N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Salomos Oder, samling af digte fra 100-t.

Oprettet 2002. Ajourført februar 2008 og april 2018.
Andre navneformer: Odi Salomonis, Salomons Oder.  

Salomos oder. Oversatt av Rune Ødegaard.    Oslo: Krystiania 2010, 65 s.

Salomos oden. Den äldsta kristna sångboken översatt och kommenterad av Per Beskow och Sten Hidal.    Stockholm: Proprius 1980, 107 s.

En søns vidnesbyrd. [Gendigtet af Julius Jensen, 2. opl.]     Næsted: Julius Jensens Forlag 1962, 72 s.

Eric Segelberg: Evangelium Veritatis, a confirmation homily and its relation to the Odes of Salomon –    i: Orientalia Suecana 8 (1959, trykt Upsala 1960), 1-42.

Salomons Oder, [oversat af Peter Schindler] –    i: Peter Schindler, De apostoliske Fædre og andre urkirkelige Dokumenter, indledede, fordanskede og forklarede, Bind 2, København 1948, 267-313.

Fra Apostelkirkens Salmesang. Gengivet af L.P. Fabricius.    Sorø 1944, 24 s.

Gustav Brøndsted: Af »Salomos Sange« –    i: Kirke og Kultur 31 (Oslo 1924), 441-456 og 589-607.

Tolv Sange fra kirkens første aarhundrede. Et udvalg av »Salomos oder«. Oversat og metrisk gjengit av O.T. Moe.    Kristiania 1913, 35 s.

Salomons oden. Montanistiska sångar från 2: dra århundredet. [Oversat af] S.A. Fries –    i: Skrifter tillägnade Peter Gustaf Eklund, Lund 1911, 177-199.

S.A. Fries: Die Oden Salomonis. Montanistische Lieder aus dem 2. Jahrhundert –    i: Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 12 (Berlin 1911), 108-125.

Joh. Lindblom: Salomos oden, en nyupptäckt gammalkristen psalmbok –     i: Bibelforskaren 28 (Stockholm 1911), 370-387. 

Wilhelm Schencke: De nylig fundne saakaldte Salomos Oder –    i: NTT 12 (1911), 116-131. [Findes også som særtryk]. 

Frants Buhl: Salomos Oder –    i: Teologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke, 3. Række, 2 (Kbh. 1909-1910), 97-128.

P.O. Ryberg Hansen: Et nyopdaget urkristeligt Skrift [Salomos Oder] –    i: Tilskueren 1910 II, 569-571.

Carl Koch: Salomons Sange. Et Fund fra den kristelige Oldtid –    i: Højskolebladet 35 (Kbh. 1910), 1557-1564.

Odae Gnosticae Salomoni tributae, Thebaice et Latine, praefatione et adnotationibus philogicis illustratae. Ed. Fr. Münter. Programma, quo clerum dioceseos Selandicae ad synodum Johanneam Roschildiae d. VIII et IX Julii 1812 celebrandum officiosissime invitatit . . .    Hafn. 1812, 32 s.

 

Retur til A2 Kirkefædre