N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Didake, kirkeordning fra 100-t.

Hører til De Apostolske Fædre. Andre navneformer: Didache, De tolv apostles Lære. Ajourført juli 2007 og dec. 2007.

Robert B. Hansen: Eukaristi, måltid og eskatologi. Den eskatologiske karakter af eukaristien i Didake. (= Patristik 7), 2007, 63 s. Internetpublikation: www.patristik.dk/Patristik7.pdf

Lars Hartmann: Obligatory Baptism – but Why? On Baptism in the Didache and in the Shepherd of Hermas.  i: SEÅ  59 (1994), 127–143. 

David Hellholm: Från judisk tvåvägslära till kristen dopkatekes. i: Ad Acta. Studier til Apostlenes gerninger og urkristendommens historie. Festskrift til Edvin Larsson på 70-årsdagen, red. af R. Hvalvik og H. Kvalbein, Oslo: Verbum 1994, 109-139.

Didakè, indledt og oversat af Bent Noack. i: De apostolske Fædre i dansk oversættelse med indledninger og noter under redaktion af N.J. Cappelørn m.fl., København: Det danske Bibelselskab 1985, 19-42.

Bent Noack: Dåben i Didake. i: Dåben i Ny Testamente, red. af Sigfred Pedersen, Århus: Aros 1982, 246-265.

Didache, eller De tolv apostlarnas lära. En skrift från fornkristen tid. Övers. från grekiskan av Göran Dahlström. Örebro 1958, 24 s.

Harald Riesenfeld: Das Brot von den Bergen. Zu Didache 9,4. i: Eranos 54 (1956), 142-150.

Oldkirkens ældste Forkyndelse. Brevet til Diognetos, De tolv Apostles Lære, Andet Klemensbrev. Oversatte og oplyste af Marius Th. Nielsen. København: Lohse 1919, 74 s. 

G. Klein: Den första kristna katekesen. Dess religionshistoriska förutsättningar. Stockholm 1908.

Otto Ahnfelt: Om profeterna såsom liturger enligt Didache. i: Kyrkl. tidskr. 9 (S 1903), 119-128.

Oscar Quensel: Den urkyrkliga gudstjänsten enligt ή Διδαχή. i: Kyrklig Tidskrift, utgifven af Oscar Quensel och Hjalmar Danell, 1898.

Oscar Moe: De tolv Apostlers Lære. Naar og hvor tilblevet? Kristiania 1897, 162 s.

Oscar Moe: Die Apostellehre und der Dekalog in Unterrichte der alten Kirche. Gütersloh: C. Bertelsmann 1896.

Den ældste Kirkeordning, oversat og oplyst af C.P. Caspari, og Aristides Forsvarsskrift for de Kristne, oversat og udgivet af J. Belsheim. Med en Indledning om nogle kirkelige Haandskrifter fra de sidste 50 Aar. (= Vidnesbyrd af Kirkefædrene 18), Christiania 1894, 100 s. [Didake findes s. 21-55].

De tolf apostlarnas lära. En skrift från det andra kristna årh. Öfv. från grundtexten af O.W. Lemke. Stockholm: Carlson 1887, 32 s. [Ny udg. Askersund 1938].

ΔΙΔΑΧΗ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. [Didake udgivet af] C.P. Caspari.  i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge, Ny Række 10 (Christiania 1885), 62-70.

A.S. Poulsen: [Replik til Thomas Rørdam 1885]. i: Theologisk Tidsskrift 2 (Kbh. 1885), 130-131.

Thomas Rørdam: Den apostoliske Troesbekjendelse og De tolv Apostles Lære. i: Theologisk Tidsskrift 2 (Kbh. 1885), 127-130.

Johan Erik Berggren: Om den nyligen återfunna skriften »De tolf apostlarnas lära«. i: Teol. tidskr. 24 (Sverige 1884), 200-206.

Den ældste Kirkeordning. [Oversat af] C.P. Caspari. i: Luthersk Ugeskrift 15 (1884), 375-382; 393-408. [Ny udgave i Vidnesbyrd af Kirkefædrene 18, Christiania 1894, 23-55].

Frederik Helveg: Fra Kirkens Oldtid. i: Dansk Kirketidende 1884, sp. 394-401 og 413-417.

A.S. Poulsen: Et igjenfundet Skrift fra Kirkens ældste Tider. i: Theologisk Tidsskrift 1 (Kbh. 1884), 576-589.

De tolv apostles lærdom. Et skrift fra det andet kristelige århundrede. Oversat af C. Varming. København 1884, 35 s.

Retur