N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Polykarp af Smyrna, lilleasiatisk biskop, o. 60 - o. 155

Oprettet 2002. Ajourført april 2018. 
Andre navneformer: Polycarpus Smyrnaeus, Polycarpi Martyrium. Se endvidere: Apostolske Fædre.

Aage Hauken: Biskop og martyr. To oldkirkelige profiler.    Oslo: St. Olavs Forlag 1994, 188 s.

Polykarps brev, Polykarps martyrium. Indledt og oversat af Søren Agersnap –     i: De apostolske Fædre i dansk oversættelse, red. af Niels Jørgen Cappelørn m.fl., København 1985, 153-188.

Polykarps Martyrium. [Oversat af Reidar Hvalvik] –    i: De apostoliske Fedre i norsk oversettelse, ed.  Ernst Baasland & Reidar Hvalvik, Oslo: Luther Forlag 1984, 97-116.

Ignatius-brevene & Polykarps Brev. [Oversat af Martin Synnes] –    i: De apostoliske Fedre i norsk oversettelse, ed.  Ernst Baasland & Reidar Hvalvik, Oslo: Luther Forlag 1984, 36-96.

Fem antikke martyrsoger. Til norsk ved Nils Eide og Eiliv Skard, med innleing og merknader.    (Orion-bøkene 164), Oslo: Samlaget 1975, 85 s.

Nils Alstrup Dahl: Der Erstgeborene Satans und der Vater des Teufels (Polyk. 7.1 und Joh. 8.44) –    i: Apophoreta. Festschrift für Ernst Haenchen, Berlin: Töpelmann 1964, 70-84. 

Polykarps martyrium. Umsett frå gresk ved Eiliv Skard.    (Austerlendske Bokverk 22 / Klassiske bokverk i norsk umsetjing utgivna av Studentmållaget 22), Oslo 1934, 24 s. [Revideret udgave i Nils Eide 1975].

C. Asschenfeldt-Hansen: Kirkehistoriske Smaaskrifter. Nr. 8: fra Martyrskarens Rækker [om Polykarp s. 223-230].     Kjøbenhavn: Schønberg 1886. [2. oplag 1894].

Ignatius og Polykarpus: Breve og Martyrium. Oversatte af S.B. Bugge.    (Vidnesbyrd af Kirkefædrene 11), Christiania: Malling 1885, 76 s.

Andr. Sandell: Om Polycarpi bref.    Linköbing 1871, 22 s.

Brjef Polykarpusar til Filippiborgarmanna, ásamt Ingangi og ágripi af æfi hans, útgjefid af S.B. Sivertsen. [Accent mangler].    Kaupmannahöfn 1863, 32 s.

Syv Sende-Breve til sex Menigheder i Lille-Asien saavelsom til Biskop Polykarp i Smyrna fra Ignatius, Biskop i Antiochien, tilligemed Beretningen om sammes Martyrdød. Efter det græske ved P.W. Christensen.    København 1855, 35 s. [2. udg. i P.W. Christensen, Kirkefædrene, Odense 1877].

Aposteldiscipelen den smyrnensiske Biskop Polykarps Brev til Philippenserne samt Beretningen om hans Martyrdød. Oversat af Carl Høffding Muus.    Kiøbenhavn 1836, x+45 s.

Cl. Frees Hornemann: Scripta genuina Græca Patrum Apostolicorum Græce et Latine edita. Part. secunda, continens Polycarpi epistolam ad Philipp. et Ignatii epist. ad Rom. Ephes. Smyr., ad Polycarp et Trallianos.    Hauniæ: Schultz 1829, ii+106 s.

[Jacobus Jacobi Holmius:] Dissertationem historico-ecclesiasticam de Polycarpo viro apostolico ... submittit Jacobus Jacobi Holmius, I-II.     Hafniæ: Grotius 1743-1744, 8+12 s. [Diss. Kbh., resp. 1  Marcus Achthonius, resp. 2 Fridericus Adamus Møller].

Justinus Bing: De Polycarpo. Part. I-II.    Hafn. 1740-1741. [Diss.].


Retur til A2 Kirkefædre