N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Cyril af Jerusalem / Cyrillus Hierosolymitanus 

patriark i Jerusalem, ca. 315-386.

Oprettet 15. okt. 2001.
Andre navneformer: Cyrillus, Cyrillos, Kyril, Kyrill, Kyrillos.
Revideret juli 2007 og februar 2012 samt marts 2018. 

Kyrill av Jerusalem: Dåpskatekeser. [Redigeret af Dagfinn Stærk].  (Vitnesbyrd fra kirkefedrene), Oslo: Luther 2010, 127 s. [Moderniseret version af oversættelsen fra 1882 i Vidnesbyrd af Kirkefædrene].

Per Olav Folgerø: The Text-catena in the Frescoes in the Sanctuary of S. Maria Antiqua in Rome (705-707 a.D.). A note on its link to the Catechetical Lectures of Cyril of Jerusalem –  i: Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata 3.6 (2009), 45-66.


Ola Langnes-Øyen: Djevel og demon i senantikk kristen dåp. En analyse af Kyrill af Jerusalems mystagogiske katekeser – i: Chaos 40 (Kbh. 2003), 29-45.

Kyrillos av Jerusalem: Till kejsar Constantius, 351, [oversat af Johan Heldt] – i: Svenskt patristiskt bibliotek, band III: Ur kyrkofädernas brev, red. Stephan Borgehammar, Skellefteå: Artos 2001, 159-163.

Kyrillos av Jerusalem: Katekeser. Översättning från grekiskan med inledning och kommentar av Per Beskow. Skellefteå: Artos Bokförlag 1992, 146 s.

Kyril af Jerusalem: Anden og tredie mystagogiske katekese om dåben; fjerde mystagogiske katekese om nadveren. Oversat af Lars Thunberg – i: Alle vort livs mysterier, Oldkirkelige prædikener i oversættelse,  red. A.M. Aagaard, Frederiksberg: Anis 1992, 144-153.

D.G. Monrad: Cyrillus fra Jerusalem –  i: D.G. Monrad, Et Bidrag til den apostolske Troesbekjendelses Historie, Kbh. 1886, 737-745 (§ 43).

Biskop Cyrils mystagogiske Katecheser eller Foredrag om Sakramenterne for de nydøbte. Oversættelse af Carl Augustin Høffding Muus. Kjøbenhavn 1883, 32 s.

Kyrills Katecheser. Oversat fra den græske Grundtext af J. Belsheim.  (Vidnesbyrd af Kirkefædrene 5), Christiania: Mallings Forlag 1882, x+367 s.

C.P. Caspari: Hvorfor er den af Cyrillus af Jerusalem traderede og udlagte Bekjendelse Troes- eller Daabsbekjendelsen, saaledes som den löd henimod Midten af det fjerde Aarhundrede i den jerusalemske Kirke? Tillige en Belysning af en Artikel af Krist. Köster i »Dansk Kirketidende« 1858 Nr. 33 »Cyrills Katecheser og Daabsbekjendelsen« – i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 2 (Christiania 1859), 303-362, 386-388 og 485-572.

C.P. Caspari: Historisk-kritiske Studier over den kirkelige Daabsbekjendelse. (Fortsættelse). (1. Bevis for, at Slutningsordene af den anden Artikel i Daabssymbolet i de apostoliske Constitutioner, i det jerusalemske Daabssymbol &c. ikke ere rettede mod Chiliasmen. Et Tillæg til I.1;  2. Den jerusalemske Daabsbekjendelse i Biskop Cyrill af Jerusalems Katecheser) – i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 1 (Christiania 1858), 191-233.

Kristian Køster: Cyrills Katecheser og Daabsbekjendelsen – i: Dansk Kirketidende, Kbh. 1858, nr. 33.

Erkebiskop Cyrils Prædikener over den christne Troe, holdne i Jerusalem Aar 348. Oversatte af Jac. Chr. Lindberg – i: Maanedsskrift for Christendom og Historie 1 (udg. af J.C. Lindberg, Kbh. 1831), 107-343 og 2 (1832), 1-32 og 97-140.

Retur