N O R D I S K   P A T R I S T I K   1 9 8 1 - 1 9 8 8  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

 

Nordisk Patristik 1981-1988

En bibliografisk oversigt af Holger Villadsen

Publiceret i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 5 (Lund 1990, trykt 1991), 26-48.

Oversigten er overført til internet 25. aug. 2001 uden noget særligt forsøg på at gøre den     internetvenlig.

I den her omhandlede periode er der udkommet flere patristiske samleværker udsprunget af de nordiske patristikermøder i Lund 1981 og 1986 og af Pla­ton­sel­ska­bets møder i Göteborg 1983, Helsingfors 1985 og København 1987. Disse samle­værker er registreret i afsnit A.1.e, hvortil henvises for fuldstændige titler. Des­uden er enkeltbidragene registreret under de relevante systematiske under­punk­ter med anvendelse af følgende forkortelser:

Patristica Nordica 1
Patristica Nordica 2
Judendom och kristendom
Idékonfrontation under senantiken
Människouppfatningen i den senare antiken
Antikkens moraltænkning

Forkortelser for tidsskrifter

CM       Classica et mediaevalia. København
DTT      Dansk Teologisk Tidsskrift. København
        Kyrkohistorisk årsskrift. Stockholm
NTT      Norsk teologisk tidsskrift. Oslo
ROB     Religion och Bibel. Nathan Söderblom-Sällskapets årsbok. Stockholm
SEÅ        Svensk exegetisk årsbok. Uppsala
SO          Symbolae Osloenses. Oslo
ST           Studia theologica. Scandinavian Journal of Theologgy. Oslo, København.
STK        Svensk Teologisk Kvartalskrift. Lund
TA          Teologinen Aikakauskirja. Helsinki
TTK        Tidsskrift for Teologi og Kirke. Oslo

 

A. PATRISTISKE FORFATTERE

1. Generel litteratur

a. Forskningshistorie og fagets metode

1983          Eriksen, Trond Berg: Professor H.P.L'Orange og humanistisk forskning i Norge, i: Kirke og Kultur 88 (Oslo 1983), 83-87.

1983          Sande, Siri: Hans Peter L’Orange og den klassiske arkæologi i Norge, i: Kirke og Kultur 88 (Oslo 1983), 67-73.

b. Virkningshistorie

1981          Thulstrup, Marie Mikula: Kierkegaard og kirkefædrene, i: NTT 82 (1981), 129-140.

1983          Thomsen, Niels: Grundtvig i oldkirkens spejl, i: Grundtvig og grundt­vi­gianismen i nyt lys. Hovedtanker og udviklingslinjer i de senere års Grundtvigforskning, red. af Christian Thodberg og Anders Pontoppidan Thyssen, Århus: Anis 1983.

c. Bibliografier

d. Leksika

1982    Gads danske bibelleksikon, vol. I-III, red. af Eduard Nielsen og Bent Noack. 2. oplag [ny udgave], København: Gad 1981-82.

e. Samleværker (blandet litteratur)

1981          Christensen, Torben: Kirkehistoriske afhandlinger. 29. marts 1981. Kø­ben­havn: G.E.C. Gad 1981, 172 s.

1982          Patristica Nordica 1. Föreläsningar hållna vid Nordiska patristikermötet i Lund 25-28 augusti 1981. (= Religio 5), Lund: Teologiska Institutionen i Lund 1982, 137 s.

1983          Haystrup, Helge: Kamp og sejr. Oldkristne positioner. København: C.A. Reitzels Forlag 1983, 230 s.

1985          Idékonfrontation under senantiken. Mötet mellan kristendomen och an­tikens idétradition. Platonselskabet, symposium i Göteborg 8.-11. juni 1983. København: Institut for Klassisk Filologi, Københavns Universitet 1985, 206 s.

1985          Människouppfatningen i den senare antiken. Platonselskabet, symposium på Hanaholmen 3-5 juni 1985, red. Holger Thesleff. Helsingfors: Klassisk-filologiska institu­tio­nen, Helsingfors universitet 1985, vi+238 s.

1986          Judendom och kristendom under de första århundradena. Nordisk patri­stikerprojekt 1982-1985. Vol. 1-2. Stavanger-Oslo-Bergen-Tromsø: Univer­sitetsforlaget 1986, 308 + 304 s.

1987          Patristica Nordica 2. Föreläsningar hållna vid det andra Nordiska patristi­kermötet i Lund 19-22 augusti 1986. (= Religio 25), Lund: Teologiska Insti­tutionen i Lund 1987, 138 s.

1988          Antikkens moraltænkning. Platonselskabet, symposium på Schæffer­går­den, København, den 30. maj - 2. juni 1987, red. Ulf Hamilton Clausen og Jørgen Mejer. København: Institut for klassisk Filologi, Københavns Uni­versitet 1988, 190 s.

1988          Thunberg, Lars: På Åndens Betingelser. Essays om sprog og spiritualitet. Århus: Anis, 1988, 183 s.

f. Filologi

1983          Lundström, Sven: Lexicon errorum interpretum Latinorum. (= Studia La­tina Upsaliensia 16), Uppsala 1983, 194 s.

1984          Vidén, Gunhild: The Roman Chancery Tradition. Studies in the Langua­ge of Codex Theodosianus and Cassiodorus’ Variae. (= Studia Graeca et La­tina Gothoburgensia 46, Acta Universitatis Gothoburgensis), Göteborg: Universitetet 1984, X+168 s.

1986          Tollesen, Torstein: Om en norsk oversettelse av det greske usia, i: Norsk filologisk tidsskrift 21 (Oslo 1986), 54-58.

g. Palæografi

1983          Tortzen, Chr. Gorm: Index codicum theologiæ auctorum quorum frag­menta in Bibliotheca Regia Hafniensi asservatur. (= Specialhjælpe­midler, Det kongelige Bibliotek, 7), København 1983, III+201+10 s.

1985          Giversen, Søren: Chester Beatty-bibliotekets manikæiske papyri, i: Fund og forskning i Det kongelige Biblioteks samlinger 27 (København 1984/85), 7-28.

1988          Engberg, S.G.: Sinai, Tischendorf, and the Greek Manuscript Fragment »Cambridge University Library Add. 1879.1«, i: CM 39 (1988), 253-258.

h. Tekstsamlinger

1981          Latinske tekster: pensum til forberedende prøve i latin for teologer. Innledninger ved Øyvind Norderval. Kommentarer, oversettelser og ord­liste ved Jon Haarberg. Oslo: Universitetet i Oslo, Institutt for kirkehistorie 1981, IV+119 s.

1987          Evangeliets ljus. Homilier av kyrkofäder. Svensk översättning av Olof Andrén. Uppsala: Pro Veritate 1987, 253 s.

i. Patristiske forfattere generelt

1983          Hagendahl, Harald: Von Tertullian zu Cassidor. Die profane litera­ri­sche Tra­dition in dem lateinischen christlichen Schrifttum. (= Acta Uni­versitatis Gothoburgensis, Studia Graeca et Latina Gothoburgensia 44), Gö­teborg 1983, 163 s.

1984          Rinne, Johannes: Kirkkoisien perintö: (sisältää: Synodit ja kanonit, Ju­malanpalveluselämä ja isät, Kirkon suhde ajan ongelmiin). [Arvet från kyrkofäderne: synoderne och canones, gudstjänstlivet, kyrkans inställning till problem i tiden].Pieksämäki: Ortoksien kirjallisuuden julkaisunen­vosto 1984 1984, 144 s.

1986          Tarvainen, Olavi: Kaksioista kirkkoisää [12 kirkefædre]. Helsingfors 1986.

1987          Heininen, Simo: Vanha kirkko - kristikunnan ekumeeninen perusta [Den gamle kirke - kristendommens økumeniske fundament], i: TA 92 (1987), 94-97.

1987          Beskow, Per: Pseudepigrafi och förfalskning - en genrebestämning, i: Pa­tri­stica Nordica 2 (Lund 1987), 7-18.

1988          Rubenson, Samuel: Koptisk litteratur i arabisk språkdragt, i: Meddelan­den från Collegium Patristicum Lundense 3 (1988), 24-30.

2. De enkelte forfattere (alfabetisk)

Agathangelos 

1984          Hultgård, Anders: Change and Continuity in the Religion of Ancient Ar­me­nia with Particular Reference to the Vision of St. Gregory (Aga­than­gelos § 731-755), i: Classical Armenian Culture. Influences and Crea­tivity. Procee­dings of the First Dr. H. Makarian Conference on Armenian Cultu­re. Ed. by Th. J. Samuelian (= University of Pennsylvania Armenian Texts and Stu­dies 4), Chico, Calif.: Scholars Press 1982, 8-28.

Ambrosius     

1982          Anonymus: Ars 'Ambrosiana' (commentum anonynum in Donati partes maiores), ed. Bengt Löfstedt. (= Corpus Christianorum, Series Latina 133 C), Turnhout: Brepols 1982, 260 s.

1984          CastrÉn, Paavo: Ambrosius ja Hieronymus - osallistuvat kirkkoisät [A. och H. - engagerade kyrkofäder], i: TA 89 (1984), 353-358.

1985          CastrÉn, Paavo: Kyrkofäderna Ambrosius och Hieronymus och 300-talets sociala tendenser i Italien, i: Idékonfrontation under senantiken (København 1985), 101-116.

Antonios

1986          Rubenson, Samuel: The Arabic Version of the Letters of St. Antony, i: Ac­tes du deuxième congrès international d'études arabes chrétiennes (= Ori­en­talia Christiana Analecta 226), Roma 1986, 19-29.

1987          Rubenson, Samuel: The Antonian Material in the Library of the Mona­stery of St. Antony, i: Journal of Arab Christian Studies 1987.

Apophtegmata patrum          

1982          Apophtegmata patrum: Alfabetiska samlingen i urval. Översättning av Per Beskow i samarbete med Birgit Lindkvist-Markström med inledning av Helladius Siljanus. Storuman 1982, 179 s.

1984    Ord fra ørkenen. Apophtegmata Patrum oversatt fra koptisk, af Kari Vogt. Oslo: Veihuset Forlag 1984.

Apostolske Fædre

1984    De apostoliske Fedre i norsk oversettelse med innledninger og noter. Red. av Ernst Bassland og Reidar Hvalvik. Oslo: Luther Forlag 1984, 401 s.

1985    De apostolske Fædre i dansk oversættelse med indledning og noter. Red. af Niels Jørgen Cappelørn, Niels Hyldahl, Bertil Wiberg. København: Det danske Bibelselskab 1985, 352 s.

1985    De apostolske Fædre i oversættelse med indledning og noter ved Søren Giversen, I-II. København: Museum Tusculanums Forlag 1985, 276 + 328 s.

Aristides

1982          Aristides' Apologi og Brevet til Diognet, oversatt av Bente Lassen. Oslo: Universitetet i Oslo 1982, 29 s.

Arius             

1985          Norderval, Øyvind: Arius redivivus? Tendenser innenfor Arius-forsk­ningen, i: NTT 86 (1985), 79-90.

Augustin        

1981          Balling, J.L.: Om det augustinske historiesyns eftervirkninger, i: Fønix 5 (København 1981), 32-40.

1981          Børresen, Kari E.: L'antropologie thélogique d'Augustin et de Thomas d'Aquin. La typolgie homme-femme dans la tradition et dans l'eglise d'aujourd'hui, i: Recherches de science religieuse 69 (1981), 393-407.

1981          Børresen, Kari E.: L'antropologia teologica di Agostino et di Tommaso d'Aquino. Sua influenza sui rapporti fra donna e homini nella chiesa d'oggi, i: A. Caprioli - L. Vaccaro, La donna nella chiesa oggi, Torino 1981, 75-87.

1981          Augustinus: Tunnustukset (Confessiones). Latinasta suomentanut Otto Lak­ka [finsk oversættelse af Augustins Confessiones]. (= Kristikunnan klassikkoja 1), Helsinki 1981.

1982          Larsen, Bent Dalsgaard: Menneske og samfund. Studier i det antropo­logiske grundlag for samfundstænkningen hos Augustin. Disp., Køben­havn 1982, 445 s.

1982          Augustinus: Henki ja Kirjain (De spiritu et littera liber unus). Latinasta suomentanut Jukka Thurén. [finsk oversættelse af Augustins De spiritu et littera] (= Kristi­kunnan klassikkoja 2), Helsinki 1982.

1984          Annala, Pauli: Mystiikan mahdollisuus Augustinuksen ja Tuomas Akvi­nolaisen tietoteorioiden näkökulmasta [Mystikkens möjlighet från en kunskapsteoretisk synsvinkel hos Augusti­nus och Thomas ab Aquino], i: Elevatis Oculis. Studia mystica in honorem Seppo A. Teinonen (= An­nu­als of the Finnish Society for Missiology and Ecumenics, vol. 42), Hel­sin­ki 1984, 1-15.

1984          Augustin: Om Guds Stad, 1.-5. bog. Oversættelse med indledning og noter, Bent Dalsgaard Larsen. (= Bibel og historie, 7), København: G.E.C. Gad 1984, 320 s.

1984          Stigen, Anfinn: Tenkningens historie 1 [heri side 253-279: Augustin - noen temaer fra hans tenkning]. Oslo 1984.

1985          Balling, Jakob: Oldkirkelige gudsbilleder, i: Gudsbegrebet, red. af Sigfred Pedersen, København: Gad 1985, 115-127.

1985          Balling, Jakob: Et »augustinsk« tema i europaeisk poesi, i: Människo­upp­fatningen i den senare antiken (Helsingfors 1985), 13-26.

1985          Børresen, Kari E.: Equivalencia y subordinación según san Agustín. Na­turaleza y papel de la mujer, i: Augustinus 30 (Madrid 1985), 97-197.

1985          Børresen, Kari E.: Imago Dei, privilège masculin? Interprétation augu­stinienne et pseudo-augustinienne de Gen. 1,27 et I Cor. 11,7, i: Augustini­anum 25 (Roma 1985), 213-234.

1985          Børresen, Kari E.: Interaksjon mellom skriftgrunnlag og senantik antro­pologi: Kirkefedres tolkning av I Mos. 1,27 og I Kor. 11,7, i: Idékonfron­ta­tion under senantiken (København 1985), 117-132.

1985          Holte, Ragnar: Filosofiskt och bibliskt i senantikens kristna människo­syn, i: Människouppfatningen i den senare antiken (Helsingfors 1985), 1-12.

1985          Tranøy, Knut Erik: Augustin - menneskesyn, moral og statslære. Teologi og filosofi, i: Trond Berg Eriksen, Knyt Erik Tranøy, Guttorm Fløistad: Filo­sofi og vitenskap fra antikken til vår tid, Oslo-Bergen-Stavanger-Tromsø 1985, 208-231.

1986          Augustin: Om Guds Stad, 6.-10. bog. Oversættelse med indledning og no­ter, Bent Dalsgaard Larsen. (= Bibel og historie, 9), København: G.E.C. Gad 1986, 307 s.

1986          Raikas, Kauko: Augustinuksen yhteiskunnallisen ajattelun probleemoja [Prästen i Augustinus’ samhälliga tänkande], i: TA 91 (1986), 477-482.

1986          Wisløff, Carl Fr.: Augustin og Det kristne gamle Testamente, i: Juden­dom och kristendom, vol. 2, 254-272.

1987          Haystrup, Helge: Guds stad - kirketeologi hos Augustinus, i: Præste­for­enin­gens Blad 77 (København 1987), 865-875.

1987          Larsen, Bent Dalsgaard: Augustins bibelbrug og fortolkningen af De ci­uitate Dei, i: Patristica Nordica 2 (Lund 1987), 19-32.

1987          Ruokanen, Miikka: Näkökulma politiikan teologiaan: Augustinus ja Luther [Politisk teologi hos Augustin og Luther], i: TA 92 (1987), 102-112.

1988          Augustins Bekendelser, oversat af Torben Damsholt. (= Visdomsbøgerne), København: Sankt Ansgars Forlag 1988, 320 s.

1988          Haystrup, Helge: Fra dødens nat til livets lys. Påske og dåb hos Augustin, i: Præsteforeningens Blad 78 (København 1988), 329-342.

1988          Pedersen, Jørgen: Prior omnium sapientia. Om visdomsbegrebet og vis­doms­idealet i Augustins hovedskrifter, I-II, i: DTT 51 (1988), 161-181 og 263-276.

Basilios         

1981          Rudberg, Stig Y.: Manuscripts and Editions of the Works of Basil of Cae­sarea, i: Basil of Caesarea. Christian, Humanist, Ascetic. A Sixteen-Hun­dreth Anniversary Symposium, vol. I, ed. Paul J. Fedwick, Toronto 1981, 49-65.

1983          Rudberg, Stig Y.: Les Homélies sur l'Hexaéméron. Quelques aspects sur leur contenu, i: Basilios di Cesarea. La sua età, la sua opera e il Basiliane­simo in Sicilia. Atti del Congresso internazionale (Messina 3-6 XII 1979), Vol. I, Messina 1983, 381-391.

1988          Lundström, Sven: [Rec. af udgave af den latinske Basilusregel, udgivet af Klaus Zelzer i CSEL 86], i: Gnomon 60 (München 1988), 587ff.

Boethius        

1981          Boethius: Filosofiens trøst, [oversat af] Egil Kraggerud. (= Thorleif Dahls Kulturbibliotek), Oslo 1981.

1987          Boëthius, Filosofins tröst. Svensk översättning av Bertil Cavallin. Atlantis 1987.

Clemens af Alexandria     

1984          Hakkarainen, Jarmo: Etiikka eli oikea elämä Kleemens Alesandrialaisen ajattelussa [Etik och sant liv enligt Clemens A.], i: Ortodoksia 34 (Finland 1984), 122-136.

1987          Lauha, Risto: Klemens Aleksandrialaisen kirje ja Markuksen salainen evankeliumi [Klemens av A. och det hemliga Markus-evangeliet], i: TA 92 (1987), 205-210.

Clemens Romanus       

1983          Räisänen, H.: „Werkgerechtigkeit“ - eine „frühkatholische“ Lehre? Über­legungen zum 1. Klemensbrief, i: ST 37 (1983), 79-99.

1986          Räisänen, Heikki: The Torah and Christ. Essays in German and English on the Problem of the Law in Early Christianity [heri genoptryk af oven­stående artikel fra 1983 vedr. Clemens Romanus]. (= Suomen Ekse­geetti­sen Seuran Julkaisuja, 45), Helsinki: The Finnish Exegetical Society 1986, VIII+377 s.

Cyprian         

1988          Montgomery, Hugo: Flykten som moralisk problem hos Cyprianus - En biskops ansvar och ära, i: Antikkens moraltænkning (København 1988), 105-115.

1988          Montgomery, Hugo: Saint Cyprian's postponed Martyrdom. A Study of Motives, i: SO 63 (1988), 123-132.

1988          Montgomery, Hugo: Saint Cyprian's Secular Heritage, i: Studies in An­cient History and Numismatics, presented to Rudi Thomsen, Århus 1988.

Cyril af Alexandria     

1982          Haystrup, Helge: Kristologien hos Cyril af Alexandria, i: Patristica Nor­dica 1 (Lund 1982), 7-20.

1987          Gebremedhin, Ezra: Cyrillus av Alexandria Kommentar till Johannes' Evangelium. »En läromässig kommentar«, i: Patristica Nordica 2 (Lund 1987), 33-48.

Didake          

1982          Noack, Bent: Dåben i Didake, i: Dåben i Ny Testamente, red. af Sigfred Pedersen, Århus: Aros 1982, 246-265.

Didymos den Blinde

1985          Swensson, Gerd I.: God's Ikon in Man's History. A Study of Exegesis, Doctrine and Spiritual Teaching in the Commentary on Genesis by Didy­mus of Alexandria. Thesis submitted to the University of London for the degree of Master of Philosophy, Vol. I-II, London 1985, 244+69 s.

Dionysios af Tel-Mahre (Pseudo-)      

1987          Witakowski, Witold: The Syriac chronicle of Pseudo-Dionysius of Tel-Mahre. A study in the history of historiography. (= Acta Universitatis Up­saliensis, Studia Semitica Upsaliensa 9), Uppsala: Almquist & Wiksell 1987, 182 s.

Efraim Syreren                     

1981          Martikainen, Juoko: Gerechtigkeit und Güte Gottes. Studien zur Theo­logie von Ephraem dem Syrer und Philoxenos von Mabbuq. (= Göttinger Orientforschung, 1. Reihe, Syriaca 20), Wiesbaden 1981.

1985          Efraim syriern. Hymnerna om paradiset. Översatta med inledning och kommentar av Sten Hidal. Skellefteå 1985.

Egeria

1987          Väänänen, V.: Le journal-épître d’Égérie („Itinerarium Egeriae“). Etude linguistique. (= Annales Academiae Scientiarum Fennicae ser. B 230), Hel­sinki: Suomalainen tiedeakatemia 1987, 177 s.

Euseb af Emesa

1984          Lehmann, Henning: An Important Text Preserved in MS Ven. Mekh. No. 873, dated A.D. 1299 (Eusebius of Emesa's Commentary on Historical Wri­ting of the Old Testament), i: Medieval Armenian Culture, ed. by Thomas J. Samuelian and Michael E. Stone (= University of Pennsylvania Arme­nian Texts and Studies 6), 1984, 142-160.

1986          Lehmann, Henning: Den jødiske hellige skrift og jødiske traditioner hos en kristen syrisk forfatter i 4. årh, i: Judendom och kristendom, vol. 2, 220-228.

1987          Lehmann, Henning: The Syriac Translation of the Old Testament - as Evidenced around the Middle of the Fourth Century (in Eusebius of Emesa), i: Scandinavian Journal of the Old Testament 1(Aarhus 1987), 66-86.

Euseb af Kæsarea       

1983          Christensen, Torben: The So-called Appendix to Eusebius' Historia Ecclesiastica VIII, i: CM 34 (1983), 177-209.

1987    Hägg, Tomas: Eusebios vs. Hierokles. En senantik polemik kring Apollo­nios från Tyana och Jesus från Nasaret, i: ROB 44 (1985, trykt 1987), 25-35.

Florilegier      

1981          Filokalia I osa. Kokoelma pyhien kilvoittelijaisien kirjoituksia. Koonet pyhät Makarios Notaras ja Nikodeemos Athosvuorelainen. Suom. sisar Kristoduli (Lampi) Valamon Ystävät ry [finsk oversættelse af Filoka­lia, 1. del]. Pieksämäki 1981.

1981          Frivold, Leif: The Incarnation. A Study of the Doctrine of the Incarnation in the Armenian Church in the 5th and 6th Centuries according to the Book of Letters. Oslo 1981, 236 s.

1983    Urval ur Filokalia om hjärtats bön. Urval och översättning av Sten Rohde. [oversat fra engelsk og fransk]. Stockholm 1983.

1984          Gerontikon eli Pyhien vanhus ten sanomaa. Suomentanut Johannes Sep­pälä [finsk oversættelse af Gerontikon]. Pieksämäki 1984, 235 s.

1986          Filokalia II osa. Toim. Irinja Nikkanen [finsk oversættelse af Filokalia, 2. del; 1. del udkom 1981]. Pieksämäki 1986.

Gregor af Nazianz         

1981          Ellverson, Anna-Stina: The dual Nature of Man. A Study in the Theo­logical Antropology of Gregory of Nazianzus. Diss., Uppsala 1981.

1985          Haystrup, Helge: Trinitarisk tanke och förkunnelse i Gregorius af Nazi­anz' »Teologiske homilier«, i: För kyrka och teologi 4 (Sverige 1985), 72-96.

Hieronymus   

1983          Löfstedt. B.: Notizen zu Hieronymus' Matthäuskommentar, i: Aevum 57 (Milano 1983), 123-124.

1984          Albrektson, Bertil: Om Hieronymus och Vulgata, i: ROB 41 (1982, trykt 1984), 3-12.

1986          Beskow, Per: Hieronymus och judarna, i: Judendom och kristendom, vol. 2, 243-253.

Hippolyt        

1987          Pseudo-Tertullian: Mod alle kætterier. Oversættelse og bemærkninger ved Leif Grane, i: Fønix 11 (København 1987), 164-175.

Ignatius         

1985    Staats, Reinhardt: Den katolska kyrkan hos Ignatius av Antiokia, i: Patristi­ca Nordica 1 (Lund 1985), 85-105

1986          Thomsen, Niels: Om lidelsen og martyriet hos Ignatius af Antiokia. (= Under Guds Ord 279), Skive 1986, 4 s.

Irenæus         

1983          Wingren, Gustaf: Människa och kristen. En bok om Irenaeus. „Menneske først - kristen saa, kun det er livets orden“. Arlöv: Verbum 1983, 143 s. 2. uppl. 1985.

1985          Felter, Immanuel: Imago og similitudo hos Irenæus, i: Præsteforeningens Blad 75 (København 1985), 73-80.

1985          Lundström, Sven: Die Überlieferung der lateinischen Irenaeus­überset­zung. (= Studia Latina Upsaliensia 18), Uppsala: Almquist & Wiksell 1985, 166 s.

1986          Grane, Leif: Om at læse Irenæus. Et lærestykke om forholdet mellem gen­stand og metode i teologien, i: Fønix 10 (København 1986), 86-95.

Johannes Chrysostomos                     

1985          Andrén, Olof: On works of Charity in the Homilies of St. John Chryso­stom, i: Kyrkorna och diakonin. Festskrift till diakonissan Inga Bengtzon, ed. Gerd. Swensson. Uppsala: Pro Veritate 1985, 39-52.

Johannes Damaskenos 

1983          Nilsson, K.O.: »Perichoresis« in St. John of Damascus - An Incarnational Theology for our Times? i: Xenia oecumenica. In honorem Ioannis Metro­politae Helsingiensis sexagenarii (= Missiologian ja Ekumeniikan Seuran julkaisuja 39). Vammala: Vammala Kirjapaino Oy (1983), 158-173.

1986    Pyhä Johannes Damaskolainen: Ikoneista. Kolme puhetta ikonien syyttäjiä vastaan. [Johannes Damascenus: Orationes pro sacris imaginibus. Over­sæt­telse af Johannes Seppälä]. Pieksämäki 1986, 142 s.

Johannes Klimakos      

1986          Pyhittäjä Johannes Siinailainen: Portaat [Johannes Climacus: Scala Para­disi. Oversættelse til finsk af Johannes Seppälä]. Pieksämäki 1986, 284 s.

Justin             

1981          Hyldahl, Niels: Justin und die griechische Philosophie, i: Der Mittelpla­tonismus, ed. Clemens Zintzen (= Wege der Forschung 70), Darmstadt: Wissenshaftliche Buchgesellschaft 1981, 369-396.

1983          Christensen, Torben: Justin og testimonia-traditionen, i: NTT 84 (1983), 39-62.

1987          Skarsaune, Oskar: The Proof from Prophecy. A Study in Justin Martyr’s Proof-Text Tradition: Text-Type, Provenance, Theological Profile. [norsk disputats fra 1982]. (= Supplements to Novum Testamentum LVI), Leiden: E.J. Brill 1987, XIV+505 s.

Maximos Bekender      

1982          Thunberg, Lars: Symbol and Mystery in St. Maximus the Confessor. With particular reference to the Doctrine of eucharistic presence, i: Maxi­mus Confessor. Actes du Symposium sur Maxime le Confesseur, Fribourg, 2-5 septembre 1980, ed. F. Heinzer & Chr. Schönborn, Fribourg 1982, 285-308.

1985          Thunberg, Lars: Man and Cosmos. The Vision of St. Maximus The Con­fessor. Crestwood, New York: St. Vladimir’s Seminary Press 1985, 184 s.

1987          Thunberg, Lars: Kristi två naturer som försoningens grundval, I-II. The­andrisk försoning enligt Maximus Confessor, i: Svensk Pastoraltid­skrift 29 (Stockholm 1987), 284-290 og 308-313.

Melito af Sardes          

1984    Melito av Sardes: Om påsken. Översatt och kommenterad av Per Beskow. Helsingborg 1984.

Novatian       

1981          Novatianus' skrift om Treenigheten. Översättning med inledning och förklaringar av Ingvar Hector. Uppsala 1981.

Origenes       

1981          Christensen, Torben: Origenes og den kristne tradition, i: Torben Chri­stensen, Kirkehistoriske afhandlinger. 29. marts 1981, København: G.E.C. Gad 1981, 45-64.

1984          Hällström, Gunnar af: Den tidigaste oppositionen gentemot Origenes, i: TA 89 (1984) 459-461.

1984          Hällström, Gunnar af: Fides simpliciorum according to Origen of Ale­xandria. [Diss.]. (= Commentationes Humanarum Litterarum 76), Helsinki: Societas Scientiarum Fennica 1984, 112 s.

1984          Johansen, Karsten Friis: Origenes' gudsbegreb - Origenes og Platonis­men, i: DTT 47 (1984), 153-176 [samt i: Idékonfrontation under senantiken (København 1985), 27-55].

1985          Hällström, Gunnar af: DOXA hos Platon og PISTIS hos Origenes, i: Idé­konfrontation under senantiken (København 1985), 57-69.

1986          Hällström, Gunnar af: Charismatic Succession. A Study on Origen's Concept of Prophecy. (= Publication of the Finnish Exegetical Society 42), Helsinki 1986, vi+76 s.

1986          Hällström, Gunnar af: Celsus och Origenes syn på förhållandet mellan judendom och kristendom, i: Judendom och kristendom, vol. 2, 113-124.

1986          Norderval, Øyvind: Origenes som teologisk utfordring? i: NTT 87 (1986), 219-243.

Palladius        

1987    Vogt, Kari: La moniale folle du monastère des Tebennésiotes. Une inter­prétation du chapitre 34 de l'Histoire Lausiaque de Pallade, i: SO 62 (1987), 95-108.

Romanos       

1983          Romanos Melodos: Kristuksen syntymän kontakkion. Suomentanut Jo­hannes Seppälä [finsk oversættelse af Romanos: Hymne om Kristi fødsel]. 1983, 12 s.

1986          Thodberg, Christian: Ind i Paradis igen [oversættelse af kontákion af Romanos, ed. SC 128, 284-311]. (= Under Guds Ord 278), Skive 1986, 4 s.

Severian af Gabala          

1982          Lehmann, Henning: Severian of Gabala: New Identifications of Texts in Armenian Translation, i: Classical Armenian Culture, ed. by Thomas J. Samuelian (= University of Pennsylvania Armenian Texts and Studies 4), 1982, 113-124.

1986          Lehmann, Henning J.: Severian of Gabala: Fragments of the Aucher Col­lection in Galata MS 54, i: Armenian Studies (Études arméniennes) in memoriam Haïg Barbérian, ed. Dickran Kouymjian, Lisboa: Calouste Gul­benkian Foundation 1986, 477-487.

Tertullian       

1982          Hallonsten, G.: Some Aspects of the So-called Verdienst-begriff of Tertul­lian, i: Studia Patristica vol. XVIII, ed. Elisabeth A. Livingstone, Oxford and New York 1982, 799-802.

1982          Kouri, E.I.: Tertullian und die römische Antike. (= Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft A21), Helsinki: Luther-Agricola-Gesellschaft 1982, XI+124 s.

1984          Hallonsten, Gösta: Satisfactio bei Tertullian. Überprüfung einer For­schungs­tradition. (= Studia Theologica Lundensia, 39), Lund: Gleerup 1984, 232 s.

1985          Hallonsten, Gösta: Meritum bei Tertullian. Überprüfung einer For­schungstradition II. (= Studia Theologica Lundensia, 40), Lund: Gleerup 1985, 339 s.

1985          Hällström, Gunnar af: Hednisk och kristen antropologi i Tertullianus De anima, i: Människouppfatningen i den senare antiken (Helsingfors 1985), 73-101.

1988          Hallonsten, Gösta: Tertullianus om monogamin - apropå en ny edition, i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 3 (1988), 18-22.

 

B. SÆRLIGE EMNER

1. Bibelen som helhed

a. Generelt

b. Tekst og oversættelser

c. Kanon

d. Fortolkningshistorie

1986          Hyldahl, Niels: Kampen om skriftforståelsen i det andet århundrede, i: Judendom och kristendom, vol. 2, 65-76.

1987          Skarsaune, Oskar: Schriftbeweis und christologische Kerygma in der äl­testen kirchlischen Schriftauslegung, i: Schrift und Auslegung, ed. Hein­rich Kraft (= Veröffentlichungen der Luther-Akademie e.v. Ratzeburg 10), Erlangen 1987, 45-54.

2. Det gamle Testamente

a. Generelt

1988          Hidal, Sten: Israel och Hellas. Studier kring Gamla testamentet och dess verkningshistoria. (= Religio 27, Skrifter utgivna av Teologiska Institutio­nen i Lund), Lund 1988.

1988          Müller, Mogens: Graeca sive Hebraica veritas? Forsvaret for Septuaginta i Oldkirken, i: Det gamle Testamente og den kristne fortolkning (= Forum for bibelsk eksegese 1, red. af K.F. Plum og G. Hallbäck), København: Muse­um Tusculanums Forlag 1988, 117-137.

1988          Müller, Mogens: Jødedommens Bibel på nytestamentlig tid og den krist­ne Bibel. Hebraica sive Graeca veritas? i: DTT 51 (1988), 220-237.

b. Græsk oversættelse (kristen)

c. Syrisk oversættelse

d. Latinsk oversættelse

e. Andre oversættelser

1982          Etiopialainen Eenokin Kirja, suom. Johannes Seppälä, johdanto P. Piiroi­nen. Ortokirja [finsk oversættelse af den ætiopiske Henoksbog]. Joensu 1982.

1983          Johnson, Bo: Armenian Biblical Tradition in comparison with the Vulga­ta and Septuagint, i: Medieval Armenian Culture, ed. T. Samuelian & M. Stone (= University of Pennsylvania Armenian Texts and Studies 6), Chico, CA: Scolars Press 1983, 357-364.

f. Kanon

g. Fortolkningshistorie

1981          Lehmann, Henning: El Espiritu de Dios sobre las aguas. Fuentes de los comentarios de Basilio y Agustin sobre el Génesis 1,2,  i: Augustinus 26 (1981), 127-139.

1982          Hultgård, Anders: The twelwe precious stones and and the twelwe tribes - a note on an ancient Armenian list, i: Aarhus Armeniaca (= Acta Jutlan­dica 57, Humanities Series 56), Aarhus 1982, 51-55.

1982          Kronholm, Tryggve: Judisk tradition hos kyrkofäderna och kristen tradi­tion hos rabbinerna, i: Patristica Nordica 1 (Lund 1982), 34-65.

1986          Hidal, Sten: Den antiokenska exegetikskolan och judisk skriftlärdom, i: Judendom och kristendom, vol. 2, 190-200.

1986          Hidal, Sten: Hjältedikt eller själens resa - synen på Jobs bok i fornkyrkan, i: STK 62 (1986), 69-76.

1986          Sandelin, Karl-Gustav: Vishetens måltid, i: Judendom och kristendom, vol. 1, 268-283.

1986          Sandelin, Karl-Gustav: Wisdom as Nourisher. A Study of an Old Testa­ment Theme, its Development within Early Judaism and its Impact on Early Christianity. (= Acta Academiae Aboensis, Ser. A. Humaniora 64,3), Åbo: Åbo Akademi 1986, 274 s.

1986          Villadsen, Holger: Philon og den oldkirkelige skriftfortolkning, i: Ju­dendom och kristendom, vol. 2, 93-112.

1987          Skarsaune, Oskar: Da skriften ble åpnet. Den første kristne tolkning av Det gamle testamente. Oslo: Den Norske Israelsmisjon/Nye Luther Forlag 1987, 151 s.

1988          Beskow, Per: Några Exodustolkningar i den tidiga kyrkan och deras sam­band med påskfirandet, i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lun­dense 3 (1988), 9-18.

1988          Fornberg, T.: Malachi 1,1 in Jewish and Christian Tradition, i: Jewish-Christian Dialogue and Biblical Exegesis (= Studia Missionalia Upsaliensia 47), Uppsala 1988, 47-74.

3. Det nye Testamente

a. Generelt

1986          Gerhardsson, Birger: The Gospel Tradition. (= Coniectanea Biblica, New Testament Series 15), Malmö: Gleerup 1986, 57 s.

b. Den græske tekst

c. Syrisk oversættelse

d. Latinsk oversættelse

e. Andre oversættelser

1982          Lehmann, Henning: Some questions concerning the Armenian version of the Epistle of James, i: Aarhus Armeniaca (= Acta Jutlandica 57, Huma­nities Series 56), Aarhus 1982, 57-82.

1985          Lehmann, Henning: Bygger det armeniske ny Testamente på syrisk eller græsk forlæg? I-II, i: DTT 48 (1985), 25-50 og 153-171.

f. Kanon

1987          Skarsaune, Oskar: Hvilket lys kaster NT’s kanonhistorie over teologi­historien i det 1. århundre? i: Patristica Nordica 2 (Lund 1987), 63-83.

g. Fortolkningshistorie

1984          Refshauge, Ebba: Tårebrevet. (= Bibel og historie 6), København: Gad 1984, 230 s.

1986          Giversen, Søren: Mattæusevangeliet og De apostolske Fædre, i: Teologi og kirke. Festskrift til Poul Nepper-Christensen, red. af Johannes Nissen og Hejne Simonsen, Valby: Unitas Forlag 1986, 104-117.

1987          Martikainen, Juoko: Nytestamentlig exeges hos de tidiga syriska fäderna, i: Patristica Nordica 2 (Lund 1987), 49-61.

1987          Nielsen, Helge Kjær: Heilung und Verkündigung. Das Verständnis der Heilung und ihres Verhältnis zur Verkündigung bei Jesus und in der älte­sten Kirche. (= Acta Theologica Danica 22), Leiden: E.J. Brill 1987, XII+302 s.

1988          Löfstedt, B.: Adnotatiunculae patristicae, i: Aevum 62 (Milano 1988), 169-170.

1984          Müller, Mogens: Der Ausdruck “MenschenSohn” in den Evangelien. Voraussetzungen und Bedeutung. (= Acta Theologica Danica 17), Leiden: E.J. Brill 1984, XII+279 s.

4. Apokryfer

Tekstsamlinger og generelt

1983          Beskow, Per: Strange Tales about Jesus. A survey of unfamiliar Gospels. Philadelphia (Pa): Fortress Press 1983, VIII+135 s.

Apostelbreve og - gerninger

1983    Hägg, Tomas: The Novel in Antiquity. Oxford 1983.

1987    Hägg, Tomas: Eros und Tyche. Der Roman in der antiken Welt. (= Kul­turgeschichte der antiken Welt 36), Mainz 1987.

Sibyllerne

1987          Hartman, Lars: Vad säger Sibyllan? Byggnad och budskab i de sibyllinska oraklens fjärde bok, i: Context. Festskrift til Peder Johan Borgen, ed. Peter Wilhelm Bøckmann - Roald E. Kristiansen (= Relief, Publikasjoner utgitt av Religionsvitenskapelig institutt, Universitet i Trondheim, 24), Trond­heim: Tapir 1987, 61-74.

5. Liturgi

a. Generelt

1981    Fæhn, Helge: Fra huskirke til kirkehus. Kirkebygg og liturgi i de første kristne århundrer, i: Kirke og kultur 86 (Oslo 1981), 288-299.

1981    Fæhn, Helge: Liturgien - »kirkens byggherre«!? Kirkerom og liturgi i de første kristne århundrer, i: Kirke og kultur 86 (Oslo 1981), 332-345.

b. Gudstjeneste (messe)

c. Nadver

1982          Aagaard, Anna Marie: Symbol og virkelighed, i: DTT 45 (1982), 194-217.

1982          Aagaard, Anna Marie: Eukaristi og symbol, i: DTT 45 (1982), 51-69.

1984          Skarsaune, Oskar: The Jewish Heritage and the Ecumenical Consensus - with Regard to the Eucharistic Meal, i: Meldingsblad for Collegium Judai­cum 1984, 5-17.

d. Dåb og katekumenat

1981          Christiansen, Ellen Juhl: Women and Baptism, i: ST 35 (1981), 1-8.

1982          Giversen, Søren: Dåb i Ny Testamentes omverden, i: Dåben i Ny Te­sta­mente, red. af Sigfred Pedersen (= Teologiske Studier 9), Århus: Aros 1982, 8-10.

1982          Kvalbein, Hans: Den kristne dåps opprinnelse, i: TTK 53 (1982), 171-184.

1988          Skarsaune, Oskar: Den første kristne katekismen, i: Prismet 39 (Norge 1988), 160-168.

e. Sakramenter iøvrigt

f. Kirkeår og perikopeordninger

1982          Thodberg, Christian: Perikopevalgets tekstforståelse og Ny Testamente med særligt henblik på dåben, i: Dåben i Ny Testamente. Udgivelse fra In­stitut for Ny Testamente ved Aarhus Universitet, red. af Sigfred Peder­sen (= Teologiske Studier 9), Århus: Aros 1982, 266-291.

1986          Thodberg, Christian: Liturgihistorisk oversigt over 1. tekstrækkes oprindelse, i: Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække, red. Niels Jørgen Cappelørn. København: G.E.C. Gad 1986, 9-21.

1987          Villadsen, Holger: Skrifternes segl. En oversigt over de bibelske læsnin­ger i østkirkens gudstjeneste i 4.-8. århundrede, i: Patristica Nordica 2 (Lund 1987), 107-138.

1988          Skarsaune, Oskar: Liturgical Calendar and Annual Festivals in the Sy­nagogue and the Early Church, i: Mishkan 6-7 (I-II 1987, Jerusalem 1988), 80-95.

g. Prædiken

1982          Ekenberg, Anders: Urkristen predikan, i: Predikohistorisk perspektiv, Uppsala 1982, 7ff.

h. Hymner

i. Bønner

j. Andre liturgiske emner

6. Fromhedsliv

a. Generelt

1988           Gebremedhin, Ezra: Drömmen som en gåva. Några drömteorier i forn­kyrkan, i: »I drömmen, i en syn om natten«, ed. Owe Wikström (= Reli­gionspsykologiske skrifter 4), Delsbo: Åsak 1988, 63-88.

b. Apostle, martyrer og helgener

1982          Rydén, Lennart: The Revised Version of the ‘Life of St Philaretos the Merciful’ and the ‘Life of St Andreas Salos’, i: Analecta Bollandiana 100 (1982), 485-495.

1983          Rydén, Lennart: The Life of St Basil the Younger and the Date of the Life of St Andreas Salos, i: Harvard Ukrainian Studies 7 (1983), 568-586.

1984    Hägg, Tomas: The Parthenope Romance Decapitated, i: SO 59 (1984), 61-92.

1985          Carlé, Birte: Jomfru-fortællingen: et bidrag til genrehistorien. (= Odense University Studies in Scandinavian languages and literature 12), Odense: Odense Universitetsforlag 1985, 227 s.

1985    Hägg, Tomas: Grekiska romaner och egyptiska martyrakter, i: Idékon­fron­tation under senantiken (København 1985), 147-161.

1985          Rydén, Lennart: Pythagoraslegend och Antoniuslegend. Från över­män­ni­ska till gudsmänniska, i: Idékonfrontation under senantiken (Køben­havn 1985), 133-145.

1985          Tjäder, Jan-Olof: Helgonkult i senantiken och ett märkligt dokument från Gregorius den Stores tid, i: ROB 42-43 (1983-1984, trykt 1985), 3-21

1986          Rydén, Lennart: New Forms of Hagiography: Heroes and Saints, i: 17th International Byzantine Congress, Washinton 1986. Major Papers. New Rochelle, N.Y. 1986, 537-554.

1987          Rydén, Lennart: Kyrkan som sjukhus. Om den heliga Artemios’ mirak­ler, i: ROB 44 (1985, trykt 1987), 3-16.

1988          Børtnes, Jostein: Visions of Glory. Studies in Early Russian Hagiography. English Translation J. Børtnes and P.L. Nielsen. (= Slavica Norvegica V), Oslo: Solum; New Jersey: Humanities Int. 1988, 303 s.

c. Munkevæsen

1983          Rubenson, Samuel: Ett odelat hjärta. En studie i ökenfädernas vishet. (= Religio 10), Lund: Teologiska Institutionen 1983. 2:a rev. upplagan, Skellef­teå 1984.

1985          Aagaard, Anna Marie: Træk af Hesychasmens historie. Et bidrag til be­lysning af østkirkens klosterspiritualitet, i: Det europæiske klostervæsen, ed. Hans Jørgen Frederiksen (= Acta Jutlandica LIX, Teologisk serie 13), Århus: Det lærde Selskab, Aarhus Universitet 1985, 35-47.

1985          Madsen, Hildegard: Munkevæsenets oprindelse, i: Det europæiske klo­stervæsen, ed. Hans Jørgen Frederiksen (= Acta Jutlandica LIX, Teologisk serie 13), Århus: Det lærde Selskab, Aarhus Universitet 1985, 9-34.

1985    Vogt, Kari: Kvinnelige asketer i Egypt i det 4. og 5. århundre. Symbol­språk og social virkelighet, i: KÅ 1985, 40-52.

1985    Vogt, Kari: Ørkenmødrene og deres døtre, i: Kvinnenes kulturhistorie, red. K. Vogt m.fl., bind 1, Oslo: Universitetsforlaget 1985, 61-66.

1987          Rubenson, Samuel: Självkännedom och frälsning. Huvudlinjer och spän­nningar i det tidiga munkväsendets människosyn, i: STK 63 (1987), 49-58.

1987          Rydén, Lennart: Bysantinsk klosterliv i Mindre Asien, i: Ur Anatoliens historia. Fyra uppsatser (= Skrifter utgivna av Sällskapet för asienstudier, 3), Uppsala 1987, 18-34.

d. Diakoni

1983          Swensson, Gerd: Diakonatet i fornkyrkan, i: Vigd til tjänst. Betänkande av svenska kyrkans diakoninämns vigningsutredning. Stockholm 1983, 11-17 + 157-205.

7. Organisation og embede

a. Generelt om organisation

1982          Thunberg, Lars: Andligt charisma och kyrkligt ämbete, i: Patristica Nor­dica 1 (Lund 1982), 106-137.

1985          Montgomery, Hugo: Decurrions and the Clergy - Some Suggestions, i: Opuscula Romana 15 (1985), 93-95.

1986          Haystrup, Helge: Patriarkater og kirkeprovinser i Oldkirken, i: Præste­foreningens Blad 76 (København 1986), 57-62.

1986          Montgomery, Hugo: Konstantin, Cyprianus och makten i kyrkan, i: KÅ 1986, 41-50.

b. Koncilier og kirkeret

1982          Skarsaune, Oskar: Nikæamøtets kristologiske formel - politikk og teo­logi, i: Patristica Nordica 1 (Lund 1982), 66-84.

1983          Paikallissynodien kaanonit. Suom. J. Seppälä [finsk oversættelse af lokal­synodernes canones]. Pieksämä 1983.

1984          Skarsaune, Oskar: The Christological Dogma of Nicaea - Greek or Je­wish? i: Mishkan 1 (1984), 40-49.

1985          Willert, Niels: »Religion« og »politik« omkring Kalkedonsynoden, i: DTT 48 (1985), 81-107.

1986          Haystrup, Helge: Oldkirkens økumeniske kirkemøder, i: Reformatio 1986, 36-38; 50-??; 70-72.

1986          Pyhien isien kaanonit. Suom. J. Seppälä [finsk oversættelse af »De heliga fädernas canones«]. Pieksämä 1986.

1986          Tamm, Ditlev: Kejserdømmets antijødiske lovgivning i det 4. århundrede, i: Judendom och kristendom, vol. 2, 173-189.

1987          Haystrup, Helge: Billedstriden og det sidste økumeniske koncil, Nikæa II, år 787, i: Præsteforeningens Blad 77 (København 1987), 445-451.

c. Embede

1984          Johannes (Rinne): Yksi piispa, yksi kaupunki [En biskop, en stad], i: Orto­doksia 34 (Finland 1984), 7-38.

d. Mission og udbredelse

1985          Skarsaune, Oskar: Et folk som er annerledes. Et synspunkt på misjonen i oldkirken, i: Fast Grunn 38 (Oslo 1985), 281-287.

8. Dogmehistorie og symbolik

a. Generelt

1983          Hägglund, Bengt: Geschichte der Theologie. Ein Abriss. [Tysk oversæt­telse af: Teologins historia. En dogmhistorisk översikt]. Berlin-München 1983.

1987          Balling, Jakob: Verden i en vanddråbe, i: DTT 50 (1987), 259-271.

b. Oversættelser af bekendelsesskrifterne

c. Afhandlinger om trosbekendelser generelt

1985          Gerhardsson, Birger; Persson, Per Erik: Kyrkans bekännelsefråga. Malmö 1985. 2. udg. 1988.

1988          Hällström, Gunnar af: Carnis resurrectio. The Interpretation of a Credal Formula. (= Societas Scientiarum Fennica, Commentationes Humanarum Literarum 86), Helsingfors 1988, 107 s.

d. Apostolikum

e. Nikænum og Athanasianum

1986          Wyller, Egil A.: Den hellige Ånd, i: Kirke og Kultur 91 (Oslo 1986), 42-53.

1987          Skarsaune, Oskar: A Neclected Detail in the Creed of Nicaea (325), i: Vi­gi­liae Christianae 41 (1987), 34-54

f. Skrift og tradition

g. Apologetik

h. Trinitetslære

i. Gudsforståelse

1985          Andrén, Olof: Guds avbild hos de grekiska kyrkofäderna i: Häfte för kyrka och teologi 4 (Sverige 1985).

1988          Haystrup, Helge: Oldkirkens gudsbillede. København: C.A. Reitzel 1988, 236 s.

j. Antropologi

1981          Børresen, Kari E.: Femmes et hommes dans la création et dans l'eglise. i: Concilium 17 (Paris 1981), 101-111.

1982          Børresen, Kari E.: The Imago Dei: Two Historical Contexts, i: Mid-Stream 21 (Indiapolis, Indiana 1982), 359-365.

1982          Børresen, Kari E.: L'usage patristique de métaphores féminines dans le di­scours sur Dieu, i: Revue théologique de Louvain 13 (1982), 205-220.

1983          Børresen, Kari E.: God's Image, Man's Image? Female Metaphors descri­bing God in the Christian Tradition, i: Temenos 19 (Helsinki 1983), 17-32.

1985          Aspegren, Kerstin: Embryologi och filosofi. Om bakgrunden till forn­kyr­kans kvinnosyn, i: STK 61 (1985), 106-114.

1985          Thunberg, Lars: The Human Person as Image of God. I. Eastern Christia­nity, i: Christian Spirituality. Origins to the Twelfth Century, ed. B. McGinn - J. Meyendorff - L. Leclerq, New York 1985, 291-312.

1985    Vogt, Kari: »Mannliggjøring« som forutsetning for frelse - en gnostisk ide?  i: Människouppfatningen i den senare antiken (Helsingfors 1985), 103-118.

1985    Vogt, Kari: 'Devenir mâle'. Aspects d'une anthropologie chrétienne pri­mitive, i: Concilium 202 (Paris 1985), 103-109.

k. Kristologi

1984          Skarsaune, Oskar: Sann Gud og sant menneske. Oldkirkens lære om Je­sus Kristus, i: Hvem er Jesus, red. T. Austad - Ø.M. Wee, Oslo 1984, 56-69.

1985          Hellemo, Geir: Transfigurasjonen og det kristologiske paradoks, i: NTT 86 (1985), 65-78.

1986          Skarsaune, Oskar: Inkarnationen - myte eller faktum? Syv kapitler om den oldkirkelige kristologi. Århus: Menighedsfakultetet i Århus 1986, 128 s.

1986          Skarsaune, Oskar: Oldkirkens kristologi og de jødiske frelses­for­vent­nin­gene, i: Judendom och kristendom, vol. 2, 201-219.

l. Soteriologi

1987          Hallonsten, Gösta: Kosmisk eller individuell frälsning? Ett försök att belysa uppkomsten av nådeläran, i: STK 63 (1987), 162-173.

m. Ekklesiologi og pneumatologi

1981          Thunberg, Lars: Ande och liv hos kyrkefäderna, i: Tro och Liv 5 (Sverige 1981), 11-20.

1982          Skarsaune, Oskar: Ånden som gjør levende. Om den Hellige Ånd i old­kirkens tro og liv, i: Jeg tror på den Hellige Ånd. Vår lutherske kirke i møte med den karismatiske utfordring, red, L. Østnor, Oslo 1982, 94-106.

n. Etik

o. Andre dogmehistoriske emner

1981          Rydén, Lennart: The Holy Fool, i: The Byzantine Saint. Univ. of Bir­mingham. Fourteenth ... Studies, ed. by S. Hackel, London 1981, 106-113.

1982          Hällström, Gunnar af: Kiliasmen före Augustinus, i: Patristica Nordica 1 (Lund 1982), 21-33.

1986          Jensen, Brian Møller: Maria besøger St. Gallen og Anselm, i: Maria - hver tid sit billede, red. A.M. Aagaard og E.M. Wiberg Pedersen, Århus: Anis 1986, 35-48.

1986          Pedersen, Else Marie Wiberg : Marias jomfruelighed, i: Maria - hver tid sit billede, red. Anna Maria Aagaard og Else Marie Wiberg Pedersen. Århus: Anis 1986, 20-34.

p. Skismaer og dogmatiske stridigheder

1981          Andrén, Olof: Den arianska striden, i: Häfte för kyrka och teologi 2 (Sve­rige 1981).

1985          Amundsen, A.B.: »Kirken som kjetterjeger i eldre og nyere tid«. Perspek­tiver på et apologetisk dilemma, i: TTK 56 (1985), 99-113.

1985          Damsholt, Torben: Menneskesyn og samfundssyn i den pelagianske strid, i: Människouppfatningen i den senare antiken (Helsingfors 1985), 119-135.

9. Kristendommen og senantikkens religion

a. Generelt

1987          Skarsaune, Oskar: Kristendommen i en religionspluralistisk verden. Om møtet mellom kristendom og hedenskap i den eldste kirke, i: Norsk Tidsskrift for Misjon 41 (Oslo 1987), 158-176.

b. Jødedommen

1981          Montgomery, Hugo: Antik antisemitism, i: Kirke og kultur 86 (Oslo 1981), 595-602.

1984          Kronholm, Tryggve: Nordisk patristikerprojekt: Judendom och kristen­dom under de första sex århundradena, i: STK 60 (1984), 92-93 og 61(1985), 48 og 62 (1986), 94.

1985          Skarsaune, Oskar: Trekk fra dialogen mellom jødedom og kristendom i gammel og ny tid, i: TTK 56 (1985), 51-66.

1985          Skarsaune, Oskar: The Jewish-Christian Dialogue in Ancient and Mo­dern Times, i: Mishkan 3 (1985), 14-27.

1986          Beskow, Per: Judendom och kristendom i de östliga provinserna under det tredje århundradet, i: Judendom och kristendom, vol. 2, 125-132.

1986          Kronholm, Tryggve: Jesus och de kristna i rabbinsk tradition, i: Juden­dom och kristendom, vol. 1, 284-308.

1986          Lindeskog, Gösta: Das jüdisch-christliche Problem. Randglossen zu einer Forschungsepoche. (= Acta Universitatis Upsaliensis, Historia Religionum 9), Stockholm: Almquist & Wiksell 1986, 241 s.

1986          Montgomery, Hugo: Kampen mellan judendom och kristendom i de la­tinska provinserna under 200-tallet, i: Judendom och kristendom, vol. 2, 133-146.

1986          Olsson, Birger: Den petrinske traditionen och judarna, i: Judendom och kri­stendom, vol. 1, 215-236.

1986          Seland, Torrey: Jøderne og kristenforfølgelsene, i: Jødedom og kristen­dom, vol. 2, 147-172.

c. Gnosticisme generelt

1981    Säve-Söderbergh, Torgny: The Pagan Elements in Early Christianity and Gnosticism, i: Colleque International sur les textes de Nag Hammadi (Qué­bec, 22-25 , 22-25 août 1978), ed. Bernard Barc (= Bibliothéque Copte de Nag Hammadi, Section »Études« 1), Québec 1981, 71-85.

1982          Fossum, Jarl Egil: The name of God and the Angel of the Lord: the ori­gins of the idea of intermediation in Gnosticism [+ hollandsk titel]. Diss. Rijks­universiteit te Utrecht, Bilthoven, St. Hubertuslaan 18, 1982, VII+564 s.

1982          Giversen, Søren: Document final [i samarbejde med Ugo Bianchi, F. Dam­mas m.fl.], i: Gnosticisme et Monde Hellénistique. Actes du Colloque de Louvain-la-Neuve (11.-14. mars 1980) (= Publications de l'Institut Orien­taliste de Louvain 27, 1982), XVII-XXV.

1982          Pearson, Birger A.: De nyfunna gnostiska teksterna och Nya testamentet, i: STK 58 (1982), 131-138.

1985          Fossum, Jarl E.: The Name of God and the Angel of the Lord. Samaritan and Jewish concepts of intermediation and the origins of gnosticism. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1985, 378 s.

1986          Giversen, Søren: Gnostisk skriftforståelse,  i: Judendom och kristendom, vol. 2, 77-92.

1986          Thomsen, Niels: Gnosticismens skønhed,  i: Præsteforeningens Blad 76 (København 1986), 249-257.

1987          Pearson, Birger A.: Early Christianity and Gnosticism: A Review Essay,  i: RSR 13 (1987), 1-9

d. Enkelte gnostiske tekster

1981    Nag Hammadi codices IX and X, contributors Birger A. Pearson, Søren Gi­versen; vol. ed. Birger A. Pearson. (= The Coptic Gnostic Library, Nag Hammadi Studies 15), Leiden: E.J. Brill 1981, XXIX+397 s.

1982          Giversen, Søren: Le paraclet et la connaissance de Dieu,  i: Gnosticisme et Monde Hellénistique. Actes du Colloque de Louvain-la-Neuve (11.-14. mars 1980) (= Publications de l'Institut Orientaliste de Louvain 27, 1982), 200-207.

1983    Den ukendte Gud. Hermes-skrifterne i oversættelse, Søren Giversen. Kø­ben­havn: G.E.C. Gad 1983, 202 s.

1987    Jeg, Mani - Jesu Kristi Apostel. Religionsstifteren Mani's selvbiografi. Over­sættelse, indledning og noter ved Søren Giversen. København: Mu­seum Tusculanums Forlag 1987, 160 s.

1986    The Manichaean Coptic papyri in the Chester Beatty Library, ed. by Søren Giversen. Facsimile ed. vol. 1-4. (= Cahiers d'Orientalisme 14-17), Genève: Patrick Cramer 1986-88.

e. Andre senantikke religioner

1982          Widengren, Geo (ed.): Der Mandäismus. (= Wege der Forschung 167), Darmstadt: Wis­senschaftliche Buchgesellschaft 1982, X+479 s.

1983    Holt, Anders: Kirkefædrenes syn på Mithraskultens farlighed,  i: DTT 46 (1983), 246-260.

1983          Vramming, Ylva: Anathema, en vändpunkt i den manikeisk-kristna tros­kon­frontationen. Akad. avh. v. Lunds universitet, Lund 1983, 161 s.

1988          Beskow, Per: The Theodosian laws against Manichaeism,  i: Manichaean Studies, ed. Peter Bryder, Löberöd 1988.

1988          Pedersen, Nils-Arne: Early Manichaean Christology, primarily in We­stern Sources,  i: Manichaean Studies, ed. Peter Bryder, Löberöd 1988.

10. Kristendommen og senantikkens kultur og samfund

a. Generelt

1981          Christensen, Torben: Christus oder Jupiter. Der Kampf um die geistigen Grundlagen des römischen Reiches. Aus dem Dänischen von Dietrich Harbs­meier. Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht 1981, 295 s.

1983          Kieffer, R.- Rydbeck, L.: Existence païenne au début du christianisme. Présentation de textes grecs et romains. Paris 1983, 172 s.

1984          Christensen, Torben: Kampen mellem kristendom og hedenskab i det 4. århundrede, i: DTT 47 (1984), 225-243 [samt i: Idékonfrontation under sen­antiken (København 1985), 5-25].

1985          Andersen, Øivind: Trøsteskriftet i antikk og kristen tradisjon, i: Kirke og Kultur 90 (Oslo 1985), 153-165 [samt i: Idékonfrontation under senantiken (København 1985), 163-175].

1985          Eriksen, Trond Berg: Kristendommen og den antikke verden, i: Trond Berg Eriksen, Knut Erik Tranøy og Guttorm Fløistad: Filosofi og vitenskap fra antikken til vår egen tid. Oslo-Bergen-Stavanger-Tromsø 1985, 184-194.

1986    Hägg, Tomas: The Oriental Reception of Greek Novels: A Survey with Some Preliminary Considerations, i: SO 61 (1986), 99-131.

1986    Høeg, Kristian: De græske kirkefædres kristendom. En »helleniseret« kristendom eller en »kristen hellenisme«? i: DTT 49 (1986), 268-278.

1983    Bilde, Per: Religion og politik i antik jødedom og tidlig kristendom, i: Re­ligionsvidenskabeligt Tidsskrift 3 (Danmark 1983), 23-49.

b. Filosofi

1982          Andersen, Øivind: Filosofiens trøst, i: Kirke og Kultur 87 (Oslo 1982), 372-378.

1982    Vogt, Kari: 'Filosofiens rettmessige herskerinde'. Hypatia fra Alexandria, i: Den skjulte tradisjon, red. Kari Vogt, Bergen 1982, 9-23.

1984          Hårleman, E.: Le néo-platonisme et son influence sur la doctrine chré­tienne, i: Eranos 82 (1984), 87-91.

1985          Ebbesen, Sten: Kirkefædrene og den aristotelske logik, i: Idékonfrontation under senantiken (København 1985), 71-85.

1988          Fabricius, Cajus: Zu den Aussagen der griechischen Kirchenväter über Platon, i: Vigiliae Christianae 42 (1988), 179-187.

c. Sociale forhold

d. Kirke og stat

1982          Haystrup, Helge: Magthaver og menighed i den gamle kirke, i: Ichtys, Menighedsfakultetets studenterblad 9/3 (Århus 1982), 107-114.

1983          Haystrup, Helge: Stat contra kirke i oldtidens Rom og nutidens Dan­mark. Værløse: Forlaget Kontrast 1983, 28 s.

1984          Christensen, Torben: The So-called Edict of Milan, i: CM 35 (1984), 129-175.

1988          Norderval, Øyvind: The Emperor Constantine and Arius: Unity in the Church and Unity in the Empire, i: ST 42 (1988), 113-150.

e. Kristenforfølgelserne

1986    Bilde, Per: [Anmeldelse af  C. Breengaard, Er du kristen? 1986], i: Reli­gionshistorisk Tidsskrift 9 (Danmark 1986), 93-104.

1986          Breengaard, Carsten: Er du kristen? Romermagt og kristne fra Paulus til Ignatios af Antiokia. Et kristendomshistorisk essay. København: Gad 1986, 150 s.

1986          Hällström, Gunnar af: Waltari ja vainot eli Mikan kanssa lähteitä tut­kimassa [en studie angående orsakerna till kristendomsför­följelserna], i: TA 91(1986), 463-467.

1987          Breengaard, Carsten: De romerske kristenforfølgelser og deres betyd­ning.  i: Præsteforeningens Blad 77 (København 1987), 221-233.

1987          Breengaard, Carsten: De tidligste kristenforfølgelser og de forfulgtes re­ligion, i: Fønix 11 (København 1987), 104-120.

11. Arkæologi, kunst og arkitektur

a. Generelt om arkæologi

b. Kunst og ikonografi

1984           Sinding-Larsen, Staale: Iconography and Ritual. A Study of Analytical Perspectives.Norge: Universitetsforlaget 1984.

c. Arkitektur

1982          Møller, Lars Kærulf: The „typical“ Armenian Church, i: Aarhus Arme­niaca (= Acta Jutlandica 57, Humanities Series 56), Aarhus 1982, 103-113.

 

C. KIRKE OG KRISTENDOM GENERELT I DEN PATRISTISKE PERIODE

1. Generelle kirkehistoriske fremstillinger (hele perioden)

1986          Balling, Jakob: Kristendommen. (= Verdens religioner), København: Po­litiken 1986, 302 s.

1987          Skarsaune, Oskar: Kristendommen i Europa 1: Fra Jerusalem til Rom og Bysants. Oslo: Tano 1987, 167 s.

2. Enkelte lande og områder (hele perioden)

1982          Lehmann, Henning: Den armeniske kirkes overtagelse af græske og syri­ske traditioner, i: Nordisk kollokvium for latinsk liturgiforskning V, [udg. af] Institut for Kirkehistorie, Aarhus Universitet 1982, 4-18.

1984          Lehmann, Henning: Armenierne, kultur og historie. Tønder: Centrum 1984, 160 s.

1986          Hidal, Sten: Edessa - den välsignade staden. Några milstolpar i den syri­ska kyrkans historia, i: Signum (Sverige 1986), 81-86.

1986          Pearson, Birger A.: Christians and Jews in First-Century Alexandria, i: Christians among Jews and Gentiles. Essays in Honor of Krister Stendahl on his Sixty-fifth Birthday (= Harvard Theological Review 79), USA 1986, 206-216.

1986    The Roots of Egyptian Christianity, ed. Birger A. Pearson and Ja­mes E. Goehring. (= Studies in Antiquity & Christianity), Philadelphia PA: Fortress Press 1986, XXIX+319 s.

1986    Sixth International Conference for Nubian Studies: Abstracts of commu­ni­ca­tions, ed. Rita Dehlin - Tomas Hägg. Bergen: Klassisk Institutt, Uni­versi­tetet i Bergen 1986, 141 s.

1987          Nubian culture past and present: Main papers presented at the Sixth Inter­national Conference for Nubian Studies in Uppsala, 11-16 August 1986. Ed. Tomas Hägg. Stockholm: Almquist & Wiksell 1987, 438 s.

3. Den efterapostolske tid (ca. 70-ca.140)

1985          Gerhardsson, Birger: Den historiska frågan om kristendomens upp­komst. En undersökningsmodell.  i: SEÅ 50 (1985), 116-134.

1986          Jervell, Jacob: Diasporajødedommen og Jerusalems fall, i: Judendom och kristendom, vol. 2, 36-48.

1986          Kvarme, Ole Chr. M.: Jødekristendommen - fiksjon eller historisk reali­tet? i: Judendom och kristendom, vol. 2, 13-35.

1987          Staats, Reinhart: Pastoralbrevens betydelse för den tidiga kyrkans ord­ning, i: Patristica Nordica 2 (Lund 1987), 85-105.

4. Den oldkatolske tid (ca. 140-311)

[Ingen titler]

5. 4. - 7. århundrede

1985          Bruun, Patrick: Den konstantinska teokratin, i: Idékonfrontation under senantiken (København 1985), 87-100.

 

 
Til startside for
www.patristik.dk

Til forside for Nordisk Patristisk Bibliografi