N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til

Apokryfer, alle tekster, alfabetisk efter nordisk forfatter

Oprettet marts 2002. Bliver ikke ajourført, men opretholdes for at give en supplerende søgemulighed. 

Otto Ahnfelt: Det nyupptäckta fragmentet af det pseudopetrinska evangeliet. i: Tidskr. f. teologi 3 (S 1893), 259-270.

Otto Ahnfelt: Ytterligare om det s. k. Petrus-evangeliet och därmed sammanhängande frågor angående fornkristlig literatur. i: Tidskr. f. teologi 3 (S 1893), 388-398.

Severin Anchersen: De epistola ad Laodicenses, quæ occasione loci Col. IV, comm. 16  S.Paulo falso tribuitur, schediasma I-II. [Disp., resp. I.  Chr. Nold, II. Sev. Overwad]. Hafniæ 1721.

Euangelium Nicodemi, domini nostri Ihesu Christi discipuli, de eius passione. Hafn. 1514.

Vor Herres og Frelseres Jesu Christi Barndoms Bog, tillige med en liden Beskrivelse af Joachim og Anna af hvad Slægt de ere fødde, item om deres Daatter Jomfru Maria, hendes Barndom og Levnet. Kbh. 1761, 63 s. [Folkebog, der bygger på bl.a. Jakobs Forevangelium. Tidl. udg. 1508.  Mange senere oplag: 1771, 1798, 1799, 1851, 1852, 1853, 1855, 1863, 1865, 1869, 1884, 1989 udg. af Eske K. Mathiesen]

Det apokryfiska nye Testamentet innehållande evangelier, bref och andra för handen varande stycken, som i de fyre första seklerna tillskrefvos Jesus Christus, hans apostlar och deras medarbetare, men icke innefattas uti Det nya testamentet. Stockholm 1850.

Evangeliefragment fra et (fransk) fund i Øvre-Ægypten. [Dublet til Frederik Helveg 1893, nr. 384]. i: Theologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke 9 (Kbh. 1892), 542-555.

Grenfell och Hunt: Logia Iesou [græsk titel]. Vår herres Jesu ord enligt en grekisk papyrus från det andra århundradet nyligen funnen vid gränsen till Libyska öknen 120 engelska mil från Kairo. Öfvers. från eng. Med kopia af det funna papyrusbladet. Stockholm 1897, 20 s.

Thomasevangeliet. En urkristen forkynnelse. Elverum: Det Frie Samfunn 1975, 94 s.

Thomasevangeliet. Sammanställt och tolkat av Sigmund O:son Lif. Stockholm 1984, 38 s.

Hær begynnes aff Joachim oc aff sancta Anna oc aff hwat Slæct the ære fødh oc aff theris Leffnet, oc saa aff Jomfrw Marie Leffnet oc aff wors Herre Ihu Barndom. Kbh. 1508 hos Gotfr. aff Ghemen.

Jes P. Asmussen: Der apokryphe dritte Korintherbrief in der armenischen Tradition. i: Acta Orientalia 35 (København 1973), 51-55.

S. Aspach: De Pauli ad Senecam et Senecæ ad Paulum epist. Kbh. 1830 [eller tidligere].

Peter Augustinus: Nyfundne udtalelser af Jesus [Logia fra Oxyrhynchus-Papyri]. i: Højskolebladet 1916 (Danmark), 23-28.

A. Chr. Bang: Völuspaa og de Sibyllinske Orakler. (= Christiania Videnskabsselskabs Forhandlinger 1879, No. 9), Christiania 1879, 23 s.

Jakobs Forevangelium og Det uægte Matthæusevangelium. Oversat og udgivet med indledning og billeder af Knud Banning. København: Gad 1980, 67 s.

Per Beskow: Strange Tales about Jesus. A survey of unfamiliar Gospels. Philadelphia (Pa): Fortress Press 1983, VIII, 135 s. [2. uppl. 1985].

Andr. Birch: Appendices ad Codicem Apocryphum N.T. a Silvestro de Sacy cum A. Birch communicatæ, et ab hoc editæ. i: Møllers Theol. Bibl. 9 (178xx), 1-36.

Andr. Birch: Auctarium codicis apocryphi N.T. Fabriciani, continens plura inedita, alia ad fidem codd. mss. emendatius expressa. Fasc. I. Hauniæ 1804.

Die lateinischen Bearbeitungen der Acta Andreae et Matthiae apud anthropophagos. Mit sprachlichem Kommentar herausgegeben v. Franz Blatt. Disp. (= Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 12), Jena 1930 [eller 1931], 216 s.

Ole Davidsen: Kristi Fødsel. Tekster og Tolkninger år Totusind. Højbjerg: Hovedland 2000. [Apokryfe barndomsevangelier s. 515-584: Jakobs Forevangelium, Thomas’ Barndomsfortælling, Det Arabiske Barndomsevangelium og Det uægte Matthæusevangelium.

L. De Vos: De kanoniske og de apokryfe Evangelier. i: Nordisk Ugeblad for katholske Kristne 73 (1925), 269-273 og 292-297.

G.D. Dresler: De sibyllinske Bøgers Historie. i: Theologisk Tidsskrift 2 (Kbh. 1885), 375-417.

Et apokryft Evangelium. Peters-Evangeliet, oversat og undersøgt af Poul Dyssegaard. i: Kirken og Tiden 1940, 142-151 og 1941, 5-14.

Carl-Martin Edsman: Antik og modern Sibylla. i: HVSUÅ = Humanistiska Vetenskapssamfundet i Uppsala, Årsbok 1971-1972, 66-104 [Udvidet udgave af artikel i KLNM 1970. Særskilt udgave: Skrifter utg. av Religionshist. inst. i Uppsala 11].

Anne Marie Erbs: Forholdet mellem mand og kvinde i Filips-evangeliet. (=Arken-tryk 6), 2.opl., København 1982, 25 s.

»Sannhetens evangelium«. Et gnostisk skrift fra det annet århundre efter Kristus. [Utg. av] Harald Falck-Ytter. Oslo 1957, IV+9 s. [Trykt som manuskript].

Emil Fehr: Studia in Oracula Sibyllina. Comment. akad. Uppsala: Akad. bokh. 1893, 119 s.

April D. de Conick and Jarl Fossum: Stripped before God. A New Interpretation of Logion 37 in the Gospel of Thomas. i: Vigiliae Christianae 45 (1991), 123-150.

Filippusevangeliet. Inledning och övers. från koptiskan av Bo Frid. (=Symbolae Biblicae Upsalienses, Supplementhäften till Svensk exegetisk årsbok 17), Lund 1966, 45 s.

Ett koptiskt evangeliifragment, oversat af S.A. Fries. Stockholm 1900, 8 s.

Ingvild Sælid Gilhus: The Perception of Spiritual Reality. Apocryphon of John (NHC II,1) and the Problem of Knowledge, i: Apocryphon Severini (1993), 50-59.

Ingvild Sælid Gilhus: [Artikel om asketisk sprog i Thomasevangeliet]. i: Moxnes 1997, nr. 2836,

Sandhedens Evangelium ved Søren Giversen. (= Gnostisk Bibliotek 1), København: Sphinx 1990, 63 s. [revision af oversættelse fra 1957]

Thomasevangeliet ved Søren Giversen. København: Gyldeldal 1990, 128 s. [revision af oversættelse fra 1959]

Søren Giversen: Sandhedens evangelium. Det gnostiske skriftfund fra Nag-Hammani indfrier selv de største forventninger. i: Vor Viden 1955/56 (København 1956), 168-173.

Søren Giversen: Sandhedens evangelium. De gnostiske håndskrifter fra Nildalen. (=Teologiske Studier, 2. række, nr. 2) København: G.E.C Gads Forlag 1957, 123 s. [Rev. udg. 1990].

Søren Giversen: Johannes´apokryfon og Genesis. i: DTT 20 (1957), 65-80. [Engelsk version 1963].

Thomasevangeliet. Indledning, oversættelse og kommentar ved Søren Giversen. København: Gad 1959, 174 s.

Søren Giversen: Evangelium Veritatis and the Epistle to the Hebrews. i: Studia Theologia 13 (1959), 87-96.

Søren Giversen: Nyt og gammelt i Thomasevangeliet. i: Kirkens Verden 1 (Kbh. 1959), 231-239.

Søren Giversen: Questions and Answers in the Gospel according to Thomas. The composition of pl. 81,14-18 and pl. 83,14-17. i: Acta Orientalia 25 (København 1960), 332-338.

Apocryphon Johannis. The Coptic text of the Apocryphon Johannis in the Nag Hammadi Codex II with translation, introduction and commentary by Søren Giversen. (=Acta Theologica Danica 5), København: Munksgaard 1963, 296 s

Filipsevangeliet. Indledning, studier, oversættelse og noter ved Søren Giversen. København: Gad 1966, 112 s.

Søren Giversen: The Apocryphon of John and Genesis. i: Studia Theologica 17 (1963), 60-76. [Dansk version 1957].

Søren Giversen og Marianne Skovmand: Thomasevangeliet kommenteret. Kbh.: Gyldendal 1997, ca. 160 s.

Thomasevangeliet. Oversat og med indledning af Søren Giversen. 9. oplag. Kbh.: Gyldendal 1998, 128 s. [Tidl. udgave 1990. 1. udgave Kbh.: Gad 1959].

Mundsmag af en oversættelse af de apokryfiske evangelier. Nikodemos-evangeliet 2den del eller Kristi nedfart til dødsriget. [Oversat af] Herman Gregersen:  i: Historisk Månedskrift for folkelig og kirkelig oplysning (Odense, 2. bind, 1884), 250-256.

De nativitate Mariæ, oversat af Herman Gregersen.  i: Theologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke 2 (Kbh. 1885), 222-238.

De apokryfiske Evangelier til Ny Testamente med en Efterslæt. Oversatte af Herman G. Gregersen. Odense, Milo 1886, 234 s.

Bertil Gärtner: Evangelium Veritatis och Nya Testamentet. i: ROB 17 (1958, trykt Uppsala 1959), 54-70.

Bertil Gärtner: Ett nytt evangelium? Thomasevangeliets hemliga Jesuord. Stockholm 1960.

Apokryferna till Nya Testamentet. Urval och översättning av Bertil E. Gärtner Stockholm 1972, 184 s. [Flere nytryk].

Bertil Gärtner: The Theology of the Gospel according to Thomas.  London 1960 [eller 1961].

De gammeltestamentlige pseudepigrafer, oversættelse med indledning og noter ved E. Hammershaim. København 1953-1976. [Nyt oplag 1985].

H.A. Hansen: Brevet til Laodikeamenigheden. København 1931, 24 s.

Lars Hartman: Hvad säger Sibyllan? Byggnad och budskab i de sibyllinska oraklens fjärde bok. i: Context. Festskrift til Peder Johan Borgen, ed. Peter Wilhelm Bøckmann & Roald E. Kristiansen. (= Relief. Publikasjoner utgitt av Religionsvitenskapelig institutt, Universitetet i Trondheim 24), Trondheim: Tapir 1987, 61-74.

Frederik Helveg: De apokryfe evangelier. En historisk undersøgelse. i: Theologisk Tidsskrift 7 (Kbh.1890), 229-275.

Frederik Helveg: Evangeliefragment fra et (fransk) fund i Øvre-Ægypten. i: Theologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke 9 (Kbh. 1893), 542-555.

Søren Hermansen: Some Thoughts on The Book of Resurrection of Jesus Christ – by Bartholemey, the Apostle, i: Apocryphon Severini (1993), 60-67.

Anders Hultgård: L´eschatologie des Testaments de Douze Patriarches, II: Composition de l´ouvrage, textes et traductions. (=Acta Universitatis Upsalienses, Historia Religionum 7). Uppsala: Almquist och Wiksell 1982, 319 s.

Niels Hyldahl: Ikke-bibelske paralleltekster. i: Evangelierne synoptisk opstillet, ved Niels Hyldahl, Kbh.: Det Danske Bibelselskab 1996, 215-228.

Tomas Hägg: Den antika romanen. [Bogen indeholder et kapitel om de apokryfe apostelakter og Pseudoclementinerne som "kristen roman"]. Uppsala: Carmina 1980, 367 s. [Engelsk oversættelse: The Novel in Antiquity. Oxford 1983. Tysk oversættelse: Eros und Tyche. Der Roman in der antiken Welt. (= Kulturgeschichte der antiken Welt, 36), Mainz 1987.]

Tomas Hägg: The Novel in Antiquity. Oxford 1983. [Svensk original 1980].

Tomas Hägg: Eros und Tyche. Der Roman in der antiken Welt. Übers. von Kai Brodersen. (= Kulturgeschichte der antiken Welt, 36), Mainz: Philipp von Zabern 1987, 311 s. [Svensk original 1980].

H. Ludin Jansen: Bibelske Tekster i Pistis Sophia. i: DTT 21 (1958), 210-218.

Sannhetens evangelium. Det nyfunne koptiske skrift, innledet, overs. og forsynt med anmærkninger. Av H. Ludin Jansen. Oslo: Aschehoug 1961, 109 s.

H. Ludin Jansen: Tankesystemet i det nyfunne gnostiske skrift: Evangelium Veritatis. i: NTT 66 (1965), 152-176.

H. Ludin Jansen: Gnostic Interpretation in Pistis Sophia. i: The Many and the one. Essays on religion in the Graeco-Roman world presented to Herman Ludin Jansen on his 80th birthday, (= Relieff 15), ed. P. Borgen, Trondheim 1985, 145-150.

Jacob Jervell: Ein Interpolator interpretiert. Zu der christlichen Bearbeitung der Testamente der zwölf Patriarchen. i: Studien zu den Testamenten der Zwölf Patriarchen, hg. von W. Eltester (= BZNW 36 = Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche, Beiheft 36), Berlin 1969, 30-61.

Arvid S. Kapelrud: Thomasevangeliet - et femte evangelium?  Universitetsforlagets kroniktjeneste, nr. 91, Oslo 1959, 4 s. [Stencileret].

Alv Kragerud: En gnostisk teodicé. Om fall og frelse i Evangelium Veritatis. i: NTT 62 (1961), 144-171.

Apocryphon Johannis. En oversettelse av Alv Kragerud. i: NTT 63 (1962), 1-22. [Særtryk Bergen 1968].

Versjonen av Apocryphon Johannis i Papyrus Berolinensis 8502. En overs. av Alv Kragerud. Bergen 1968, 22 s. [Særtryk af NTT 1962].

Evangelium Veritatis. En oversettelse av Alv Kragerud. i: NTT 66 (1965), 177-193.

Alv Kragerud: Die Hymnen der Pistis Sophia. Oslo: Universitetsforl. 1967, 269 s. [Dr. avh.].

Ragnar Leivestad: Tendensen i de tolv patriarkers testamenter. i: Teol. T. , 1954, 101-124.

Alfred Levinsen: Bidrag til en Karakteristik af Apokryfevangelierne. i: Theologisk Tidsskrift 5 (Kbh. 1888), 207-236.

Olof Linton: Fornkristna evangeliecitat i traditionshistorisk belysning.  i: SEÅ 2 (1937), 107-136.

3 gjemte og glemte evangelier: Filipevangeliet, Fredsevangeliet, Thomasevangeliet. Forord og oversettelse af Filipevangeliet og Fredsevangeliet ved Even Lorch-Falch.  Elverum: Det frie samfunns forl. 1994, 118 s.

Det s. k. Petrus-evangeliet, ett nyfunnet fragment ur en fornkristlig apokryf. Text med öfversättning och kritisk undersökning. Avh. af Matheus Lundborg. Lund 1893.

O. Löfgren: Det apokryfiska Johannesevangeliet i övers. från det enda kända arabiska hs. i Ambrosiana, med inledn. o. anmärkn. Stockholm: Natur og Kultur 1967, XXVII+259 s.

Oscar Löfgren: An Arabic Recension of the "Vitae Prophetarum". i: Orientalia Suecana 25-26 (1976-77), 77-105.

Oscar Löfgren: Fakta och dokument angående det apokryfiska Johannesevangeliet [særtryk fra SEÅ 7]. Uppsala 1942, 31 s.

Oscar Löfgren: Zur Charakteristik des apokryphen Johannesevangelium.  i: OrS = Orientalia Suecana 9 (Uppsala 1960), 107–130.

Oscar Löfgren: Ergänzungen zum apokryphen Johannesevangelium.  i: OrS = Orientalia Suecana  10 (Uppsala 1961), 137–144. 

Olaf Moe: Det nyfunne Thomas-evangelium. i: TTK 29 (1958), 217-218.

Johannes Munck: Evangelium Veritatis and the Greek Usage as to Book Titles. i: Studia Theologica 17 (1963), 133-138.

Johannes Munck: Bemerkungen zum koptischen Thomasevangelium. i: Studia Theologica 14 (1960), 130-147.

Joh. Bernh. Munster: Oracula Sibyllina. Diss. Resp.: Jac. Hacksenius. Åbo 1703.

Fr. Münter: Sandsynlige Tillæg til Christi Lidelses Historie af Evangelium Nicodemi. i: Videnskabelige Forhandlinger ved Siællands Stifts Landemode II (Kbh. 1816), 419-442. [Også udgivet som særtryk Kbh. 1816 og i tysk oversættelse 1822].

Fr. Münter: Sandsynlige Tillæg til Christi Lidelses Historie af  Nicodemi Evangelium. Kbh. 1816, 28 s.

Fr. Münter: Probabilien zur Leidengeschichte aus dem Evangelium des Nicodemus. i: Archiv für alte und neue Kirchengeschichte 5 (hrsg. von C.F. Stäublin und H.G. Tzschirner, Lepizig 1822), 317-345. [Bearbejdet tysk oversættelse af dansk original fra 1816].

Fr. Münter: [Bidrag vedr. nystamentlige apokryfer]. i: Codex Apocryphus Novi Testamenti, ed. I.C. Thilo, vol. I, Lipsiae 1832.

Bent Noack: Jesusord uden for evangelierne. i: Kirkens Verden 1 (1959), 136-139.

Bent Noack: Evangelier uden for det nye testamente. i: Kirkens Verden 4 (1962), 90-96.

Bent Noack: Er Essæerne omtalt i De sibyllinske orakler? i: DTT 25 (1962), 176-189. [Engelsk oversættelse i 1963].

Bent Noack: Are the Essenes Referred to in the Sibylline Oracles? i: Studia Theologica 17 (1963), 90-102. [Dansk original i 1962].

Sibyllinske Orakler. [Oversættelse ved Bent Noack]. i. De gammeltestamentlige Pseudepigrafer, Kbh. 1963, 441-508.

Bent Noack: Der hervorragende Mann und der beste der Hebräer. Bemerkungen zu Or.Sib. V,256-259. i: Annual of the Swedish Theological Institute 3 (Leiden 1964, trykt 1965), 122-146. [Dansk version i Bent Noack, Fra det exegetiske værksted, Kbh. 1992, 226-247.

Bent Noack: De sibyllinske oraklers baggrund. i: SEÅ 31 (1966), 64-79. [Tysk oversættelse i 1977].

Bent Noack: Der zeitgeschichtliche Hintergrund der Oracula Sibyllina. i: Theologie aus dem Norden (= Studien z. N.T. und seiner Umwelt, A.2), Freistadt 1977, 167-190. [Dansk original i 1966].

Bent Noack: Den ypperste mand og den bedste hebræer, Or.Sib. V,256-259. i: Bent Noack, Fra det exegetiske værksted, Kbh. 1992, 226-247. [Tysk original 1964].

Bent Noack: Der zeitgeschichtliche Hintergrund der Oracula Sibyllina. i: Studien zum Neuen Testament und seiner Umwelt, A2, Freistadt 1976, 167-190. [Er også indskrevet under årstallet 1977].

Hedvig Norden: Nazaréer- og Ebioniter-evangeliifragment. i: I religiösa och kyrkliga frågor. Skriftsamling i evangelii tjänst, 36 (utg. av S.A. Fries, Sthlm. 1901), 85-90.

Logia Jesu. Samlade av A. v. Harnack, övers. av Bror Olsson. xx 19xx. [Optrykt hos Hagberg 1946, 17-20].

Elaine Pagels: De gnostiske evangelier. Evangeliene Kirken ikke ville bruke. Oslo: Cappelen 1980.

Elaine Pagels: Tabernes Evangelier. På dansk ved Vibeke Bengtson. Kbh. 1980, 222 s. [Oversat fra »The Gnostic Gospels«]

Birger A. Pearson: [of the use of 1 Enoch in the Apocryphon of John]. i: Texts and Contexts. Biblical Texts in their Textual and Situational Contexts. Essays in honor of Lars Hartman. Ed. Tord Fornberg and David Hellholm. Oslo: Scandinavian Univerty Press 1955, xx.

Nils Arne Pedersen: [Anm. af] Thomasevangeliet ved Søren Giversen, Gyldendal, København 1990, i: RT 18 (1991), 116-122.

Det apokryfiske Johannes-evangeliet. [Oversat fra svensk av Per Prytz].  Tromsø: Prytz 1996, 91 s. 

Maria Magdalenas evangelium. Fire gnostiske skrifter. Oversatt og med forord av Turid Nystøl Rian, innledning ved Turid Karlsen Seim og bibliografi ved Anders Aschim. Oslo: Emilia 1996, 99 s.

Helmer Ringgren: Evangelium Veritatis och den valentinianska gnosis. i: ROB 17 (1958, trykt Upsala 1959), 41-53 [engelsk oversættelse 1964].

Helmer Ringgren: The Gospel of Truth and Valentinian Gnosticism. i: Studia Theologica 18 (1964), 51-65. [Rev. oversættelse af svensk artikel 1958].

Thomas Rosén: Den slaviska översättningen av det apokryfiska Tomas’ barndomsevangelium. i: Bulletin, Bysantinska Sällskapet 1997, 33-35.

Thomas Rosén: The Slavonic translation of the apocryphal infancy gospel of Thomas. (= Studia Slavica Upsaliensia 39), Stockholm: Almqvist & Wiksell 1997, 173 s.

Christian Albert Sadolin: Dissertatio historico critica de actis Pilati. Resp.: O. Nyholm. Hafniae 1722, 22 s.

A.H. Salonius: Martyrium b. Petri apostoli a Lino episcopo conscriptum. Helsingfors 1926.

C.E. Scharling: De Sibyllinske Bøger. (= Særsk. Aftryk af »Nyt theol. Tidsskr. 2det Bind), Kbh. 1850, 49 s.

C.E. Scharling: De Sibyllinske Bøger. i: Nyt Theologisk Tidskrift 2 (Kbh. 1851), 1-49. [Særskilt aftryk, samt genoptryk i Theologiske Afh. 1880, 344-390.

C.E. Scharling: Det saakaldte »Pauli femtende Brev«. (= Særtryk af Ugeblad for den danske Folkekirke, Nr. 40, 1865), Kbh. 1865, 15 s. [Genoptrykt i Theologiske Afhandlinger 1880, 391-405].

Apokryfe Evangelier [Hebræer-Evangeliet, Ægypter-Evangeliet, Petrus-Evangeliet, Matthias-Evangeliet, Barndomsevangelierne, oversat af Peter Schindler].  i: Peter Schindler, De apostoliske Fædre og andre urkirkelige Dokumenter, indledede, fordanskede og forklarede, Bind 2, København 1948, 171-207.

Uofficielle Jesus-Ord, [oversat af Peter Schindler].  i: Peter Schindler, De apostoliske Fædre og andre urkirkelige Dokumenter, indledede, fordanskede og forklarede, Bind 2, København 1948, 157-167.

Andre Apokryfer fra før Aar 150, [Esaias’ Himmelfart, Petri Prædiken, Petri Apokalypse, Petri Akter, Apostlenes Sendebrev, oversat af Peter Schindler].  i: Peter Schindler, De apostoliske Fædre og andre urkirkelige Dokumenter, indledede, fordanskede og forklarede, Bind 2, København 1948, 209-266.

Evangeliet efter Thomas. Afskrevet af Tine Schmedes. Oversat fra koptisk. Odense 1978, 128 s.

C. Schmidt: Pistis Sophia. Kopenhagen 1925. [Koptisk tekst].

C. Schmidt & W. Till: Die Pistis Sophia. (= GCS), 2. udg. 1959.

Thomas-evangeliet. Utdrag med kommentar [av] Hans Schuppli. Stavanger: Vennenes samfunn 1972, 16 s.

Eric Segelberg: Evangelium Veritatis – a confirmation homily and its relation to the Odes of Salomon. i: Orientalia Suecana 8 (1959, Upsala 1960), 1-42.

Eric Segelberg: The Coptic-Gnostic Gospel according to Philip and Its Sacramental System. i: Numen 7 (1960), 189-200.

Eric Segelberg: The Antiochene Background of the Gospel of Philip. i: Bulletin de Société d’Archéologie Copte 18 (1966), 205-223.

Eric Segelberg. The Gospel of Philip and the New Testament. i: The New Testament and gnosis, Essays in honour of R. Mcl. Wilson, ed. A.H.B. Logan & A.J.M. Wedderburn, Edinburgh 1983, 204-212.

Jaakobin, Nikodemuksen ja Tuomaan Apokryfiset Evankeliumit. Suom. Johannes Seppälä. Finland 1978.

Koptilainen Tuomaan Evankeliumi. Suom. Johannes Seppälä. Finland 1978.

xx Sevenster: Pap. Egerton und Th.: »Gebt dem Kaiser ...«. i: NTT 63 (1962), 21-31. [NorskThT 1962f.]

Marianne Aagaard Skovmand: Erindringen om lysets rod. Opvækkelse og frelse i gnostisk kontekst. i: Fønix 17 (1993), nr. 4, s. 46-57.

Marianne Aagaard Skovmand: Guds rige i Thomasevangeliets lignelser. En teologisk motivanalyse. Århus: Institut for Gammel og Ny Testamente, Aarhus Universitet 1997, 182 s. [Ph.d-afh.].

Marianne Aagaard Skovmand: Jesus og visdommen. Thomasevangeliets Jesusbillede. i: Historien om Jesus og Jesus i historien, red. Marianne Aagaard Skovmand og Søren Giversen, Søborg 1999, s. xx.

Marianne Aagaard Skovmand: Et nyt Markusevangelium? i: Sfinx 24 (2001), 143-148.

Torgny Säve-Söderbergh: Det koptiska ‘Evangelium Veritatis’. i: ROB 17 (1958, trykt Upsala 1959), 28-xx.

Evangelium Veritatis och Thomasevangeliet. Översatta av Torgny Säve-Söderbergh. (= Symbolae Biblicae Upsalienses 16, Supplementshäften till Svensk Exegetisk Årsbok), Uppsala 1959, 49 s.

Torgny Säve-Söderbergh: Gnostic and canonical gospel traditions. (With special reference to the Gospel of Thomas). i: The Origins of Gnosticism, Leiden: Brill 1967, 552-562.

Birger Thorlacius: Libri Sibyllistarum veteris ecclesiæ, crisi, quatenus monumenta christiani sunt, subjecti. Hafn. 1815. [Theol. disp.].

Birger Thorlacius: Doctrinæ Christianæ in libris Sibyllinis faciem sistere conatur. Hafn. 1816, 54 s.

Birger Thorlacius: Conspectus doctrinæ Christianæ, qualis in Sibyllistarum libris continetur. i: Miscellanea Hafniensia 1 (ed. Fr. Münter, Kbh. 1816), 113-180.

F. Torm: [Anm. af] The Oxyrhynchus Papyri, Part I, ed. by B.P. Grenfell and A.S. Hunt. i: Teologisk Tidsskrift, Ny Række, 1 (Kbh. 1899-1900), 394-403

Frederik Torm: [Anm. af] H.I. Bell og T.C. Skeat, Fragments of an unknown Gospel and other early Christian Papyri, London 1935. i: TTD, 5. Række, 6 (1935), 229-236.

Jarl Henning Ulrichsen: Die Grundschrift der Testamente der zwölf Patriarchen. Eine Untersuchung zum Umfang, Inhalt und Eigenart der ursprünglichen Schrift. (= Historia religionum 10), Uppsala: Univ. 1991, 368 s.

Jarl-Henning Ulrichsen: Grunnskriftet til de tolv patriarkers testamenter. En undersøkelse av det opprinnelige skrifts omfang, innhold og egenart.  Norsk disputats 1982. [Tysk omarbejdet version 1991].

Aug. Varenius (Jhs. Hudemann Cremp.): Rationari theologici de scriptoribus ecclesiasticis diss. IVta, judicium publicans de sic appellati apostolorum constitutionibus, liturgiis, actis, passionibus, quæ posteriora sub Abdiæ, Presbyterorum Achajæ, Prochori, Lini, Evodii, sanctiorum vetustissimorumque virorum apostolicorum nomine feruntur. Rostochii 1668.

Geo Widengren: Die Hymnen der Pistis Sophia. i: [Festskrift til] C. J. Bleecker, Leiden 1969, 269-281.

 

Retur til B4 Apokryfer