N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Apostolske Fædre

Samling af skrifter umiddelbart efter den nytestamentlige periode: Barnabas’ brev, Clemens, Didake, Diognetbrevet, Hermas, Ignatius, Polykarp. Se nærmere under de enkelte skrifter.

Udskrift 12. sept. 2001. Rev. okt. 2005.

De apostoliska fäderna. Inledning, översättning och förklaringar av Olof Andrén och Per Beskow. 2. uppl. Skellefteå: Artos 2006, 335 s. 

Ápostolsku fedrarnir i føroyskari tyding. Martin R. Jacobsen tyddi. Tórshavn: Føroyskt Kirkjumál 2005, 311 s. 

Oldkristne tekster: De apostolske fædre, Frelserens evangelium, Spredte jesusord. I oversættelse med indledning og noter ved Søren Giversen. Herning: Poul Kristensen 2001, 2 bind, 330+350 s. 

G¨sta Lindeskog: Schöpfer und Schöpfung in den Schriften der Apostolischen Väter. i: Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, hrsg. v. H. Temporini und W. Haase, Teil II, Band 27.1, Berlin 1993, 588-648.

De apostoliska fäderna. Ny, helt rev. uppl. Inledning, översättning och förklaringar av Olof Andrén och Per Beskow. Stockholm: Verbum 1992, 335 s.

Søren Giversen: Mattæusevangeliet og De apostolske Fædre. i: Teologi og kirke. Festskrift til Poul Nepper-Christensen. Redigeret af Johannes Nissen og Hejne Simonsen, Unitas Forlag 1986, 104-117.

De apostolske Fædre i dansk oversættelse med indledning og noter. Red. af Niels Jørgen Cappelørn, Niels Hyldahl, Bertil Wiberg. København: Det danske Bibelselskab 1985, 352 s.

De apostolske Fædre i oversættelse med indledning og noter ved Søren Giversen, bd. I-II. København: Museum Tusculanums Forlag 1985, 276 + 328 s.

De apostoliske Fedre i norsk oversettelse med innledninger og noter. Redigert av Ernst Baasland og Reidar Hvalvik. (= Teologi i dag), Oslo: Luther Forlag 1984, 401 s. [2. oplag, Oslo 1997].

Apostoliset Isät, suomentannt Keikki Koskenniemi. (= Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 100), Helsinki 1975.

V. Vallberg: Det Nya Testamentets sanning bestyrkt genom de apostoliska fäderna.  Stockholm: Litteraturförl. 1966, 48 s.

De apostoliska fäderna i svensk översättning. Utg. av Samfundet Pro fide et christianismo. Inledning, övers. och förklaring av Olof Andrén. Sthlm.: Diakonist. 1958, 322 s.  [2. oplag 1967, 4. oplag 1979. Ny udgave 1992].

De apostoliske Fædre og andre urkirkelige Dokumenter, indledede, fordanskede og forklarede af Peter Schindler. (= Antiqvitates Christianae III-IV), København 1948, 2 bind, 358 + 372 s. 

Apostolisten Isien Kirjat sekä eräitä muita vanhimman kristillisen kirjallisuuden tuotteita Uunde Testamentin ulkopuolelta, suomentanut sekä johdannoilla varustanut Osvald Stenroth [De apostolske fædre i finsk oversættelse]. Helsinki 1928.

Oldkirkens ældste Forkyndelse. Brevet til Diognetos, De tolv Apostles Lære, Andet Klemensbrev. Oversatte og oplyste af Marius Th. Nielsen. Kbh.: Lohse 1919, 74 s.

De apostoliske fädernes skrifter. Från grundtexten öfv. af O. Lemke. Norrköbing: Walberg 1882, 340 s.

De apostoliska fäderna. (= Bilder från Guds rike 2), Stockholm 1863.

M.G. Rosenius: De apostoliska fädernas lära om Kristi gudom. (= Upsala Universitets Årsskrift 63, T. 1), Upsala 1863, 74 s.

Laur. Joh. Palmberg: Observationum in Patres Apostolicos Spicilegium. Uppsala 1803. [Disp., resp. Em. Bergström].

Det ny Testamentes apokryphiske Bøger eller nogle af den Herres Jesu Christi Disciple og apostoliske Mænds Sendebreve som i forrige Tider i den første Kirke ere med Nytte læste i mange Menigheder og bleve føjede til de canoniske Skrivter. [Oversatte af Hans Nielsen Hauge]. Kjøbenhavn 1801.

Georg Ursin: Kortforfattede Samling af de apostoliske Fædre, som i Apostlenes Tider, eller kort derefter have leved, samt endeel af de fornemmeste Fædre udi de 3de første Hundrede Aar deres Levnets og Endeligts Historier. Efter Forfatterens Død til Trykken befordret af hans Søn Frideric Ursin. København 1744.

Retur