N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B5b Gudstjeneste (messe) / Divine Service (Mass) 

Oprettet 1.11.01. Ajourført 2017. 

Mikael Sundkvist (ed.): Chrysostomosliturgin. Förda anteckningar under arbetet med nyöversättningen 2010-2012.  Helsingfors: Stiftelsen för Finlands ortodoxa kulturcentrum 2014, 192 s. 

[Chrysostomosliturgin:] Den gudomliga liturgin av vår fader blandt de heliga, Johannes Chrysostomos. En nyöversättning [af Sergius Colliander m.fl.]. (Stiftelsen för Finlands ortodoxa kulturcentrum publikationsserie 6), Joensuu 2012, 82 s. 

Stig R. Frøyshov: Søndagsnattens vigilie i Jerusalems oppstandelseskirke, biskoppelig og monastisk – i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 21 (2006), 39-52.

Anders Ekenberg: Den äldsta kristna gudstjänsten; den poetisk-musikaliska dimensionen – i: Imago Dei. Poesi och bildspråk i fornkyrkan, red. Samuel Rubenson, Skellefteå: Artos 2005, 75-96.

Den Koptisk-Ortodokse Kirkes liturgier. Oversættelse fra koptisk og arabisk ved Palle Thordal. Taastrup: Den Koptisk-Ortodokse Kirke 2000, XXVIII+123 s. [Rev. udg. af oversættelse fra 1991].

Vår heliga fader Johannes Chrysostomos’ gudomliga liturgi. [2., rev. och korr. uppl., red. Wolmar Holmström]. (Ortodoxa liturgiska texter 3), Stockholm: Aktiv ortodoksi 1999, 36 s. [Oprindelig oversat af Tito Colliander 1958]. 

Beskrivningar av gudstjänsten, [oversat af Per Beskow & Bengt Ellenberger] – i: Svenskt patristiskt bibliotek, band I: Gudstjänst & Kyrkoliv, red. Per Beskow, Skellefteå 1998, 78-116.

Den koptisk ortodokse Kirkes liturgier. Oversættelse fra koptisk og indledning ved Palle Thordal. Esbjerg: Re-formatio's Forlag 1991, XXVII+112 s.

Per Bjørn Halvorsen: Jesu nattverd. Messen gjennom 2000 år. Oslo: St. Olav forl. 1989, 179+11 s.

Den gudomliga liturgien enligt S:t Johannes Chrysostomus. Stockholm: Almqvist & Wiksell 1980, s. 173-223. [Särtr. ur Christofer Klasson, Ortodoxa kyrkan, 1973]. 

Bent Noack: De første kristnes kirkegang – i: Aalborg Stiftsbog 1978, 7-17.

Vår heliga fader Johannes Chrysostomos’ gudomliga liturgi. Stockholm: Ortodoxa förl. 1976, 48 s. 

Christofer Klasson: Ortodoxa Kyrkan. [Indeholder bl.a. en oversættelse af Chrysostomos-liturgien].  Stockholm: Almqvist & Wiksell 1973, 231 s.

Bjørn Højbo: Nadver og messe. Den kristne gudstjenestes udvikling i de første århundreder. (Pauluskredsens skrifter, serie 51, nr. 1), København 1969, 196 s.

Niels Thomsen: Gudstjenestesynet, set fra en oldkirkelig vinkel – i: Præsteforeningens Blad 58 (1968), 401-408.

Helge Noe-Nygaard: Menighed og gudstjeneste i lys af oldkirken – i: Præsteforeningens Blad 56 (1966), 49-54.

Christian Thodberg: Der byzantinische Alleluiarionzyklus. Studien im kurzen Psaltikonstil. (Monumenta Musicae Byzantinae, Series Subsidia 8), Copenhagen: Munksgaard 1966, 239 s. [Disp. Kbh.]. 

Vår heliga faders Johannes Chrysostomos’ gudomliga liturgi. Tolkning av Tito Colliander. Helsingfors: Söderström 1958, 65 s.

Eric Segelberg: Hippolytos’ mässa – i: Kyrkotanker. En bok om Kyrklig förnyelse, ed. Wilh. Harsten, Lund 1958, 19-28.

Eric Segelberg: [Græsk: Euche tou Thymiatos]. Towards the history of a prayer in the Liturgi of St. James – i: Eucharisterion. [Festskrift til Hamilcar Alivizatos], Athen 1958, 400-408. [Revideret version i Eric Segelberg, Gnostica - Mandaica - Liturgica, Uppsala 1990, 147-155].

Johan Johnstad: Kirkens gudstjenesteliv fra oldtiden til i dag. Et liturgisk grunnriss. Oslo: Fabritius & Sønner 1953, 155+upg. s. 

K.E. Skydsgaard: Kirkens Gudstjeneste – i: Haandbog i Kristendomskundskab, ed. Aage Bentzen m.fl., bd. 6, København: Munksgaard 1943, 7-78.

Niels Nøjgaard: Kirkebygning og Gudstjeneste – i: Kirken 2 (Kbh. 1930), 72-90.

Peder Severinsen: Agnus Dei – i: Præsteforeningens Blad 18 (1928), 412-414, 427-431, 440-442 og 451-454.

Messebogen (Missale Romanum) paa Latin og Dansk. 2. Udgave. [Udgivet af Niels Hansen].  København 1926, xxviii+1168+228 s. [1. udgave 1906].

Olaf Moe: Bibelsk menighetsliv. Gudstjeneste og samfund hos de første kristne. Kristiania: Lutherstiftelsens Forlag 1921, 61 s.

Peder Severinsen: Agnus Dei – i: Kirke-Tidende 4 (1919), 351-356, 368-372 og 381-387.

Den ortodox-katolske (orientalske) Kirkes guddommelige Liturgier. Oversatte af C. Siletzky. København 1909, XXIV+140 s.

Richard Engdahl: Beiträge zur Kenntnis der byzantinischen Liturgie. Texte und Studien. (Neue Studien zur Geschichte der Theologie und der Kirche 5), Berlin 1908, 149 s. [Genoptrykt Aalen: Scientia-Verlag 1973].

Den hellige katholske Kirkes Messebog (Missale Romanum) med særligt Hensyn til det apostoliske Vikariat i Danmark. Udgivet med dansk Oversættelse og Forklaringer. Kbh. 1907, xxx+991+260 s. 

Gudstjänsten som förrättas i ortodoxa kyrkan vid Påskhögtiden. Hangö 1902, 31 s.

Chr. Barfoed: Oldkirkens Liturgier. København: Lehmann & Stages Forlag 1902, 176 s.

Den æthiopiske Liturgi, oversat af Henry Larsen – i: Dansk Kirketidende, Kbh. 1896, nr. 36-38.

Den hellige guddommelige Liturgi, anordnet af vor hellige Fader Johannes Chrysostomus, Ærkebiskop i Konstantinopel. Oversat paa Dansk. Kbh.: Alexander-Nevskij Kirken 1891, 29 s.

Georg V. Hansen: Nadvergudstjenesten. Et Forslag, udarbeidet paa Grundlag af Fællesindholdet af de oldkirkelige østerlandske Liturgier. Kjøbenhavn: Langstad 1890, 55 s.

De heliga liturgierna af våra heliga fäder Johannes Chrysostomus och Basilius den Store. Öfversättning av Basilius Archangelsky. Sthlm. 1886, 80 s.

Christian C. Wang: Om de ældste Christne, deres Liv, Gudstjenester, Sakramentforvaltning m.m., udarbeidet fornemmelig efter »Caves ældste Christendom«, samt Eusebius’s og Westermeiers Kirkehistorier. Christiania: Gram 1862, 96 s.

Den heliga Johannes Chrysostomi liturgi, sådan den i Grekisk-Ryska Kyrkan firas. Jemte några förutskickade upplysningar om liturgien i allmänhett och om den heliga Joh. Chrysostomi i synnernet.  Overs. af A. Soudakoff. Stockholm 1852, 115 s. 

 
Retur til oversigt

Liturgi generelt

Gudstjeneste

Nadver

Dåb

Sakramenter

Kirkeår

Prædiken

Hymner

Bønner, tidebøn

Andre emner