N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B5c Nadver / The Eucharist 

Oprettet 2001. Ajourført 2017. 


Holger Villadsen: »I kor med alle engle«. Om oldkirkelige spor i dansk nadverliturgi. (Patristik 16), 2018. Internetpublikation: www.patristik.dk/Patristik16.pdf.

The Eucharist, its Origins and Contexts. Sacred meal, communal meal, table fellowship in late Antiquity, early Judaism, and early Christianity. Ed. David Hellholm & Dieter Sänger. [Vol. 2, Patristic traditions, Iconography. Vol. 3, Near Eastern and Graeco-Roman traditions]. (Wissenschaftliche Untersuchungen zum  Neuen Testament 376), Tübingen: Mohr Siebeck 2017, 3 bind, 2199 s.

Sverre Elgvin Lied: Participation in Heavenly Worship. The Pre-Nicene Growth of a Concept. Stavanger: Misjonshøgskolen 2016, 275 s. [Ph.d.-afhandling 2016]. 

Nils Hallvard Korsvoll: Nattvard utan innstiftingsorda? [Indeholder norsk oversættelse af Addai og Maris nadverbøn] – i: Teologisk Tidsskrift 1 (Oslo 2012), 249-267.

Robert Bonde Nielsen Hansen: Endetid og offer. Eskatologiske og offerterminologiske elementer i det 2. århundredes nadver- og dåbsforestillinger. Århus: Det Teologiske Fakultet 2010, 202 s. [Ph.d.-afhandling Århus]

Maria Munkholt: En syrisk kilde til den ældste kristne nadverforståelse – en analyse af Addai og Maris Nadverbøn. [Indeholder oversættelse af  Addai og Maris Nadverbøn] – i: DTT 73 (2010), 105-123.

Robert B. Hansen: Eukaristi, måltid og eskatologi. Den eskatologiske karakter af eukaristien i Didake. (Patristik 7), 2007, 63 s. Internetpublikation: www.patristik.dk/Patristik7.pdf.

Ezra Gebremedhin: Heyäntä Näakuto, en etiopisk nattvardsbön? Om et sällsynt handskrift tillägnad Jungfru Maria från Carolina Redivivas gömmor – i: Med smak av nåd [Torsten Josephsson ... red. Tomas Nygren ...], Örebro: Libris 2000, 73-92.

Eukaristiböner, [især oversat af Anders Ekenberg] – i: Svenskt patristiskt bibliotek, band I: Gudstjänst & Kyrkoliv, red. Per Beskow, Skellefteå 1998, 21-49.

Ezra Gebremedhin: Fornkyrkans nattvardssyn – i: Nattvardens teologi, ed. René Kieffer, Stockholm: Verbum 1996, 26-41. 

Nattvardens teologi. Ed. René Kieffer. Stockholm: Verbum 1996, 198 s. 

Helge Haystrup: Augustin-studier IV. Nadversyn og Festforkyndelse. København: C.A. Reitzel 1992, 102 s.

Oskar Skarsaune: The Jewish Heritage and the Ecumenical Consensus - with Regard to the Eucharistic Meal – i: Meldingsblad for Collegium Judaicum 1984, 5-17.

Anna Marie Aagaard: Eukaristi og symbol – i: DTT 45 (1982), 51-69.

Anna Marie Aagaard: Symbol og virkelighed – i: DTT 45 (1982), 194-217.

Nils A. Dahl: Feiringen av Herrens nattverd i den eldste kirke og i vår egen tid – i: Nattverden i menighetens liv, ed. Nils Helgesen et al., utg. af Den norske kirkes presteforening, Oslo 1977, 32-74.

Ragnar Holte: Luthersk nattvardslära i ljuset av nyere exegetik och patristik – i: Nattverden i menighetens liv, utg. av Andaktsbokselskabet i samarbeid med Den norske kirkes presteforening, Oslo, 87-111. [Svensk original 1962]. 

Ole Skjerbæk Madsen: Nadverbønnerne i de ægyptiske liturgier frem til den arabiske periode. København 1973, 108 s. [Speciale ved Kbh. Univ.]

Ragnar Holte: Die lutherische Abendmahlslehre im Lichte neuerer Exegetik und Patristik – i: Der Kelch des Heils, ed. Ernst Sebold, Bad Windsheim 1963. [Svensk original 1962]

Eric Segelberg: Die Charakteristika der altkirchlichen Sakramentsliturgie – i: Der Kelch des Heils. [Tagung] Schloss Schwanberg 20.3–23.3.1962, ed. Ernst Seybold, Bad Windsheim 1963, 37-49. [Svensk original 1962]. 

Gustav Brøndsted: Sakramente eller Forkyndelse? Nadveren i de tre første kristne Generationer – i: DTT 25 (1962), 129-175. [Genoptrykt i Gustav Brøndsted, Historie og Evangelium, Kbh. 1966, 303-352]

Palle Dinesen: Die Epiklese im Rahmen altkirchlicher Liturgien. Eine Studie über die eucharistische Epiklese – i: Studia Theologica 16 (1962), 42-107.

Lars Hartman: Den sakrificiella aspekten på eukaristien mot bakgrund av Nya Testamentet och under de första århundradena – i: Välsignelsens kalk. Predikningar och föredrag hållna vid Kyrklig Förnyelses kyrkodagar kring nattvarden i Uppsala 1961, ed. Eric Segelberg, Växjö 1962, 39-51. 

Ragnar Holte: Luthersk nattvardslära i ljuset af nyare exegetik och patristik – i: Välsignelsens kalk. Predikningar och föredrag hållna vid Kyrklig Förnyelses kyrkodagar kring nattvarden i Uppsala 1961, ed. Eric Segelberg, Vaxjö 1962, 65-89. [Tysk version 1963. Genoptrykt Oslo 1977].

Eric Segelberg: Den fornkyrkliga nattvardsliturgiens karakteristika – i: Välsignelsens kalk. Predikningar och föredrag hållna vid Kyrklig Förnyelses kyrkodagar kring nattvarden i Uppsala 1961, ed. Eric Segelberg, Vaxjö 1962, 217-238. [Tysk version 1963]. 

Nils Alstrup Dahl: Feiringen av Herrens nattverd i den eldste kirke og i vår egen tid – i: Nils Alstrup Dahl, Rett lære og kjetterske meninger, Oslo: Land og kirke 1953, 113-155 [genoptrykt 1977].

Bo Reicke: Diakonie, Festfreude und Zelos in Verbindung mit der altchristlichen Agapenfeier. (Uppsala universitets årsskrift = UUA 1951:5), Uppsala: Lundaquistska 1951, 444 s.

Nils Alstrup Dahl: Anamnesis. Mèmoire et Commèmoration dans le christianisme primitif – i: Studia Theologica 1 (1947), 69-95 [norsk original 1946]. 

Nils Alstrup Dahl: Anamnesis (»ihukommelse«) som motiv i de nytestamentlige skrifter og den eldste kirke – i: NTT 47 (1946), 193-223 [fransk version og engelsk version].

Nils Johansson: Det urkristna nattvardsfirandet, dess religionshistoriska bakgrund, dess ursprung och innebörd. Lund: Gleerup 1944, 321 s. [Prästmöteavh. Lund stift]. 

Oscar Löfgren: Nachtrag zu der Cyrillus-Liturgie (Mit Uebersetzung und Kommentar von Sebastian Euringer) – i: Zeitschrift für Semitistik 9 (Leipzig 1934), 264-280.

Oscar Löfgren: Varianten und Bemerkungen zu äthiopischen Anaphora der 318 Orthodoxen (die von S. Euringer ZS, IV herausgegeben wurde) – i: Le Monde Oriental 26-27 (Uppsala 1932-33), 216-226.

Die beiden gewöhnlichen äthiopischen Gregorius-Anaphoren. Nach 5 bzw. 3 Handschriften herausgegeben von Oscar Löfgren. Übersetz und mit Anmerkungen versehen von Sebastian Euringer. (Orientalia Christiana 85), Roma 1933, 82 s.

Oscar Löfgren: Die äthiopische Dioscorus-Anaphora nach mehrere Handschriften (Mit Übersetzung und Kommentar von S. Euringer) – i: Le Monde Oriental 26 (Uppsala 1932), 229-255. [Findes også som særtryk, Uppsala 1932]. 

Oscar Löfgren & Sebastian Euringer: Die beiden äthiopischen Anaphoren »des heiligen Cyrillus, Patriarchen von Alexandrien« – i: Zeitschrift für Semitistik 8 (Leipzig 1932) 210-234, samt bind 9 (1933-34), 44-86. 

Yngve Brilioth: Eucharistic faith and practice, evangelical & catholic. Authorised transl. by A.G. Hebert. London: S.P.C.K. 1930. [Svensk original 1926, efterfølgende engelsk udgave 1934]. 

Johannes Chrysostomus' etiopiska nattvardsliturgi, översatt av Oscar Löfgren – i: KÅ 29 (1929), 299-308.

Yngve Brilioth: Nattvarden i evangeliskt gudstjänstliv. Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyr. 1926, 488 s. [Om oldkirken s. 41-114. Andra Upplagen Stockholm 1951. Engelsk version 1930 og 1934].

Gillis P:son Wetter: Altchristliche Liturgien. [II:] Das christliche Opfer. Neue Studien zur Geschichte des Abendmahles. (Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments 34 = N.F. 17), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1922, 122 s. 

Gillis P:son Wetter: Altchristliche Liturgien. [I:] Das christliche Mysterium. Studie zur Geschichte des Abendmahles. (Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments 30 = N.F. 13), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1921, vi+196 s. 

Peder Severinsen: Agnus Dei – i: Kirke-Tidende 4 (1919), 351-356, 368-372 og 381-387.

Peder Severinsen: Ord og Skik ved Daab og Nadver. Kirkehistoriske Oplysninger. Odense: Milo 1912, 96 s.

Axel Andersen: Das Abendmahl in den zwei ersten Jahrhunderten nach Christus. Giessen 1904, IV+95 s. [2. udvidet udg. Giesen: Töpelmann 1906, 111 s]. 

Bjørnstjerne Bjørnson: Nadveren seet i Udviklingens Lys. En populær Fremstilling efter Axel Andersen: »Nadveren«, »Modkritik« og »Das Abendmahl«. Kristiania 1903, 79 s. 

Otto Ahnfelt: Om det urkristliga nattvardsfirandet – i: Kyrklig tidskrift 8 (Stockholm 1902), 204-217.

F. Torm: Syndsforladelsen i Nadveren efter de oldkirkelige Liturgier – i: Teologisk Tidsskrift, Ny Række, 3 (Kbh. 1901-1902), 33-44.

Axel Andersen: Modkritik. Kristiania 1900, 56 s.  

Axel Andersen: Nadveren i de Par første Aarhundreder eft. Kr. En dogmehistorisk Undersøgelse. Christiania: Norli 1898, 172 s. [Tysk oversættelse 1904]. 

Georg V. Hansen: Oldkirkens Nadveroffer. Dets Forfald og dets Kaar i Nutiden. Kjøbenhavn: Frimodt Forlag 1895, VIII+205 s.

Georg V. Hansen: Nadvergudstjenesten. Et Forslag, udarbeidet paa Grundlag af Fællesindholdet af de oldkirkelige østerlandske Liturgier. Kjøbenhavn: Langstad 1890, 55 s.

L. Gude: Den hellige Nadvere. Anden Afdeling: Vedligeholdelsen i Kirken. Kjøbenhavn: Gyldendal 1887, 333 s. [1. Afd. udkom 1874]. 

L. Gude: Den hellige Nadvere. Første Afdeling: Forberedelsen og Indstiftelsen. Kjøbenhavn: Gyldendal 1874, 222 s.

C.P. Caspari: Nadverens Indstiftelsesords gudstjenestlige Historie fra det femte Aarhundrede af indtil vore Dage. Med særligt Hensyn til Grundtvigs og hans Venners Anskuelser om disse Ords Form i Kirken og denne Forms Oprindelse --  i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 10 (Christiania 1869), 84-306. [Også udsendt som særtryk].

C.P. Caspari: Nadverens Indstiftelsesords gudstjenestlige Historie fra det femte Aarhundrede af indtil vore Dage. Med særligt Hensyn til Grundtvigs og hans Venners Anskuelser om disse Ords Form i Kirken og denne Forms Oprindelse. (Særskilt Aftryk af »Theologisk Tidsskrift« X. Bd., 1. og 2. H.), Christiania: Malling 1868, 223 s.

C.T. Engelstoft: Om Skriftemålet i dets Forbindelse med den hellige Nadver og dets Form i den gamle og nyere Tid – i: Theologisk Tidsskrift 4 (Kbh. 1840), 159-182.

Matth. Hesselgren [præses]: Historia doctrinæ de s. coena, cujus partem secundam .. [resp.] Johannes Ericus Kumlander ... cujus partem tertiam ... [resp.] Carolus Samuel Collnér. Upsaliæ: Joh. Fr. Edman 1802, s. 19-40. [Diss. Uppsala 1802, del I 1799]. 

[Erik Jonas Almquist:] Historia doctrinæ de s. coena, cujus partem primam ... præside Eric. J. Almquist ... pro candidatura theologica ... Matth. Hesselgren. Upsaliæ: Joh. Fred. Edman 1799, 18 s. [Diss. Uppsala 1799, del II-III 1802].    Upsaliæ: Joh. Fred. Edman 1799, 18 s. [Diss. Uppsala 1799, del II-III 1802].

[Barthold Botsach:] Disputatio theologica 1-4 de formula liturgica sursum corda, qvam publice ventilandam exhibet Bartholdus Botsaccus. [Resp. I: Gothard Braem - II: Petr. Klarschov - III: Jacob Johannides - IV: Olaus Sletting].    Hafniæ: Bockenhoffer 1696-1701.

 

Retur til oversigt
Liturgi generelt

Gudstjeneste

Nadver

Dåb

Sakramenter

Kirkeår

Prædiken

Hymner

Bønner, tidebøn

Andre emner