N O R D I S K   P A T R I S T I K   1 9 8 9  - 1 9 9 2   a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

 

Nordisk Patristik 1989-1992

En bibliografisk oversigt, først publiceret i Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 10, Lund 1995.

af Holger Villadsen

I afsnit A bringes litteratur om de patristiske forfattere, først generel litteratur og derefter om de enkelte forfattere i alfabetisk rækkefølge. I afsnit B er anført litte­ratur om specielle emner, der ikke er knyttet til en bestemt forfatter, som f.eks. for­tolkningshistorie, liturgi, fromhedsliv, dogmehistorie m.m. Det sidste afsnit C omfatter generelle kirkehistoriske afhandlinger om den patristiske periode.

Der er i perioden udkommet flere patristiske samleværker, bl.a. festskrifter til Cajus Fabricius (1990), Per Beskow (1991) og Alf Härdelin (1992), endvidere old­kir­kelige prædikesamlinger og Patristica Nordica 3 med foredragene fra det nor­di­ske patristikermøde i Lund 1989. Disse samleværker er registreret i afsnit A.1. Sam­leværker og Tekstsamlinger, hvortil henvises for fuldstændige titler. Desuden er  enkelt­bidra­gene for det meste anført under de relevante systematiske under­punkter med an­ven­delse af føl­gende specielle forkortelser:

     Alle vort livs mysterier (1992).

     Evangeliets ljus II (1992)

     Florilegium patristicum (1991).

     Från tid och evighet (1992).

     Greek and Latin Studies (1990).

     Patristica Nordica 3 (1990).

     Östkyrkan förr och nu (1991).

 

Forkortelser for nordiske tidsskrifter

DTT     Dansk Teologisk Tidsskrift. København.

NTT     Norsk teologisk tidsskrift. Oslo.

ROB     Religion och Bibel. Nathan Söderblom-Sällskapets årsbok. Stockholm.

RT     Religionsvidenskabeligt Tidsskrift. Århus.

SO     Symbolae Osloenses. Oslo.

ST     Studia theologica. Scandinavian Journal of Theology. Oslo, København.

TTK     Tidsskrift for Teologi og Kirke. Oslo.

A. PATRISTISKE FORFATTEREs

1. Generel litteratur

Forskningshistorie

1991          Christiansen, Erik: Gibbons syn på forholdet mellem Rom og de kristne, i RT 19 (1991), 21-32.

1991          Giversen, Søren: F. Münter’s Edition of the Odae Gnosticae,  i: Mani­chai­ca Selecta I. Studies presented to Prof. Julien Ries, ed. Alois van Tongerloo and Søren Giversen, Lovanii 1991, 87-100.

Virkningshistorie

1990          Grane, Leif: Nogle bemærkninger om kirkefædrene i begyndelsen af det 16. århundrede, i: DTT 53 (1990), 317-332.

1992    Boje Christensen, Martin: N.F.S. Grundtvigs Irenæuspåvirkning set i sammenhæng med to faser i forfatterskabet, 1820'erne og 1850'erne. Århus: Teoltryk 1992, 50 s.

1990          Schjørring, Jens Holger: Grundtvigs billedsprog - og den kirkelige an­sku­else. [Heri især: Grundtvig og Irenæus, s. 87-112]. (= Skrifter udgivet af Grundtvig-Selskabet 21), København: Anis 1990, 193 s.

1992          Thunberg, Lars: Grundtvig og de latinske salmer – et teologisk per­spek­tiv, i: Grundtvig-Studier 1992, udg. af Grundtvig-Selskabet af 8. september 1947, København 1992 [sidetal mangler].

Bibliografier

1989          Dahla, Björn: Bibliography of Nordic Research in Comparative Religion 1986-1988, i: Temenos 25 (1989), 125-191.

1990          Villadsen, Holger: Nordisk Patristik 1981-1988. En bibliografisk oversigt, i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 5 (Lund 1990, trykt 1991), 26-48.

1991          Dahla, Björn: Bibliography of Nordic Research in Comparative Religion 1989-1990, i: Temenos 27 (1991), 197-248.

1991          Hansen, Karstein M.: Nils Alstrup Dahl. A Bibliography of his Writings, 1935-1991. (= Bibliography Series 3), Oslo: University of Oslo 1991, 112 s.

1991          Müller, Mogens: Torben Christensen-bibliografi, i: DTT 54 (1991), 55-62.

1992          Sundman, Per: [Bibliografi for Ragnar Holte], i: Etik, religion och sam­häl­le. En festskrift til Ragnar Holte. Utg. Carl-Henric Gren­holm – Göran Lantz. Nora: Nya Doxa 1992, 231-247.

Samleværker (blandet litteratur)

1990          Gnostica-Mandaica-Liturgica. Opera eius ipsius selecta & collecta septua­genario Erico Segelberg oblata curantibus Jan Bergman, Jan Hjärpe, Per Ström; una cum Bibliographia Segelbergiana ab Oloph Bexell redacta. (= Historia religionum 11), Uppsala – Stockholm: Almquist & Wiksell Inter­national 1990, 212 s.

1990    Greek and Latin Studies in memory of Cajus Fabricius. Ed. by Sven-Tage Teo­dorsson. (= Studia Graeca et Latina Gothoburgensia 54), Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis 1990, IX+265 s.

1990          Patristica Nordica 3. Föreläsningar hållna vid det tredje Nordiska patri­sti­ker­mötet i Lund 22-25 augusti 1989. (= Religio 32), Lund: Teologiska Insti­tu­tionen i Lund 1990, 165 s.

1990          Tradition og nybrud. Jødedommen i hellenistisk tid. Red. af Troels Eng­berg-Pedersen og Niels Peter Lemche. (= Forum for bibelsk eksegese 2), Kø­benhavn: Museum Tusculanum 1990, 240 s.

1991          Florilegium patristicum. En festskrift till Per Beskow. Sammanstäld av Gö­sta Hallonsten, Sten Hidal, Samuel Rubenson. Delsbo: Bokförlaget Åsak 1991, 260 s.

1991          Pedersen, Jørgen: Fra Augustin til Johs. V. Jensen. Essays og af­hand­lin­ger. København: Museum Tusculanums Forlag 1991, 334 s.

1991          Östkyrkan förr och nu. Studier i den ortodoxa traditionen. Ed. Gösta Hal­lon­sten. (= Religio 34), Lund: Studier utgivna av Teologiska Institutionen i Lund 1991, 141 s.

Filologi

1990    Hult, Karin: Syntactic Variation in Greek of the 5th Century A.D. (= Stu­dia Graeca et Latina Gothoburgensia 52), Göteborg: Acta Universitatis Go­tho­burgensis 1990, pp. 1-280.

1991    Hägg, Tomas: Greek Language in Christian Nubia, i: A.S. Atiya (ed.): The Coptic Encyclopedia. New York: MacMillan 1991 [sidetal mangler].

Palæografi

1989          Lundström, Sven: Die Überlieferung der lateinischen Basiliusregel. (= Ac­ta Universitatis Upsaliensis. Studia Latina Upsaliensia 21), Stockholm: Almquist & Wiksell 1989, 86 s.

1990          Åström, Paul: Greek Inscriptions from Seleukia in Cilicia, i: Greek and Latin Studies (1990), 55-58

Tekstsamlinger

1990          Evangeliets ljus III. Homilier av kyrkofäder. Evangelietexterna i tredje år­gån­gen av 1982 års evangeliebok. Svensk översättning av Olof An­drén. Upp­sala: Pro Veritate 1990, 224 s.

1990          Teologihistoriske tekster. Udvalg af klassiske dogmatiske tekster. Redigeret og kommenteret af Institut for Dogmatisk ved Aarhus Universitet. Århus: Aarhus Universitetsforlag 1990, 494 s.

1991          Caspari, C.P.: Briefe, Abhandlungen und Predigten aus des zwei letzten Jahrhunderten des kirchlichen Altertums und dem Anfang des Mittelal­ters. Reprint Brepols 1991 [Original: Christiania 1890], VIII+474 s.

1991          Caspari, C.P.: Kirchenhistorische Anecdota nebst neuen Ausgaben patri­sti­scher und kirchlich-mittelalterlicher Schriften. Reprint Brepols 1991 [Ori­ginal: Christiania 1883], XXVIII+360 s.

1992    Alle vort livs mysterier. Oldkirkelige prædikener i oversættelse. Red. af An­na Marie Aagaard. Frederiksberg: Anis 1992, 197 s.

1992          Evangeliets ljus II. Homilier av kyrkofäder. Evangelietexterna i andra år­gån­gen av 1982 års evangeliebok. Svensk översättning av Olof Andrén. Uppsala: Pro Veritate 1992, 222 s.

1992    Från tid och evighet. Predikningar från 200-tal till 1500-tal [Festskrift til Alf Härdelin]. Red. Stephan Borgehammar. Skellefteå: Artos 1992, XI+313 s.

Patristiske forfattere generelt

1990    G. af Hällström - E. Rämö: Helsingin Yliopiston systemaatisen teologian laito­kosen julkaisuja [Manual of Patristics, in Finnish, ikke verificeret]. Hel­sinki 1990.

 

2. De enkelte forfattere (alfabetisk)

Alexander af Alexandria

1992          Alexander av Alexandria: Om kropp och själ. Oversat af Samuel Ruben­son, i: Från tid och evighet (1992), 39-52.

Ambrosius

1989          Ambrosius av Milano: Om sakramenten, Om mysterierna. Översättning från latinet och inledning av Per Beskow. Skellefteå: Artos Bokförlag 1989, 96 s.

1992          Ambrosius: [7 prædikener]. Oversat af Olof Andrén, i: Evangeliets ljus II (1992).

Ammonas

1991          Rubenson, Samuel: Ammonas – en bortglömd gestalt i den kristna my­stikens tidiga historia, i: Florilegium patristicum (1991), 168-185.

Anonym

1992          Anonym: Upphöjelsen av vår herres Jesu Kristi heliga kors. Oversat af Stephan Borgehammar, i: Från tid och evighet (1992), 157-165.

Antonios

1989          Rubenson, Samuel: Der vierte Antoniusbrief und die Frage nach der Echt­heit und Originalsprache der Antoniusbriefe, i: Oriens Christianus 73 (1989), 97-128.

1990          Rubenson, Samuel: The Letters of St. Antony. Origenist Theology, Mona­stic Tradition and the Making of a Saint. (= Bibliotheca historico-eccle­sia­stica Lundensis 24), Lund: Lund University Press 1990, 222 s.

Apostolske Fædre

1992    De apostoliska fäderna. Inledning, översättning och förklaringar av Olof Andrén och Per Beskow. Stockholm: Verbum 1992, 335 s. [Ny udgave].

Aristides

1990          Astås, Reidar: Den eldste bevarte kristne apologi, i: TTK 61 (1990), 177-192.

Athanasios    

1991          Athanasios av Alexandria: Antonios liv. I översättning och med inledning och kommentar av Tomas Hägg och Samuel Rubenson. Skellefteå: Artos 1991, 144 s.

Augustin        

1989          Augustin: Om Guds Stad, 11.-14. bog. Oversættelse med indledning og no­ter, Bent Dalsgaard Larsen. (= Bibel og historie 10), Århus: Aarhus Uni­ver­si­tetsforlag 1989, 272 s.

1989          Balling, Jakob: Paradisfortællingen som gammelkristen myte, i: DTT 52 (1989), 268-286.

1989          Dalsgaard Larsen, Bent: Saint Augustine on Christ as principium in De ciuitate Dei 10,23-24, i: Studia Patristica XXII, ed. Elisabeth A. Living­stone, Leuven 1989, 283-289.

1989          Grønkjær, Niels: Augustin og gudsrigets nye by, i: Det ny Jerusalem. Guds by og de skiftende forventninger, red. af Anna Marie Aagaard, År­hus: Anis 1989, 127-142.

1989          Grønkjær, Niels: Augustin - Vestens kirkefader. (= Under Guds Ord, nr. 299), 1989, 4 s.

1989          Grønkjær, Niels: Platons og Augustins opgør med retorikken, i: Fønix 13 (1989), 112-123.

1989          Haystrup, Helge: Augustin-studier I. Kærlighedens fællesskab og frihed. København: C.A. Reitzel 1989, 133 s.

1989          Haystrup, Helge: Augustin som asket og munkefader, i: Præste­for­enin­gens Blad 79 (Danmark 1989), 565-577.

1989          Haystrup, Helge: Guds stad – kirketeologi hos Augustinus, i: En ny bok om Kyrkan, Borås: Norma 1989, 51-66.

1989          Holte, Ragnar: St. Augustine on free will, i: De libero arbitrio di Ago­sti­no D’Ippona, Palermo: Edizioni »Augustinus« 1989.

1990          Augustinus: Bekännelser. I översättning av Bengt Ellenberger med inled­ning av Ragnar Holte. Skellefteå: Artos Bokförlag 1990, 375 s.

1990          Børresen, Kari E.: In Defense of Augustine. How »Femina« is »Homo«, i:  Collectanea Augustiniana. Mélanges T.J. van Bavel, ed. Bernard Bruning et al., Louvain 1990, 411-428.

1990          Dagemark, Siver: Den asketiska biskopen. En jämförelse mellam Augu­stinus av Hippo Regius och Hilarius av Arles. Lic. avh. Göteborg 1990.

1990          Dalsgaard Larsen, Bent: Betydningen af de sidste bøger i Augustins Con­fessiones med henblik på fortolkningen af hele værket, i: DTT 53 (1990), 19-44.

1990          Haystrup, Helge: Augustin-studier II. Forkyndelse og eksegese. Køben­havn: C.A. Reitzel 1990, 145 s.

1990          Haystrup, Helge: Augustin som forkynder. Kirkeår og hovedtemaer, i: Præsteforeningens Blad 80 (Danmark 1990), 317-330.

1990          Holte, Ragnar: St. Augustine on free will (De libero arbitrio, III), i: »De libero arbitrio« di Agostini d’ippona (= Lectio Augustini. Settimana ago­sti­nia­na pavese 6), Palermo 1990, 67-84.

1990          Holte, Ragnar: Faith and interiority in S. Augustin’s Confessions, i: Inte­riorit e intenzionalitet in S. Agostino (= Studia Ephemeridis »Au­gu­sti­nia­num« 32), Rom 1990, 71-83

1990          Holte, Ragnar: Kristendom och nyplatonism i Augustinus’ Bekännelser, i: Patristica Nordica 3 (1990), 41-54.

1990          Pedersen, Jørgen: Strukturer i kontinuitet og forvandling: Fra den augu­stinsk-middelalderlige artifex-model til den romantisk-moderne Store Kannikestræde-model, i: Fønix 14 (København 1990), 166-186.

1990          Raikas, Kauko K.: St. Augustine on Juridical Duties. Some Aspects of the Episcopal Office, i: Late Antiquity, Augustine, »Second Founder of the Faith«, Collectanea Augustiniana, ed. Joseph C. Schnaubert and Fredrick van Fleteren, New York: Peter Lang 1990, 467-483.

1990          Raikas, Kauko K.: The Principle of Juridical Vulgarization in the Letters of St. Augustine, i: La Tradizione, Forme e Modi. XVIII Incontro di Studio­si dell’antichità cristiana, ed. J. Divjak (= Studia Ephemeridis »Augusti­nia­num« 31), Rom 1990, 413-425.

1990          Wikström, Owe: Augustinus’ bekännelser som psykologiskt dokument, i: Signum 16 (1990) 238±

1991          Augustins bekendelser, oversat af Torben Damsholt. (= Visdomsbøgerne), 2. oplag, København: Sankt Ansgar 1991, 320 s. [1. oplag 1988].

1991          Augustin: Om Guds Stad, 15.-18. bog. Oversættelse med indledning og noter, Bent Dalsgaard Larsen. (= Bibel og historie 16), Århus: Aarhus Uni­versitetsforlag 1991, 389 s.

1991          Augustin: Det hvilende hjerte. Utvalgte tekster satt sammen av Maura See. Oversatt fra engelsk av Olav Egil Aune. Oslo: St. Olav forl. 1991, 70 s.

1991          Dalsgaard Larsen, Bent: Augustins vurdering af Rom og romerne, i: RT 18 (1991), 3-19.

1991          Ellenberger, Bengt: Augustinska slentrianöversättningar, i: Florilegium patristicum (1991), 59-60.

1991          Haystrup, Helge: Augustin-studier III. Nøglemagt og nådelære. Køben­havn: C.A. Reitzel 1991, 202 s.

1991          Haystrup, Helge: Augustins syn på Den hellige Skrift, i: Præste­for­enin­gens Blad 81 (1991), 237-248.

1991          Holte, Ragnar: Augustinska missförstånd, i: Florilegium patristicum (1991), 92-106.

1991          Raikas, K.: Problemas relacionados con la terminologia juridica en la teologia de san Agustin, i: San Agustin en Oxford (3). X Congreso Inter­na­cional de Estudios Patristicos (= Augustinus 36, Spanien 1991), 221-225.

1992          Augustin: Prædiken om den hellige nat. Oversat af Helge Haystrup, i: Alle vort livs mysterier (1992), 78-81.

1992          Augustinus: Bekjennelser, bok I - X. Oversatt og med innledning av Od­mund Hjelde. (= Thorleif Dahls kulturbibliotek). Oslo: Aschehoug 1992, XXI+221 s.

1992          Augustinus: Om Fader vår; Om när Jesus sover i båten; Om att förvalta sin talent. Oversat af Sten Hidal, i: Från tid och evighet (1992), 91-103.

1992          Augustinus: [12 prædikener]. Oversat af Olof Andrén, i: Evangeliets ljus II (1992).

1992          Børresen, Kari Elisabeth: Feminologie d'Augustin: femina/mulier, i: Mélanges en l'honneur de José Oroz Reta. Salamanca 1992.

1992          Haystrup, Helge: Augustin-studier IV. Nadversyn og Festforkyndelse. Kø­ben­havn: C.A. Reitzel 1992, 102 s.

1992          Haystrup, Helge: Jesu Bjergprædiken – udlagt af Augustin, i: Præste­for­enin­gens Blad 82 (1992), 577-589.

1992          Kotila, Heikki: Memoria mortuorum. Commemoration of the departed in Augustine. (= Studia Ephemeridis »Augustinianum« 38). Rom: Insti­tu­tum Patristicum »Augustinianum« 1992, 219 s.

1992          Raikas, K.: Justitia civilis und justitia divina. Praxis und Theorie Augu­stins zwichen Staat und Kirche in seinem Bischofsamt. Diss. Helsinki 1992.

Basilios         

1989          Lundström, Sven: Die Überlieferung der lateinischen Basiliusregel. (= Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Latina Upsaliensia 21), Stockholm: Almquist & Wiksell 1989, 86 s.

1990          Rudberg, Stig Y.: Notes lexicographique sur l’Hexaéméron de Basile, i: Greek and Latin Studies (1990), 24-32.

1992          Basilios den Store: Den sjette prædiken over Heksaemeron. Om lysenes ska­belse. Oversat af Kristian Høeg, i: Alle vort livs mysterier (1992), 154-170.

Benedikt af Nurcia           

1991    Den heliga Benedictus regel. Översättning från latinet med inledning och förklarande noter utgiven av Bengt Högberg och Alf Härdelin.  (= Kristna klassiker), Uppsala: Katolska Bokförlaget 1991, 125 s.

Clemens af Alexandria     

1990          Edsman, Carl Martin: Antiken och kristendomen med särskild hänsyn til Klemens av Alexandria, i: ROB 45-47 (1986-88, trykt 1990), 35-47.

1992          Clemens af Alexandria: [1 prædiken]. Oversat af Olof Andrén, i: Evange­li­ets ljus II (1992), 167-170.

Clemens Romanus       

1992          Klemens: Andet brev til korinterne. Oversat af Søren Giversen, i: Alle vort livs mysterier (1992), 126-135.

Cyprian         

1989          Montgomery, Hugo: The Bishop Who Fled - Responsability and Honour in Saint Cyprian, i: Studia Patristica XXI, ed. E.A. Livingstone, Louvain 1989, 264-267.

1990          Montgomery, Hugo: Subordination or Collegiality? St. Cyprian and the Roman See, i: Greek and Latin Studies (1990), 41-54.

Cyril af Alexandria     

1991    Koen, Lars: The Saving Passion. Incarnational and Soteriological Thought in Cyril of Alexandria’s Commentary on the Gospel according to St. John. (= Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Doctrinae Christianae Upsaliensia 31), Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1991, 149 s.

1992          Kyrillos av Alexandria: [15 prædikener]. Oversat af Olof Andrén, i: Evange­li­ets ljus II (1992).

Cyril af Jerusalem      

1992          Kyrillos av Jerusalem: Katekeser. Översättning från grekiskan med inled­ning och kommentar av Per Beskow. Skellefteå: Artos Bokförlag 1992, 138 s.

1992    Kyril af Jerusalem: Anden og tredie mystagogiske katekese om dåben; fjer­de mystagogiske katekese om nadveren. Oversat af Lars Thunberg, i: Alle vort livs mysterier (1992), 144-153.

Cæsarius af Arles

1992          Cæsarius av Arles: Om bibelläsningens nödvändighet. Oversat af Anders Eken­berg, i: Från tid och evighet (1992), 125-132.

1992          Caesarius av Arles: Homilia 172. Oversat af Olof Andrén, i: Evangeliets ljus II (1992), 171-173.

Efraim Syreren    

1992          Prædiken af den hellige Mar Afrem, iklædt Gud, om ofringen af Isak, pas­sen­de til påskeugen og meget god. Oversat af Johannes Glenthøj, i: Alle vort livs mysterier (1992), 88-100.

Egeria

1991          Egerias reise til det Hellige land. Oversatt av Else Schjøth med forord, inn­led­ninger og noter av Ellert Dahl. (= Thorleif Dahls Kulturbib­liotek), Oslo: Aschehoug 1991, 95 s.

Eugippius

1991          Eugippius: Den heilage Severin. Eit livsbilete frå folkevandringstida. Frå latin med ei innleiing ved Sigmund Skard. (= Bokverk frå mellomalderen 11), Oslo: Samlaget 1991, 71 s.

Euseb af Kæsarea       

1992          Norderval, Øyvind: Eusebius' Vita Constantini som kilde til forståelsen av splittelsene i Øst-kirken som følge av den arianske strid, i: NTT 93 (1992), 129-148.

»Eusebius Gallicanus«

1992          »Eusebius Gallicanus«: På påskdagen. Oversat af Stephan Borgehammar, i: Från tid och evighet (1992), 133-140.

Fulgentius af Ruspe

1992          Fulgentius av Ruspe: På S:t Stefans dag. Oversat af Stephan Borgehammar, i: Från tid och evighet (1992), 115-123.

Gaudentius    

1992          Gaudentius af Brescia: Tiende påskeprædiken. Oversat af Jakob Balling, i: Alle vort livs mysterier (1992), 63-69.

Gregor af Nazianz         

1991          Bergmann, Sigurd: Angliga är ondskans rot och rörelse. En detalj i ängla­läran hos Gregorios av Nazianz i ljuset av det moderna förnuftets kris, i: Florilegium patristicum (1991), 19-39.

Gregor af Nyssa           

1989          Fabricius, Cajus – Ridings, Daniel : A Concordance to Gregory of Nyssa. (= Acta Universitatis Gothoburgensis, Studia Graeca et Latina Gotho­bur­gensia 50), Göteborg 1989, 12 + III s. + 31 microfiche.

1991          Gregorios av Nyssa: Mose liv. I översättning och med inledning och kom­mentar av Sten Hidal. Skellefteå: Artos 1991, 160 s.

1992          Gregorios av Nyssa: På Kristi himmelsfärds dag. Oversat af Jan Fredrik Kind­strand, i: Från tid och evighet (1992), 53-60.

Gregor den Store             

1989    Le dyalogue saint Gregore. Les Dialogues de saint Grégoire le Grand tra­duits en vers français à rimes léonines par un Normand anonyme du XIVe siècle. Édition avec introduction, notes et glossaire [par] Sven Sand­qvist. (= Études romanes de Lund 42), Lund: Lund Univ. Press 1989, 2 vol: 1024 s.

1992          Gregor den Store: Prædiken holdt for folket i den salige apostel Peters basi­lika på Kristi Himmelfartsdag. Oversat af Bent Noack, i: Alle vort livs my­sterier (1992), 117-125.

1992          Gregorius den store: Homilia IV över Hesekiel. Oversat af Gunilla Iversen, i: Från tid och evighet (1992), 141-156.

1992          Gregorius den store: Homilia 38. Oversat af Olof Andrén, i: Evangeliets ljus II (1992), 177-180.

Hippolyt

1992          Andrén, Olof: Hippolyts biskopsvigningsbön, i: Meddelanden från Colle­gium Patristicum Lundense 7 (Lund 1992), 11-15.

Ignatius         

1992          Legarth, Peter V.: Guds tempel. Tempelsymbolisme og kristologi hos Ig­na­tius af Antiokia [Diss. Lund]. (= Menighedsfakultetets Videnskabelige Serie 3), År­hus: Kolon 1992, 404 s.

Irenæus         

1990          Schjørring, Jens Holger: Grundtvigs billedsprog - og den kirkelige an­sku­el­se. [Heri især: Grundtvig og Irenæus, s. 87-112]. (= Skrifter udgivet af Grundtvig-Selskabet 21), København: Anis 1990, 193 s.

1991          Gnostikerne og Bibelen. Ptolemæus og hans brev til Flora. Indledning, oversættelse og kommentar af Mogens Müller. (= Tekst og Tolkning. Mo­no­grafier udgivet af Institut for Bibelsk Eksegese 9), København: Akademisk Forlag 1991, 111 s.

Israel Kashkar (d. 872)        

1989          Holmberg, Bo: A Treatise on the Unity and Trinity of God by Israel Kash­kar (d. 872). Introduction, Edition and Word Index. (= Lund Studies in African and Asian Religions 3), Lund: Plus Ultra 1989, 168 + 120 s.

Johannes I af Antiokia        

1991          Johannes I. Sedra. Einleitung, syrische Texte, Über­setzung und voll­stän­di­ges Wörterverzeichnis [von] Juoko Martikainen. (= Göttinger Orient­for­schung, I. Reihe: Syriaca 34) Wiesbaden: Otto Harrossowitz 1991, X+291 s.

Johannes Chrysostomos    

1991          Pyykkö, Vappu: Die griechischen Mythen bei den grossen Kappadokiern und bei Johannes Chrysostomus. (= Annales Universitatis Turkuensis 193) Tu­run Yliopisto 1991, 188 s.

1992          Johannes Chrysostomos: Homilia VII över Första Timotheosbrevet; På påsk­dagen. Oversat af Olof Andrén, i: Från tid och evighet (1992), 61-81.

1992          Johannes Chrysostomos: Påskeprædiken. Oversat af Jørgen Ledet Christi­an­sen, i: Alle vort livs mysterier (1992), 70-77.

1992          Johannes Chrysostomos: [20 prædikener]. Oversat af Olof Andrén, i: Evan­ge­liets ljus II (1992).

Johannes Damaskenos 

1990          Astås, Reidar: Barlaams og Josaphats saga i nærlys, i: Maal og minne 1990 (?).

1990          Astås, Reidar: Romantekst på vandring. ‘Barlaams og Joasaphs saga’ fra India til Island, i: Edda 1990 (Oslo ?), 3-13.

Leo I             

1992    Leo den Store: Ottende prædiken om Herrens fødsel. Oversat af Jørgen Kjær­gaard, i: Alle vort livs mysterier (1992), 82-87.

1992    Leo den Store: Prædiken på St. Laurentius' dag. Oversat af Niels Willert, i: Alle vort livs mysterier (1992), 171-173.

1992    Leo den store: Predikan 7. Oversat af Olof Andrén, i: Evangeliets ljus II (1992), 18-21.

1992    Leo den store: På juldagen. Oversat af Ritva Maria Jacobsson, i: Från tid och evighet (1992), 105-114.

Maximos Bekender      

1992          Thunberg, Lars: Microcosm and Mediator. The theological anthropology af Maximus Confessor [nyudgave med mindre ændringer]. Chicago: Open Court Publishing Compagny 1992.

1992          Tollefsen, Torstein: Maximos Bekjennerens kristosentriske kosmologi, i: NTT 93 (1992), 189-198.

Maximus af Torino

1992          Maximus av Turin: På påskdagen. Oversat af Anders Pilz, i: Från tid och evighet (1992), 83-90.

Melito af Sardes          

1992          Meliton af Sardes: Om påsken. Oversat af Søren Giversen, i: Alle vort livs mysterier (1992), 32-62.

Origenes       

1989          Edsman, Carl-Martin: Origenes och själavandringen, i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 4 (Lund 1989), 9-17.

1992          Origenes: Om Moses strålende ansikte. Oversat af Per Beskow, i: Från tid och evighet (1992), 27-38.

1992          Origenes: Syvende prædiken over Josvabogen. Oversat af Anne Marie Aa­gaard, i: Alle vort livs mysterier (1992), 136-143.

1992          Origenes: [7 prædikener]. Oversat af Olof Andrén, i: Evangeliets ljus II (1992).

1992          HÄllström, Gunnar af: Origen in Greece, i: Byzantium and the North (= Acta Byzantina Finnica 5, 1990-1991), Helsinki 1992, 17-32.

Physiológus.  

1989          Edsman, Carl-Martin: Enhörningsjakten i kristologisk och mariologisk tolkning, i: Kvindebilleder. Eva, Maria og andre kvindemotiver i mid­del­alderen, red. Karin Kryger, Louise Lillie, Søren Kaspersen. Køben­havn: Akademisk Forlag 1989, 61-77.

Pseudo-Clementinerne    

1990          Kvarme, Ole Chr.: Early Jewish Christianity and the Pseudo-Clementines. An introduction to the works of H.J. Schoeps and G. Strecker, i: Mishkan 13 (1990), 62-70.

Romanos       

1991          Romanos: Elias. Oversat fra græsk af Jakob Balling. i: Præsteforeningens Blad 81 (1991), 993-997.

1992          Romanos: Elias. Oversat af Jakob Balling, i: Alle vort livs mysterier (1992), 186-197.

1992          Romanos: Et nyfødt barn før evighed Gud. Oversat af Christian Thodberg, i: Alle vort livs mysterier (1992), 101-116.

1992          Romanos: Mine gerningers sump. Oversat af Christian Thodberg, i: Alle vort livs mysterier (1992), 174-185.

Rufin             

1989          Christensen, Torben: Rufinus of Aquileia and the Historia Ecclesiastica, Lib. VIII-IX, of Eusebius. Ed. by Niels Hyldahl and Øyvind Norderval. (= Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Historisk-filosofiske Med­delelser 58), København: Munksgaard 1989, 339 s.

Severian af Gabala

1991          Villadsen, Holger: Det tidlige perikopesystem i Konstantinopel ifølge Severian af Gabala, i: Florilegium patristicum (1991), 233-257.

Synesios af Kyrene          

1991    Roos, Bengt-Arne: Synesius of Cyrene. A Study of His Personality. (= Stu­dia Graeca et Latina Lundensia 2), Lund: Lund University Press 1991, 157 s.

Tertullian       

1990          Tertullians forsvarsskrift for de kristne. Oversættelse med indledning og noter af Niels Willert. (= Bibel og historie 15), Århus: Aarhus Univer­sitets­forlag 1990, 134 s.

 

B. SÆRLIGE EMNER

 

1. Bibelen som helhed

Fortolkningshistorie

1989          Lehmann, Henning: Oldkirkens skriftudlægning, i: Skriftsyn og metode. Om den nytestamentlige hermeneutik, red. af Sigfred Pedersen (= Dansk kommentar til Det nye Testamente 1), Århus: Aarhus Universitetsforlag 1989, 73-92.

1991          Børresen, Kari Elisabeth: God’s Image, Man’s Image? Patristic Inter­pre­ta­tion of Gen. 1,27 and I Cor. 11,7,, i: Image of God and Gender Models in Judeaeo-Christian Tradition, ed. Kari Elisabeth Børresen, Oslo: Solum For­lag 1991,188-207.

1991          Ingebrand, Sven: Bibeltolkningens problematik. En historisk översikt . . . Uppsala: Johannelunds teologiska inst. 1991, 259 s. [Optryk af 2. uppl. Stock­holm 1966].

2. Det gamle Testamente

Generelt

1990          Skarsaune, Oskar: From Books to Testimonies. Remarks on the Trans­mis­sion of the Old Testament in the Early Church, i: Immanuel 24-25 (Isra­el 1990), 207-219.

Græsk oversættelse (kristen)

1990          Müller, Mogens: Translatio et interpretatio. Om den antikke bibel­over­sættelses væsen, i: DTT 53 (1990), 260-277.

Syrisk oversættelse

1989          Eriksson, Jan-Erik: The Hymns of David interpreted in Syriac. A Study of Translation Technique in the First Book of the Psalms (Ps 1-41) in the Pe­sitta. Uppsala: [Diss. ved Uppsala universitet] 1989, XIII+207 s.

Fortolkningshistorie

1989          Balling, Jakob: Paradisfortællingen som gammelkristen myte, i: DTT 52 (1989), 268-286.

1989          Breengaard, Carsten: Det døde barn. Elaine Pagels som kristen­doms­hi­storiker, i: Fønix 13 (1989), 227-232.

1989          Pagels, Elaine: Adam, Eva och ormen. Översättning från engelskan av Philippa Wiking. Förord och sakgranskning av Anders Hultgård. Stock­holm: Wahlström & Widstrand 1989, 307 s.

1989          Pagels, Elaine: Adam, Eva og Slangen. Oversat af Lene Sjørup. Køben­havn: Hekla 1989, 269 s.

1991          Eriksson, Lars Olov: »Come, children, listen to me!« Psalm 34 in the Hebrew Bible and Early Christian Writings. (= Coniectanea Biblica, Old Testament Series 32) Stockholm, Almqvist & Wiksell 1991. VI + 216 s.

3. Det nye Testamente

Generelt

1989    En bok om Nya testamentet. Utgiven af Birger Gerhardsson, under med­ver­kan av Lars Hartmann . . . 5. uppl. [rev. och utök.]. Malmö: Liber 1989, 500 s.

1991          Nepper-Christensen, Poul: Apostlen Matthæus og Matthæusevangeliet, i: DTT 54 (1991), 95-112.

Fortolkningshistorie

1989          Pedersen, Sigfred: Betegnelsen parabole i den antikke kontekst, i: Skrift­syn og metode. Om den nytestamentlige hermeneutik, red. af Sigfred Pe­dersen (= Dansk kommentar til Det nye Testamente 1), Århus: Aarhus Universitetsforlag 1989, 50-72 [især s. 62-70 om de efter-nytestamentlige tek­ster].

1989          Willert, Niels: Pilatusbilledet i den antike jødedom og kristendom. (= Bibel og historie 11), Århus: Aarhus Universitetsforlag 1989, 409 s.

1991          Beskow, Per: Skattepenningen i tidigkristen utläggning, i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 6 (Lund 1991), 11-19.

1991          Kieffer, René: Den tidigaste receptionen av Johannesevangeliet, i: Florile­gium patristicum (1991), 131-145.

4. Apokryfer

Jødisk-kristelige apokryfer      

1991          Ulrichsen, Jarl Hennning: Die Grundschrift der Testamente der zwölf Patriarchen. Eine Untersuchung zum Umfang, Inhalt und Eigenart der ur­sprünglichen Schrift. (= Historia religionum 10), Uppsala: Univ. 1991, 368 s.

Sandhedens evangelium    

1990          Sandhedens Evangelium ved Søren Giversen [revision af oversættelse fra 1957]. (= Gnostisk Bibliotek 1), København: Sphinx 1990, 63 s.

Thomasevangeliet 

1990          Thomasevangeliet ved Søren Giversen [revision af oversættelse fra 1959]. København: Gyldeldal 1990, 128 s.

1991          Conick, April de – Fossum, Jarl: Stripped before God. A New Interpre­ta­tion of Logion 37 in the Gospel of Thomas, i: Vigiliae Christianae 45 (1991), 123-150.

1991          Pedersen, Nils Arne: [Anm. af] Thomasevangeliet ved Søren Giversen, København 1990, i: RT 18 (1991), 116-122.

5. Liturgi

Generelt

1991    Pilz, Anders: Än som i gången tid. Mysterieteologi från fornkyrka till nu­tid. i: Florilegium patristicum (1991), 146-167.

1990          Hanssen, O. C.: [Le culte crétien ancien, culte par l'Esprit], i: TTK 61 (1990), 241-254.

Gudstjeneste (messe)

1989          Halvorsen, Per Bjørn : Jesu nattverd. Messen gjennom 2000 år. Oslo: St. Olav forl. 1989, 179+11 s.

Nadver

1989          Coombs, Stephen: Thematic Correspondance in Iberogallic, Egyptian and Ethiopian Eucharistic Prayers, i: Ostkirchliche Studien 38 (Würzburg 1989), 281-310.

1991          Coombs, S.: Multiformis. The Value of Peripheral Traditions of the Eucha­ristic Prayer, i: Ostkirchliche Studien 40 (Würzburg 1991), 176-209.

Kirkeår og perikopeordninger

1989          Villadsen, Holger: Brugen af Det gamle Testamente i det ældste lek­tio­nar fra Jerusalem, i: Overleveringen fra Herren, udg. af Udvalget for Kon­vent for Kirke og Theologi, Sabro 1989, 35-57.

1991          Beskow, Per: Den äldsta kristna perikopordningen, i: Den svenska bibeln. Ett 450-års jubileum (= Skrifter utgivna av Samfundet Pro fide et chri­stia­nismo), Stockholm: Proprius 1991, 103-118.

1991          Villadsen, Holger: Det tidlige perikopesystem i Konstantinopel ifølge Severian af Gabala, i: Florilegium patristicum (1991), 233-257.

Prædiken

1990          Evangeliets ljus III. Homilier av kyrkofäder. Evangelietexterna i tredje år­gån­gen av 1982 års evangeliebok. Svensk översättning av Olof Andrén. Uppsala: Pro Veritate 1990, 224 s.

1992    Alle vort livs mysterier. Oldkirkelige prædikener i oversættelse. Red. af An­na Marie Aagaard. Frederiksberg: Anis 1992, 197 s.

1992          Borgehammar, Stephan: Indledning, i: Från tid och evighet (1992), 1-25.

1992          Evangeliets ljus II. Homilier av kyrkofäder. Evangelietexterna i andra år­gån­gen av 1982 års evangeliebok. Svensk översättning av Olof Andrén. Uppsala: Pro Veritate 1992, 222 s.

1992    Från tid och evighet. Predikningar från 200-tal till 1500-tal [Festskrift til Alf Härdelin]. Red. Stephan Borgehammar. Skellefteå: Artos 1992, XI+313 s.

1992          Thodberg, Christian: Indledning, i: Alle vort livs mysterier (1992), 9-29.

Hymner

1992          Thunberg, Lars: Grundtvig og de latinske salmer – et teologisk perspek­tiv, i: Grundtvig-Studier 1992, udg. af Grundtvig-Selskabet af 8. september 1947, København 1992 [sidetal mangler].

6. Fromhedsliv

Apostle, martyrer og helgener

1990          Børtnes, Jostein: Det tidligkristne helgenvita: fremvekst og hoved­for­mer, i: Patristica Nordica 3 (1990), 55-76.

1991          Borgehammar, Stephan: How the Holy Cross was found. From Event to Medieval Legend. With an Appendix of Texts. (= Bibliotheca Theologiae Prac­ticae / Kyrkovetenskapliga studier 47), Stockholm: Almquist & Wik­sell 1991, 328 s.

1991          Carlé, Birte: Skøger og jomfruer i den kristne fortællekunst. Den skandi­naviske tradition og dens rødder i middelhavslandene. (= Odense Univer­sity Studies in Scandinavian languages and literature 20), Odense: Odense Universitetsforlag 1991, 156 s.

Munkevæsen

1989          Gustafsson, Lisbeth: Gud hör den tysta människan. En resa i ökenfäder­nas spår, i: Gnosis, nr. 3-4/88 – 1/89: Helig dårskap, hemlig vishet (Delsbo 1989), 22-29.

Diakoni

1992    Foss, Øyvind: Kirkens diakoni i bibelteologisk, historisk og etisk belys­ning. En studie i den kristne kirkes socialhistorie med baggrund i urkri­stendommens forståelse af kærlighedens gerninger. Århus: Aarhus Uni­versitetsforlag 1992, 232 s.

7. Organisation og embede

Koncilier og kirkeret

1991          Montgomery, Hugo: Konciliet i Iliberis (Concilium Iliberitanum). Kon­ci­li­ets var, när och hur, i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lun­den­se 5 (Lund 1990, trykt 1991), 7-18.

8. Dogmehistorie og symbolik

Generelt

1992          Gebremedhin, Ezra: Arvet från kyrkofäderna. Den kristna läroutveck­lin­gen under den patristiska perioden. Skellefteå: Artos 1992, 424 s.

Afhandlinger om trosbekendelser generelt

1991          Caspari, C.P.: Alte und neue Quellen zur Geschichte des Taufsymbols und der Glaubensregel. Reprint Brepols 1991 (Original: Christiania 1879), XVI+ 318 s.

1991          Caspari, C.P.: Ungedruckte, unbeachtete und wenig beachtete Quellen zur Geschichte des Taufsymbols und der Glaubensregel. Reprint Brepols 1991 (Original: Christiania 1886-1895), 3 bind, 1094 s.

Skrift og tradition

1991          Thunberg, Lars: Fornkyrkans uppenbarelsesyn. Några antydningar i et religionsdialogiskt perspektiv, i: Florilegium patristicum (1991), 214-232.

Antropologi

1989          Børresen, Kari E.: Eva - Maria. Kvinnesyn i kristen middelalder, i: Kvin­de­billeder. Eva, Maria og andre kvindemotiver i middelalderen, red. Karin Kryger, Louise Lillie, Søren Kaspersen. København: Akademisk Forlag 1989, 49-59.

1989          Børresen, Kari E.: Patristic Inculturation. Mediaeval Foremothers and Feminist Theology, i: Feministteologi idag. Sju föreläsningar till Kerstin Aspegrens minne (=Religio 30), Lund: Teologiska Institutionen i Lund 1989, 157-172.

1989          Børresen, Kari E.: Théologiennes au moyen âge, i: Revue théo­lo­gique de Lou­vain 20 (1989), 67-71.

1989          Thunberg, Lars: Menneske og kosmos i patristisk persepktiv, i: Menne­ske­synet, red. af Sigfred Pedersen, København: Gad 1989, 117-144.

1990          Aspegren, Kerstin Bjerre: The Male Woman. A Feminine Ideal in the Early Church. Edited by René Kieffer. (= Acta Universitatis Upsaliensis. Upp­sala Women’s Studies, A. Women in religion 4), Stockholm: Alm­quist & Wiksell 1990, 189 s.

1990          Børresen, Kari E.: Women’s Studies of the Christian Tradition, i: Con­temporary Philosophy. A New Survey. Vol. 6.2. Philosophy and Science in the Middle Ages, ed. R. Klibanski and G. Fløistad, Dor­drecht 1990, 901-1001.

1990          Børresen, Kari E.: Immagine di Dio e modelli di genere nella tradizione cristiana, i: Maschio Femmina. Dall’uguaglianza alla reciprocità, ed. S. Spin­santi. Milano 1990, 113-125.

1990          Børresen, Kari E.: L’inculturazione patristica, le nostre precurritrici me­dievali e la teologia femminista, i: DWF 10-11 (Roma 1990), 145-156.

1990          Holte, Ragnar: Guds avbild. Kvinna och man i kristen belysning. Stock­holm: Verbum 1990, 72 s.

1991          Børresen, Kari Elisabeth: God’s Image, Man’s Image? Patristic Inter­pre­ta­tion of Gen. 1,27 and I Cor. 11,7,, i: Image of God and Gender Models in Judeaeo-Christian Tradition, ed. Kari Elisabeth Børresen, Oslo: Solum For­lag 1991,188-207.

1991    Vogt, Kari: »Becoming Male. A Gnostic and Early Christian Mataphor, i: Image of God and Gender Models in Judeaeo-Christian Tradition, ed. Kari Elisabeth Børresen, Oslo: So­lum Forlag 1991, 172-187.

1992          Børresen, Kari E.: Bulletin matristique, i: Augustianum 32 (Rom 1992), 433-441.

1992          Børresen, Kari E.: Imagen actualizada, tipologia anticuada, i: Las mujeres según Wojtyla, ed. A.M. Macciocchi, Madrid 1992, 181-194.

Kristologi

1989          Hellemo, Geir: Adventus Domini. Eschatological Thought in 4th-Century Apses and Catecheses. [Norsk disp.] (= Vigiliae Christianae Supplements 5), Leiden: E.J. Brill 1989, XV+312+37s.

1990          Skarsaune, Oskar: [Finsk oversættelse af »Inkarnasjonen – myte eller faktum?«]. Kauniainen: Perus Sonoma Oy 1990 [ikke verificeret].

1991          Skarsaune, Oskar: Incarnation. Myth or Fact? Translated by Trygve Skar­sten. [Oversættelse af Inkarnasjonen – myte eller faktum? 1988]. St. Louis: Con­cor­dia Publishing House 1991, 176 s.

Soteriologi

1991          Hallonsten, Gösta: Gudomliggörelsen hos de latinska kyrkofäderna. En skiss, i: Florilegium patristicum (1991), 61-78.

Ekklesiologi og pneumatologi

1991          Børresen, Kari Elisabeth: L'ordinazzione delle donne: una questione aperta. Come alimentare la tradizione mediante una continua incul­tu­razione, i: Donna e Ministerio, ed. Cettina Milittello, Roma: Edizione De­honiane 1991, 245-263.

1992          Børresen, Kari Elisabeth: The Ordination of Women. To Nurture Tra­dition by Continuing Inculturation, i: ST 46 (1992), 3-13.

Andre dogmehistoriske emner

1990          Aalen, Sverre: Heilsverlangen und Heilswirklichung. Studien zur Er­wartung des Heils in der apokalyptischen Literatur des antiken Judentums und im ältesten Christentum. Mit einem Geleitwort von Ernst Baasland. (= Arbeiten zur Literatur und Geschichte des hellenistischen Judentums 21), Tyskland 1990, XXI+70 s.

1991          Beskow, Per: Maria i kult, konst og vision. Delsbo: Åsak / Sahlin & Dahl­ström 1991, 150 s.

1991          Hidal, Sten: Extas, orakel och siare. Hur såg man i fornkyrkan på den pro­fetiska inspirationen? i: Florilegium patristicum (1991), 79-91.

1991          Skarsaune, Oskar: »Hva intet øye så ...« Litt om strukturen i tidlig kri­sten og jødisk eskatologi, i: Florilegium patristicum (1991), 201-213.

9. Kristendommen og senantikkens religion

Generelt

1990          Pearson, Birger A.: Gnosticism, Judaïsm and Egyptian Christianity. (= Studies in Antiquity and Christianity), Minneapolis: Fortress Press 1990, XIX+228 s.

1991          Pyykkö, V.: Die griechischen Mythen bei den grossen Kappadokiern und bei Johannes Chrysostomus. (= Annales Universitatis Turkuensis 193) Tu­run Yliopisto 1991, 188 s.

Gnosticisme generelt

1990          Adamsen, Johannes: Gnosticismens oprindelse. En problemorientering og en statusopgørelse i anledning af tre bogudgivelser, i: RT 16 (1990), 83-91.

1990          Pagels, Elaine: Tabernes Evangelier. På dansk ved Vibeke Bengtson. 2. udgave, 2. oplag. København: Hekla 1990, 222 s. [1. udgave 1980].

1991          Hutin, Serge: Gnostikerne. Oversat af Elisabeth Juncker Ratel og Jacques Louis Ratel. (= Visdomsbøgerne), København: Sankt Ansgar 1991, 152 s.

1991    Vogt, Kari: »Becoming Male. A Gnostic and Early Christian Mataphor, i: Image of God and Gender Models in Judeaeo-Christian Tradition, ed. Kari Elisabeth Børresen, Oslo: So­lum Forlag 1991, 172-187.

1992          Walker, Benjamin: Gnostikerne. Deres historie og indflydelse. Århus: Sphinx 1992, 224 s.

Enkelte gnostiske tekster

1989    Le Traité Tripartite (NH I,5). Texte établi, introduit et commenté. Traduit par L. Painchaud et E. Thomassen. (= Bibliothèque Copte de Nag Ham­ma­di, Section »Textes« 19), Quebec: Les Presses de l’Université Laval 1989, XVIII+535 s.

1991          Gnostikerne og Bibelen. Ptolemæus og hans brev til Flora. Indledning, over­sættelse og kommentar af Mogens Müller. (= Tekst og Tolkning. Mo­no­grafier udgivet af Institut for Bibelsk Eksegese 9), København: Aka­demisk Forlag 1991, 111 s.

1991          Giversen, Søren: F. Münter’s Edition of the Odae Gnosticae,  i: Mani­chai­ca Selecta I. Studies presented to Prof. Julien Ries, ed. Alois van Tongerloo and Søren Giversen, Lovanii 1991, 87-100.

1991          Linder, Per-Arne: The Apocalypse of Adam. Nag Hammadi Codex V,5 considered from its Egyptian Background. (= Lund Studies in African and Asian Religions 7), Lund: Plus ultra 1991, 165 s.

Andre senantikke religioner

1990          Pedersen, Nils Arne: Between Essence and Existence, A Paradox of the Ma­ni­chaean System in the Coptic Texts, i: Rivista degli studi orientali 63 (Roma 1990), 45-64.

1991          Pedersen, Nils Arne: Preliminary Remarks on a New Edition of the Ma­ni­chaean Homilies, i: Manichaica Selecta I. Studies presented to Prof. Julien Ries, ed. Alois van Tongerloo and Søren Giversen, Lovanii 1991, 285-288.

10. Kristendommen og senantikkens kultur og samfund

Generelt

1990    Kejser Julian mod Galilæerne. Oversat og kommenteret af Lars Mynster. Kø­benhavn: Museum Tusculanums Forlag 1990, 272 s.

1990          Montgomery, Hugo: Kyrklig autarki på 200-talet, i: Patristica Nordica 3 (1990), 77-99.

1991          Balling, Jakob: Kristendommen i storbyen, i: Rom – en antik storby, red. Hanne Sigismund Nielsen og Hans Erik Mathiesen, Århus: Sfinx 1991, 189-197.

1991          Edsman, Carl Martin: Antiken och kristendomen. Kommentar till en utställning, i: Florilegium patristicum (1991), 40-58.

1991          Rydbeck, Lars: Adolf von Harnack och Porfyrios stridskrift »Mot de kristna«. Ett kapitel i studiet av den antika kristendomskritiken, i: Florile­gium patristicum (1991), 186-200.

Filosofi

1990          Hartman, Lars: En okänd »filosofi« i urkristendomen, i: Kungl. Vit­ter­hets Historie och Antikvitets Akademiens Årsbok 1990, Stockholm 1990, 141-148.

1990          Hidal, Sten: Den äldsta syriska kyrkan och den grekiska filosofin, i: Patri­stica Nordica 3 (1990), 7-20.

1990          Wyller, Egil A.: Zur Geschichte der platonischen Henologie. Ihre Entfal­tung bis zu Plethon/Bessarion und Cusanus, i: Greek and Latin Studies (1990), 239-265.

1991    Friis Johansen, Karsten: Den europæiske filosofis historie, bind 1: An­tikken. København: Nyt Nordisk Forlag 1991, 851 s.

Sociale forhold

1989          Montgomery, Hugo: Women and Status in the Greco-Roman World, i: ST 43 (1989), 115-124.

1989          Portefaix, Lilian: Kvinnoroller i det antika samhället och den tidiga kyrkan, i: Medusa 10 (1989, nr. 4), 1-11.

1990          Portefaix, Lilian: Kvinnoroller i det antika samhället och i den tidiga kyrkan, i: Patristica Nordica 3 (1990), 123-163.

1991          Montgomery, Hugo: Old Wine in New Bottles? Some Views of the Eco­nomy of the Early Church, i: SO 66 (1991), 187-201

Kristenforfølgelserne

1990          Breengaard, Carsten: Er du kristen? De romerske kristenforfølgelser og deres betydning, i: Piranesi. Italienske Studier nr. 5 (København: Museum Tusculanums Forlag 1990), 27-48.

1990          Breengaard, Carsten: Kristenforfølgelser og kristendom – fra Nero til Ig­na­tios af Antiokia. København 1990. [Rev. udg. af Er du kristen? Køben­havn 1986].

1992          Breengaard, Carsten: Kristenforfølgelser og Kristendom. Fra sekt til stats­kirke. Frederiksberg: Anis 1992, 168 s. [Rev. udg. af Er du kristen? Kø­ben­havn 1986]

11. Arkæologi, kunst og arkitektur

Kunst og ikonografi

1989          Frederiksen, Hans Jørgen: Det himmelske Jerusalem i arkitektur og billedkunst, i: Det ny Jerusalem. Guds by og de skiftende forventninger, red. Anna Marie Aagaard. Århus: Anis 1989, 99-126.

1989          Hellemo, Geir: Adventus Domini. Eschatological Thought in 4th-Century Apses and Catecheses. [Norsk disp.] (= Vigiliae Christianae Supplements 5), Leiden: E.J. Brill 1989, XV+312+37s.

1990          Litzén, Veikko: Den ideologiska konflikten vid tolkning av religiösa symboler på Konstantin den Stores tid, i: Patristica Nordica 3 (1990), 101-122.

1990          Nordhagen, Per Jonas: Studies in Byzantine and Early Medieval Pain­ting. London: The Pindar Press 1990, XII + 493 s.

1991          Beskow, Per: När bilden blev ikon, i: Östkyrkan förr och nu (1991), 13-33.

Arkitektur

1989          Haystrup, Helge: Oldkristne kirker og koncilier. København: C.A. Reit­zels Forlag 1989, 134 s. [Side 9-62 har tidligere været udgivet med titlen »Oldkristne kirker i Norditalien«, Fredericia: Lohse 1972].

 

C. KIRKE OG KRISTENDOM GENERELT

 

1. Generelle kirkehistoriske fremstillinger (hele perioden)

1991          Balling, Jakob: Kristendommen. 1. udgave, 2. oplag. (= Verdens religio­ner), København: Politiken 1991, 302 s. [1. udgave, København 1986].

1992          Tergel, Alf: Från Jesus till moder Teresa. Kristenhetens historia. 6. [utök.] utg. Stockholm: Verbum Förlag 1992, 569 s.

1992          Holmquist, Hjalmar – Nørregaard, Jens: Kirkehistorie. Bind 1: Oldtid og Middelalder. Fotografisk optryk af 3. udgaven. København: Akademisk Forlag 1992, XII+630 s. [Tidl.: 3. udgave, Kbh. 1946].

2. Enkelte lande og områder (hele perioden)

1989          Hallencreutz, Carl: From Julianus of Africa to Augustine the African. A forgotten link in early African theology, i: Zambesia 15 (1988, trykt 1989), 1-26.

1989          Hällström, Gunnar af: Early Christianity in Greece [på svensk], i: Hel­le­nika. Published by the Swedish Institute at Athens, 1989 [ikke veri­fi­ceret].

1990          Martling, Carl Henrik: Gud i orienten. Om de orientaliska kyrkornas fram­växt och egenart. Stockholm: Verbum 1990, 239 s.

1990          Martling, Carl Henrik: Minoritetskyrkor i Mellanösten. De orientaliska kyrkornas historia och särprägel. En översikt. Stockholm: Sveriges kyrkliga studieförb. 1990, 70 s.

1991          Hidal, Sten: Den syriska kyrkans historia, i: Östkyrkan förr och nu (1991), 67-82.

1992          HÄllström, Gunnar af: Origen in Greece, i: Byzantium and the North (= Acta Byzantina Finnica 5, 1990-1991), Helsinki 1992, 17-32.

3. Den efterapostolske tid (ca. 70-ca.140)

1990          Noack, Bent: Det nye Testamente og de første kristne årtier. 3. udgave, 5. oplag.  København: Gad 1990, 292 s. [6. oplag 1991, 7. oplag 1992].

4. Den oldkatolske tid (ca. 140-311)

5. 4. - 7. århundrede

1992          Norderval, Øyvind: Eusebius' Vita Constantini som kilde til forståelsen av splittelsene i Øst-kirken som følge av den arianske strid, i: NTT 93 (1992), 129-148.

1991          Hällström, Gunnar af: Justinianus (527-565) mellan öst och väst, i: Flo­rilegium patristicum (1991), 123-130.

 

Til startside for
www.patristik.dk

Til forside for Nordisk Patristisk Bibliografi