NORDISKE OVERSÆTTELSER AF PATRISTISK LITTERATUR 1577-1998

Apokryfer
Tekstsamlinger
Kirkefædre
Hymner
Liturgi

 

Nordisk Patristisk Bibliografi

Nordiske oversættelser af patristisk litteratur 1577-1998

En bibliografisk oversigt udarbejdet 1999 af Holger Villadsen. Oversigten omfatter oversættelser til nordiske sprog af kirkefædrenes skrifter og andre oldkirkelige tekster.

Bibliografien blev først trykt med titlen »Nordiske oversættelser af pa­tristisk litteratur«  i Lumen (18. årgang, nr. 53, Kbh. 1975, 73-97) og var resultatet af en øvelse under ledelse af Niels Krogh Rasmus­sen ved Det teologiske Fakultet i Århus. Oversigten er efterfølgende blevet ajourført til og med 1998 og blev publiceret i "Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense" 14 (1999), 12-45.

Den periode, der er søgt dækket, er den traditionelle patristiske periode: i ve­sten indtil Isidor af Sevillas død i 636 og i østen indtil Johannes Damaske­nerens død omkring 750.

 Bibliogra­fien er opdelt på følgende måde:

1 Apokryfe og gnostiske skrifter

               1.1 Tekstsamlinger

               1.2 Enkeltværker

2 Patristiske forfattere

               2.1 Tekstsamlinger

               2.2 Enkelte forfattere

3 Hymner og liturgiske tekster

               3.1 Hymner/salmer

               3.2 Liturgiske tekster

               3.3 Prædikener

               3.4 Bønner

Hovedafsnittet er det alfabetisk ordnede afsnit 2.2 om de enkelte patristiske forfat­tere. For hver enkelt forfatter er oversættelserne anført kronologisk efter over­sættelsens udgivelsestidspunkt. I de fleste tilfælde giver det et tilstrækkeligt over­blik. Der har kun været grund til at afvige fra dette prin­cip for Augustins ved­kom­mende, hvor oversættelserne af de mest oversatte hovedværker er sam­let gruppevis efter den gængse latinske titel på værket. Augustins Confessiones findes i så mange oversættelser, at den desuden er opdelt efter oversættelses­sprog. Det samme gælder oversættelser af de old­kir­kelige symboler.

En del af tekstsamlingerne i afsnit 2.1 er gennemgået, og henvisninger er tilfø­jet under de enkelte patristiske forfattere. Ved henvisningerne an­ven­des forkor­telser, der er anført i afsnit 2.1: Tekstsamlinger. Samlede oversættelser af »Apo­stol­ske Fædre« findes som enkeltværk i afsnit 2.2.

Oversættelser af nytestamentlige apokryfer og gnostiske skrifter samt oversæt­telser af hymner og liturgiske tekster er skilt ud som to selvstændige grupper.

 

1. Apokryfe og gnostiske skrifter 

1.1. Tekstsamlinger

Retur til indholdsoversigt

1801    Det ny Testamentes apokryphiske Bøger eller nogle af den Herres Jesu Christi Disciple og apostoliske Mænds Sendebreve som i forrige Tider i den første Kirke ere med Nytte læste i mange Menigheder og bleve føjede til de canoniske Skrivter. [Oversatte af Hans Nielsen Hauge]. Kbh. 1801.

1850    Det apokryfiska Nya Testamentet innehållande evangelier, bref och andra för handen varande stycken, som i de fyre första seklerna till­skrefvos Jesus Christus, hans apostlar och deras medarbetare, men icke innefattas uti Det nya testa­men­tet. Sthlm. 1850.

1886    De apokryfiske Evangelier til Ny Testamente med en Efter­slæt. Over­satte af Herman G. Gregersen. Odense: Milo 1886, 234 s.

1948    Peter Schindler: De apostoliske Fædre og andre urkirkelige Doku­menter, indledede, fordanskede og forklarede, Bind 1-2. (= Anti­qvita­tes Christia­nae, III-IV), Kbh. 1948. [Apokryfer i bd. 2, 159-313].

1972          Apokryferna till Nya Testamentet. Urval och översättning av Bertil E. Gärtner. Sthlm. 1972, 184 s. [Flere nytryk].

1978    »Når vi nu er af Guds slægt ... « - tekster til gnosticismen. Ved Jes P. As­mussen. Kbh.: Gyldendal 1978, 141 s.

1994    3 gjemte og glemte evangelier: Filip­evan­geliet, Fredsevan­ge­liet, Thomas­evangeliet. Forord og oversettelse af Filipevan­geliet og Fredsevangeliet ved Even Lorch-Falck. Elverum: Det frie samfunns forl. 1994, 118 s.

1996    Maria Magdalenas evangelium. Fire gnostiske skrifter. Over­satt og med forord av Turid Nystøl Rian, innledning ved Turid Karlsen Seim og bib­liografi ved Anders Aschim. Oslo: Emilia 1996, 99 s.

 

1.2. Enkeltværker

Retur til indholdsoversigt

Abgarbrevet

1858    Et brev fra Jesus til Kong Abgar. Kbh. 1858.

Barndomsevangelier

1885    De nativitate Mariæ, oversat af Herman Gregersen. i: Theolo­gisk Tidsskrift for den danske Folkekirke 2 (Kbh. 1885), 222-238.

1946          Jakobusevangeliet. i: Hagberg 1946, 21-34.

1980    Jakobs Forevangelium og Det uægte Matthæusevangelium. Oversat og ud­givet med indledning og billeder af Knud Banning. Kbh.: Gad 1980, 67 s.

1991          Marieevangeliet. [Innledning ved Karen L. Küng; oversat av Gunnar Bø­thun; red. av Douglas M. Parrot]. Tromsø: Prytz 1991, 18 s.

Evangeliefragmenter

1893          Frederik Helveg: Evangeliefragment fra et (fransk) fund i Øvre-Ægypten. i: Theologisk Tidsskrift for den danske Folke­kirke 9 (Kbh. 1893), 542-555.

1897          Grenfell och Hunt: Logia Jesu [græsk titel]. Vår herres Jesu ord enligt en grekisk papyrus från det andra århundradet nyligen funnen vid gränsen till Libyska öknen 120 engelska mil från Kairo. Öfvers. från eng. Med kopia af det funna papyrusbladet. Sthlm. 1897, 20 s. [Oxyrhynchus 1].

1900    Ett koptiskt evangeliifragment, oversat af S.A. Fries. Sthlm. 1900, 8 s.

1901          Hedvig Norden: Nazaréer- og Ebioniter-evangeliifragment. i: I religi­ösa och kyrkliga frågor. Skriftsamling i evangelii tjänst, 36 (utg. av S.A. Fries, Sthlm. 1901), 85-90.

1946    Logia Jesu. Samlade av A. v. Harnack, övers. av Bror Olsson. i: Hag­berg 1946, 17-20.

Filipsevangeliet

1966          Filippusevangeliet. Inledning och övers. från koptiskan av Bo Frid. (=Symbolae Biblicae Upsalienses 17), Lund 1966, 45 s.

1966          Filipsevangeliet. Indledning, studier, oversættelse og noter ved Søren Gi­versen. Kbh.: Gad 1966, 112 s.

Jeg-er teksten

1975    Søren Giversen: Jeg-er teksten i kodeks VI fra Nag Hammadi. i: Hil­sen til Noack, red. af N. Hyldahl og E. Nielsen, Kbh. 1975, 65-80.

Johannesevangeliet, apokryft

1967    Det apokryfiska Johannesevangeliet i översättning från det enda kända arabiska handskriften i Ambrosiana, med inledn. o. anmärkn. av Oscar Löfgren. Sthlm.: Natur og Kultur 1967, XXVII+259 s.

1996    Det apokryfiske Johannes-evangeliet. [Oversat fra svensk av Per Prytz]. Tromsø: Prytz 1996, 91 s.

Johannesapokryfen

1962          Apocryphon Johannis. En oversettelse av Alv Kragerud. i: NTT 63 (1962), 1-22. [Særtryk Bergen 1968].

1968          Versjonen av Apocryphon Johannis i Papyrus Berolinensis 8502. En overs. av Alv Kragerud. Bergen 1968, 22 s. [Særtryk af ovenstående fra NTT 1962].

Nikodemusevangeliet

1884          Mundsmag af en oversættelse af de apokryfiske evangelier. Nikode­mos-evangeliet 2den del eller Kristi nedfart til dødsri­get. [Oversat af] Herman Gregersen:  i: Historisk Måned­skrift for folkelig og kirkelig oplysning (Oden­se, 2. bind, 1884), 250-256.

Petersevangeliet

1893    Det s. k. Petrusevangeliet, ett nyfunnet fragment ur en forn­krist­lig apokryf. Text med öfversättning och kritisk under­sökning. Avh. af Matheus Lund­borg. Lund 1893, 90 s.

1940    Et apokryft Evangelium. Peters-Evangeliet, oversat og under­søgt af Poul Dyssegaard. i: Kirken og Tiden 1940, 142-151 og 1941, 5-14.

1992    André de Coutances: Nicodemus-evangeliet. Oversat fra gammel­fransk med noter og efterord av Helge Nordahl. Oslo: Solum 1992, 103 s.

Pseudoclementinerne

1839          Clementinerne, den ældste christelige Roman. Et Bidrag til Kundskab om det Nye Testamentes apocryphiske Literatur. Af C.E. Scharling. i: Theolo­gisk Tidsskrift 3 (Kbh. 1839), 1. Hæfte, 1-110. [Er også udgivet som særtryk 1838. Genoptrykt i Theolo­giske Afhandlinger 1880, 243-343].

1877          Klementinerne. Livsbillede fra kristenold. Af C.F. Jakobsen. i: Nordisk må­nedskrift for folkelig og kristelig oplysning 1877, 2. halvårgang (Odense 1877), 420-485. [Udvalg af Rufin: Recogni­tiones Clementis].

Ptolemæus

1991          Gnostikerne og Bibelen. Ptolemæus og hans brev til Flora. Indled­ning, oversættelse og kommentar af Mogens Müller. (= Tekst og Tolkning. Mo­nografier udgivet af Institut for Bibelsk Eksegese 9), Kbh.: Akademisk For­lag 1991, 111 s.

Rheginos, brev til

1967    De resurrectione, Epistula ad Rheginum. Inledning och övers. från kopti­skan av Bo Frid. (= Symbolae Biblicae Upsalienses 19), Lund 1967, 17 s.

Sandhedens evangelium

1957          »Sannhetens evangelium«. Et gnostisk skrift fra det annet århun­dre efter Kristus. [Utg. av] Harald Falck-Ytter. Oslo 1957, IV+9 s. [Trykt som manuskript].

1957    Søren Giversen: Sandhedens evangelium. De gnostiske håndskrifter fra Nildalen. (=Teologiske Studier, 2. række, nr. 2) Kbh.: G.E.C Gad 1957, 123 s. [Rev. udg. 1990].

1959          Evangelium Veritatis och Thomasevangeliet. Översatta av Torgny Säve-Söderbergh. (= Symbolae Biblicae Upsalienses 16), Uppsala 1959, 49 s.

1961          Sannhetens evangelium. Det nyfunne koptiske skrift, innledet, overs. og forsynt med anmærkninger. Av H. Ludin Jansen. Oslo: Aschehoug 1961, 109 s.

1965          Evangelium Veritatis. En oversettelse av Alv Kragerud. i: NTT 66 (1965), 177-193.

1990          Sandhedens Evangelium ved Søren Giversen. (= Gnostisk Bibliotek 1), Kbh.: Sphinx 1990, 63 s. [revision af oversættelse fra 1957]

Sibyllerne

1963          Sibyllinske Orakler. [Oversættelse ved Bent Noack]. i. De gammel­testa­mentlige Pseudepigrafer, Kbh. 1963, 441-508.

Thomasevangeliet

1959          Thomasevangeliet. Indledning, oversættelse og kommentar ved Søren Gi­ver­sen. Kbh.: Gad 1959, 174 s.

1959          Evangelium Veritatis och Thomasevangeliet. Översatta av Torgny Säve-Söderbergh. (= Symbolae Biblicae Upsalienses 16), Uppsala 1959, 49 s.

1972          Thomas-evangeliet. Utdrag med kommentar [av] Hans Schuppli. Stavan­ger: Vennes Samfunn 1972, 16 s.

1975          Thomasevangeliet. En urkristen forkynnelse. Elverum: Det Frie Samfunn 1975, 94 s.

1978          Evangeliet efter Thomas. Afskrevet af Tine Schmedes. Oversat fra koptisk. Odense 1978, 128 s.

1984          Thomasevangeliet. Sammanställt och tolkat av Sigmund O:son Lif. Sthlm. 1984, 38 s.

1990          Thomasevangeliet ved Søren Giversen. Kbh.: Gyldeldal 1990, 128 s. [re­vi­si­on af oversættelse fra 1959]

 

2. Patristiske forfattere

2.1. Tekstsamlinger

Retur til indholdoversigt

1844    W. Beste: Tron allena gör salig. Ett ord till evangeliska kristna. Med ett bi­hang innehållande några kyrkofäders (Originis, Chry­sostomi, Ambrosii, Augustini) yttranden öfver salig­heten utaf tron. Sthlm. 1844, 34 s.

1876          Kirkens Historie i fjerde Aarhundrede af Biskop Theodoret og Samti­dige. Oversættelse af Carl Augustin Høffding Muus. 1.-5. Bog. Kbh. 1876-1881, 318+312+294+328+340 s. [Fork.: Muus 1876].

1877          Kirkefædrene: Barnabas, Hermas, Ignatius og Irenæus. Paa Dansk ved P.W. Christensen. Odense 1877. [Tidligere separatudgaver: Irenæus 1854, Barna­bas 1855, Ignatius 1855 og Hermas 1856. Fork.: Christensen 1877].

1880          Vidnesbyrd af Kirkefædrene, I–XVIII. Chria. 1880-1894.

1915    Helge Haar: Kirkehistoriske Læsestykker, I. Oldtid og Middel­alder. Kbh. 1915, 128 s. [Mange senere oplag. Jens Nørregaard var med­ud­giver ved de seneste oplag. Fork.: Haar 1915].

1924    A. Gierow - H.H. Henrikz - S. Malmberg: Urkunder och skil­dringar till belysning av kyrkans historia. Sthlm. 1924.

1930          [anonym]: Fra Oldkirken. Lutherstiftelsens Boksamling. Hovedverker av den kristne litteratur fra kirkefedrene til nutiden. Bd. I., Oslo 1930, 221 s. [Jfr. Ivar Welle 1968].

1946    Knut Hagberg: Den kristna tanken, från kyrkafäderne till T.S. Eliot. Sthlm. 1946, 680 s. [Indeholder oversættelser af Logia Jesu, Jakobs­evangeliet, Igna­tius, Tertullian, Chrysostomos-liturgien, Gregor af Nazianz, Augustin og Romanos. Fork.: Hagberg 1946].

1948    Peter Schindler: De apostoliske Fædre og andre urkirkelige Doku­men­ter, indledede, fordanskede og forklarede, Bind 1-2. (= Antiqvi­tates Christia­nae, III-IV), Kbh. 1948, 358 + 372 s. [Fork.: Schindler 1948].

1953    Aage Marcus: Kristelig Mystik. (= Verdensreligionernes Ho­ved­vær­ker 12), Kbh. 1953, 223 s. [2. reviderede udgave, Kbh. 1973, 150 s. Fork.: Marcus 1953]

1955    Den hellige Antonius´ Liv og andre Skrifter om Munke og Helgener i Ægypten, Palæstina og Syrien. Oversat af Holger Friis Johansen. Med en indledning af Carsten Høeg. (Udgivet af Selskabet til historiske Kilde­skrifters Oversættelse 13,4), Kbh. 1955, 231 s. [Fork.: Friis Johan­sen 1955].

1966    Einar Molland: Latinske lesestykker for teologer, 1-3. Bd. 3: Oversettel­se, ved Vegard Skånland, Oslo 1966, 101 s. [Fork.: Molland 1966].

1968          Hovedverker av den kristne litteratur. Bd. 1. Fra oldkirken. Red. af Ivar Wel­le. Oslo: Lutherstiftelsen 1968, 199 s. [Fork.: Welle 1968].

1970          Urkunder till kyrkans historia. Samlade av Arvid Sjöstrand. Göte­borg 1970, 121 s.

1973    Göran Gellerstam: Textsamling till kristendomens historia med allmän idé­historia. Lund 1973, 213 s. [Flere oplag, 12. tr. 1998].

1973    Leif Grane: Kirken i historien. De første otte århundreder. Med et udvalg af tekster [de latinske nyoversættelser af Erik Petersen].  Kbh.: Gyldendal 1973, 222 s. [Fork.: Grane 1973].

1976          Kyrka, gudstjänst, sakrament. Texter från fornkyrka och medeltid översatta av Alf Härdelin. (= Kristna klassiker 1), Sthlm.: Katolska bokförl. 1976, 196 s.

1978          Vägledning. Kristen spiritualitet under tusen år, samlad och översatt av Alf Härdelin. (= Kristna klassiker 3), Sthlm.: Katolska bokförl. 1978, 190 s.

1981          Latinske tekster: pensum til forberedende prøve i latin for teologer. Innledninger ved Øyvind Norderval. Kommen­tarer, oversettelser og ord­liste ved Jon Haarberg. Oslo: Univ. i Oslo, Inst. for kirkehistorie 1981, IV+119 s.

1987          Evangeliets ljus. Homilier av kyrkofäder. Svensk översätt­ning av Olof Andrén. Bd. 1-3. Uppsala: Pro Veritate 1987-1992.

            Bd. 1: Evangelietexterna i första årgången av 1982 års evange­liebok. Uppsa­la 1987, 253 s. – Bd. 3: Evangelietexterna i tredje årgången av 1982 års evan­ge­lie­bok.Uppsala 1990, 224 s. – Bd. 2: Evangelietexterna i andra årgån­gen av 1982 års evange­liebok. Uppsa­la 1992, 222 s.

1989          Teologiske tekster. Udvalg af klassiske dogmatiske tekster. Redigeret og kommenteret af Institut for Dogmatisk ved Aarhus Universitet. Århus: Aarhus Universitetsforlag 1989, 494 s. [Fork: Teologiske tek­ster 1989].

1992    Alle vort livs mysterier. Oldkirkelige prædikener i over­sættelse. Red. Anna Marie Aagaard. Frederiksberg: Anis 1992, 197 s. [Fork.: Alle vort livs mysterier 1992].

1992    Från tid och evighet. Predningar i urval från 200-tal till 1500-tal [Festskrift til Alf Härdelin på 65-årsdagen den 23 februari 1992]. Red. Stephan Borge­hammar. Skellefteå: Artos bokförlag 1992, XI+313 s. [Fork.: Från tid og evighet 1992].

1994          Evangeliets gryning. Kyrkofädernas skrift­tolk­ning. Utläggningar av de gammaltestamentliga läsningarna i 1983 års evangeliebok. Svensk över­sättning av Olof Andrén. Uppsala: Pro Veritate 1994, 304 s.

1998          Kirkefædrene. Samlet af Andrew Louth. (= Visdomsord), Århus: Hoved­land 1998, 68 s.

1998          Svenskt patristiskt bibliotek. Bd. 1: Gudstjänst & kyrkoliv. Red. Per Beskow. Skellefteå: Artos 1998, 226 s.

 

2.2. Enkelte forfattere

Retur til indholdsoversigt

Abraham Bar Dashnad       

1956    Den syriske mystiker Abraham Bar Dashanads etterlatte skrift. Oversatt av H. Ludin Jansen. i: NTT 57 (1956), 235-244.

Alexander af Alexandria   

1992          Alexander av Alexandria: Om kropp och själ. Oversat af Samuel Ruben­son. i: Från tid och evighet 1992, 39-52.

Ambrosius    

1876          Beretning til Keiser Valentinian, Brev til Søsteren Marcellina, Skri­velse til Keiser Theodosius og Af Ligtalen over Theodo­sius. i: Muus 1876, 193-231.

1989          Ambrosius av Milano: Om sakramenten, Om mysterierna. Över­sättning från latinet och inledning av Per Beskow. Skellefteå: Artos Bokförlag 1989, 96 s.

1999    Om mysteriene. En dåpskatekese av Ambrosius, biskop av Milano. Innledning, oversettelse og kommentar ved Asle Dingstad. (= Kristne klassikere), Oslo: Luther 1999, 79 s.

Anastasius (pseudo)

1879          Fortælling om de ting, som tildrog sig i Persien, af Anastasius, patri­ark af Antiokien. Ved Lavrids Nyegård. i: Nordisk må­ned­skrift for folkelig og kristelig oplysning 1879, 2. halv­år­gang, (Odense 1879), 47-64 og 123-142. [Det drejer sig om den såkaldte »religionssamtale ved Sassaniderhoffet«].

Anonym       

1992          Anonym: Upphöjelsen av vår herres Jesu Kristi heliga kors. Oversat af Stephan Borgehammar. i: Från tid och evighet 1992, 157-165.

Apophtegmata patrum         

1841          Blommor från öknen. Berättelser om de första kristna Ere­mi­ernas lefnad; [oversat af] Christoph von Schmid. Sthlm. 1841, 116 s.

1872          Öknens blommor. 91 berättelser om de första christna ere­miternas lif och verksamhet. [Af] C. von Schmid. Uppsala: Edquist 1872, 149 s.

1982          Ökenfädernas tänkespråk. Apophtegmata patrum: alfabetiska samlin­gen i urval. Översättning av Per Beskow i samarbete med Birgit Lindkvist-Markström med inledning af Helladius Siljanus. Storu­man: Artos 1982, 179 s.

1984    Ord fra ørkenen. Apophthegmata Patrum oversatt fra koptisk, af Kari Vogt. Oslo: Veihuset Forlag 1984, 65 s.

Apostolske Fædre           retur til top

1744    Georg Ursin: Kortforfattede Samling af de apostoliske Fædre, som i Apost­lenes Tider, eller kort derefter have leved, samt endeel af de fornemmeste Fædre udi de 3de første Hundrede Aar deres Levnets og Endeligts Histori­er. Efter Forfatterens Død til Trykken befordret af hans Søn Frideric Ursin. Kbh. 1744, 408 s.

1801    Det ny Testamentes apokryphiske Bøger eller nogle af den Herres Jesu Christi Disciple og apostoliske Mænds Sendebreve som i forrige Tider i den første Kirke ere med Nytte læste i mange Menigheder og bleve føjede til de canoniske Skrivter. [Oversatte af Hans Nielsen Hauge]. Kbh. 1801.

1863    De apostoliska fäderna. (= Bilder från Guds rike 2), Sthlm. 1863.

1882    De apostoliske fädernes skrifter. Från grundtexten öfv. af O. W. Lemke. Norrköbing: Wallberg 1882, 340 s.

1919          Oldkirkens ældste Forkyndelse. Brevet til Diognetos, De tolv Apostles Lære, Andet Klemensbrev. Oversatte og oplyste af Marius Th. Nielsen. Kbh.: Lohse 1919, 74 s.

1948    Peter Schindler: De apostoliske Fædre og andre urkirkelige Doku­men­ter, indledede, fordanskede og forklarede, Bind 1-2. (= Antiqvi­tates Christia­nae, III-IV), Kbh. 1948, 358 + 372 s. [Fork.: Schindler 1948].

1958    De apostoliska fäderna i svensk översättning. Utg. av Samfundet Pro fide et christianismo. Inledning, övers. och förklaring av Olof An­drén. Sthlm.: Diakonist. 1958, 322 s.  [2. oplag 1967, 4. oplag 1979].

1984    De apostoliske Fedre i norsk oversettelse med innledninger og noter. Redigert av Ernst Baasland og Reidar Hvalvik. (= Teologi i dag), Oslo: Luther Forlag 1984, 401 s. [2. oplag, Oslo 1997].

1985    De apostolske Fædre i dansk oversættelse med indledning og noter. Red. af Niels Jørgen Cappelørn, Niels Hyldahl, Bertil Wiberg. Kbh.: Det danske Bibelselskab 1985, 352 s.

1985    De apostolske Fædre i oversættelse med indledning og noter ved Søren Giversen, I-II. Kbh.: Museum Tusculanum 1985, 276 + 328 s.

1992    De apostoliska fäderna. Ny, helt rev. uppl. Inledning, översättning och förklaringar av Olof Andrén och Per Beskow. Sthlm.: Verbum 1992, 335 s.

[Ovenfor er anført oversættelser af samlingen som helhed eller dele deraf. Vedrøren­de oversættelser af de enkelte skrifter se: Bar­na­bas, Clemens, Didake, Diognetbrevet, Ignatius og Polykarp].

Apostolske Konstitutioner

1858          Kristian Køster: De apostoliske Konstitutioner og Daabs-Bekjendelsen [Oversættelse af 7. bog, kap. 39-45]. i: Dansk Kirketidende, Kbh. 1858, 253-258.

1887    [Den almindelige kirkebøn før nadvertjenesten fra De Apo­stolske Konsti­tutioner]. i: Gustav Jensen, Afhandlinger om Gudstjeneste og Menigheds­liv, Chria. 1887, s. 40-42.

Aristides       

1884    H.V. Sthyr: [Anm. af udgivelse af C.P. Caspari. I anmeldelsen bringes en oversættelse af Aristides’ Apologi]. i: Theologisk Tids­skrift for den danske Folkekirke 1 (Kbh. 1884), 454-460.

1894          Aristides’ Apologi, [oversættelse og indledning af] N.A. Buch­waldt. i: The­ologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke 10 (Kbh. 1894), 467-484.

1894          Aristides’ Forsvarsskrift for de Kristne. Oversat og udgivet af J. Bels­heim. (= Vidnesbyrd af Kirkefædrene 18), Chria. 1894, 59-100.

1948          Aristides’ Apologi. i: Schindler 1948, bd. I, 276-297.

1973          [Apologien I,1-5]. i: Grane 1973, 148-149.

1982          Aristides' Apologi og Brevet til Diognet, oversatt av Bente Lassen. Oslo: Uni­versitetet i Oslo 1982, 29 s.

Arius

1876          Skrivelse fra Arius til Biskop Alexander under Opholdet i Nikome­dia. [Fra Athanasius: De synodis]. i: Muus 1876, bd. 1, 190-192.

1876          Prøver på Arius’ Skrift: Thalia. [Fra Athanasius: Orationes contra Arianos]. i: Muus 1876, 192-194.

1973    Brev til biskop Alexander af Alexandria. [Fra Epiphanius: Panarion 69,7,1–8,8]. i: Grane 1973, 167-168.

Athanasios           retur til top

1868          Erklæringer af Athanasius den Store til Indledning i Aria­nismens Historie. Oversatte af Carl Augustin Høffding Muus. Würzburg 1868, IV+72 s.

1869          Athanasius den Stores Ungdomsskrifter: Gjenmæle mod Heden­ska­bet og Om Ordets Manddom og Legemlighed. Oversættelse af Carl Augustin Høffding Muus. Würzburg og Kbh. 1869 og 1877, XVI+144 s.

1876    Sidste Deel af Biskop Athanasius’ Selvforsvar. i: Muus 1876, bd. 1, 145-176.

1876          Brudstykke af hellig Antonius’ Levnet [af Athanasius]. i: Muus 1876, bd. 1, 197-198.

1876    Af Biskop Athanasius’ Selvforsvar, [samt] Brudstykke af Hi­sto­ria Ariano­rum af Monachos. i: Muus 1876, bd. 2, 197-232.

1876          Athanasius: Synodalskrivelse til Antiochenerne og Brev til Rufinian. i: Muus 1876, bd. 3, 98-112.

1876          Athanasius om Antonios’ Død. i: Muus 1876, bd. 4, 156-160.

1891          Ungdomsskrifter af Athanasius den Store, Erkebiskop af Alexandrien, samt hans Brev til Drakontius. Oversatte fra Græsk af Andr. Hansen. (=Vidnesbyrd af Kirkefædrene 17), Chria. 1891, XI+272 s.

1955          Athanasius: Anthonius’ Liv. i: Friis Johansen 1955, 62-125.

1962    Fem palmsöndagshomilier av Athanasius av Alexandria. Översatta från grekiskan av Henrik Nordberg. (= Luther-Agricola Sällskapets Skrifter. Ser. B.1.), Helsingfors 1962, 43 s.

1973          [Uddrag af Athanasius: Om Ordets inkarnation 9]. i: Grane 1973, 169-170.

1989          Athanasius: De Incarnatione Verbi. [Tekstuddrag]. i: Teologi­ske tek­ster 1989, 31-47.

1991          Athanasios av Alexandria: Antonios’ liv. I översättning och med inled­ning och kommentar av Tomas Hägg och Samuel Rubenson. Skellefteå: Artos 1991, 144 s.

Athenagoras

1886          Athanagoras. Tatian. Brevet til Diognet. Oversatte af S.B. Bugge. (= Vid­nesbyrd af Kirkefædrene 14), Chria. 1886, 146 s.

Augustin: De civitate dei         retur til top

1884          Aurelius Augustinus: Om Guds Stat. Fremstillet i Sammen­drag af Oscar Moe. (= Vidnesbyrd af Kirkefædrene 8), Chria. 1884, 164 s.

1984          Augustin: Om Guds Stad. Oversættelse med indledning og noter af Bent Dalsgaard Larsen, bd. 1-5. Kbh.-Århus 1984-1996.

            1.-5. bog. (= Bibel og historie 7), Kbh.: G.E.C. Gad 1984, 320 s. – 6.-10. bog. (= Bibel og historie 9), Kbh.: G.E.C. Gad 1986, 307 s. – 11.-14. bog. (= Bibel og historie 10), Århus: Aarhus Universi­tets­forlag 1989, 272 s. – 15.-18. bog. (= Bibel og historie 16), Århus: Aarhus Universi­tets­forlag 1991, 389 s. – 19.-22. bog, samt registre til hele værket. (= Bibel og historie 17), Århus: Aarhus Universitetsforlag 1996, 442 s.

1997          Augustinus: Guds stad. De utfäste målen. Bok. IXX-XXII i över­sättning av Bengt Ellenberger med indledning av Bent Dalsgaard Larsen. Skellefteå: Artos Bokförlag 1997, 355 s.

Augustin: Confessiones, danske oversættelser

1843          Augustin i sine Bekjendelser. Som Opbyggelsesskrift, paa Dansk meddeelt af M. Melbye. (= Forenin­gen til opbyggelige Skrifters Udbredelse), Kbh.: Falck 1843, 117 s. [2. oplag, Kbh. 1868].

1902          Augustins Bekendelser. Paa Dansk med Indledning ved G. Jørgensen. Kbh.: Gyldendal 1902, 168 s. [Nyt oplag Kbh. 1923].

1909          Aurelius Augustinus’ Bekendelser. Oversat fra Grundsproget. Bearbj. ved G. Münster. Med et Forord af samme. Kbh. 1909, 348 s. [1.-10. bog].

1952          Augustins Bekendelser. På dansk ved Ernst Fr. Hansen. Med forord af Niels Thulstrup. Kbh.: Haase 1952, 184 s.

1988          Augustins Bekendelser, oversat af Torben Damsholt. (= Vis­doms­bøgerne), Kbh.: Sankt Ansgar 1988, 320 s. [2. oplag 1991].

Augustin: Confessiones, norske oversættelser

1881          Aurelius Augustinus’ Bekjendelser. Efter den latinske Grund­tekst ved Stian Vemmestad. (= Vidnesbyrd af Kirkefædrene 3), Chria. 1881, XXXII + 332 s.

1943          Augustin: Confessiones (Bok 1-9). Omsett frå latin av Åsmund Farestveit. Med innleiding og merknader av Einar Molland. (= Klas­si­ske bokverk i norsk omsetjing 26), Oslo 1943, LVI+262 s. [2. bearbej­dede utgave, Orion-bøkene 28, Oslo 1965].

1950          Augustin: Jeg bekjenner. Confessiones, Bok I-IX. Oversatt fra latin og med innledning av Oddmund Hjelde. Forord af biskop Karl Marthi­nussen. Bergen: J.W. Eide 1950, 283 s. [Ny udgave Oslo 1961].

1961          Augustin: Bekjennelser, Bok I-X. Overs. og med innledning av Odd­mund Hjelde. (= Aschehougs bibl. for levende litte­ratur), Oslo 1961, 233 s. [Senere oplag Oslo 1974, 1992, 1996].

1968          Augustin: Bekjennelser [i uddrag]. i: Welle 1968, 113-159

Augustin: Confessiones, svenske oversættelser

1860    A. Augustinus: Bekännelser om sig sjelf. Från latinet öfver­satta af A. Käll­ström. Sthlm. 1860, 309 s.

1879          Aurelius Augustinus: Håll dina begärelser tilbaka. [Uddrag af Confes­siones, bog X]. Sthlm. 1879, 39 s.

1880          Aurelius Augustinus: Bekännelser. 1:a och 2:a boken. Öfv. af W. Rudin. Sthlm. 1880, 48 s.

1884          Aurelius Augustinus: Bekännelser. 2:a dln. XI-XIII böckerna. Från latinet öfv. af A. Källström. Sthlm. 1884, 148 s. [2. uppl.1896].

1905          Augustini bekännelser på svenska. Med en inledning av Nathan Söderblom. Sthlm. 1905, 195 s.

1922          Augustinus’ bekännelser om sin omvändelse. Översättning och inledning av Sven Lidmann. (= Bonniers klassikerbib­lio­tek), Sthlm.: Bonnier 1921, 314 s. [Adskillige oplag, de seneste med delvis ændret titel].

1941          Augustinus: Confessiones, urval med inledning och kom­men­tar av Ger­hard Bendz. (= Skrifter utgivna av svenska klassikerförbundet 19), Lund: Gleerup 1941, 90 s.

1990          Augustinus: Bekännelser. I översättning av Bengt Ellenberger med inled­ning av Ragnar Holte. Skellefteå: Artos Bokförlag 1990, 375 s.

Augustin: De doctrina christiana

1972          Aurelius Augustinus: Om den kristne taler. Med indledning, oversættelse og noter af Niels W. Bruun. Latinsk tekst ved Josef Martin. Kbh. 1972, 88 s.

1998          Augustin: De doctrina christiana. Ein kristen retorikk. Om kristen opplæ­ring. Oversettelse og innledning ved  Hermund Slaatelid. Oslo: Det Norske Samlaget 1998, 267 s.

Augustin: Enchiridion

1637          Manuale D. Augustini eller Haandbog om Christi Beskuelse. Den anden om tre slags Boeliger. Udsatt aff Latinen ved Niels Michelsøn, Aalb[org]. Kbh. 1637.

1681    Den hellige Augustini Hand-bog om Christi Beskuelse. Item Siælens een­lige Samtale med Gud. Ofversatte af Hans Olufsøn. Kbh. 1681, 101 s. [Gen­optrykt: Kbh. 1739, Kbh. 1862 (ved N.P. Grunnet) og Kbh. 1889].

1705          Aurelius Augustinus: Handbok och Ensliga samtal med Gud. öfvers. från latinet. Sthlm. 1705, 116 s. [Ny uppl. Falun 1844, Sthlm. 1864, 1890 og 1978].

1739          Augustinus: Haandbog om Christi Beskuelse, item Siælens eenlige Sam­tale med Gud. [Oversat af Hans Olufsen]. Kbh. 1739, 114 s. [Ny udg. med ændret titel Kbh. 1862].

1862          Aurelius Augustinus: Haandbog og Ene-Samtale med Gud. Chria. 1862.

1862          Tvende Bøger af Kirkefaderen Augustinus; den første om Christi Beskuelse. Den anden om Sjælens eenlige Samtale med Gud. Nøjag­tigt efter udgaven 1739 udgivet af N.P. Grunnet. Kbh. 1862, 54+98 s. [Nyudgave af Hans Olufsøn 1681 og 1739. Nyt oplag Kbh. 1889].

1884          Aurelius Augustinus: Enchiridion. En kort Haandbog om Tro, Haab og Kjærlighed. Oversat fra Latin af Daniel Thrap. (= Vidnesbyrd af Kirkefæd­rene 9), Chria. 1884, VI+116 s.

1887          Aurelius Augustinus: Enchiridion. En kort handbok om tro, hopp och kär­lek. Öfversatt från latinet af O.V. Lemke. Sthlm. 1887, 155 s.

Augustin: Udvalg og andre skrifter

1626          Augustinus: En liten tractat om then guddomligha warelsen, aff then gambla kyrckiones lärare Augustino uthdraghen och förswenskadt aff Jo­hannes Magne Tiste. Westerås 1626.

1685    Den hellige Lære-Fader Augustinus. I: Den tredubbelte Boelig. II: Dette Liffs Forgængelighed. Paa Danske offversat af P.S. [= Peder Sam­sing]. Kbh. 1685.

1708    Then heliga Augustini biskops i Hippon Meditationes. Thet är, gudelige betrachtelser, vppå theras begiäran, som dageligen åstunda Gudz heliga ord vti sine hiertan at betrachta, vtaf thet latinska språket förswenskade. Sthlm.: Buchardi 1708, 168 s. [Ny uppl. Karlshamn 1845].

1831          Biskop Augustins Forklaring over Fadervor i en Tale til dem, som skulde døbes. Oversat af Jac. Chr. Lindberg. i: Maaneds­skrift for Chri­stendom og Historie 2 (udg. af J.C. Lindberg, Kbh.1831), 193-197.

1836          Augustins Bog om Troen og Troes-Bekjendelsen. i: P. Chr. Kierkegaard: Smaa-Bidrag til en Fremstilling af, hvorledes Troes-Bekjendelsen omtales og anvendes i Skrifter fra den christelige Oldtid. i: Nordisk KirkeTidende 4 (udg af J.C. Lindberg, Kbh. 1836), 241-256 og 273-285. [Genoptrykt i: Ældre Smaaskrifter 1860, 1-31].

1861    Den hellige Augustin’s Betragtninger til alle Kirkeaarets Søn- og Festdage samt Morgen- og Aftenbøn. Oversat fra Tydsk. Drammen 1861.

1886          Aurelius Augustinus: Mod Donatisterne eller om Kirkens Eenhed. Over­sat af S.B. Bugge. (= Vidnesbyrd af Kirkefædrene 13), Chria. 1886, VI+112 s.

1889          Aurelius Augustinus: Om undervisning af nybörjare i kri­sten­domen. Öfv. från latinet af J. Gerdin. (= Skrifter af uppfostningskonstens stormän 4, utg. af Otte Salomon), Göteborg 1889, VIII+66 s.

1891          Udvalgte Stykker af Cyprian og Augustin. [Af Johan Møller?]. Kbh. 1891, 74 s.

1898    F.L. Grundtvig: Troens Ord. Ordet, hvori den himmelske Brudgom renser, fæster og favner sin jordiske Brud. Et i vore dage upaagtet Udsagn af Au­gustin, tilligemed andre Bidrag til Belysning af hans stilling til Daabspag­ten. Kbh.: Karl Schønberg 1898, XVII+367 s.

1920          Augustinus: Något om det eviga livets härlighet. Jönköping 1920, 8 s.

1924          Augustinus. Reflexioner och maximer samlade ur hans verk och övers. till tyska av Adolf von Harnack. Till svenska av Elof Åkesson. (= Religiösa Klassiker 1), Sthlm. 1924, 227 s.

1926          Augustinus: Valda stycken ur hans skrifter jämte inledning [ved] Johannes Gabrielsson. (=Religionens människor och dokument 5), Sthlm.: Bonnier 1926, 129 s.

1933    Den hellige Augustinus’ Regel og Konstitutionerne for den H. Hed­vigs Søstre. Kbh. 1933.

1946    Ur Augustinus’ brev och skrifter. Övers. och inledning av D. Andreæ. i: Hagberg 1946, 70-85.

1965          Augustin. Med indledning, oversættelse og noter af Jørgen Pedersen. (= De store tænkere. Berlinske Filosofi Bibliotek), Kbh. 1965, 240 s.

1965          Augustinus: Brev till Proba om bönen. Svensk översättning av Lars Melin och Jean Dureau. Sthlm. 1965, 30 s.

1966          Augustin: Prestegjerningens ansvar [ep. 21] og Tid og evighed [Conf. 21,10-30]. i: Molland 1966, 34-47.

1973          [Uddrag af Augustin]. i: Grane 1973, 173-187.

1986          Klosterliv i Vesten: Augustins regel – Benedikts regel. Oversatt og med innledning av Erik Gunnes. (= Thorleif Dahls kulturbibliotek), Oslo: Aschehoug 1986, 117 s.

1989          Augustin: [Uddrag af] De Spiritu et Littera og Enchiridion. i: Teolo­giske tekster 1989, 67-105.

1991          Augustin: Det hvilende hjerte. Utvalgte tekster satt sammen av Maura See. Oversatt fra engelsk av Olav Egil Aune. Oslo: St. Olav forl. 1991, 70 s.

1992          Augustin: Prædiken om den hellige nat. Oversat af Helge Haystrup. i: Alle vort livs mysterier 1992, 78-81.

1992          Augustinus: Om Fader vår; Om när Jesus sover i båten; Om att för­valta sin talent. Oversat af Sten Hidal. i: Från tid och evighet 1992, 91-103.

1997          Augustinus, sammanstäld och introducerad av David Winter. Över­satt av Kerstin Gårsjö. Örebro: Libris 1997, 46 s.

1998          Svanens sang – udvalgte prædikener af Augustin. Oversat af Helge Hay­strup. Kbh.: C.A. Reitzel  1998, 330 s.

1999          Augustin: Om læreren. Om det lyksalige liv. Oversat og ud­gi­vet af Niels Henningsen. Frederiksberg: Det lille Forlag 1999, 112 s.

Barnabas’ brev

1855          Barnabas om den Gamle og Nye Pagt. Et Afskedsbrev til Med­christne og fordums Lærlinger. Oversat af P.W. Chri­stensen. Kbh.: Iversens Forlag 1855, 22 s. [2. udg. i Christensen 1877].

1877          Barnabä bref. (= De apostoliske fädernes skrifter. Öfv. från grekiskan o. kort förkla­rade 1). Lund: Gleerup 1877, 47 s.

1917          Barnabas brev. Overs. fra den græske grundtekst av Bernt Støylen. Utg. ved J. Stray. Kristianssand 1917, 45 s. [Ny udg. Tromsø 1982].

[Se desuden de samlede oversættelser af »De apostolske Fædre«]

Basilios         retur til top

1786    En tale af Basilius den Store, visende hvorledes Hedningers Skrifter kan læses med Nytte. [Overs. af Niels Ditl. Riegels]. Kbh. 1786.

1811          Basilius den Store: Hvorledes unge Mennesker med Nytte kunne læse Grækernes Skrifter. [Oversat af Jens Møller]. i: Theologisk Biblio­tek 1 (Kbh. 1811), 59-81.

1876    Om den Helligaaand, [samt] Breve om Kirkens ynkelige Til­stand i Øster­landet og dens Trang til Hjælp af Vester­lændin­gerne. i: Muus 1876, bd. 4, 201-296.

1890          Udvalgte Taler og Breve af Basilius, kaldet den Store, Erkebisp af Cæsarea i Kappadokien. Oversat fra den græske Grundtext af Lars Oftedal. (= Vidnes­byrd af Kirkefædrene 16), Chria. 1890, 394 s.

1989          Basilius den Store: De Spiritu Sancto. i: Teologiske tekster 1989, 49-58. [Uddrag].

1992          Basilios den Store: Den sjette prædiken over Heksaemeron. Om lysenes skabelse. i: Alle vort livs mysterier 1992, 154-170.

1998          Basilius den store: Hexaemeron. Nio homilier om skapelsen. Inled­ning och översättning av Stig Y. Rudberg. Skellefteå: Artos 1998, 157 s.

Benedikt af Nurcia          

1929    Den hellige Benedikt af Nurcia’s Munke-Regel. Oversat fra Latin, indledet og kommenteret i Anledning af Monte Cassinos MCD-Aars Jubelfest af Pe­ter Schindler. Kbh. 1929, 124 s.

1973          [Uddrag af munkereglen]. i: Grane 1973, 192-195.

1986          Klosterliv i Vesten: Augustins regel – Benedikts regel. Oversatt og med innledning av Erik Gunnes. (= Thorleif Dahls kulturbibliotek), Oslo: Aschehoug 1986, 117 s.

1991    Den heliga Benedictus regel. Översättning från latinet med inledning och förklarande noter utgiven av Bengt Högberg och Alf Härdelin.  (= Kristna klassiker), Uppsala: Katolska bokförlaget 1991, 125 s.

1998          Benedikts regel. Oversættelse, indledning og kommentar af Brian Møller Jensen. Kbh.: Tusculanum 1998, 186 s.

Boethius       

1744          Consolatio philosophiae. Det är: Vishets tröst. Funnen af A.M.S. Boêtio, en ärlig romare. Brukad af A.M. S[ahlstedt]. Sthlm. 1744.

1981          Boethius: Filosofiens trøst, [oversat af] Egil Kraggerud. (= Thorleif Dahls Kulturbibliotek), Oslo: Aschehoug 1981, 167 s.

1987          Boëthius: Filosofins tröst. Inledning, översättning och kommentar av Ber­til Cavallin. Sthlm.: Atlantis 1987, 193 s.

Chrysostomos, se Johannes Chrysostomos.

Clemens af Alexandria   

1932          Nicolai Clausen-Bagge: Menighedens oprindelige Daabstro. Vidnes­byrd af Clemens Alexandrinus. Ringkjøbing 1932, 54 s.

1969          Pedagogen [i uddrag]. i: Welle 1968, 45-71.

Clemens Romanus      

1835          Clemens Romanus, Aposteldiscipel: Breve til Menigheden i Korinth. Oversatte og oplyste af Carl Høffding Muus. Kbh. 1835.

1849          Clemens Romanus. Epistel till de chorinthier. Simrishamn 1849.

1881          Klemens´ 1ste Brev til Korinthierne. Oversat fra den græske Grund­text, med Indledning af J. Jansen. (=Vidnesbyrd af Kirkefædrene 4), Chria. 1881, 83 s.

1992          Klemens: Andet brev til korinterne. Oversat af Søren Giver­sen. i: Alle vort livs mysterier 1992, 126-135.

 [Se desuden de samlede oversættelser af »De apostolske Fædre«]

Cyprian        retur til top

1699          Carolus Wijström: Siälenes läkiedom [Heri: Cyprianus, Betrachtelse om dödeligheten]. Sthlm. 1699.

1699    Then salige martyrens Caecilii Cypriani betrachtelse om dödelighe­ten. På swensko gifwen af Carolo Wijström. Sthlm.: Eberdtz 1699.

1861          Cyprians Skrift: De oratione Dominica. Oversat af F.P.J. Dahl. i: Nyt Theo­logisk Tidsskrift 12 (Kbh. 1861), 120-150.

1865    Chr. M. Kragballe: Om de christelige Salighedmidler, i Mod­sæt­ning til Efterabelserne deraf og Kjætteres selvgjorte Skikke, samt Kirkemødet i Karthago A. 256, og de der forsamlede 87 Biskoppers, navnlig Cypri­ans Vidnesbyrd om Kjætter-Daaben. Kbh. 1865.

1880    Om den almindelige Kirkes Enhed og Om Herrens Bøn af Thascius Cæci­lius Cyprianus. Efter den latinske Grundtekst ved J.N. Skaar. (= Vidnes­byrd af Kirkefædrene 1), Chria. 1880, 68 s.

1883          Thascius Cæcilius Cyprianus: Til Donatus, Om Dødeligheden og Om Taalmodighedens Gode. Fra den latinske Grundtekst ved O. Ugland. (= Vidnesbyrd af Kirkefædrene 6), Chria. 1883, 69 s.

1891          Udvalgte Stykker af Cyprian og Augustin. [Af Johan Møller?]. Kbh. 1891, 74 s.

1915          [Uddrag]. i: Haar 1915.

1930          [Holger Larsen:] Kirkeord i Martyrtider. Udvalgte Stykker af Cyprians Breve. i: Kirken 2 (Kbh. 1930), 65-71.

1966          Cyprians testimoniesamling [1. bog]. i: Molland 1966, 20-32.

1968          Cyprian: Herrens bøn. i: Welle 1968, 81-103.

1973          [Uddrag]. i: Grane 1973, 166-167.

1989          Cyprian: De Unitate Ecclesiae. i: Teologiske tekster 1989, 59-65. [Uddrag].

Cyril af Jerusalem      

1832          Erkebiskop Cyrils Prædikener over den christne Troe, holdne i Jerusalem Aar 348. Oversatte af Jac. Chr. Lindberg. i: Maaneds­skrift for Christendom og Historie 1 (udg. af J.C. Lindberg, Kbh. 1831), 107-343 og 2 (1832), 1-32 og 97-140.

1882          Kyrills Katecheser. Oversat fra den græske Grundtext af J. Bels­heim. (= Vidnesbyrd af Kirkefædrene 5), Chria.: Mallings Forlag 1882, X+367 s.

1883          Biskop Cyrils mystagogiske Katecheser. Oversættelse af Carl Augustin Høffding Muus. Kbh. 1883, 32 s.

1992    Kyril af Jerusalem: Anden og tredie mystagogiske katekese om dåben; fjer­de mystagogiske katekese om nadveren. Oversat af Lars Thunberg. i: Alle vort livs mysterier 1992, 144-153.

1992          Kyrillos av Jerusalem: Katekeser. Översättning från grekiskan med inled­ning och kommentar av Per Beskow. Skellefteå: Artos Bokförlag 1992, 138 s.

 Cæsarius af Arles            

1992          Cæsarius av Arles: Om bibelläsningens nödvändighet. Oversat af Anders Ekenberg. i: Från tid och evighet 1992, 125-132.

Didake          

1884    Den ældste Kirkeordning. [Oversat af] C.P. Caspari. i: Luthersk Ugeskrift 15 (1884), 375-382; 393-408. [Ny udgave i Vidnesbyrd af Kirkefædrene 18, Chria. 1894, 23-55].

1884    Fr. Helweg: Fra Kirkens Oldtid. i: Dansk Kirketidende 1884, 394-401 og 413-417.

1884    De tolv apostles lærdom. Et skrift fra det andet kristelige århundrede. Oversat af C. Varming. Kbh. 1884.

1887    De tolf apostlarnas lära. En skrift från det andra kristna årh. Öfv. från grundtexten af O.W. Lemke. Sthlm.: Carlson 1887, 32 s. [Ny udg. Asker­sund 1938].

1894    Den ældste Kirkeordning, oversat og oplyst af C.P. Caspari, og Aristi­des Forsvarsskrift for de Kristne, oversat og udgivet af J. Belsheim. Med en Indledning om nogle kirkelige Haand­skrif­ter fra de sidste 50 Aar. (= Vid­nesbyrd af Kirkefædrene 18), Chria. 1894, 100 s. [Didake findes s. 21-55].

1908    G. Klein: Den första kristna katekesen. Dess religionshistori­ska förut­sätt­ningar. Sthlm. 1908. [S. 224-300 indeholder over­sæt­telse af Didake med kommentar].

1958          Didache, eller De tolv apostlarnas lära. En skrift från fornkristen tid. Övers. från grekiskan av Göran Dahlström. Örebro 1958, 24 s.

 [Se desuden de samlede oversættelser af »De apostolske Fædre«]

Diognetbrevet    

1836    Brevet til Diognetus om Christendommens Fortrin, skrevet kort efter Aposteltiden. Oversat af Carl Høffding Muus. Kbh. 1836, 12+20 s.

1870          Brefvet till Diognet. Öfversatt och kommenteradt [af] Matts. Joh. Fredr. Flemming. Uppsala 1870.

1876          Brefvet till Diognet. Öfversättning med inledning och några anmärk­nin­ger [af] Frans Abr. Blix. Upsala 1876.

1886          Athanagoras. Tatian. Brevet til Diognet. Oversatte af S.B. Bugge. (= Vid­nesbyrd af Kirkefædrene 14), Chria. 1886, 146 s.

1902          Herden eller Hermas Uppenbarelse. Brefvet til Diognet. Sthlm.: John­son 1902, 135 s.

1935    Brevet til Diognet. Oversatt og innledet av Einar Molland. i: Kirke og kul­tur 42 (1935), 547-563.

1982          Aristides' Apologi og Brevet til Diognet, oversatt av Bente Lassen. Oslo: Universitetet i Oslo 1982, 29 s.

[Se desuden de samlede oversættelser af »De apostolske Fædre«]

Dionysios Areopagiten 

1953          [Uddrag af Den mystiske Teologi]. i: Marcus 1953, 42-46.

1998          Dionysios Areopagiten: Den mystiske teologi. De guddomme­lige navne. Oversat fra græsk og med efterskrift af Klara Preben-Hansen, med indled­ning af C.E. Rolt. (= Visdoms­bøgerne), Kbh.: Sankt Ansgar 1998, 197 s.

Efraim Syreren        retur til top

1878    Nogle Digte af Afrem Syrer. Oversatte af T. Skat Rørdam. i: Theo­lo­gisk Tidsskrift 1878 (Kbh. 1878), 228-264. [Særtryk 1879].

1879    Afrem Syrer: Aandelige Digte. Oversatte af T. Skat Rørdam. Kbh.: Gad 1879, 187 s.

1956    Et Carmen Nisibenum av Afrem Syrus. [Ved] H. Ludin Jansen. i: NTT 57 (1956), 128-136.

1975          Kristus – Jesus, Gud – människa. Av kyrkofadern Efraim Syrern. Bearbet­ning och efterskrift av Per Olof Sjögren. Sthlm. 1975, 15 s.

1985          Efraim syriern: Hymnerna om paradiset. Översatta med inled­ning och kommentar av Sten Hidal.  Skellefteå: Artos 1985, 115 s.

1992          Prædiken af den hellige Mar Afrem, iklædt Gud, om ofringen af Isak, passende til påskeugen og meget god. Oversat af Johannes Glenthøj. i: Alle vort livs mysterier 1992, 88-100.

Egeria           

1896    Silvias Pilegrimsfærd til Det hellige Land, Ægypten og Meso­po­tamien i Slutningen af det fjerde Aarhundrede. Oversat af Valdemar Schmidt. (= Smaaskrifter til Oplysning for Kristne . . . udg. af Frederik Nielsen, 8,5), Kbh. 1896, 96 s.

1991          Egerias reise til det Hellige land. Oversatt av Else Schjøth med forord, inn­ledninger og noter av Ellert Dahl. (= Thorleif Dahls Kultur­bib­lio­tek), Oslo: Aschehoug 1991, 95 s.

Eugippius    

1904          Eugippius: Optegnelser til en Levnedsskildring af den hellige Severi­nus. I Overs. ved H.H. Lefolii. (Udg. af Selskabet f. hist. Kildeskr. Overs.), Kbh. 1904, 109 s.

1991          Eugippius: Den heilage Severin. Eit livsbilete frå folkevan­dringstida. Frå latin med ei innleiing ved Sigmund Skard.  (= Bokverk frå mel­lomalderen 11), Oslo: Samlaget 1991, 71 s.

Euseb af Kæsarea        retur til top

1832          Eusebius: Kirkens Historie gjennem de tre første Aarhun­dreder. For­dan­sket af Carl Høffding Muus. Kbh. 1832, 634 s. [2. udg. Kbh. 1865].

1858    Et brev fra Jesus til Kong Abgar. [Fra Eusebs kirkehistorie]. Kbh. 1858.

1865          Eusebs Kirkehistorie indtil Aar 305, med Tillæg. Overs. af Carl Augu­stin Høffding Muus, 2. Udg.  Kbh. 1865, 471 s.

1876          Brudstykke af en Skrivelse fra Eusebius i Cæsarea til Alexan­der. i: Muus 1876, 195-196.

1878          Eusebius Pamphilus: Kyrkohistoria i 10 böcher. Öfv. o. med anm:r försedd av O.W. Lemke. Norrköbing 1878.

1879    Chr. L. Nielsen: Apollonius fra Tyana og Filostrats Beskrivelse af hans Levnet. Med en Oversættelse af Eusebs Gjenmæle mod Hierok­les i Anled­ning af dennes Sammenstilling af Apollonius og Kristus. Et Bidrag til Kul­turhistorie og Kritik. Kbh. 1879, 221 s.

1880    Chr. L. Nielsen: Uddrag af Filostrats bog om Apollonius fra Tyana.  i: Nor­disk månedskrift for folkelig og kristelig oplys­ning 1880, 1. halv­årgang (Odense 1880), 178-212, 257-278 og 356-386; samt 1880, 2. halvår­gang (Odense 1880), 199-221, 288-312 og 419-463.

1883          Berättelser ur Eusebii kyrkohistoria. Öfv. från grek. med anmr:r o. förkla­ringar av C.A. Cornelius. Upsala: W. Schultz 1883, VI+340 s.

1937          Eusebius: Kyrkohistoria. Översättning från grekiskan med in­ledning och förklaringar av Ivar A. Heikel. Sthlm. 1937, 540 s.

1940          Eusebs Kirkehistorie, I-X Bog. Oversat af Knud Bang. Indledning ved Hal Koch. Bd. 1-2. (= Selskabet til historiske Kildeskrifters Oversættel­se XII,4 og 8) Kbh.: Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag 1940-45, 507 s.

1995          Eusebios kyrkohistoria. Svensk översättning och inledning av Olof An­drén. Skellefteå: Artos 1995, 352 s. [2. uppl. 1999].

»Eusebius Gallicanus«  

1992          »Eusebius Gallicanus«: På påskdagen. Oversat af Stephan Borge­hammar. i: Från tid och evighet 1992, 133-140.

Florilegier

1983    Ur Filokalia om hjärtats bön. Urval och översättning av Sten Rohde. Sthlm.: Proprius 1983, 83 s. [2. tr. 1984].

1993          Filokalia. De gamle fedrenes lære om det rene hjertes uavlatelige bønn, utvalg og oversettelse ved Fader Johannes. Oslo: St. Olav For­lag 1993, 190 s.

Fulgentius af Ruspe           

1992          Fulgentius av Ruspe: På S:t Stefans dag. Oversat af Stephan Borge­hammar. i: Från tid och evighet 1992, 115-123.

Gaudentius  

1992          Gaudentius af Brescia: Tiende påskeprædiken. [Oversat af] Jakob Balling. i: Alle vort livs mysterier 1992, 63-69.

Gregor af Nazianz                  retur til top

1876          Lovtale over hellig Athanasius, Alexandrias Erkebiskop. i: Muus 1876, bd. 4, 161-184.

1876    Tale om den Helligaand. i: Muus 1876, bd. 4, 297-312.

1876          Selvforsvar og Afskedstale i Constantinopel. i: Muus 1876, bd. 5, 153-191.

1946    Ur Gregorius av Nazians’ brev och dikter. Övers. och inledning af D. An­dreæ. i: Hagberg 1946, 62-69.

Gregor af Nyssa

1953          [Uddrag]. i: Marcus 1953, 31-33.

1991          Gregorios av Nyssa: Mose liv. I översättning och med inledning och kommentar av Sten Hidal. Skellefteå: Artos 1991, 160 s.

1992          Gregorios av Nyssa: På Kristi himmelfärds dag. Oversat af Jan Fredrik Kindstrand. i: Från tid och evighet 1992, 53-60.

1994          Gregor af Nyssa: En oversættelse af »Over Fadervor« og »Mod skæb­netroen« med indledning af Anna Marie Aagaard. [Over­sat af Bent Noack og Jørgen L. Christiansen]. Frederiks­berg: Anis 1994, 112 s.

Gregor af Tours           

1911          Gregor af Tours: Frankerkrøniken. Ved J.B. Jacobsen. Bd. 1-2. (= Skrifter udg. af Selsk. til hist. Kildeskrifters Oversættelse 8,8), Kbh.: Schønberg 1911-19, 373+360 s.

1915          Gregor af Tours’ Frankerkrønike [uddrag]. i: Haar 1915.

Gregor den Store             

1858    Chr. M. Kragballe: Gregor den Store, Del VIII. i: Kirkelig Samler 4 (Kbh. 1858), 317-371.

1915          [Uddrag af Dialoger og brev]. i: Haar 1915.

1935          [Dialoger, bog II]. Peter Schindler: Vesterledens Munkevæsen, bd. 2. Kbh. 1935, s. 75-146.

1973          [Uddrag af Dialoger]. i: Grane 1973, 196-198.

1992          Gregor den Store: Prædiken holdt for folket i den salige apostel Peters basi­lika på Kristi Himmelfartsdag. Oversat af Bent Noack. i: Alle vort livs my­sterier 1992, 117-125.

1992          Gregorius den store: Homilia IV över Hesekiel. Oversat af Gunilla Iversen. i: Från tid och evighet 1992, 141-156.

Hermas         

1856          Hyrde-Bogen af Hermas. Overs. af P.W. Christensen. Kbh. 1856, 89 s. [2. udg. i Christensen 1877].

1902          Herden eller Hermas’ Uppenbarelse. Brefvet til Diognet. Sthlm.: Johnson 1902, 135 s.

1947          Hermas. Hyrdeboken. Ny utg. ved Johan Røste. Røros 1947, 74 s.

[Se desuden de samlede oversættelser af »De apostolske Fædre«]

Hieronymus

1876          Hieronymus: Eremitten Paulus’ Død. i: Muus 1876, bd. 4, 149-155.

1915          [Uddrag af breve]. i: Haar 1915.

1966          Hieronymus’ drøm [ep. 22,30]. i: Molland 1966, 32-34.

Hilarius fra Poitiers

1876    Tre Breve fra Biskop Hilarius i Poitiers til Keiser Constantius. i: Muus 1876, bd. 2, 233-278.

1876          Brudstykke fra et Brev fra Biskop Hilarius i Poitiers [fra De synodis]. i: Muus 1876, bd. 3, 112-146.

1876    Brev imod Auxentius. i: Muus 1876, bd. 4, 185-200.

Hippolyt       

1987          Pseudo-Tertullian: Mod alle kætterier. Oversættelse og bemærkninger ved Leif Grane. i: Fønix 11 (Kbh. 1987), 164-175.

1994          Hippolytos: Den apostoliska traditionen. Översatt och kom­men­terad av Anders Ekenberg. (= Kristne klassiker), Uppsala: Katolska Bokför­laget 1994, 99 s.

Ignatius        retur til top

1855    Syv Sende-Breve til sex Menigheder i Lille-Asien saavelsom til Biskop Polykarp i Smyrna fra Ignatius, Biskop i Antio­chien, tilligemed Beretnin­gen om sammes Martyrdød. Efter det græske ved P.W. Christensen. Kbh. 1855, 35 s. [2. udg. i Christensen 1877].

1875    Ignatii bref, I. [Af] Karl Magn. Thorén. Linköbing 1875. [Inde­holder over­sættelse af brevet til filadelfierne].

1882    De epistola Ignatii ad Romanos scripta. [Af] Thure Fredr. Ky­lander. Linco­piæ 1882. [Indeholder oversættelse af brevet til romerne].

1885          Ignatius og Polykarpus: Breve og Martyrium. Oversatte af S.B. Bugge. (= Vidnesbyrd af Kirkefædrene 11), Chria. 1885, 76 s.

1901    Ignatii bref till efeserna. Akad. afh. Lund, av Thure Fredrik Kylander. Lin­köping 1901.

1915          [Uddrag af Brevet til Romerne]. i: Haar 1915.

1919          [Ignatius.] Et Hyrdebrev fra Aposteldisciplenes Dage [oversat af Gu­stav Brøndsted]. i: Tro og Liv. Røster fra Menigheden 2 (Kbh. 1919), 97-99.

[Se desuden de samlede oversættelser af »De apostolske Fædre«]

Irenæus        retur til top

1827    Om Legemets Opstandelse og Deel i Guds Rige: Irenæi 5te Bog, med Ind­led­ning og Anmærkninger af N.F.S. Grundtvig. i: Theologisk Maanedsskrift 11 (udgivet af A.G. Rudelbach, Kbh. 1827), 1-61 og 193-282. [Senere udgaver Kbh. 1854 og 1880 med ændret titel].

1854          Irenæus om den ægte Christendom. Udvalgte Steder af første og anden Bog, samt hele tredie og fjerde Bog af Ovennævntes Værk mod Kjætterne, fordanskede og forsynede med Anmærkninger og Indled­ning af P.W. Christensen. Kbh.: Iversens Forlag 1854, XIV+270 s.  [2. udg. i Christensen 1877].

1855          Irenæus: Om Kjødets Opstandelse og det evige Liv. Oversat af N.F.S. Grundtvig. Kbh. 1855, 270 s. [2. oplag 1880, oprindelig udgave 1827].

1909          Irenæus: Til Bevis for den apostolske Forkyndelse. Paa Dansk oversat fra det Tyske ved Sv. A. Becker. Kbh.: Gad 1909, 56 s.

1933          Nicolai Clausen-Bagge: Menighedens oprindelige Daabstro. Vidnes­byrdet hos Irenæus. Ringkjøbing 1933, 50 s.

1970          Irenæus’ Bevis for den apostolske forkyndelse. Oversættelse fra armenisk, indledning og noter ved Jes P. Asmussen. Kbh.: Gad 1970, 130 s.

1973          [Uddrag]. i: Grane 1973, 150-152.

1997          Irenaeus: Bevis för den apostoliska förkunnelsen. Översätt­ning av Olof Andrén. Skellefteå: Artos 1997, 85 s.

Isidor af Sevilla          

1875    P.E. Lind: Nogle Capitler af Isidori Hispalensis Ep. Sententia­rum lib. I. i: Theologisk Tidsskrift 1875 (Kbh. 1875), 1-21.

Johannes Chrysostomos    retur til top

1838          Homilier af Chrysostomus. Öfwersättning af H.M. Melin. i: Theolo­gisk Quartalskrift, Ny följd 3 (Lund 1838), 68-104.

1871    En Prædiken af Krysostomos: Hvorfor Daaben kaldes et Gjenfødel­sens Bad og ikke et Syndsforladelsens Bad. [Overs. af N. Lindberg]. i: Dansk Kirketi­dende (udg. af N. Lindberg) 1871, 290-303.

1874          Johannes Chrystomi sex böcker om prästämbetet. Från grekiskan öfversatta av C.W.S[karstedt]. Sthlm. 1874, XI+124 s.

1876          Johannes Chrysostomus: To Fasteprædikener i Antiochia, Aar 387; Taler i Constantinopel; Breve til Pave Innocens og Fem Breve til Olympias. i: Muus 1876, bd. 5, 236-316.

1885          Chrysostomi Homilia öfver I Kor 8 efter en grekisk hand­skrift. Linköping 1885, 98 s. [A.R. Alvin: Diss. Uppsala Univ.]

1885          Chrysostomus: Udvalgte skrifter. Oversatte af S.B. Bugge. (= Vidnes­byrd af Kirkefædrene 10), Chria. 1885, XIV+485 s.

1914          Johannes Krysostomos om prästembetet. [Oversættelse af] Max Oskar Bonsdorff. Wiborg 1914.

1915          Krysostomos: Det kristne Præstedømme [uddrag]. i: Haar 1915.

1940          Johannes Chrysostomus: Liv og Skrifter. En Arbejdsbog for den danske Kirke. I. Del: Ungdomsarbejder. I Oversættelse ved S.B. Bugge og Th. Løn­borg-Jensen. – II. Del: Sjælepleje overfor Mænd. I Oversæt­telse ved Th. Løn­borg-Jensen. Med en historisk Indledning ved P. Johs. Chrysostomus Baur. – III. Del: Lidelse og Guds-Forsyn. I Oversæt­telse ved Th. Lønborg-Jensen. Aalborg 1940-1942.

1942          Johannes Chrysostomus: Børneopdragelse. Oversat ved Th. Lønborg-Jensen. Aalborg 1942, VI+75 s.

1964          Johannes Chrysostomus: Om Guds försyn. Inledning och översätt­ning av Maxim Mauritsson [= M. Cogliati]. Malmö 1964, 174 s.

1968          Krysostomus: Tre prekener [tre af de 21 »Statuehomilier«]. i: Welle 1968, 171-199.

1992          Johannes Chrysostomos: Homilia VII över Första Timo­theos­brevet; På påskdagen. Oversat af Olof Andrén. i: Från tid och evighet 1992, 83-90.

1992          Johannes Chrysostomos: Påskeprædiken. Oversat af Jørgen Ledet Christi­ansen. i: Alle vort livs mysterier 1992, 70-77.

1993          Johannes Chrysostomos: Om prästämbetet. Dialog och homila. Övers. av Olof Andrén. Skellefteå: Artos 1993, 168 s.

Johannes Moschus

1955          Udvalg af Johannes Moschus Den åndelige eng [Pratum spirituale]. i: Friis Johansen 1955, 210-220.

Justin           retur til top

1836          Justinus Martyrs Apologier eller Forsvarsskrifter for Christen­dom­men. Oversættelse af Carl Høffding Muus. Kbh. 1836, XXXII+152 s.

1883          Justinus Martyrs Apologier. Oversatte af Knud Krogh-Tonning. (=Vid­nes­byrd af Kirkefædrene 7), Chria. 1883, VIII+165 s.

1915          [Uddrag af apologierne]. i: Haar 1915.

1932          Justinos Martyrs Forsvarsskrift for Kristendommen. Oversat og forsynet med Indledning og Noter af F. Friis Berg. Kbh.: Lohse 1932, 98 s.

1934          Nicolai Clausen-Bagge: Menighedens oprindelige Daabstro. Vidnes­byrdet hos Justinus Martyr. Ringkjøbing 1934, 48 s.

1948          [Tekster vedr. liturgi]. i: Schindler 1948, bd. 2, 343-345 og 347-348.

1973          [Uddrag]. i: Grane 1973, 146-148.

1996    Justin: Apologier. Oversættelse med indledning og kom­men­tar ved Hen­rik Pontoppidan Thyssen. (= Bibel og historie 18), Århus: Aarhus Univer­sitetsforlag 1996, 160 s.

Klostervæsen, ægyptisk

1894    H.O. Lange: En thebansk Klosterforstanders Testamente. i: Festskrift til Vilhelm Thomsen fra Disciple, Kbh. 1894, 98-115. [Fra 7. årh. Også udgivet som særtryk].

Kyril, se Cyril

Lactantius    

1812    Om det salige Liv af L.C. Lactantius [uddrag af Institutiones divinæ, 7. bog]. Oversat med Anmærkninger af [Jens Møller]. i: Theologisk Bib­liothek 2 (udg. af Jens Møller, Kbh. 1812), 127-178.

1829          Carmen de Phoenice Suetice redditum. [Diss. Praes. P. Wiesel­gren]. Lundae 1829.

1865          Lactantius: Phoenix-sången [i svensk öfversättning] jemte inledning och anmärkningar. Akad. afh. af Dan. Theod. Björkman. Lund 1865.

1971          Lactantius: Forfølgernes død. – Det anonyme skrift: Kejser Kon­stan­tins oprindelse. Oversat af Torben Damsholt. (Udg. af Selskabet til Historiske Kildeskrifters Oversættelse), Kbh. 1971, 92 s.

Leo I             

1973          [Uddrag af prædiken]. i: Grane 1973, 188-190.

1992    Leo den Store: Ottende prædiken om Herrens fødsel. Oversat af Jør­gen Kjærgaard. i: Alle vort livs mysterier 1992, 82-87.

1992    Leo den Store: Prædiken på St. Laurentius' dag. Oversat af Niels Willert. i: Alle vort livs mysterier 1992, s. 171-173.

1992    Leo den store: På juldagen. Oversat af Ritva Maria Jacobsson. i: Från tid och evighet 1992, 105-114.

Martyrakter            retur til top

1744    Georg Ursin: Kortfattede Beskrivelse over St. Jakobs Apostel og Biskops i Jerusalem Liv og Levnet. Efter Forfatterens Død... Kbh. 1744.

1766          Märkvärdiga exempel på de heliga martyrers svåra lidande, segerrika tro och tålamod i de tije stora förföl­jelser, som under den hedniska öfverhe­ten, uti de tre första århundrade efter Christi födelse, öfwer­gingo christen­heten; til allmän upbyggelse samlade och utgifne af doctor Eiler Hage­rup, och nu af danska språket förswenskade af M.O. Sthlm.: Hesselberg 1766, XVI+232 s. [Adskillige efterfølgende oplag. Ny udgave bearbejdet af C.O. Rosenius].

1834    En Martyrhistorie fra det tredie Aarhundrede. Oversat og meddeelt af P. Chr. Kierkegaard. i: Den Nordiske Kirke-Tidende 2 (udg af J.C. Lindberg, Kbh. 1834), 497-508.

1850    P. Andresen: De mærkeligste Martyrers og Helgeners Levnets­histo­rier. En christelig Folkebog, samlet og bearbeidet. Chria. 1850, 332 s.

1878    Eiler Hagerup: Mærkværdige Exempler iblandt de hellige Martyrer... Nu bearbj. og forøget med et Tillæg af C.O. Rose­nius. Paa dansk ved Chr. Møl­ler. Rønne 1878. [2. oplag 1880].

1908          Herman Lundström: Tvänne i våra dagar upptäckta, äkta martyrakter från 100-talet af den kristna tideräkningen. i: KÅ 9 (1908), 1-11 og 12 (1911), 52-59.

1973          [Justins og hans venners martyrium]. i: Grane 1973, 163-166.

1975    Fem antikke martyrsoger. Til norsk ved Nils Eide og Eiliv Skard. Med innl. og merknader. (= Orion-bøkene 164), Oslo 1975, 85 s.

1997    De unge skal se syner: Perpetuamartyriet. Oversat og kom­men­teret af Jakob Balling, Ulla Morre Bidstrup og Torben Bramming. (= Bibel og Historie 22), Århus: Aarhus Univer­sitetsforlag 1997, 136 s.

[Se endvidere Polykarp]

Maximos Bekender

1963          Maxim bekänneren (580-622 e. Kr.): Asketisk bok. Inledning och över­sätt­ning av Maxim Mauritsson [= M. Cogliati]. (= Svenska katolska akade­mi­ens handlingar 5), Malmö 1963, 77 s.

Maximus af Torino

1992          Maximus av Turin: På påskdagen. Oversat af Anders Pilz. i: Från tid och evighet 1992, 83-90.

Melito af Sardes

1856          Melitos Tale til Kejser Antonin samt nogle hidtil ukjendte Brudstyk­ker af samme Forfatter. Oversatte fra Syrisk af T. Skat Rørdam. i: Nyt theologisk Tidsskrift 7 ( Kbh. 1856), 149-181. [Er også udgivet som særtryk Kbh. 1856].

1984    Melito av Sardes: Om påsken. Översatt och kommenterad av Per Beskow. Skellefteå: Artos 1984, 72 s.

1992          Meliton af Sardes: Om påsken. Oversat af Søren Giversen. i: Alle vort livs mysterier 1992, 32-62.

1997          Meliton av Sardes: Om påsken. Den eldste kristne påske­pre­ken. Over­satt och kommentert av Oskar Skarsaune. (= Krist­ne klassikere), Oslo: Luther 1997, 96 s.

Minucius Felix

1885          Marcus Minucius Felix: Octavius. Et Forsvarskrift for Christen­dom­men. Oversat af Lars Oftedal. (= Vidnesbyrd af Kirkefædrene 12), Chria. 1885, 104 s.

1890    M. Minucius Felix: Octavius. En dialog. Den äldsta kristna skrift på latin. öfvers. av Emile von Hertzen. Borgå 1890, 76 s.

1901    M. Minucius Felix: Octavius. En dialog. Den äldsta kristna skrift på latin, i svensk tolkning av Johannes Paulson. (= Göte­borg högskolas årsskrift 6,3), Göteborg 1901, 62 s.

Muratoris Kanon

1865    C.E. Scharling: Muratoris Kanon. Den ældste Fortegnelse over den christe­lige Kirkes nytestamentlige Skrifter. (= Særskilt Aftryk af Over­sigt over det Kongelig Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlin­ger . . . 1865), Kbh. 1865, 69 s. [Genoptrykt i let forkortet udgave i Theo­logiske Afhandlinger 1880, 169-240].

1872          »Muratoris Kanon« oversat og oplyst ved P. Chr. Kierkegaard. Aal­borg 1872, IV+75 s.

1948          Muratoris Fragment. i: Schindler 1948, bd. 1, 338-347.

Narsai

1995          Johannes B. Glenthøj: Maria og de vise mænd. En syrisk vekselsang til jul. i: Præsteforeningens Blad 85 (1995), 1097-1102.

Nicetas af Remesiana

1839    P. Chr. Kierkegaard: Biskoppen af Aquileja den hellige Nicetas´ Udlæggelse af Troesbekjendelsen for dem der beredtes til Daaben. i: Nordisk Kirke-Tidende 7 (udg af J.C. Lindberg, Kbh. 1839), 353-373. [Genoptrykt i: Ældre Smaa­skrifter 1860, 78-131].

Novatian

1981          Novatianus' skrift om Treenigheten. Översättning med inledning och för­klaringar av Ingvar Hector. Uppsala: Pro veritate 1981, 158 s.

Optat fra Mileve

1876          Gjenmæle mod Donatisten Parmenian af Biskop Optatus af Mileve. i: Muus 1876, bd. 1, 209-288.

Origenes            retur til top

1895          Origenes: Frågor och svar inför Guds son, I-II. Översatt af J. G. Fre­dengren. Sverige 1895-1896.

1915          Origenes: Den allegoriske Fortolkningsmetode [De principiis IV,15.16]. i: Haar 1915.

1932          Nicolai Clausen-Bagge: Menighedens oprindelige Daabstro. Af Orige­nes’ Vidnesbyrd. Ringkjøbing 1932, 46 s.

1955          Origenes’ diskussion med biskop Herakleides. i: Friis Johansen 1955, 39-61.

1992          Origenes: Om Moses strålende ansikte. Oversat af Per Beskow. i: Från tid och evighet 1992, 27-38.

1992          Origenes: Syvende prædiken over Josvabogen. [Oversat af] Anne Marie Aagaard. i: Alle vort livs mysterier 1992, 136-143.

1993          Origenes: Gör såsom Abraham gjorde. Predikan 8 över Första Mose­boken. Inl. och översättning av Anders Ekenberg. Sthlm.: Katolska bokförlaget 1993, 27 s.

1996    Kristi kyssar till själen. Översättning av inledningen och första delan av Origenes’ kommentar till Höga Visan, v. Samuel Rubenson. i: Pilgrim 4 (Sverige 1996), 36-45.

1997    Gösta Wrede: Origenes om grunderna och målet. Introduk­tion, översätt­ning, kommentar. (= Acta Universitatis Upsa­liensis, Uppsala Studies in Faiths and Ideologies 6), Sthlm.: Almquist & Wiksell 1997, 126 s.

Pakomios      

1948          Pakomius' etiopiska klosterregel. Svensk tolkning av Oscar Löfgren. i: KÅ 48 (1948), 163-184.

Palladius

1998          Palladios: Ökenfäderna. Översättning, inledning och kommentar av Sture Linnér. Skellefteå: Artos 1998, 163 s.

Papias

1948          [Fragmenter af og om Papias]. i: Schindler 1948, bd. 1, 348-355.

1958          [Papias]. i: De apostoliska fäderna i svensk översättning, av Olof An­drén, Sthlm. 1958, 292-303.

1985          Papias-fragmenterne. i: Søren Giversen, De apostolske Fædre, bd. 1, Kbh. 1985, 233-258.

Pelagia-Legenden

1884    Den hellige Pelagia. En Legende fra Oldkirken. Oversat af Fredrik Nielsen. Kbh. 1884, 57 s.

Perpetua, se Martyrakter

Petrus Chrysologus

1898    Taler om Troens Ord af Petrus Chrysologus ved F.L. Grundt­vig. Kbh. 1898, 64 s.

Polykarp [samt Polykarps Martyrium]

1836          Aposteldiscipelen den smyrnensiske Biskop Polykarps Brev til Philippen­serne samt Beretningen om hans Martyrdød. Oversat af Carl Høffding Muus. Kbh. 1836, 45 s.

1863    Brjef Polykarpusar til Filippiborgarmanna, ásamt Ingangi og ágripi af æfi hans, útgjefid af S.B. Sivertsen. Kaupmanna­höfn 1863, 32 s.

1871    Om Polycarpi bref. [Af] Andr. Sandell. Linköping 1871.

1885          Ignatius og Polykarpus: Breve og Martyrium. Oversatte af S.B. Bugge. (= Vidnesbyrd af Kirkefædrene 11), Chria. 1885, 76 s.

1934          Polykarps martyrium. Umsett frå gresk ved Eiliv Skard. (= Klassiske bokverk 22), Oslo 1934, 24 s. [Revideret udgave i: Fem antikke martyr­soger, Nils Eide, Oslo 1975].

 [Se desuden de samlede oversættelser af »De apostolske Fædre«]

Presbyter-fragmenterne

1985          Presbyter-fragmenterne. i: Søren Giversen, De apostolske Fædre, bd. 1, Kbh. 1985, s. 259-272.

Prudentius

1891          Aurelii Prudentii Clementis Hymni duo suethicis versibus expressi. [Oversat af] Johan Bergman. (= Konsist.-avh., Sthm.), Sthlm. 1891, 33 s.

1891          Aurelii Prudentii Clementis Hymnus omnis horae Suethicis versibus ex­pressus. [Oversat af] Johan Bergman. (= Konsist.-avh., Skara), Sthlm. 1891, 28 s.

1894          Prudentius: Fornkristna hymner. Svensk tolkning och med historisk in­ledning av Johan Bergman (med latinska ur­skrif­ten bifogad). Göteborg 1894, 132 s. [Senere oplag 1895 og 1916].

Rabbula af Edessa

1916          Rabbûle, biskop i Edessa (d. 435), en anonym biografi, övers. från syriska av K.V. Zetterstéen. i: KÅ 16 (1916), 1-40.

Romanos          retur til top

1946          Romanos: Julhymn. Övers. av Hjalmar Gullberg. i: Knut Hagberg, Den kristna tanken 1946, 86-94. [Fra Hjalmar Gullberg: Sången om en son].

1962          Jomfru Maria ved korsets fod. Et digt af Romanos. (= Under Guds Ord 135), Skive 1962, 4 s. [Jfr. Carsten Høeg 1955, s. 75-86].

1972    Mine gerningers sump. Kontakion af Romanós. Oversat af Christian Thodberg. (= Under Guds Ord 197), Skive 1972, 4 s. [Ny udgave 1992].

1977    Det lys som ingen kan nå. Af Romanós. Oversat af Christian Thod­berg. (= Under Guds Ord 225), Skive 1977, 4 s.

1978    Et nyfødt barn, før evighed Gud. Kontákion af Romanós. Oversat af Chri­stian Thodberg. (= Under Guds Ord 235), Skive 1978, 4 s. [Ny udgave 1992].

1979          Romanos: Julhymn. [Musik af Hilding Rosenberg, tekst af Hjalmar Gull­berg]. Sthlm.: Erik 1979, XV+64 s.

1986    Ind i Paradis igen. [Oversættelse ved Christian Thodberg af kontákion af Romanos, ed. SC 128, 284-311]. (= Under Guds Ord 278), Skive 1986, 4 s.

1991          Romanos: Elias. Oversat fra græsk af Jakob Balling. i: Præsteforenin­gens Blad 81 (1991), 993-997.

1992          Romanos: Elias. [Oversat af] Jakob Balling. i: Alle vort livs mysterier 1992, 186-197.

1992          Romanos: Et nyfødt barn før evighed Gud. Oversat af Christian Thodberg. i: Alle vort livs mysterier 1992, 101-116.

1992          Romanos: Mine gerningers sump. Oversat af Christian Thodberg. i: Alle vort livs mysterier 1992, 174-185. [Tidligere oversat 1972].

1994          Romanos: Julhymn, ett nyfött barn, av evighet Gud. Tolkning och inled­ning av Hjalmar Gullberg. Skellefteå: Artos 1994, 48 s.

1997          Menneskers Eneste Ven. Romanós’ kontákion om Elias. Oversat af Jakob Balling. (= Under Guds Ord 344), Skive 1997, 4 s.

Quadratus

1948          [Brudstykke af Quadratus’ Apologi overleveret i Eusebs kirkehistorie 4,3]. i: Schindler 1948, bd. 1, 271-272.

1958          [Quadratus]. i: De apostoliska fäderna i svensk översättning, av Olof An­drén, Sthlm. 1958, 110-111.

1985          Kvadratus-fragmentet. i: De apostolske Fædre, ved Søren Giversen, Kbh. 1985, bd. 1, 273-276.

Rufin

1878          Apostel-Symbolet i Akvileia. Udlagt af Presbyter Rufin. Oversættelse af Carl Augustin Høffding Muus. Kbh. 1878, VIII+56 s.

Salomos Oder

1911          Salomons oden. Montanistiska sångar från 2: dra århundre­det. [Oversat af] S.A. Fries. i: Skrifter tillägnade Peter Gustaf Eklund, Lund 1911, 177-199.

1913    Tolv Sange fra kirkens første aarhundrede. Et udvalg av »Salomos oder«. Oversat og metrisk gjengit av O.T. Moe. Kristiania 1913, 35 s.

1924          Gustav Brøndsted: Af »Salomos Sange«. i: Kirke og Kultur 31 (Oslo 1924), 441-456 og 589-607.

1944    Fra Apostelkirkens Salmesang. Gengivet af L.P. Fabricius. Sorø 1944, 24 s.

1948          Salomons Oder. [Oversat af Peter Schindler]. i: Schindler 1948, bd. 2, 269-313.

1980          Salomos oden. Den äldsta kristna sångboken översatt och kommen­terad av Per Beskow och Sten Hidal. Sthlm.: Proprius 1980, 107 s.

Simeon af Beth Arsam

1862          Simeons bref om Nestorianerne. Öfversättning från syriskan jemte kom­mentarier [af] Ax. Gust. Geo. Törner. Lund 1862. [Akad. afh.]

Sokrates

1876          [Udtog af Sokrates’ Kirkehistorie]. i: Muus 1876, bd. 1, 97-123; bd. 2, 83-150; bd. 3, 43-68; bd. 4, 67-96; bd. 5, 81-122.

Sozomenos

1876          [Udtog af Sozomenos’ Kirkehistorie]. i: Muus 1876, bd. 1, 125-144; bd. 2, 151-192; bd. 3, 69-84; bd. 4, 97-148; bd. 5, 123-153.

Sulpitus Severus

1876          Brudstykke af Sulputii Severi historia sacra. i: Muus 1876, bd. 2, 78-80 og 193-194.

1876    Om Martin af Tours, efter Sulpitius Severus. i: Muus 1876, bd. 4, 313-318.

Retur til top

Symboler, oldkirkelige, danske oversættelser

1817    Den christne Kirkes almindelige Symboler med Indledninger og An­mærkninger, samt en Udsigt over Treenighedslærens Udvikling. Ved P.E. Müller. Kbh. 1817, 178 s.

1830    Jac. Chr. Lindberg: Den danske Kirkes symbolske Bøger, oversatte og ud­givne i Anledning af den augsborgske Confessions tredie Jubelfest. Kbh. 1830.

1855    De christelige Troesbekjendelser: det apostoliske, det nicæiske, det atha­na­sianske Symbolum og den augsburgske Confession, samt For­mula­ren for Daaben og Nadveren. Samlet og udgivet af P. Chr. Peter­sen. Holste­bro 1855, 86 s.

1861    De tre almindelige christelige Troesbekjendelser eller Symbo­ler etc. Hel­singør 1861.

1877    C. Rothe: Den kristelige Kirkes tre almindelige Troesbekjendelser og den Augburgske Bekjendelse med en historisk Indledning. Kbh. 1877, 124 s.

1900    Den danske Folkekirkes Bekendelsesskrifter, oversatte med Anmærk­nin­ger af Alfred Th. Jørgensen. Kbh. 1900, 104 s. [Senere oplag: Kbh. 1918 og 1937]

1912    Vore lutherske Bekendelsesskrifter. Oversatte af Alfr. Th. Jørgensen. (= Smaaskrifter, udg. af Kirkeligt Landsforbund af 1911, nr. 6), Kbh. 1912, 56 s. [Senere oplag: Kbh. 1917].

1955    Johs. Feveile og Max W. Olsen: Den danske Folkekirkes Bekendel­sesskrif­ter, samt dr. Martin Luthers store Katekismus i oversættelse, med indled­ning og noter. Kbh.: Munksgaard 1955, 204 s.

1976    Den danske Folkekirkes Bekendelsesskrifter. Oversat og med indled­ning og noter ved Leif Grane. Kbh.: Det danske Bibelselskab 1976, 125 s. [Senere oplag 1981, 1993 og 1996].

Symboler, oldkirkelige, norske oversættelser

1827    Den Norske Kirkes symboliske Bøger, eller Bekjendelses-Skrifter, udi hvilke indeholdes den rene evangelisk-lutherske Lære. Chria. 1827, 48 s.

1858    Den Norsk-lutherske Kirkes symbolske Bøger. Drammen 1858, 72 s.

1868          Konkordiebogen, eller Den evangelisk-lutherske Kirkes Bekjendel­sesskrif­ter. I norsk Oversættelse udgiven af C.P. Caspari og Gisle Johnson. Chria. 1868, XL+464 s. [2. oplag Chria. 1882, 3. opl. Decorah 1899].

1872    Den norsk-lutherske Kirkes Bekjendelsesskrifter. I norsk Oversættel­se ud­givne af C.P. Caspari og Gisle Johnson. Chria. 1872, 74 s. [2. oplag Chria. 1876, 3. oplag Chria. 1884].

1908    Den norske lutherske kirkes Bekjendelseskrifter i norsk overs. udg. af C.P. Caspari og Gisle Johnson. 4. fork. opl. Kristiania 1908, 20 s.

1930          Vedkjenningsskriftene åt den norske kyrkja = Den norske kirkes bekjen­nelsesskrifter på norsk, tysk og latin ved Sigurd Normann. Oslo: Luther­stiftelsen 1930, 205 s.

1970          Vedkjenningsskriftene åt Den norske kyrkja, ny omsetjing med innleiin­gar og notar ved Arve Brunvoll.  (= Logos 4), Oslo: Lunde 1970, 136 s. [2. utg. 1979].

1972    Den norske kirkes bekjennelsesskrifter, ny oversettelse med innled­ning og noter ved Arve Brunvoll. (= Logos 8), Oslo: Lunde 1972, 151 s. [Flere senere oplag].

1985          Konkordieboken. Den evangelisk-lutherske kirkes bekjen­nel­ses­skrifter. Ny norsk oversettelse. Red. Jens Olav Mæland m.fl.  Oslo: Lunde 1985, IV+604 s.

1997    Oskar Skarsaune: Troens ord. De tre oldkirkelige bekjennel­sene. Oslo: Lu­ther 1997, 274 s.

Symboler, oldkirkelige, svenske oversættelser

1867    De tre ekumeniska Symbola, augsburgiska bekännelsens apologi. Med en hist. inledning samt nödiga register af C.R. Forsman. Åbo 1867, 340 s.

1876          Gottfrid Billing: Lutherska kyrkans bekännelse. Lund 1876-1878, VIII+563 s. [Ny udgave 1895 og 1914].

1878    Den kristna kyrkans tre trosbekännelser eller symbola; samt Augs­burgiska bekännelsen. Ny uppl. Sthlm. 1878, 65 s.

1895          Gottfrid Billing: Lutherske kyrkans bekännelseskrifter (Concordia pia), ånyo utg. samt försedda med inledning och noter av Gottfrid Billing. Lund 1895, XII+572 s. [Senere udg. Lund 1914].

1907    D:r Martin Luthers lilla katekes med kort utveckling jämte de almän­krist­liga trosbekännelserna, augsburgska bekännelsens trosar­tiklar samt konfir­mationsfrågorna. Sthlm. 1907, 20 s.

1912          Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Utg. av Oscar Bensow. Sthlm. 1912, X+833 s.

1936          Hilding Pleijel: De lutherska bekännelseskrifterna, deras tilkomsthi­storia. Lund: Gleerup 1936, 200 s.

1944          Svenske kyrkans bekännelseskrifter. Utg. under redaktion av Dick Helan­der. Sthlm. 1944, 710 s.

1957          Svenska Kyrkans bekännelseskrifter. Utg. av Samfundet Pro fide et chri­sti­anismo. Sthlm.: Diakonist. 1957, 710 + 47 s. [Nye udgaver 1969, 1979, 1985].

1996          Anders Ekenberg: Låt oss be och bekänna. Trosbekännelserna och Herrens bön. Ekumenisk översättning m. kommen­ta­rer. Örebro: Libris 1996, 166 s.

Synesios af Kyrene

1797          Synesisus om Fyrstevælden. Oversættelse af det Græske med Anm. ved Jens Bloch. Kbh. 1797, 128 s.

Tatian

1886          Athanagoras. Tatian. Brevet til Diognet. Oversatte af S.B. Bugge. (= Vid­nesbyrd af Kirkefædrene 14), Chria. 1886, 146 s.

Tertullian         retur til top

1830          Tertullianus om Taalmodighed. Fordansket af Johannes Ferdinand Fen­ger. i: Nyt theologisk Bibliotek 16 (udg. af Jens Møller, Kbh. 1830), 63-102.

1859    H.P. Kofoed-Hansen: Nyt Gammelt. Breve over Tertullian fra XU til UX. Haderslev 1859, 84 s.

1866          Tertullian: Om Taalmodighed. Ved Vict. Heise. Sorø 1866. [2. udg. Kbh. 1884: Gudel. Smaaskr.]

1880          Tertullians Forsvarsskrift for de Kristne mod Hedningerne. Oversat af C.J. Arnesen. (= Vidnesbyrd af Kirkefædrene 2), Chria. 1880, 139 s.

1887          Udvalgte Skrifter af Tertullian. Oversatte af J. Arnesen. [Om Sjælens Vid­nesbyrd - Om Skuespil - Afvisning af samlige Kjættere - Om Sjælen]. (= Vidnesbyrd af Kirkefædrene 15), Chria. 1887, VIII+258 s.

1900          Indsigelser mod alle Kætterier, Tertullians og Latinerkirkens mærke­ligste Skrift om Troens Ord. Sigtet og oversat af F.L. Grundt­vig. Kbh.: Schønberg 1900, IX+134 s.

1915          [Uddrag af Forsvarsskrift for de Kristne]. i: Haar 1915.

1932          Nicolai Clausen-Bagge: Menighedens oprindelige Daabstro. Af Tertul­lians Vidnesbyrd. Ringkjøbing 1932, 52 s.

1946          Tertullianus’ försvar för kristendomen. Övers. av D. Andreæ. i: Hag­berg 1946, 41-58.

1966          Tertullian: Apologeticum [kap. 1-3]. i: Molland 1966, 12-20.

1968          Tertullian: Forsvarsskrift for de kristne [uddrag]. i: Welle 1968, 9-44.

1973          [Uddrag]. i: Grane 1973, 153-154 og 156-160.

1990          Tertullians forsvarsskrift for de kristne. Oversættelse med indledning og noter af Niels Willert. (= Bibel og historie 15), Århus: Aarhus Universitets­forlag 1990, 134 s.

Theodoret

1876          Kirkens Historie i fjerde Aarhundrede af Biskop Theodoret og Sam­tidige. Oversættelse af Carl Augustin Høffding Muus. 1.-5. Bog. Kbh. 1876-1881. [Indeholder også uddrag af andre forfat­tere, blandt andet Sokrates og So­zomenos].

1955          Theodoret: Om Simon Stylites fra Historia religiosa, kap. 26. i: Friis Johan­sen 1955, 196-209.

Theophilos

1875    Den antiochenske biskopen Theophilus’ till Autolykos ställda försvars­skrift för de kristnas tro [græsk titel]. Öfversättning af Zach. Grund­ström. Upsaliæ 1875.

Valentinus

1953          [Uddrag]. i: Græsk Mystik ved Poul Johs. Jensen. (= Verdens­religio­nernes Hoved­værker 8), Kbh. 1953, 67-72.

Venantius Fortunatus

1963          Harald Hundrup: Venantius Fortunatus: Den mislykkede Moselrejse og andre Smådigte. Kbh.: Munksgaard 1963, 115 s.

 

3. Hymner og liturgiske tekster

3.1. Hymner / Salmer

Retur til indholdsoversigt

1828          Sånger ifrån den åldsta Kyrkan. Öfwersättning af J.H. Tho­mander. i: Theo­logisk Quartalskrift 1828 (Lund 1828), 1. häftet, 1-38.

1871    I.N. Skaar: To og tyve latinske Salmer, hvoraf Oversættelser ere optagne i Landstads Kirke-Salmebog. Ledsagede med nogle salme­historiske Op­lys­ninger. i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge, Ny Række 1 (1871), 353-429.

1901    40 Latinske Salmer. Med Oversættelse samt Oplysninger og Musikbi­lag. Udgivne af J.H.H. Brochmann. Chria.: Aschehoug 1901, 271 s.

1938          Latinske hymnar og sekvensor. På norsk ved Ragnhild Foss. (= Bok­verk frå millomalderen 7), Oslo 1938, 127 s. [Genoptrykt 1988].

1955          Carsten Høeg: Musik og Digtning i byzantinsk Kristendom. Kbh.: Munks­gaard 1955, 133 s.

1993          Johannes B. Glenthøj: Kain og Abel i syrisk klædedragt. En veksel­sang fra det femte århundrede. i: Ordet, kirken og kulturen, Afhand­linger om kri­stendomshistorie tilegnet Jakob Balling, red. C. Bach-Nielsen m.fl., Århus 1993, 70-87.

1995          Johannes B. Glenthøj: En syrisk vekselsang til påskelørdag – Keruben og røveren i ordstrid ved indgangen til paradis. i: Præsteforeningens Blad 85 (1995), 317-321.

1995          Johannes B. Glenthøj: Maria og de vise mænd. En syrisk vekselsang til jul. i: Præsteforeningens Blad 85 (1995), 1097-1102.

 

3.2. Liturgiske tekster

Retur til indholdsoversigt

1852    Den heliga Johannes Chrysostomi liturgi, sådan den i grekisk-ryska kyrkan firas. Overs. af A. Soudakoff. Sthlm. 1852, 115 s.

1878          Aktstykker til Gudstjenestens og Liturgiens Historie, sammenstillede af Fredrik Nielsen. Kbh.: Karl Schønberg 1878, IV+224 s.

1886    De heliga liturgierna av våra heliga Fäder Johannes Chrysostomus och Basilius den Store. Öfversättning av Basilus Archangelsky. Sthlm. 1886.

1891    Den hellige guddommelige Liturgi, anordnet af Johannes Chrysosto­mus. Oversat paa Dansk. Kbh. 1891, 29 s.

1895    Georg V. Hansen, Oldkirkens Nadveroffer, Kbh. 1895, 205 s. [Indeholder uddrag af oldkirkelige liturgier].

1896    Den æthiopiske Liturgi, oversat af Henry Larsen. i: Dansk Kirketiden­de 1896, nr. 36-38.

1902          Gudstjänsten som förrättas i ortodoxa kyrkan vid Påskhögtiden. Hangö 1902.

1906          Messebogen (Missale Romanum) paa Latin og Dansk. [Overs. af H. Kejser, Johannes Jørgensen og Niels Hansen]. Kbh. 1906. [2. udg. 1926].

1909    Den ortodox-katolske (orientalske) Kirkes guddommelige Liturgier. Over­satte af C. Siletzky. Kbh. 1909, XXIV+140 s.

1910          Ritualer for den orthodox-katholske (orientalske) Kirkes Sacramenter samt de forudgaaende og efterfølgende hellige Handlinger. Oversatte fra Russisk af C. Siletzky. Kbh. 1910, 175 s.

1929          Johannes Chrysostomus' etiopiska nattvardsliturgi, översatt av Oscar Löf­gren. i: KÅ 29 (1929), 299-308.

1932          Nicolaj Clausen-Bagge: Menighedens oprindelige Daabstro, bd. 1-5. Ringkjøbing 1932-1934.

1958    Vår heliga faders Johannes Chrysostomos’ gudomliga liturgi. Tolk­ning av Tito Colliander. Helsingfors: Söderström 1958, 65 s.

1973          Christofer Klasson: Ortodoxa Kyrkan. Sthlm.: Almqvist & Wiksell 1973, 231 s. [S. 173-223 er en oversættelse af Chryso­stomos-liturgien].

1976          Kyrka, gudstjänst, sakrament. Texter från fornkyrka och medeltid översatta av Alf Härdelin. (= Kristna Klassiker 1), Sthlm.: Katolska bokförl. 1976, 196 s.

1980    Den guddomliga liturgien enligt S:t Johannes Chrysostomos. [Särtr. ur Christofer Klasson, Ortodoxa kyrkan, 1973]. Sthlm.: Almqvist & Wiksell 1980.

1991    Den koptisk ortodokse Kirkes liturgier. Oversættelse fra koptisk og indled­ning ved Palle Thordal. Esbjerg: Re-formatio 1991, XXVII+112 s.

1998          Svensk patristisk bibliotek. Bd. 1: Gudstjänst & kyrkoliv. Red. Per Beskow. Skellefteå: Artos 1998, 226 s.

 

3.3. Prædikener

Retur til indholdsoversigt

1987          Evangeliets ljus. Homilier av kyrkofäder. Svensk översätt­ning av Olof Andrén. Bd. 1-3. Uppsala: Pro Veritate 1987-1992.

            Bd. 1: Evangelietexterna i första årgången av 1982 års evange­liebok. Uppsa­la 1987, 253 s. – Bd. 3: Evangelietexterna i tredje årgången av 1982 års evange­lie­bok.Uppsala 1990, 224 s. – Bd. 2: Evangelietexterna i andra årgån­gen av 1982 års evange­liebok. Uppsa­la 1992, 222 s.

1992    Alle vort livs mysterier. Oldkirkelige prædikener i over­sættelse. Red. An­na Marie Aagaard. Frederiksberg: Anis 1992, 197 s. [Fork.: Alle vort livs mysterier 1992].

1992    Från tid och evighet. Predningar i urval från 200-tal till 1500-tal [Festskrift til Alf Härdelin på 65-årsdagen den 23 februari 1992]. Red. Stephan Borge­hammar. Skellefteå: Artos bokförlag 1992, XI+313 s. [Fork.: Från tid och evighet 1992].

1994    Olof Andrén: Evangeliets gryning. Kyrkofädernas skrift­tolk­ning. Utlägg­ningar av de gammaltestamentliga läs­nin­garna i 1983 års evangeliebok. Uppsala: Pro Veritate 1994, 304 s.

 

3.4. Bønner

Retur til indholdsoversigt

1577          [Martinus Olai, Helsingius:] Een nyttigh och christeligh Bönebok, bådhe aff gambla och nyia Kyrckionnes Lärare tilhopa draghen, aff Mt. Helsingio för­swenskat. Sthlm. 1577. [Senere oplag 1609, 1614, 1622, 1632, 1648 og 1670].

1935    Peter Schindler: Som Fædrene bad. Oldkirkelige Bønner, samlede og for­danskede. (= Paulus-Kredsens Skrifter, Serie III, Nr. 1), Kbh. 1935, 107 s.

1975    De första kristnas böner. Utg. av Anders Frostenson. Sthlm.: Verbum 1975, 47 s. [Senere oplag 1982, 1987 og 1993].

1980          Ortodox bönbok. Sammanställd och översatt från grekiska och slavi­ska bönböcker av Christofer Klasson. Uppsala: Pro Veri­tate 1980, 152 s.

Retur til top
Direkte hop til udvalgte kirkefædre:
Apostolske Fædre
Athanasios
Augustin
Basilios
Cyprian
Efraim
Euseb
Gregor
Ignatius
Irenæus
Johannes
Martyrakter
Origenes
Romanos
Symboler
Tertullian

Til startside for
www.patristik.dk

Til forside for Nordisk Patristisk Bibliografi