N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Johannes Cassianus, munk, født o. 360 - død efter 432

Udskrift 15. jan. 2002. Andre navneformer: Iohannes Cassianus. Ajourført aug. 2007.

Johannes Cassianus: Hjärtats ro. Om själens långa men hoppfulla väg till vila. Urval, kommentarer och avslutning av Gertrude och Thomas Sartory, översättning och inledning av Ingmar Svanteson och Georg Wallerstein. Skellefteå: Artos 2004, 184 s. 

Johannes Cassianus: Det vidgade hjärtat. Om själens fortsatte väg mot glödende bön och ren kärlek. Urvalg och kommentarer av Gertrude og Thomas Sartory. Översättning, förord och inledning av Ingmar Svanteson och Georg Wallerstein. Skellefteå: Artos 2002, 118 s. 

Ingmar Svanteson: Spår att följa - Johannes Cassianus genom historien. i: Signum 8 (2002). 

Johannes Cassianus: Det rena hjärtat. Del 1 om själens djärvhet i kampen för hjärtats renhet. Urval och kommentarer av Gertrude och Thomas Sartory. Översättning, förord och inledning av Ingmar Svanteson och Georg Wallerstein. Skellefteå: Artos 2001, 147 s. [1. bind ud af 3]. 

C.P. Caspari: Historisk-kritiske Studier over den kirkelige Daabsbekjendelse. (Fortsættelse). (Den antiochenske Daabsbekjendelses to første Artikler i Johannes Cassianus’s Skrift »de incarnatione Domini contra Nestorium«) i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 2 (Christiania 1859), 110-161.

Retur