N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

A1b Virkningshistorie / Reception of the Church Fathers 

Udskrift 21. aug. 2001, omvendt kronologisk rækkefølge.
Senest ajourført oktober 2017.

Anders-Christian Jacobsen: The Reception of Origen’s Ideas about Universal Salvation in Danish Theology and Literature in the 19th Century – i: Origeniana Undecima. Origen and Origenism in the History of Western Thought, ed. Anders-Christian Jacobsen, (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 279), Leuven: Peeters 2016, 149-162. 

Wolfram Kinzig: Genopblusset modstand? Receptionen af tidlige antikristne skrifter i oplysningstiden – i: Kristendommens modstandere. Senantik antikristen polemik, ed. Nils Arne Pedersen m.fl., København: Anis 2011, 303-365.

Knut Alfsvåg: Deification as creatio ex nihilo. On Luthers appreciation of Dionysian spirituality in Operationes in Psalmos – i: Hermeneutica sacra. Studien zur Auslegung der Heiligen Schrift, ed. Torbjörn Johansson m.fl., Berlin: de Gruyter 2010, 443-466. 

Karen Marie Mortensen: Skabt til at begynde. Det augustinske spor hos Hannah Arendt. København: Anis 2008, 152 s. 

Marie Vejrup Nielsen: Kristne konspirationer – i: Mellem venner og fjender. En folkebog om Judasevangeliet, tidlig kristendom og gnosis, ed. Anders Klostergaard Petersen m.fl., København 2008, 315-332. 

Kierkegaard and the Patristic and Medieval Traditions, ed. Jon Stewart.  (Kirkegaard Research. Sources, Reception and Resourves, vol. 4), Aldershot: Ashgate 2008, xviii+330 s.

Augustinus Bekännelser och det västerlandska berättandet – i: Berätta för att förstå? Sju essäer, ed. Åke Bergvall m.fl, Karlstad 2006, 17-40. 

Sven J. Enlund: Sven Lidmann och Augustinus. En komparativ autobiografisk studie. Stockholm: RKF-förlaget 2005, xxix+269 s.

Anna Vind: The Use of Augustine by Latomus and Luther – i: Luther between Present and Past. Studies in Luther and Lutheranism, ed. Ulrik Nissen m.fl., (Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft 56), Helsinki 2004, 132-150.

Bengt Hägglund: Chemnitz – Gerhard – Arndt – Rudbeckius. Aufsätze sum Studium der altlutherischen Theologie.  (Texte und Studien zum Protestantismus des 16. bis 18. Jahrhunderts 1), Waltrop: Hartmut Spenner 2003, 266 s. 

Helena Bodin: Hjalmar Gullberg och bysantinismen – »som paradoxer i tid och rum«. Skellefteå: Norma 2002, 289 s. [Diss. Stockholm Univ. 2002]. 

Helge Haystrup: Augustin som formidler af Oldkirkens teologi til Martin Luther og Reformationen – i: Præsteforeningens Blad 92 (2002), 138-144.

Bernt Olsson: Haquin Spegel och de grekiska kyrkofäderna – i: STK 78 (2002), 64-73.

Åke Bergvall: Augustinian perspectives in the Renaissance. (Studia Anglistica Upsaliensia 117), Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 2001, 234 s.

Hans Jørgen Frederiksen: Ægyptisk indflydelse på irsk og angelsaksisk kunst i 700- og 800-tallet –  i: Arven fra Ægypten, red. Erik Christiansen, Århus: Sfinx 2001, bind I, 243-257.

Anne-Mette Gravgaard: Ægyptisk arvegods i østlig og vestlig kristendom – i: Arven fra Ægypten, ed. Erik Christiansen, Århus: Sfinx 2001, bind I, 217-226.

Torbjörn Johansson: Reformationens huvudfrågor och arvet från Augustinus. En studie i Martin Chemnitz’ Augustinusreception. (Församlingsfakultetens skriftserie 3), Göteborg: Församlingsförlaget 1999, 317 s. [Akad. avh., Lund]. 

Auctoritas Patrum II. Neue Beiträge zur Rezeption der Kirchenväter im 15. und 16. Jahrhundert. New Contributions to the Reception of the Church Fathers in the 15th and 16th Century. Ed. Leif Grane, Alfred Schindler, Markus Wriedt. (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte, Mainz, Beiheft 44), Mainz: Verlag von Zapern 1998, XIII+324 s.

Samuel Rubenson: Translating the Tradition. Aspects on the Arabization of the Patristic Heritage in Medieval Egypt – i: Medieval Encounters. Jewish, Christian and Muslim Culture in Confluence and Dialogue, 2.1 (1996), Leiden 1996, 4-14.

Kirken af levende Stene. Den grundtvigske tradition i dansk kirkehistorieskrivning. Ed. Carsten Bach-Nielsen m.fl. Frederiksberg: Anis 1994, 240 s.

Jakob Balling: Bispestav, skolemesterpen - og menighed. Den ældre Grundtvig som kirkehistoriker – i: Kirken af levende Stene, København: Anis 1994, 45-59.

Søren Jensen: »Frimenighed og apostelskole« – Frederik Helveg som oldkirkehistoriker – i: Kirken af levende Stene, København: Anis 1994, 79-107.

Auctoritas Patrum. Zur Rezeption der Kirchenväter im 15. und 16. Jahrhundert. Contributions to the Reception of the Church Fathers in the 15th and 16th Century. Ed. Leif Grane, Alfred Schindler, Markus Wriedt. (= Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte, Mainz, Beiheft 37), Mainz: Verlag von Zapern 1993, X+295 s.

Leif Grane: Some Remarks on the Church Fathers in the First Years of the Reformation (1516-1520) – i: Auctoritas Patrum. Contributions to the Reception of the Church Fathers in the 15th and 16th Century. Eds. Leif Grane, Alfred Schindler, Markus Wriedt. (= Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte, Mainz, Beiheft 37), Mainz: Verlag von Zapern 1993, 21-32.

Martin Boje Christensen: N.F.S. Grundtvigs Irenæuspåvirkning set i sammenhæng med to faser i forfatterskabet, 1820'erne og 1850'erne. Århus: Teoltryk 1992, 50 s.

Leif Grane: Luther og Augustin. (Forelæsning ved universitetet i Cambridge 1981) –  i: Leif Grane, Den uberegnelige Luther: essays om en arv og dens forvaltning, (= Kirkehistoriske studier, 3. række, nr. 2), Kbh.: Gad 1992, 63-73. 

Lars Thunberg: Grundtvig og de latinske salmer – et teologisk perspektiv – i: Grundtvig-Studier 1992, udg. af Grundtvig-Selskabet af 8. september 1947, København 1992, 67-92.

Mariane Overgaard: De islandske oversættelser af ‘De tolv patriarkers Jacobs sønners testamenter’ og af ‘Josephs og Assenaths historie’ – i: Bibliotheca Arnamagnæana 30, Opuscula 9, København 1991, 205-300. 

Marie Mikulova Thulstrup: Kierkegaard i kristenlivets historie.    København: C.A. Reitzel 1991, 270 s.

Leif Grane: Nogle bemærkninger om kirkefædrene i begyndelsen af det 16. århundrede – i: DTT 53 (1990), 317-332.

Jens Holger Schjørring: Grundtvigs billedsprog og den kirkelige anskuelse. [Heri især s. 87-112: Grundtvig og Irenæus].    (Skrifter udgivet af Grundtvig-Selskabet 21), København: Anis 1990, 193 s.

Jørgen Ertner: Kirkefædrecitaterne [af Augustin hos Peder Palladius] – i: Jørgen Ertner, Peder Palladius’ lutherske teologi, København: Akademisk Forlag 1988, 704-721.

J.L. Balling: Et »augustinsk« tema i europæisk poesi – i: Människouppfatningen i den senare antiken. Platonselskabet,  symposium på Hanaholmen 3-5 juni 1985, red. Holger Tersleff, Helsingfors: Klassisk-filologiska institutionen 1985, 13-26. [Genoptrykt i Jakob Balling, Historisk kristendom, Kbh. 2003, 83-96]. 

Niels Jørgen Green-Pedersen: The tradition of the topics in the Middle Ages. The commentaries on Aristotle’s and Boethius’ »Topics«. München: Philosophia 1984, 458 s. [Disputats, Københavns Universitet].

Niels Thomsen: Grundtvig i oldkirkens spejl – i: Grundtvig og grundtvigianismen i nyt lys. Hovedtanker og udviklingslinjer i de senere års Grundtvigforskning. Red. af Christian Thodberg og Anders Pontoppidan Thyssen, Århus: Anis 1983, 197-209.

Maria Mikulova Thulstrup: Kierkegaard og kirkefædrene – i: NTT 82 (1981), 129-140.

Erik Petersen: Augustinus redivivus. Nogle bemærkninger om Bekendelsernes Augustin og Augustins bekendelser i Petrarcas latinske forfatterskab – i: Studier i antik og middelalderlig filosofi og idéhistorie, (= Museum Tusculanum 40-43), Kbh. 1980, 629-649. 

'Leif Grane: Modus loquendi theologicus. Luthers Kampf um die Erneuerung der Theologie 1515-1518. (= Acta theologica danica 12), Leiden 1975, 201 s. [Om Luthers brug af Augustin, s. 1-103].

Tomas Hägg: Photius als Vermittler antiker Literatur. Untersuchungen zur Technik des Referierens und Exzerpierens in der Bibliotheke. (Studia Graeca Upsaliensia 8), Uppsala 1975, 218 s.

Leif Grane: Augustins »Expositio quarundam propositionum ex Epistola ad Romanus« in Luthers Römerbriefvorlesung – i: Zeitschrift für Theologie und Kirche 69 (Tübingen1972), 53-61.

Bengt Hägglund: Verständnis und Autorität der altkirchlichen Tradition in der lutherischen Theologie der Reformationszeit bis zum Ende des 17. Jahrhunderts – i: Oecumenica. Jahrbuch für ökumenische Forschung 1971-72, Gütersloh 1972, 34-62.

Kaj Thaning: Menneske først. Grundtvigs opgør med sig selv, I-III.  [Heri et afsnit om Irenæus’ indflydelse på Grundtvig]. København 1963.

Peter Fraenkel: Testimonia Patrum. The Function of the Patristic Argument in the Theology of Philip Melanchton. (Travaux d’humanisme et renaissance, 46), Genève 1961, 382 s. [Akad. avh. Lund]

Hans Bekker-Nielsen: Den gammelnorske paaskeprædiken og Gregor den Store –  i: Maal og Minne 1960 (Oslo 1960), 99-104.

Jørgen Elbek: Grundtvig og de græske salmer.    (Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning 241), København 1960, 150 s.
Jørgen Elbek: Grundtvig og de latinske salmer – i: Grundtvig-Studier 1959, udg. af Grundtvig-Selskabet, København 1959, 18-28.

Uffe Hansen: Grundtvigs oversættelser af græske salmer – i: Grundtvig-Studier 1953, udg. af Grundtvig-Selskabet, København 1953, 69-80.

Kaj Thaning: Grundtvigs Møde med Irenæus – hans Vej til »Dagningen« og »De levendes Land« – i: Grundtvig-Studier 1953, udg. af Grundtvig-Selskabet, København 1953, 7-68.

Carl-Martin Edsman: Gezelii bibelverk och en återklang av kristen kronologi och antik världsålderslära.  ( = Uppsala Universitets Årsskrift 1941:7:14 = Festskrift utg. af Teol. fak. i Upps. 1941 til 400-årsminnet av bibelns utg. på svenska 1541, 14), Uppsala 1941, 53 s.

Franz Blatt: Den latinske Josephustradition fra Kirkefædrene til Korstogenes Tid – i: Franz Blatt, Fra Cicero til Copernicus, København: Munksgaard 1940, 60-74.

Hal Koch: Regnum og Sacerdotium – i: Teologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke, 5. Række, 5 (Kbh. 1934), 161-193. 

P. Severinsen: Grundtvig som Oversætter af latinske Salmer. Særtryk 1904-1905, s. 166-184.

A. Chr. Bang: Bidrag til de Sibyllinske Oraklers og den Sibyllinske Orakeldigtnings Historie i Middelalderen. (I) Lactants og Sibyllerne. (Særskilt aftrykt af Christiania Videnskabsselskabs Forhandlinger 1882, No. 8), Christiania 1882, 24 s.

A. Chr. Bang: Et sibyllinsk Orakel fra Middelalderen paaanyt udgivet. (Særskilt aftrykt af Christiania Videnskabsselskabs Forhandlinger 1882, No. 9), Christiania 1882, 35 s.

A. Chr. Bang: Midgaardsormens Prototyper - i: Historisk Tidsskrift, 2. Række, 3 (Kristiania 1882). 

N.J. Termansen: Nyere meninger om eddadigtenes oprindelse –  i: Nordisk månedskrift for folkelig og kristelig oplysning 1881, 2. halvårgang (Odense 1881), 139-155. 

A. Chr. Bang: Völuspá und die Sibyllinischen Orakel. Aus dem dänischen übersetz von Jos. Cal. Pæstion. Wien: Carl Gerold’s Sohn 1880, 43 s.[Norsk original 1879]. 

A. Chr. Bang: Völuspaa og de Sibyllinske Orakler. (Christiania Videnskabsselskabs Forhandlinger 1879, No. 9), Christiania 1879, 23 s. [Tysk version 1880]. 

Christianii Kortholti ... de variis Scripturæ Sacræ editionibus tractatus ... quo sex disputationibus [resp. G. Hey, J. Lohmannus, O. von Hadelen, H. Klingius, D. Tonnemacher, A. Amders] in Academia Holsatorum Kiloniensi publice habitis ... agitur, etc. Kiloni: Reumann 1668, 294 s. 

Petri Palladii ... De novis hæresibus seu Svermeriis suæ ætatis commonefactio. Kbh. 1638, 86 bl. [Først udgivet 1557 i forkortet form med titlen Catalogus aliquot hæresium. Denne fuldstændige udgave er udgivet af Hans Poulsen Resen. En del af kapitlet »De Sacramentarijs« indeholder citater af kirkefædrene]. 

Bibliografiens systematik
Kirkefædre, alfabetisk liste
Emneregister 
Forside: patristik.dk 

 

 

Andre delemner om patristik generelt:

Forskningshist.
Virkningshist.
Bibliografier
Leksika
Samleværker
Filologi
Palæografi
Tekstsaml.
Patristik