N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B2a Det gamle Testamente, generelt / The Old Testament, general studies 

Ajourført 2017. Nyeste titler anføres først. 

N.A. Pedersen, R. Falkenberg, J.M. Larsen & C. Leurini: The Old Testament in Manichean Tradition. The Sources in Syriac, Greek, Coptic, Middle Persian, Parthian, Sogdian, New Persian, and Arabic. (Corpus Fontium Manichaeorum: Series Biblia Manichaica), Turnhout: Brepols 2017, xlv+255 s.

Mogens Müller: Die Septuaginta als Bibeltext der ältesten Kirche. Graeca veritas contra Hebraica veritas – i: Die Septuginta. Text, Wirkung, Rezeption, ed. Wolfgang Kraus m.fl., (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 325), Tübingen: Mohr Siebeck 2014, 613-636.

Torleif Elgvin: Jewish Christian Editing of the Old Testament Pseudepigrapha – i: Jewish Believers in Jesus, The Early Centuries, ed. Oskar Skarsaune and Reidar Hvalvik, Peabody Mass. 2007, 278-304.

Mogens Müller: Septuaginta som kanonisk udgave af Det Gamle Testamente –  i: Kanon. Bibelens tilblivelse og normative status, ed. Troels Engberg-Pedersen m.fl., (Forum for Bibelsk Eksegese 15), København 2006, 11-30.

Mogens Müller: Septuaginta, kirkens første Bibel –  i: Collegium Biblicums Årsskrift 2005 (København 2005), 13-18.

Henrik Bartholdy: Håndbog i gammeltestamentlig tekstkritik. Kbh.: Det Danske Bibelselskab 2003, 128 s. [Om oversættelser s. 27-39].

Mogens Müller: Det Gamle Testamente som kristen bog. Frederiksberg: Anis 1997, 92 s. [Især kap. 4: Det Gamle Testamente som kristen bog i det 2. århundrede]. 

Mogens Müller: The first Bible of the Church. A plea for the Septuagint. (Journal for the Study of the Old Testament, Supplement Series 206), Sheffield: Sheffield Academic Press 1996, 163 s. [Dansk original 1994]. 

Mogens Müller: »Forstår du også det, du læser?« Da Det Gamle Testamente blev en kristen bog – i: Vartovbogen 1996, 120-134.

Oskar Skarsaune: The Question of Old Testament Canon and Text in the Early Greek Church – i: Hebrew Bible / Old Testament. The History of Its Interpretation, vol. I.1, ed. Magne Sæbø, Göttingen 1996, 443-450.

Mogens Müller: Kirkens første Bibel. Hebraica sive Graeca veritas? Frederiksberg: Forlaget Anis 1994, xvi+152 s. [Engelsk version 1996]. 

Mogens Müller: The Septuagint as the Bible of the New Testament Church. Some Reflections – i: Scandinavian Journal of the Old Testament 7 (1993), 194-207. [Dansk version 1992]. 

Bertil Albrektson och Helmer Ringgren: En bok om Gamla testamentet. 5. omarbj. uppl. Malmö: Gleerup 1992, 254 s.

Mogens Müller: Septuaginta som den nytestamentlige menigheds Bibel. Nogle overvejelser – i: Præsteforeningens Blad 82 (1992) 945-954.

Bertil Albrektson: Adam och Eva byter språkdräkt – i: Språket i bibeln, bibeln i språket, ed. Christer Åsberg, Stockholm 1991, 235-250.

Oskar Skarsaune: From Books to Testimonies. Remarks on the Transmission of the Old Testament in the Early Church – i: The New Testament and Christian-Jewish Dialogue. Studies in Honor of David Flusser, ed. Malcolm Lowe, (Immanuel 24-25), Jerusalem 1990, 207-219.

Mogens Müller: Graeca sive Hebraica veritas? The Defence of the Septuagint in the Early Church – i: Scandinavian Journal of the Old Testament 3 (1989), 103-124.

Mogens Müller: Hebraica sive Graeca veritas. The Jewish Bible at the Time of the New Testament and the Christian Bible – i: Scandinavian Journal of the Old Testament 3 (1989), 55-71.

Sten Hidal: Israel och Hellas. Studier kring Gamla testamentet och dess verkningshistoria. (Religio 27, Skrifter utgivna av Teologiska Institutionen i Lund), Lund 1988, 130 s.

Mogens Müller: Graeca sive Hebraica veritas? Forsvaret for Septuaginta i Oldkirken – i: Det gamle Testamente og den kristne fortolkning, red. af Karin Friis Plum og Geert Hallbäck, (Forum for bibelsk eksegese 1), København: Museum Tusculanums Forlag 1988, 117-137.

Mogens Müller: Jødedommens Bibel på nytestamentlig tid og den kristne Bibel. Hebraica sive Graeca veritas? – i: DTT 51 (1988), 220-237. [Engelsk version 1989].

Mogens Müller: Kirkens første Bibel – i: Teologisk Forum 8/86, s. 5-8 (= Tillæg til Kristeligt Dagblad 25.8.1986). 

Bertil Albrektson och Helmer Ringgren: En bok om Gamla testamentet. Lund: Gleeerup 1969, 270 s. [2. uppl. 1971, 3. uppl. 1972, 4. uppl. 1979, 5. omarbj. uppl.  1992]. 

Bo Johnson: Die hexaplarische Rezension des 1. Samuelsbuches der Septuaginta. (Studia Theologica Lundensia 22), Lund: Gleerup 1963, 161 s. [Disp. Lund]. 

Aage Bentzen: Introduction to the old testament. Vol. I-II. København: Gad 1948, 268+300 s. [2. ed. 1952, 5th ed. 1959, 6th ed. 1961, 7th ed. 1967].

Aage Bentzen: Indledning til Det gamle Testamente.    København: G.E.C. Gads Forlag 1941, 453 s. [Engelsk version 1948].

Johannes Belsheim: Den bibelske Histories Troværdighed og de bibelske Skrifters Oprindelse. Kortf. Indl. i den hellige Skrift. I. De gammeltestamentlige Skrifters Troværdighed og Oprindelse. II. Den evangeliske Histories Troværdighed og de nytestamentlige Skrifters Oprindelse.  Kristiania: Malling 1892, 146 s.

Frants Buhl: Canon and Text of the Old Testament. Translated by John Macpherson. Edinburgh: T. & T. Clark 1892, viii+259 s. [Dansk original 1885].

Frants Buhl: Kanon und Text des Alten Testaments. Leipzig: Akademische Buchhandlung 1891, 262 s. [Dansk original 1885].

Frants Buhl: Den gammeltestamentlige Skriftoverlevering. I: Kanons Historie. II: Tekstens Historie.  København: Gyldendal 1885, 195 s. [Tysk version 1891, engelsk version 1892].

C.P. Caspari: Den gammeltestamentlige Skrifts Historie. Med Forfatterens Tilladelse aftrykt efter Forelæsninger. Kristiania 1881 [trykt som manuskript], 416 s.

 

Retur

Andre delemner om Det gamle Testamente:

Generelt

Græsk overs.

Syrisk overs.

Latinsk overs.

Andre overs.

Kanon

Fortolkningshist.