N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B10d Kirke og stat / Church and Empire in Antiquity 

Udskrift 13. dec. 2001. Nyeste titler anføres først. Ajourført april 2008 og august 2018. 

Emperors and the Divine. Rome and its Influence, ed. Maijastina Kahlos.     (COLLeGIUM. Studies across Disciplines in the Humanities and Social Sciences 20), Helsinki: Helsinki Collegium for Advanced Studies 2016, 232 s. [Internetpublikation: http://hdl.handle.net/10138/161379]

Maijastina Kahlos: The Emperor’s New Images. How to Honour the Emperor in the Christian Empire? –    i: Emperors and the Divine. Rome and its Influence, ed. Maijastina Kahlos, (COLLeGIUM 20), Helsinki Collegium for Advanced Studies 2016, 119-138.

Outi Lehtipuu: What harm is there for you to say Caesar is Lord? Emperors and the Imperial Cult in Early Christian Stories of Martyrdom –    i: Emperors and the Divine. Rome and its Influence, ed. Maijastina Kahlos, (COLLeGIUM 20), Helsinki Collegium for Advanced Studies 2016, 96-118. 

People under Power. Early Jewish and Christian Responses to the Roman Empire, ed. Michael Labahn & Outi Lehtipuu.    (Early Christianity in the Roman World 1), Amsterdam: Amsterdam University Press 2015, 258 s. 

Witold Witakowski: Religion och politik i början av 500-talet e. Kr. på båda sidor av Bab el-Mandeb –    i: Religion och Bibel 66-67 (2007-2008, trykt 2013), 7-24. 

Torben Christensen: C. Galerius Valerius Maximinus. Studies in the Politics and Religion of the Roman Empire AD 305-313. Edited by Mogens Müller. With a Preface by Hugo Montgomery. [Translated by Karsten Engelberg].     (Publikationer fra Det Teologiske Fakultet 35), The Theological Faculty, Copenhagen University 2012, x+231 s. [Dansk original 1974. Findes også som e-bog: www.patristik.dk/ebog/Maximinus.pdf]. 

Patrik Hagman: Om kristet motstånd.    Skellefteå: Artos 2011, 116 s. 

Gerd V. M. Haverling: Quintus Aurelius Symmachus och striden om Victoriaaltaret –    i: Kristendommens modstandere. Senantik antikristen polemik, ed. Nils Arne Pedersen m.fl., København: Anis 2011, 215-261.

Oskar Skarsaune: Kirkens konstantinske fangenskap. Ser vi slutten? –    i: Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 38 (2011, nr. 3), 19-30.

Patrik Hagman: Liturgi och asketism som motståndsyttringar i den tidiga kyrkan –    i: Flumen saxosum sonans. Studia in honorem Gunnar af Hällström, ed. Marjo Ahlqvist m.fl., Åbo 2010, 27-40.

Kauko K. Raikas: Audientia Episcopalis. Problematik zwischen Staat und Kirche bei Augustin –     i: Augustinianum 37 (1997), 459-481. [Genoptrykt i: Augustinus als Richter, ed. Johannes Hellebrandt (Res et Signa 5), Würzburg 2009, 84-105. 

Gösta Hallonsten: »Non convenit sacramento divino et humano ... «. Synspunkter på det ömsesidiga förhållandet mellan den tidiga kyrkan och den romerska staten / det hedniska samhället –    i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 11 (Lund 1996), 10-18.

Øyvind Norderval: The Emperor Constantine and Arius. Unity in the Church and Unity in the Empire –    i: Studia Theologica 42 (1988), 113-150.

Torben Christensen: The So-called Edict of Milan –    i: Classica et Mediaevalia 35 (1984), 129-175. [Dansk original 1974].

Helge Haystrup: Stat contra kirke i oldtidens Rom og nutidens Danmark.    Værløse: Forlaget Kontrast 1983, 28 s.
Helge Haystrup: Magthaver og menighed i den gamle kirke –    i: Ichthys, Menighedsfakultetets studenterblad 9 (Århus 3/1982), 107-114.

Torben Christensen: C. Galerius Valerius Maximinus. Studier over politik og religion i Romerriget 305-13.    (Festskrift udgivet af Københavns Universitet i Anledning af Hendes Majestæt Dronningens Fødselsdag 16. april 1974), København 1974, 273 s.

Torben Christensen: Det såkaldte Milanoedikt –    i: DTT 37 (1974), 81-129. [Engelsk version 1984]. 

Helge Haystrup: Fra Kristi stridsmænd til kristen kejserdyrkelse –    i: Lolland-Falsters stiftsbog 1972 (Maribo 1972), 8-18.

Finn Erik Steffensen: Kilder til belysning af forholdet mellem romerriget og de kristne samt den romerske Peterstradition.    Institut for Oldtids- og Middelalderforskning, Aarhus Universitet 1971, 226 bl. 

Albert Wifstrand: Kejsare, en ideologisk titelfråga –    i: Albert Wifstrand, Fem ord, Lund 1965, 45-66. [Oprindelig trykt i Vetenskapssocietetens årsbok 1965].

Johannes Karmiris: Förhållandet mellan kyrka och stat på patristisk grund –    i: STK 39 (1963), 157-166.

Hendrik Berkhof: Kyrka och kejsare. En undersökning om den bysantinska och den teokratiska statsuppfatningens uppkomst på 300-talet. Övers. från tyska av Olof Andrén.    Stockholm: Diakonistyr. 1962, 206 s. [Originaltitel: De kerk en de keizer]. 

P.G. Lindhardt: Stat og kirke.    København: Hans Reitzel 1960, 168 s. [2. rev. udg. Kbh. 1967].

Einar Molland: De kristne og militærtjenesten i den gamle kirke –    i: NTT 60 (1959), 87-104.

Knud Hansen: Kristendommen og Romerriget –    i: Kirke og Kultur 58 (Oslo 1953), 146-155.

Hal Koch: Kirke og Stat i 4. Aarhundrede –    i: DTT 11 (1948), 61-79.

Hal Koch: Pax Romana. Pax Christiana –    i: Festskrift til Jens Nørregård, den 16. maj 1947, København: Gad 1947,  112-130.

Hal Koch: Kirke og Øvrighed indtil Konstantin den Store –    i: DTT 10 (1947), 147-172.

Emanuel Linderholm: Om den kristna statskyrkans uppkomst, 2. uppl.    Uppsala: Akad. bokh. 1914, 135 s. [1. uppl. i Bibelforskaren årg. 29-30, 1912-1913, 3. uppl. Sthlm. 1924]. 

Harald Hjärne: Stat och kyrka, historiska utkast.    Stockholm: Gerber 1912, xv+211 s.

Hans Olrik: Udsigt over den vesterlandske kirkes forhold til kongemagten gennem Middelalderens første århundreder –    i: Theologisk Tidsskrift 8 (Kbh. 1891), 433-465.

Robert Sundelin: Om martyrkyrkans öfvergång til statskyrka i det romerska riket –    i: Theologisk tidskrift 28-29 (Upsala 1888-89).

A. Ingerslev: Romerstaten og de Kristne.    Kjøbenhavn: Gad 1881, 103 s.

A. Chr. Bang: Kirken og Romerstaten indtil Constantin den Store.    Christiania: Cammermeyer 1879, 264 s.

E. Holm: Geistlighedens Optræden ligeoverfor Staten fra Slutningen af Constantin den Stores Regering indtil det vestromerske Riges fald. En historisk skildring.    Kjøbenhavn: Gads Forlag 1864, xiv+555 s.

P.E. Lind: Oplysninger betræffende det Spørgsmaal: indkom der ved Christendommen et nyt Princip i den romerske Lovgivning, eller ikke? –    i: Nyt theologisk Tidsskrift 4 (Kbh. 1853), 1-31.

J.H. Bang: Den christelige Kirkes udvortes Vilkaar i det romerske Rige til Keiser Marci Aurelii Død Aar 180.    Odense 1838, 52 s.

[Gustaf Winberg:] Dissertatio de influxu religionis christianæ in imperium Romanum, cujus partem tertiam ... deferunt Gustavus Winberg, ... et Petrus Jac. Lundeen.    Upsaliæ: Edmannianis 1803, 12 s. [Diss. Uppsala, del 3 af 3].

[Eric Michael Fant:] Dissertatio de influxu religionis christianæ in imperium Romanum, cujus partem secundam ... præside mag. Erico M. Fant, ... pro gradu P.P. Gustavus Winberg.    Upsaliæ: Edmann 1800, 10 s. [Diss. Uppsala]. 

[Eric Michael Fant:] Dissertatio de influxu religionis christianæ in imperium Romanum, cujus partem primam ... præside mag. Erico M. Fant, ... pro gradu P.P. Gustavus Winberg.    Upsaliæ: Edmann 1798, 16 s. [Diss. Uppsala]. 

[Algot A. Scarin:] Dissertatio historico-politica de Theodosio M. Roman. Augusto, ejusque excommunicationis moralitate seu injustitia ... praeside ... Algotho A. Scarin ... [Diss., resp. I: J. Hermansson, resp. II: Henricus H. Alanus].    Holmiae: Wernerianis 1725, 106 s. [Diss. Åbo]. 

 

Retur
Andre delemner:

a. Kultur generelt

b. Filosofi

c. Sociale forhold

d. Kirke og stat

e. Forfølgelserne