N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B5f Kirkeår og perikopeordninger / Church Year 

Oprettet nov. 2001. Revideret 2017. Nyeste titler anføres først. 

Christian Thodberg: Fra Byzans til Luther. Fra det udeladte evangelium om Jesu dåb til Luthers dåbssalme – i: Arven fra Byzans, ed. Øystein Hjort, Århus 2010, 307-315.

Holger Villadsen: Perikoper og kirkeår i oldkirken. Jerusalem, Konstantinopel og Rom.  København: Books on Demand 2010, 212 s. 

Stephan Borgehammar: Heraclius Learns Humility. Two Early Accounts Composed for the Celebration of Exaltio Crucis – i: Millenium. Jahrbuch zu Kultur und Geschichte des ersten Jahrtausends n. Chr. 6 (2009), 145-201.

Holger Villadsen: Würzburger Comes. En brik til historien om første tekstrække. (Patristik 10), 2009, 47 s. Internetpublikation på adressen: www.patristik.dk/Patristik10.pdf

Sysse Engberg: Profetologion og tre-læsningsteorien. Om tilblivelsen af en liturgisk bog. (Patristik 9), 2008, 33 s. Internetpublikation på adressen: www.patristik.dk/Patristik9.pdf.

Gitte Lønstrup: Constructing Myths. The Foundation of Roma Christiana on 29 June – i: Analecta Romana Instituti Danici 33 (Rom 2008), 27-64. 

Knud Tage Andersen: Påskekalendere i Oldkirken. En historisk undersøgelse af den kristne påskekalenders tilblivelse og dens udvikling fra patriark Demetrios’ tid (188-230) frem til Dionysios den Lille 95-års påsketavle (532). Aarhus Universitet: Ph.d.-afhandling ved Det Teologiske Fakultet 2007, 198 s.

Sysse Gudrun Engberg: The Prophetologion and the Triple-lection Theory. The Genesis of a Liturgical Book – i: Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata, terza serie, vol. 3 (Rom-Grottaferrata 2006), 67-91. [fra samleværket: The Current State of Byzantine Musical Studies. After 75 Years of Monumenta Musicae Byzantinae, Acts of the International Conference held at Carlsberg Academy, Copenhagen, 16 – 17 Juni, 2006]. 

Sysse G. Engberg: Les lectionnaires grecs. Paris 2005. Internetpublikation fra IRHT i Paris på adressen: http://aedilis.irht.cnrs.fr/liturgie/05_1.htm.

Christian Thodberg: De gudstjenstlige læsninger som bibelsk teologi – i: Bibelsk teologi, red. af Sigfred Pedersen, Århus: Aarhus Universitetsforlag 2000, 257-299.

Anders Ekenberg: Judisk och kristen påsk. Ett gåttfullt samband – i: SEÅ 63 (1998), 261-272.

Merja Merras: The Date of the Earliest Syriac Lectionary Br. M. Add. 14528 –  i: Symposium Syriacum VII, ed. René Lavenant, (Orientalia Christiana Analecta 256), Roma 1998, 575-585.

Merja Merras: Teofaniajuhlan alkuperä, katsaus varhaiskristillisen kirkon juhlakalenterin muodostumiseen.  Joensuu: Ortodoksinen kirjallisuuden julkaisuneuvosto 1996, 142 s. [Engelsk version 1995] 

Merja Merras: The Origins of the Celebration of the Christian Feast of Epiphany. An Ideological, Cultural and Historical Study. (University of Joensuu Publications in the Humanities 16), Joensuu University Press 1995, xii+218 s. [Disp. Joensuu 1995]. 

Per Beskow: Den äldsta kristna perikopordningen – i: Den svenska bibeln. Ett 450-års jubileum. (= Skrifter utgivna av Samfundet Pro fide et christianismo), Stockholm: Proprius 1991, 103-118.

Holger Villadsen: Det tidlige perikopesystem i Konstantinopel ifølge Severian af Gabala – i: Florilegium patristicum. En festskrift till Per Beskow, ed. Gösta Hallonsten m.fl., Delsbo: Bokförlaget Åsak 1991, 233-257. [Genoptrykt i Holger Villadsen, Perikoper og kirkeår i oldkirken, Kbh. 2010, 101-127]. 

Holger Villadsen: Brugen af Det gamle Testamente i det ældste lektionar fra Jerusalem – i: Overleveringen fra Herren, udg. af Udvalget for Konvent for Kirke og Theologi, Sabro 1989, 35-57. [Genoptrykt i Holger Villadsen, Perikoper og Kirkeår i oldkirken, Kbh. 2010, 71-100].

Sysse Gudrun Engberg: The Greek Old Testament lectionary as a Liturgical Book – i: Cahiers de l’Institut du Moyen Age Grec et Latin 54 (Kbh. 1987), 39-48.

Oskar Skarsaune: Liturgical Calendar and Annual Festivals in the Synagogue and the Early Church – i: Mishkan 6-7 (Jerusalem 1987), 80-95.

Holger Villadsen: Skrifternes segl. En oversigt over de bibelske læsninger i østkirkens gudstjeneste i 4.-8. århundrede – i: Patristica Nordica 2 (= Religio 25, Skrifter utgivna av Teologiska Institutionen i Lund), Lund 1987, 107-138. [Genoptrykt i Holger Villadsen, Perikoper og Kirkeår i oldkirken, Kbh. 2010, 11-50]. 

Christian Thodberg: Liturgihistorisk oversigt over 1. tekstrækkes oprindelse – i: Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække, red. Niels Jørgen Cappelørn, København: G.E.C. Gad 1986, 9-21.

Olaf Pedersen: The Ecclesiastical Calendar and the Life of the Church – i: Gregorian Reform of the Calender, ed. Coyne, Hoskin & Pedersen, Vatican City 1983, 17-74.

Christian Thodberg: Perikopevalgets tekstforståelse og Ny Testamente med særligt henblik på dåben – i: Dåben i Ny Testamente. Udgivelse fra Institut for Ny Testamente ved Aarhus Universitet, red. af Sigfred Pedersen, (Teologiske Studier 9), Århus: Aros 1982, 266-291. [Endvidere trykt i: Nordisk Kollokvium for latinsk liturgiforskning 5, 14.-17. juni 1981 på Sandbjerg Slot. Inst. for Kirkehistorie, Århus Universitet 1982, 19-56].

Prophetologium. Pars altera: Lectiones anni immobilis. Edidit Gudrun Engberg. (Monumenta Musicae Byzantinae, Lectionaria vol. I, Prophetologium, Pars Altera), Hauniae: Munksgaard 1980-1981, XVI+312 s.

Helge Haystrup: Påsken i Oldkirken – i: Ichthys, Menighedsfakultetets studenterblad 6 (4/1979) 2-8, 7 (1/1980) 10-14 og 7 (2/1980) 3-8.

Torben Christensen m.fl.: Om påskedateringsproblemet – i: DTT 41 (1978), 176-192.

Einar Molland: Jo’l et Noël. La Christianisation d’une fête païenne – i: Paganisme, Judaisme, Christianisme. Mélanges offert à Marcel Simon, Paris 1978, 307-314.

Ingemann Ellingsen: Det gamle testamente i den kristne gudstjeneste. En liturgihistorisk skisse – i: Så sier kirkens Herre, Med Det gamle testamente på prekestolen, utgitt ved Magne Sæbø, Oslo 1976, 11-26.

Christian Thodberg: 1. Textrækkes oprindelse og teologi som impuls til en perikopereform i dag – i: Præsteforeningens Blad 64 (1974), 49-60.

Christian Thodberg: Epistelens plads og mening i gudstjenesten. Foredrag på Skamlingsbanken den 23. maj 1973 – i: Haderslev Stiftsbog, 2. rk. 8 (Haderslev 1973), 71-82.

Carl-Martin Edsman: Solens födselsedag – i: Västerås stiftsbok 1966, 28-39.

Harald Riesenfeld: Sabbat och Herrens dag i judendomen, Jesu förkunnelse och urkristendomen – i: Religion och Bibel 18 (1959), 52-70.

Carsten Høeg: Sur le Prophetologium. (Atti del V Congresso internazionale di studi bizantini, Roma 1936) – i: Studi bizantini e neoellenici 6 (Roma 1940), 488-489.

Prophetologium, pars prima: Lectiones anni mobilis continens, ediderunt Carsten Höeg et Günther Zunz, adiuvantibus G. Engberg, J. Raasted aliisque. (Monumenta Musicae Byzantinae, Lectionaria, vol. I, 1), Hauniae: Munksgaard 1939-1970, fasc. 1-6, 612 s.

C. Høeg & G. Zuntz: Remarks on the Prophetologion – i: Quantulacunque, Studies presented to Kirsopp Lake, London 1937, 189-226.

Gustaf Lindberg: Kyrkans heliga år. En historisk-principiell undersökning med särskild hänsyn till det svenska kyrkoåret. Stockholm: Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag 1937, 602 s.

Carl Nordenfalk: Der Kalender von Jahr 354 und die lateinische Buchmalerie des 4. Jahrhunderts.  (Göteborgs kungl. vetenskaps- och vitterhets-samhälles handlingar, ser. A, Humanistiska skrifter 5.2), Göteborg 1936, 36 s. 

Josef Svennung: Statio = Fasten – i: Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 32 (Berlin 1933), 294-309.

P. Severinsen: Den kristne Søndag. Historiske Oplysninger til Forsvar for den almindelige kristne Kirke mod Adventisternes Angreb. København 1931, 24 s.

Martin P. Nilsson: Studien zur Vorgeschichte des Weihnachtfestes – i: Archiv für Religionswissenschaft 19 (Leipzig-Freiburg 1916-1919), 50-150.

Theodor Zahn: Söndagens historia hufvudsakligen i den gamla kyrkan. Öfvers. af Nils Johan Thunblad. Stockholm 1881.

Theodor Zahn: Søndagens Historie, fornemmelig i den gamle Kirke. Et Foredrag oversat fra Tysk.  Kristiania 1879, 60 s.
[Særtryk af Theologisk Tidsskrift for den evang.luth. Kirke i Norge]. 

Dan. Edw. Boëthius: Betraktelser wid Kyrkoårets Högtider jemte en kort framställing af det christliga kyrkoårets uppkomst och betydelse. Stockholm: A.V. Carlson 1878, 304 s.

Dan. Edv. Boëthius: Om det christl. kyrkoårets uppkomst och betydelse.  Stockholm: A.V. Carlson 1878, 25 s. [2:a uppl. 1879]. 

Wilh. Rothe: Det danske Kirkeaar og dets Pericoper, en Haandbog for Prædikanter og Kirkegængere. Fjerde forbedrede Udgave, København: C.A. Reitzels Forlag 1878, 411 s.

F. Helveg: Kirkeåret, I-II – i: Nordisk månedskrift for folkelig og kristelig oplysning 1877, 1. halvårgang (Odense 1877), 34-53 og 118-132. 

J. Bruun: Skriftlæsningen i Menighedens Forsamling – i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 4 (Christiania 1861), 1-31.

A. Grimelund: Om flere Helligdages Optagelse i Kirkeaaret – i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 1 (Christiania 1858), 164-190.

Per Wilhelm Bergstrand: Grunderna för den christna tideräkningen i allmänhet och den svenska i synnerhet, jemte anvisning att uppsätta hvarje års almanach ända till år 3.100, astronomiska upplysningar till calendrar och almanachor, förklaringar af helg- och söndagars m.fl. benämningar och de personliga namn, som finnas i vår almanach, med korta underrättelser om de personer, som gifvit anledning til deras införande, calendarium perpetuum, m.m. Örebro 1851, XVI+196 s. [2:a uppl., Örebro 1861].

Ebbe Gustaf Bring: Om det kyrkliga pericopsystemet samt dess förändring och utbildning. Lund: C.W.K. Gleerup 1851, 148 s. [2:a omarbj. uppl. Lund 1876].

Thure Annerstedt [præs.]: Pericoparum ecclesiæ nostræ systema exponens dissertatio, P. I-II. Diss., resp. E.V. Enström och P.G. Söderholm. Upsaliæ 1840, 2 dele, 58 s.

Jac. Erasm. Damkier: De pericopis ad usum ecclesiasticum fixis, dissertatio (inaug.). Havniæ: Bianco Luno 1840, 107 s.

Guilm. [Wilh.] Rothe: De pericoparum, quæ hodie in ecclesia Danorum usurpantur origene. Resp. Joh. Guilm. Schoeler.  Havniæ: Bianco Luno 1839, 109 s. [theol. disp.].

Wilh. Rothe: Det danske Kirkeaar og dets Pericoper, en Haandbog for Prædikanter og Kirkegjængere. Kbh.: Reitzel 1836, XVI+246+VIII s. [2. forbedrede Udg. 1843, 3. Udg. Kbh. 1858, 4. forbedrede Udg. Kbh. 1878].

[Sven Lagerbring:] Dissertatio historica, de festis virginis Mariæ, qvam ... moderante d:no Sven Bring ... offert ... Petrus Petr. Leufstedt, Sudermannus.  Londini Gothorum: Berling 1760, 24 s. [Diss. Lund]. 

[Sven Lagerbring:] Dissertatio historica de die dominico, qvam ... præside d:no Sven Bring ... subjecit Axel Rindroth, Sudermannus. Londini Gothorum: Berling 1750, 6+18 s. [Diss. Lund]. 

Theodorus Harder: De festis Christianorum præcipuis. Hafn. 1735-1737, 2 bind.

Petrus Aggerup: De præcipuis Christianorum festis ... def. Laurentio Nicolao Foss. Hafniæ: Rotmeri 1733, 14 s. [Diss. Kbh.].

[Olof Celcius:] Disputatio historico-philologica de jejunio quadragesimali ante-pascali, quam ... sub moderamini ... Olavi Celsii ... submittit Gustavus Barchæus, Westmannus. Upsaliæ: Wernerianis 1719, 50 s. [Diss. Uppsala]. 

Nic. Hemmingius [Niels Hemmingsen]: Assertiones de sabatho judaico et festis christianorum, propositæ in disputationem. Hafn. 1569, 8 bl.

 

Retur til oversigt
Liturgi generelt

Gudstjeneste

Nadver

Dåb

Sakramenter

Kirkeår

Prædiken

Hymner

Bønner, tidebøn

Andre emner