N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til

Nikodemusevangeliet

Senest ajourført april 2007.

Niels Willert: Nikodemusevangeliet. Et kristent propagandaskrift midt i en brydningstid. (= Patristik 3), 2004, 32 s. Netdokument på adressen: www.patristik.dk/Patristik3.pdf

Nikodemusevangeliet. [Indledt og oversat af Søren Giversen]. i: Oldkristne tekster III, De apokryfe evangelier, ved Søren Giversen, Herning 2002, 409-456. 

Jaakobin, Nikodemuksen ja Tuomaan Apokryfiset Evankeliumit. Suom. Johannes Seppälä. Finland 1978.

Mundsmag af en oversættelse af de apokryfiske evangelier. Nikodemos-evangeliet 2den del eller Kristi nedfart til dødsriget. [Oversat af] Herman Gregersen:  i: Historisk Månedskrift for folkelig og kirkelig oplysning (Odense, 2. bind, 1884), 250-256.

Fr. Münter: Probabilien zur Leidengeschichte aus dem Evangelium des Nicodemus. i: Archiv für alte und neue Kirchengeschichte 5 (hrsg. von C.F. Stäublin und H.G. Tzschirner, Lepizig 1822), 317-345. [Bearbejdet tysk oversættelse af dansk original fra 1816].

Nicodemi evangelium om vår herres och frälsares Jesu Christi lidande och död, nedstigande till hellvetat samt uppståndelsen på den tredje dagen; jemte några vår frälsares Jesu Christi tal och språk, som väl ikke anföras af evangelisterna, men finnas hos andre trovärdiga skriftställare. Öfversättning af Pehr Tolleson. Stockholm: Zacharias Haegström 1818, 108 s. 

Fr. Münter: Sandsynlige Tillæg til Christi Lidelses Historie af Evangelium Nicodemi. i: Videnskabelige Forhandlinger ved Siællands Stifts Landemode II (Kbh. 1816), 419-442. [Også udgivet som særtryk Kbh. 1816 og i tysk oversættelse 1822].

Fr. Münter: Sandsynlige Tillæg til Christi Lidelses Historie af  Nicodemi Evangelium. Kbh. 1816, 28 s.

Euangelium Nicodemi, domini nostri Ihesu Christi discipuli, de eius passione. Hafn. 1514.

 

Retur til B4 Apokryfer

Se også:

Pilatusakter