayer and the Question of Identity – i: Early Christian Prayer and Identity Formation, ed. Reidar Hvalvik & Karl Olav Sandnes, Tübingen 2014, 57-90. 

Anastasia Maravela: Christian Praying in a Graeco-Egyptian Context. Intimations of Christian Identity in Greek Papyrus Prayers – i: Early Christian Prayer and Identity Formation, ed. Reidar Hvalvik & Karl Olav Sandnes, Tübingen 2014, 291-323. 

Karl Olav Sandnes: »The First Prayer«. Pater Noster in the Early Church – i: Early Christian Prayer and Identity Formation, ed. Reidar Hvalvik & Karl Olav Sandnes, Tübingen 2014, 209-232. 

Reidar Aasgaard: »What point is there for me in other people hearing my confessions?« Prayer and Christian Identity in Augustine’s Confessions – i: Early Christian Prayer and Identity Formation, (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament), ed. Reidar Hvalvik & Karl Olav Sandnes, Tübingen 2014, 267-290. 

Stig Ragnvald Frøyshov: The Resurrection Office of the First Millennium Jerusalem Liturgy and its Adoption by Close Peripheries. Part I: the Pre-Gospel Section – i: Studies on the Liturgies of the Christian East. Selected Papers of the Third International Congress of the Society of Oriental Liturgy, ed. S. Hawkes-Teeples m.fl., Leuven: Peeters 2013, 31-57. 

Henrik Rydell Johnsén: The Early Jesus Prayer and Meditation in Greco-Roman Philosophy – i: Meditation in Judaism, Christianity and Islam. Cultural Histories, ed. Halvor Eifring, London: Bloomsbury 2013, 93-106.

Per Rönnegård: Melétê in Early Christian Ascetic Texts – i: Meditation in Judaism, Christianity and Islam. Cultural Histories, ed. Halvor Eifring, London: Bloomsbury 2013, 79-92.

Brian Patrick McGuire: Hjælp mig, Herre. Bøn gennem 1000 år. København: Alfa 2011, 283 s.

Stig Ragnvald Frøyshov: The Formation of a Fivefold Cursus of Daily Prayer in Pre-Constantinian Christianity. Backward inferences from Later Periods – i: TOXOTHS. Studies for Stefano Parenti, ed. Daniel Galadza m.fl., Monasterio Esarchico di Santa Maria di Grottaferrata 2010, 121-138. 

Jesper Hyldahl: I Guds varetægt. Bønnens betydning for kristen identitet i den tidlige kirke – i: Kritisk forum for praktisk teologi 116 (2009), 65-74.

Stig R. Frøyshov: The Cathedral-Monastic Distinction Revisited. Part I: Was Egyptian Desert Liturgy a Pure Monastic Office – i: Studia Liturgica 37 (2007), 198-216.

Stig R. Frøyshov: Bønnens praksis i den egyptiske ørkenmonastisismen, en innledende studie – i: NTT 106 (2005), 147-169.

Stig Simeon Frøyshov: L’Horologe “georgien” du Sinaiticus ibericus 34. Edition, traduction et commentaire. Disp. ved Sorbonne, Paris 2003 (ikke publiceret), 2 bind, 732 s. [Udgivet på mikrofilm i 2004]. 

Oratio. Das Gebet in patristischer und reformatorischer Sicht. Ed. Emidio Campi, Leif Grane & Adolf Martin Ritter. (Forschungen sur Kirchen- und Dogmengeschichte 76), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1999, 260 s. 

Andre böner och hymner, [oversat af Per Beskow] – i: Svenskt patristiskt bibliotek, band I: Gudstjänst & Kyrkoliv, red. Per Beskow, Skellefteå 1998, 50-77.

Agpia. Den Koptisk-Ortodokse Kirkes tidebønner. Oversat fra arabisk ved Julia og Palle Thordal. Taastrup: Den Koptisk-Ortodokse Kirke 1998, 150 s.

Ortodox bönbok. Sammanställd och översatt från grekiska och slaviska bönböcker av Christofer Klasson. Uppsala: Pro Veritate 1980, 152 s.

Eric Segelberg: Prayer Among the Gnostics? The evidence of some Nag Hammadi Documents – i: Gnosis and Gnosticism, ed. Martin Krause, (Nag Hammadi Studies 8), Leiden: Brill 1977, 55-69. [Genoptrykt i Eric Segelberg, Gnostica - Mandaica - Liturgica, Uppsala 1990, 65-79]. 

De första kristnas böner. Utg. av Anders Frostenson. Stockholm: Verbum 1975, 47 s. [Senere oplag 1982, 1987, 1993].

Christian Thodberg: Den græske tidebøn – i: Dansk Kirkesangs Årsskrift 1965-66 (København 1966), 6-24. [Svensk version i Svenskt Gudstjänstliv 1966].

Peter Schindler: Som Fædrene bad. Oldkirkelige Bønner, samlede og fordanskede. (Paulus-Kredsens Skrifter, Serie III, Nr. 1), Kbh. 1935, 107 s.

Frederik Torm: Om Kirkebønnen i de første Aarhundreder – i: Teologisk Tidsskrift, Ny Række, 1 (Kbh. 1899-1900), 131-139.

D.G. Monrad: Den femte Bøn og dens Liv i Kirken indtil Luther. Nykjøbing p. F.: Stifts-Tidendens Bogtrykkeri 1883, viii+764 s. [om de første 8 århundreder, side 209-456]. 

D.G. Monrad: Ældre Vidnesbyrd om Forstaaelsen af femte Bøn i Fadervor – i: Theologisk Tidsskrift 1880 (Kbh. 1880), 193-203 og 373-374.

[Sven Lagerbring:] Dissertatio gradualis de precum formulis earumque usu in ecclesia primitiva, quam ... sub umbone ... Sven Bring ... subjecit ... Laurentius L. Herndahl, West-Gothus.  Londini Gothorum: Berling 1751, 8+16 s. [Diss. Lund]. 

En ny Bønebog, tilsammen dragen aff de gamle Lærefædre, Augustino, Ambrosio, Cypriano, Bernhardo, &c., disligeste aff nogle Lærere udi vor tid, Luthero, Philippo, Hemmingio, Crucigero, &c., saare nyttelig og trøstelig at bruge udi all fristelse oc Nød. Helsingør: Peder Haun 1611, 14+309+3 bl. [På titelbladet 1606. Oprindelig udgave formentlig Kbh. 1575 hos Laur. Benedicht, senere oplag Kbh. 1647 hos Georg Lamprecht]. 

Een Ny Bønebog, sammendragen af de gamle Lærefædre, Augustino, Ambros: Cyprian: Bernh. &c. Oc nogle Lærere i vor tijd, som Luth: Philip Hemmin. Crucigero, etc., Saare nyttig i alle fristelser, fordansket aff Rasmus Hanssøn Reravio. Kbh.: Georg Lamprecht 1607, 216 bl. [1. udgave 1575?]

[Mårthen Helsing:] Een nyttigh och christeligh bönebook, bådhe aff gambla och nyia kyrckionnes lärare tilhopa draghen ... aff Martino Helsingio förswenskat. Stockholm: Torbiörn Tidemanson 1577, 21+210 bl. [Senere oplag 1609, 1614, 1622, 1632, 1648, 1670].

Een Ny Bønebog, sammendragen aff de gamle Lærefædre, Augustino, Ambrosio Cypriano, Bernhardo; disligeste aff nogle Lærere udi vor Tid, Ambrosio, Philippo, Hemmingio, Crucigero / udsæt paa Danske aff Rasmus Hanssøn Reravius. Kiøbenhafn: Laur. Benedicht [1575?], 324 bl. [Senere oplag 1607].
 

Retur til oversigt
Liturgi generelt

Gudstjeneste

Nadver

Dåb

Sakramenter

Kirkeår

Prædiken

Hymner

Bønner, tidebøn

Andre emner