D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Koch, Hal

Kirkehistoriker, 1904-1963, dr. theol. 1932, professor ved Københavns Universitet.

Kirsten Frederiksen: Professor, dr. theol. Hal Koch`s forfatterskab, en bibliografi. Tillæg til “Kirkehistoriske Samlinger”, København 1967.

Hal Koch: Kirkens historie fra aposteltid til atomtid. Overs. av Tor Edvin Dahl.Oslo 1967, 187 s. [Dansk original 1963].

Hal Koch: Oldkirkens gåde.i: Hal Koch, Om tolerance – Udvalgte taler og artikler, København 1966, 161-164.

Hal Koch: Kristendommens opprinnelse. Med forord av Einar Molland. Overs. av Harald Horjen.(= Søndagsbiblioteket B.17), Oslo 1966, 87 s. [Dansk original 1963].

Hal Koch: Från apostlatid till rymdålder. Kyrkans historia i korta drag. Övers. av Frithiof Dahlby. Stockholm: Diakonist. 1966, 224 s. [2. uppl. 1970].

Hal Koch: Kirkens Historie – fra aposteltid til atomtid.Kbh. 1963, 191 s. [Mange efterfølgende oplag, senest 10. oplag 1978. Norsk version 1967].

Hal Koch: Kristendommens oprindelse(= Gyldendals Uglebøger 49), Kbh. 1963, 126 s. [Flere efterfølgende oplag, senest 5. oplag 1967. Norsk version 1966].

Hal Koch: Constantin le Grand.i: Byzantion. Revue internationale des études Byzantines, Tome 25-26-27, Fasc. 2 (Bruxelles 1957), 457-472.

Jens Nørregård: Augustins de civitate Dei. Et udkast. Efter forfatterens død udgivet af Hal Koch og Christian Thodberg. [Forord af Hal Koch].København 1954, 5-6.

Hal Koch: Gnostikerne i krukken. Enestående papyrusfund kaster lys over kristendommens første århundreder.i: Vor Viden, 2. Række, 2, (København 1953), 552-555. [Også i svensk version 1953].

Hal Koch: Nyere  litteratur om Konstantin den Store.i: Historisk Tidsskrift. 11. Række, 4 (1953), 506-515.

Hal Koch: Gnostikerna i krukan. Enaståenda papyrusfund kaster ljus över kristendomens första århundrader.i: Värld och Vetande, Stockholm 1953, 363-366. [Dansk original fra samme år].

Hal Koch: Konstantin den Store. Pax Romana. Pax Christiana. i: Festskrift udgivet af Københavns Universitet i anledning af Universitetets årsfest, november, København 1952, 1-111. [Også udsendt som særtryk 1952].

Hal Koch: Konstantin den Store. Pax Romana. Pax Christiana.København 1952, xx s. [Særtryk af Festskrift for Københavns Universitet 1952. Trykt som billigbog 1961, 2. udgave 1964, og flere oplag].

Hal Koch: Noter [vedr. Nag Hammadi].i: DTT 13 (1950), 121-123

Hal Koch: Håndbog i kristendomskundskab. Udg. af Aage Bentzen m.fl. Kbh. 1942-48, Bd. 1-9.

Hal Koch: Kirke og Stat i 4. Aarhundrede.i: DTT 11 (1948), 61-79.

Hal Koch: [Anmeldelse af] Peter Schindler, Antiquitates Christianae, Vol. 3-4, 1948.i: DTT 11 (1948), 133-137.

Hal Koch: Pax Romana - Pax Christiana.i: Festskrift til Jens Nørregård, den 16. maj 1947, København 1947,  112-130.

Hal Koch: Kirke og øvrighed indtil Konstantin den Store.i: DTT 10 (1947), 147-172.

Eusebs kirkehistorie. Oversat af Knud Bang. Udgivet af Selskabet til Historisk Kildeskrifters Oversættelse. Indledning af Hal Koch.København 1940-1945, 5-26.

Hal Koch: Kirkens historie.København 1944. [Oprindelig del af Håndbog i kristendomskundskab 1943. 2. oplag 1957, 4. oplag 1962].

Hal Koch: Kirkens historie.i: Håndbog for kristendomskundskab 4, København 1943, 7-144. [Genoptrykt som selvstændig bog med enkelte ændringer 1944].

Hal Koch: Konstantin den Store i lyset af den nyeste forskning. i: Historisk Tidsskrift, 10. Række, Bd. 5 (1939-1941), 320-353.

Hal Koch: Origenes. Alexandrinischer Kirchenlehrer.i: Pauly, Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung, Bd. 18 (Stuttgart 1939), 1036-1059.

Hal Koch: Fra oldtid til middelalder.i: Gyldendals Verdenshistorie. Verden i går. Verden i dag. Bd. 2, København 1938, 3-96.

Hal Koch: Den ældste menighed. Kristendomskundskab. Foredrag holdt i efteråret 1938. i: En hilsen fra Solbjerg menighed, København 1938, 3-21.

Hal Koch: Lidt om Byzans. i: DTT 1 (1938), 252-259.

Hal Koch: Kirkens historie indtil Konstantin den Store.i: Gyldendals Verdenshistorie. Verden i går. Verden i dag. Bd. 1, København 1936, 555-626.

Hal Koch: Regnum og Sacerdotium. i: TTD, 5. Række, 5 (1934), 161-193.

Hal Koch: Pronoia und Paidensis. Studien über Origenes und sein Verhältnis zum Platonismus.(=Arbeiten zur Kirchengeschichte 22, udg. af F. Hirsch og H. Lietzmann), Berlin og Leipzig 1932, 347 s. [Disp.]

Hal Koch: Origenes og Filosofien. i: Teologisk Tidsskrift, 5. Række, 2 (1931), 1-29.

Hal Koch: [Anmeldelse af] Eugène de Faye, Origène, sa vie, son æuvre, sa pensée, Paris 1923-28. i: Svensk Teologisk Kvartalsskrift = STK xx (Lund 1930), 47-68.

Hal Koch: Det juridiske  Grundlag for Kristenforfølgelserne i de første Aarhundreder. i: Teologisk Tidsskrift, 4. Række, 8 (1927), 257-294.