N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

 

B1a Bibelen generelt / General Biblical Studies 

De fleste af titlerne i denne gruppe har kun en vis berøring med den patristiske periode. Men en væsentlig del af Bibelens overleveringshistorie hører hjemme i den patristiske periode. 
Ajourført 2017. Nyeste titler anføres først. 

Tomas Bokedal: Felfri skrift? Tankar kring textoriginal, textvarianter och variationer mellan texterna –  i: DTTK 42 (2015), 152-167.

Lisbet Kjær Müller og Mogens Müller: En bog om Bibelen. Den historiske Bibel – Bibelens historie. Frederiksberg: Anis 2010 [2. rev. udg. af »Bogen om Bibelen«, Kbh. 2004].

Per Rönnegård: Threads and Images. The Use of Scripture in Apophthegmata Patrum. Lund: Lund University 2007, 244 s. [Ph.d.-afhandling Lund. Trykt i rev. version 2010].

Svenskt patristiskt bibliotek. Huvudred. Samuel Rubenson. Band 4: Bibel och predikan, red. Sten Hidal. Skellefteå: Artos 2003, 210 s.

Oskar Skarsaune: Skriftens autoritet i Oldkirken – i: Troens skjønne skat. Den hellige skrift og bekjennelsen, red. Arvid Tångberg m.fl., (Arkenhefte, ny serie 7), Råde 2001, 22-31.

Birger Gerhardsson: Memory and Manuscript. Oral Tradition and Written Transmission in Rabbinic Judaism and Early Christianity. With Tradition and Transmission in Early Christianity. Foreword by Jacob Neusner. Grand Rapids: Eerdmans 1998, XLVI+379+47 s. [1. udg. 1961, 2. udg. 1964].

Oskar Skarsaune: Den første kristne Bibel. Et blad av kodeksens historie – i: Det levende Ordet. Festskrift til Åge Holter, ed. Ivar Asheim et al., Oslo 1989, 29-43.

Nils Alstrup Dahl: Bibeludgaver i oldkirken – i: Kirkens arv, kirkens fremtid. Festskrift til biskop Johannes Smemo, ed. Kaare Støylen et al., Oslo 1968, 133-151.

Birger Gerhardsson: Memory and Manuscript. Oral Tradition and Written Transmission in Rabbinic Judaism and Early Christianity. (Acta Seminarii Neotestamentici Upsaliensis 22), Uppsala: Gleerup 1961, 379 s. [Disp. Uppsala Univ. 1961, 2. udg. 1964].

H. Bach: Bibeloversættelser før Christian III’s danske Bibel – i: Bidrag til Den danske Bibels historie. Festskrift i anledning af Den danske Bibels 400 års jubilæum, udg. af Aarhus Universitet, Aarhus: Rosenkilde og Baggers Forlag 1950, 7-29.

C. Skovgaard-Petersen: Biblen gjennem tusind Aar. Træk af Biblens Historie i Middelalderen.  København 1930, 333+20 s. [Nyt oplag 1933].

O. Olafsen: Den hellige Skrifts Historie. En populær-videnskabelig Fremstilling af den hellige Skrifts Tilblivelse. Christiania: Cammermeyer 1899, 326 s.

Johannes Belsheim: Veiledning i Bibelens Historie med udførligere Oplysninger om det Nye Testamentes Bøger. Med en lithograferet Plade og tre i Texten indtrykte Træsnit. Kristiania 1880, XII+348 s.

Johannes Belsheim: Om Bibelen, dens Opbevaring, Oversættelse og Udbredelse. Anden Udgave. Christiania 1875, 102 s., [3. øgede udg. 1884].

Thomas Skat Rørdam: Historisk Oplysning om den Hellige Skrift.  Kbh. 1866, vi+148 s. [2. Udg. 1872, 3. Udg. 1884].

Christian Kortholt: De variis Scripturæ editionibus tractatus theologico - historico - philologicus, quo de textu divinarum literarum originario, diversi ejus translationibus, et celebrioribus operibus biblicis, fuse agitur...      Kilonii 1686, xii+392 s. [Samlet udgave af 6 tidligere diss.]

 
Retur

Andre delemner i samme gruppe:

Generelt

Tekst

Kanon

Fortolkningshist.